NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Jac. Veldhuizen. Sproeten komen vroeg in Sprntol. Bij alle Drogisten. Zaterdag 18 Haart 1933. Negen en Tactitigste Jaargang. No. 22. HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO. NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. FEUILLETON. Veertien dagen op een ijsschots VOOR VIJFTIG JAAR. R. W IJ K. Ril*. COURANT. BUITENLAND" MIJNUARDT's Zenuw-Tabletten 75ct- Laxeer-Tabletten 60ct- Hoofdpijn-Tabletten 60ct- Verschijnt tweemaal s weeks - Prijs f 1.20 oer kwartui. - Uitgave ür«ss 1 WEDDING, Donkerstraat Harderwijk in iedere afmeting en uitvoering, als bruin, zwart en gekleurd. Gemengd Nieuws. Uit het Overveiuwsch Weekblad van 17 Maart 1883 EJKr ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Aanbevelend, het voorjaar, koop tijdig een pot Voor de a.s. zittingen van den rijksdag zullen vo«r de perstribunes geen kaarten worden verstrekt aan communistische journalisten. Ook de soc. deua. journalisten ontvangen geen kaarten zoo lang de soc. dem. bladen verboden zijn. Voor de zittingen van den Pruisischen landdag is een dergelijke regeling te verwachten. De staatscommissaris voor de stad Bonn heeft het ritueel slachten verboden. De directeur van het abattoir heeft in dien geest instructies gekregen. Te Keulen hebben Hitlerianen het ritueel slachten in het abattoir belet. Engelsche bladen maken melding van een waren uittocht van Joden uit Duitsctiland wegens de anti-Joodsche uit spattingen. Velen zijn reeds naar Zwitserland gegaan, voornamelijk degenen, wier middelen hen in staat stellen het land te verlaten Ook naar Oostenrijk, Tsjecho- Slowakije, Frankrijk en Polen wijken Joden uit. Zij vertellen veel van mishandeling van Joden door Hitlerianen. Te Frankford a.d. Main, te Keulen en in Berlijn, waar groote Joodsche bankiersfamilies en centra zijn, heerscht groote ongerustheid De uittocht is al eerder be gonnen maar neemt nu grooten omvang aan. 18 „Afgesprokenantwoorden vijf stemmen. „Dan nog iets 't Is natuurlijk niet zeker, niet waarschijnlijk zelfs, dat we de Bordings vinden. Maar voor het geval, dat we zoo gelukkig mochten zijn, moeten we toch een voorraad dekens bij ons hebben, war t de lui zullen natuurlijk ellendig zijn van de kou 1 Wie zorgt er voor een deken „Ik welIk wel 1" antwoorden vele stemmen. „Goed," vervolgt Pauw, „die een deken missen wil, zorgt, dat hij morgenochtend om zeven uur met zijn deken aan de haven is, als we vertrekken." Nog eenige andere punten, in het belang der verdwenen visschers, worden besproken. Daar slaat de klok tien uur. „Tien uur I" zegt geeuwend de herbergier, die slaap begint te krijgen. „Tien uur," herhalen som- Het Amerikaansche huis van afgevaardigden heeft het wetsont werp aangenomen waarbij de verkoop van bier wordt toe gestaan. Er werden 316 stemmen vóór en 97 tegen het ontwerp uitge bracht. Het is terstond naar den senaat gezonden, waar men eveneens de aanneming zeker acht. Gevaarlijk kinderspel. Woensdagavond omstreeks half tien was op den Leender- wfg ter hoogte van Het Heide veld te Eindhoven een vijftien jarig meisje, Emans genaamd en wonende aan den Leenderweg, op de treeplank van een vracht auto gaan staan om een eindje mee te rijden. Eensklaps sloeg het portier van den wagen open, mtt het gevolg dat het meisje viel en voor het achterwiel van de auto terecht kwam. Zij werd overreden en was op slag dood. De politie heeft het lijk in beslag genomen. Militair aangereden. Zondagavond is een 20-jarige militair uit Hilversum, gaande per rijwiel naar Am-rsfoort, ter hoogte van hotel „Trier" nabij Soestdijk aangereden door een achterop komende auto. Het rijwiel werd totaal vernield. De aangeredene werd naar het Militair Hospitaal te Amersfoort vervoerd, waar hij zonder tot bewustzijn te zijn gekomen is overleden. De Diesel electrische treinen. De electrische uitrustingen voor de nieuwe Diesel-electrische treinen zijn voor een groot deel bij de Heemaf besteld. Dank zij een p-ijsoffer in ver band met de buitrnlandsche concurrentie kon Heemaf 35 van de 40 uitrustingen in opdracht worden gegeven. In een detl der treinen zullen warden toegepast snel loopende Ganz-diesel motoren, die com pleet gefabriceerd zullen worden door de motorfabriek van Gebr. Stork en Co. N.V., welke licentiehoudster is van de Ganz- Diesel motor. In een ander gedeelte voor de tij uigen zul en migen der bezoekers, die even eens naar kooi verlangen. Een kwartier later is de herberg verlaten en hebben de meeste visschers zich ter ruste begeven Arie Pauw echter gaat niet onmiddellijk huiswaarts, maar neemt zijn weg langs de woning van vrouw Bording. Het licht is er nog niat ge doofd. Da bewoonster schijnt dus nog op te zijn. Zachtjes tikt Pauw tegen de ruiten „Ben je nog op, vrouw Bording Even later vertoont zich de geroepene over de onderdeur. „Wie is daar?" „IkArie Pauw. Ik kom je even wat vertellen." „Maar kom dan even binnen, Pauw't is te koud, om buiten ts blijven staan." ,,'t Was anders de moeite niet," antwoordt Pauw, nadat hij is binnengekomen en t?p een stoel heeft plaats genom-n. „Ik wou je alleen even ver tellen, dat ik morgen m t nog vijf man, met mijn botter er op uitga, om je man en je zoons op te zoeken." Blijde verrassing teekent zich op het vermagerd gelaat der Ingezonden Mededeelicgen. Wederom Rugpijn 1 Voortdurende pijn in de lendenen, of scherpe steken als gii u bukt of opricht, wijzen op verzwakking der organen in den rug. Des te meer, als gij tevens blazen onder de oogen, duizeligheid, hoofdpijn of urinestoor- nissen kunt opmerken. Verwaarloozing dezer verschijnse len kan aanleiding geven tot ernstige kwalen. Er bestaat gevaar voor maandenlange pijn of werkeloosheid door rheuinatiek, ischias, spit, blaas- zwakte, waterzucht enz. Laat Foster's Rugpijn Pillen de organen weder tot gezonde werking brengen, zoodat het urinezuur en de andere schadelijke stoffen weder uit het bloed gefiltreerd worden. Reeds jaren verwierf dit speciale middel naam door tailooze mannen en vrouwen van eiken lee'tijd hun ge zondheid en kracht te hergeven. „Foster's Rugpijn Pillen zijn verkr. bij alle drogisten enz. a f 1.—, f 1.75 en f3.per doos." Maybach-Dicselmotoren geplaatst worden, waarvan Werkspoor licentiehoudster is. Bovendien is aan Gebr Stork nog opge dragen de fabricage van een aantal Ganzmotoren voor rangeer locomotieven. W erkverschaffing. Naar het Volk vern-emt, is bij de commissie uit werkgevers- en werknemersbonden in het bouwbedrijf, dte actie voert tegen het uitvoeren van normaal werk in werkverschaffing, van den minister bericht ingekomen dat aan de gemeente Bergen op Zoom de door het gemeente bestuur aangevraagde subsidie voor de uitvoering van rioleerings- werken niet is toegestaan. De afwijzing grondt zich op het feit, dat dec minister dit rioleeringswerk als normaal werk beschouwt. Candidaatstelling Tweede Kamer. Bij de candidaatstelling voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer hebben Woens dag in het geheel 53 partijsn en groepen lijsten ingediend. Bij vorige verkiezingen, sinds de invoering van de evenredige vertegenwootdiging, namen aan de verkiezingen deel In 1918 32, in 1922 48, in 1925 33 en in 1929 36 partijen of «roepen. Vóór de invoering van de evenredige vertegenwoor diging bedroeg het aantal par tijen, dat aan de verkiezingen zwaarbeproefde vrouw. „God zal je er voor zegenen Pauw 1" roept ze met tranen in de oogen, terwijl zij de handen van den visscberman grijpt „En morgen vaar je al En zcu je denken, dat er kans was, dat ze nog in leven zijn „Daar valt weinig van te zeggen," is het antwoord. „Hoe lang zijn ze al weg Laat eens zien vandaag is het Donderdag dus al vijf dagen. In dien tijd kan er heel wat gebeurd zijn, vrouw Bording. Maar kom moed gehouden 1 Wij zullen ons bïst doen, Alleen stel je er niet te veel van voor, want je begrijpt zelf wel, als ze nog in leven zijn, dat er veel van het toeval zal afhangen, of wa ze vinden of niet." „Hoe laat ga jelui weg, Pauw Morgenochtend om zeven uur," antwooidt Pauw met een blik op de klok, die bijna half elf aanwijst „Het wordt dus mijn tijd, want het is morgen vroeg dag voor me. Maar zeg eersJe hebt zeker voor je man en je zoons nog wel een stel onder- en bovenkleeren liggen, niet waar? Geef ma die mee, want daar zullen de lui behoefte aan hebben," deelnam in 1913 negen en in 1917 vijftien. Van de 53 partijen en groepen, die thans lijsten hebben inge diend, hebben in de ontbonden Kamer slechts tien partijen een of meer vertegenwoordigers. Drie boerderijen afgebrand. Woensdagnacht zijn onder Mierlo (N.-Br.) drie boerderijen in de asch gelegd. Omstreeks halfdrie brak brand uit in de boerderij van den landbouwer Van Oyen te Luchen, gemeente Mierlo. Da geheele in boedel, laodbouwmateriaal, twre koeien en een paard werden een prooi der vlammen. Het vuur sloeg over naar ds boer derij va-1 den landbouwer Ver hoeven Hiei kon het vee worden gered en een gedeelte van het huis worden behouden. Vule landbouwwerktuigen weiden evenwel door het vuur vernield. De brandweer wist de b len- dende perceelen te sparen. Beide landbouwers zijn slechts laag verzekerd. De oorzak van den brand is onbekend In het gehucht Brandevco t, eveneens onder de gemeente Mierlo, is voorts de boerderij van den land bouwer Van Breugel in vlammen opgegaan. De brand breidde zich zoo snel uit, dat de bewoners moeite hadden zich in vtiligheid te brengen. Een groote partij hooi en stroo alsmede een aantal landbouw werktuigen verbrandden. Een paard bezweek aan de bekomen brandwonden. Een koe kon nog worden gered. De brandweer uit Mierlo was in verband mst den brand te Luchen, pas laat ter plaatse en kon slechts voor de nablussching zorgdragen Van de boerderij staan slechts nog enkele muren overeind. Ook hier was de landbouwer laag ver zekerd, terwijl men omtrent de oorzaak eveneens in het duister tast. Wapendepot te Oss ontdekt. De Koninklijke Marechaussee te O ss, die op zoek was naar gesmokkelde Duitsche boter, vond xn een woning op den Kranenburg aldaar een wapen- d pot. Ongeveer 170 a 180 nieuwe revolvers werden gevon den met bijbehoorende munitie. De wapens zijn waarschijnlijk afkomstig ub België en bestemd Vrouw Bording staat haastig op en b geeft zich naar de kleerkast, vanwaar ze met een groot pak kieedingsstukken, in een laken geknoopt, weerkeert. „Ik had alles al klaar gelegd," spreekt ze tot Pauw, „want ik had, laat ik hst je eerlijk be kennen, ik had wel verwacht, dat er goeie menschen in Durger- dam zouden wezen, die mijn man en mijn jongens zouden gaan zoeken. In dit pak zit alles bij elkaar, wat ze noodig hebben; je kuit het zóó mee nemen." „Heb je ook nog iets aan de lui te zeggen, als we ze vinden „Zeg hun, dat ik en de kinderen erg naar ze verlartgen 1" is alles, wat ze te zeggen heeft. „Nu dan, vrouw Bording, als we soms onderweg de een of andere haven inloopen, stuur ik gauw bericht van ons weer varen. Slaap wel 1" „Wel te rusten, Pauw en goeie reis 1" zegt vrouw Bording opstaande en den visscherman met warmte de handen druk kende. „O, mocht God geven, dat js mijn man en mijn jongens vondt 1" „God geev' het I" mompelt Pauw, die thans de woning verlaat en in het duister ver- GEMENGD NIEUWS. De Zuiderzee. Reeds meer malen vestigden wij de aandacht orzer lezers op die uitgestrekte watervlakte die zich hier voor onze oogen uitbreidt. En met ingenomenh-id bespraken wij telkens de plannen die ont worpen werden om een goed gedeelte van die watervlakte droog te maken, in te dijken en in vruchtbaar land te her scheppen Zoo hebben wij voor eenige jaren uitvoerig de plannen besproken, die toen ter tijde eenige hoop op verwezenlijking gaven, de ontwerpen van den verdienstelijken ingenieur Van Diggelen, die in een uitgebreid werk over de indijking en droog making van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee zijne inzichten bloot legde en waarin ook uit voerige opgaven van kosten met de wijze van bewerking bij even» tueele uitvoering totin de kleinste bijzonderheden voorkomen. OVERVELUWSCH NIEUWS. NUNSPEET Bij de Spaar- en Bewaarbank werden het afge* loopm jaar ingebracht ruim f 51 000.en terugbetaald ruim f 30 000.—. ADVERTENTIE. C. F. Pfrommer, Slager alhier, maakt zijnen geëerden begun stigers bekend, dat hij op Dins dag 20 Maart zijne voort te zetten zaak wenscht te openen, in het huis gelegen in de Smeepoort- straat Wijk 1 No. 30, tegenover de Donksrstraat. BURGERLIJKE STAND. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 10 Maart. Jo- hann Connot met Helene Hubertine Jansen. GEBOREN 10 Maart. Pieter Jo hannes z. van Pieter Bas en Johanna Maria Overdijk. Aleida Johanna d. van Peter Braun en Heintje Oud bier. 12. Niesje d. van Willem Jansen en Jannetje Olofsen. 14. Jan z. van Jan van't Goor en Toontje Weber. Bevallen 9 Maart. Gijsje Gerards hv. van Obe van Polen levenl. aan gegeven kind. OVERLEDEN 10 Maart. Petrus Hendrikus Kok oud 71 j. echtgen. van Femmigje Bruins vroeger wedr. van Gijsbartha Geertruida Koopsen. 12. Maria Zeeboer oud 1 j. en 11 m. 15. Cornelia Schnack oud zes m. 17. Gerrit Luiting oud 74 j. wedr. van Anna Geertruida Maria Dirksen. ERMELO. ONDERTROUWD 9 Maart. Kor- nelis van de Steeg jm. en Jannetje van den Hardenberg jd. Aart van den Berg jm. en Jannetje Lokhorst jd. GEBOREN 9 Maart. Willem z van Peter Lokhorst en Jannetje Juffer. OVERLEDEN 7 Maart. Hendrikje Bosch wed. van Evert Dekker 77 j. 8. Sophia Brandsen wed. van Wouter Verhoef 82 j. 12. Lam- mertje Ruiter ongehuwd 43 jaar. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f3.00 a 14.00 Rogge per H.L. f 6.60 a f 6.90 Aardappelen f2.00 a f3.00 Biggen f7.00 a fl#.00 Bij Apoth. en Drogisten. voor den smokkelhandel. De wapens zijn in beslag genomen en naar de Earechaussee-kazerne gebracht. Jalianadag en de A. V. R. O. De minister van Waterstaat heeft aan de A. V. R. O. op- dwijnt. Den volgenden ochtend tegen zeven uur is het vrij levendig in den omtrek van de Durger* damsche visschershaven ondanks het half donker, dat nog heersGht. De batter van Pauw ligt tot vertrekken gereed. Vele Durger- dammers, mannen, vrouwen en kinderen, hebben reeds hun woningen verlaten, om getuigen te zijn van het vertrek van 't wakkere zestal. Ook vrouw Bording is niet in haar huisje gebleven maar naar de plaats gegaan, waar de kust een eind in zee vooruit steekt en de oude staenen vuurtoren staat, op tien minuten afstand van Durgerdam gelegen. Vandaar zal ze den vertrekken de botter langer kunnen volgen dan van de haven uit. Hoor „Vaarwel klinkt het. „Goeie reis samen I" God zegen' jelui „De groeten aan Bording en de jongens als jelui ze vindt 1" „Schrijf je gauw, als 't je mogelijk is „Vaarwel I" Een niet sterke zuidenwind stuwt den botter de haven uit en de Zuiderzee in. 't Is geen schoon weert dat gedragen om in plaats van de V. A. R. A. het algemeen programma te verzorgen op 1 Mei a.s Deze regeling is gemaakt met het oog op de viering van prinses Juliana, waarvan de officieele viering bepaald is op 1 Mei in verband met den Zondag waarop 30 April valt. De verjaardag van prins Hendrik valt dit jaar op Woensdag. Met het oog hierop bepaalde de minister van Water staat, dat V. A. R. A. en A V. R. O. den Dinsdag en Woensdag zullen omruilen. de reis begunstigt. Een natte mist hangt over het water en een fijne motregen daalt eentonig gestadig neer. Zwijgend en onbeweeglijk staart vrouw Bording, in haar mantel gehuld, het vertrekkend vaartuig na. Het is heur laatste hoop I Keeren Pauw en zijn makkers terug, zonder haar man en haar zoons te hebben gevonden, ach dan is het immers zeker, dat ze een graf in de golven hebben gevonden. Arme, eenzame vrouw 1 't Is haar aan te zien, hoe ze geleden heeft gedurende de dagen, dat haar geliefden reeds vermist worden. O, 't zijn dagen van spanning, van ontzettende spanning geweest en langzaam, hoe vreeslijk langzaam zijn ze omgekropen 1 Elke morgen, wanneer de nacht vluchtte voor den komenden dag, herleefde ds hoop in haar hart, dat de nieuwe dag haar heur kostbare panden mocht weerbrengen maar ach eiken avond, wanneer het daglicht week, doemde weer het somber spooksel der wan hoop in haar ziel op. Wordi vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1