I Jac. Veldhuizen. Plaats een Kleintje! Zaterdag 1! Maart 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 20. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. Veertien dagen op een ijsschots VOOR VIJFTIG JAAR. C O U R A N *37. Prijs f 1.20 oer kwartaal. Uitgave 8rma I. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk, Verschijnt tweemaal s in iedere afmeting en uitvoering, als bruin, zwart en gekleurd. Aanbevelend, Gemengd Nieuws. Vrachtprijzen verlaagd. Kamerleden en Banket* bakkers. fliDIUETON. „Waarom zouden we den dood afwachten gaat Bording Zuiderzee-haring te Harlingen. Ingezonden Mededeelingen Angstige Tijden Uit het Overvelnwsch Weekblad van 10 Maart 1883 Herdenking van Prins Willem i. 50 cent. MN elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1. .V* De minister van Waterstaat heeft de voorstellen tot her ziening en verlaging der goede rentarieven bij de Nederlandsche Spoorwegen goedgekeurd. Als datum van invoering is 1 Mei vastgesteld. De vrachtbrieven en adres kaarten voor het binnenlandsch goederenvervoer hebben een grondige verandering ondergaan. Zoo is het formaat van den vrachtbrief verkleind tot de helft van het tegenwoordige formulier en mag een adreskaart ook voor het vervoer van vrachtgoederen worden gebezigd. De prijs der nieuwe adres* kaarten en vrachtbrieven is eveneens verlaagd. Na 1 Mei worden er vijf stuks voor slechts één cent verstrekt De bestaande formulieren mogen nog gebruikt worden voor zoover een enkel formulier bijv. de adreskaart voor bestelgoed snelvervoer niet meer gebezigd mag worden, zal de gelegenheid worden gegeven die kosteloos om te ruilen. De nieuwe tarieven zullen eerst tegen half April ver schijnen. De stations der N.S. zijn dus niet in staat reeds thans nadere inlichtingen over de nieuwe tarieven te ver strekken. Ia het jaarverslag der Vereeni* ging van banketbakkers, exploi tanten van bestelzaken, wordt critiek geoefend op de winkel sluitingswet, waardoor de winkel stand en niet het minst de 16 „Jelui zegt niets Dan zal ik jelui zeggen, waarop we wachten. Het zal met deze ijs schots gaan, zooals met de andere, die we voor onzeoogen hebben zien vernielenze zal ia stukken worden geslagen en wij door het ijs verpletterd. Zie, daar wachten we op „Maar Vadervalt Jaap in. „Stil nu, laat me uitspreken „Neen, Vader, ga zoo niet voort. Je bent ziek. je hebt koorts. Ga weer op de slee zitten en leg je hoofd tegen me aanDat zal je goed doen. Misschien kun je dan wel een beetje slapen." Slapen Ja, ik zal gaan slapenMaar niet alléén. Jij en Klaas zullen me gezelschap nouden. Geef me e:n bijl. By Klaas en Jaap wordt een vreeselijk vermoeden wakker. banketbakkerszaken zwaar wor den getroffen. Er is in het verslag sprake van wetsont werpen, die het algemeen belang niet raken en die meer als werkverschaffing voor de tweede Kamerleden konden zijn bedoeld. Het verslag herinnert aan het Duitsche cabaretliedje, volgens hetwelk, als wij geen dienst meisjes hadden, er ook geen hoeren en meesters zouden zijn en dus ook geen koningin en geen oorlog en geen soldaten, en dat concludeert wij hebben echter dienstmeisjes en daarom moeten er ook sol daten zijn, Met een variatie op dit liedje dicht dan het jaarverslagmet de opmerking dat het ge zo gen moet wotden op dfl melodie va een marche funèbre Waren er geen banketbakkers, dan waren er geen wetten, Waren er geen wetten, dan waren er geen Minist rs Waren er geen Ministers, dan waren er geen Parlementen, Waren er geen parlementen, dan waren er geen Kamerleden. Omdat er dus banketbakkers zijn, moeten er ook Kamer leden zijn. De heer Woestenburg, direc teur van den Vischafslag te Harlingen schrijft aan de „Tel." Onbewust van de belemmering, die zij op haren tocht naar de Zuiderzee zullen ontmoeten, hebben groote haringscholen de reis naar het paaigebied aange vangen. Zy kwamen binnen door de zeegaten, werden tegenge houden door den afsluitdijk en trekken nu in het Waddenzee gebied rond. Voor de vele visschers, die verwachtten en voor hen, die, hoewel niet verwachtende, doch hoopten, dat de altijd welkome vischjes dit voorjaar in de Wad denzee zouden bevolken, een uitkomst. De afsluitdijk tusschen Friesland en „Holland", is een streep door de rekening van velen, die vooral de laatste jaren op en rond de Zuiderzee een ruim bestaan vonden in de visscherij en haar nevenbedrijven. Dat is triest, maar bet is ver heugend, dat nieuwe mogelijk heden zijn geschapen en de in klimmenden hartstocht voort. „We zuilen hem te gemoet gaan; dat zal ons vele uren, dagen misschien, van angst en lijden sparen.Geef me een bijl, om er een gat mee in 't ijs te bakken Niet waar, jongens, jelui wilt toch immers ook, dat er een einde aan ons lijden komt Door dat gat zullen we ons met z'n drieën in zee laten zakkenDan zullen we rust hebben, niet waar? Dan zullen we rust hebben Nogmaals wenden Klaas en Jaap pogingen aan, hun armen vader tot zitten te bewegen. Doch tevergeefs. „Neen niet zitten I" roept Bording woest. „Zitten is wachten en wachten is de hel de hel 1 Waarom wachten I Om telkens en telkens te moeten vreezen, door de (jsblokken te worden verpletterd Geef me een bijlha, daar ligt er een I En ijlings schiet Bording op het begeerde voorwerp toe. Klaas en Jaap vreezen het ergste. Het is duidelijkhun vader verkeert in een toestand, waarin hij zich geen reken- Zwakte van de organen in den rug bedreigt zoowel mannen als vrouwen, vooral in den middelbaren leeftad en daarna. De verschijnselen zijn gemakkelijk te onderkennen. Als uw rug, ledematen en s deren pijnlijk zijnals gij u prikkelbaar, vermoeid en zenuwachtig voeltals gij last hebt van urinestoornissen, waterzuchtige zwellingen, hoofdpijn of aanvallen van duizeligheid, ge bruik dan onmiddellijk Foster's Rug pijn Pillen. Want als tengevolge van verzwakking der organen in den rug u inezuur en andere schadelijke on zuiverheden sich in het bloed meer en meer ophoopen door verwaar- loozing der eerste waarschuwende verschijnselen, wordt herstel moei lijker. Er bestaat gevaar voor rheu- matiek, ischias, spit, waterzucht en blaaszwakte. Foster's Rugpijn Pillen zijn een speciaal middel, dat rechtstreeks op de bedoelde organen werkt en geen nevenwerking heeft op de inge wanden. „Foster's Rugpijn Pillen zijn verkr. bij alle drogisten enz. a f 1.—f 1.75 en f3.per doos." meest ondernemenden onder de visschers zich hebben aangepast aan den nieuwen toestand Volendammer visschers o.a., die met sleepbooten benoorden den dijk thans de haringvisscherij uitoefenen demonstreeren de aloude Lollandsche energie. Zij hebben de spreuk van het Zeeuwsche wapen tot de hunne gemaakt: „Lucter et Emergo Het oude bestaan is hun afge nomen een nieuw moet worden veroverd Wanneer men thans te Har lingen aan den buitenkant ver toeft, schijnt, neen blijkt de oude fleur uit de goede dagen van de Zuiderzeevisscherij te zijn weergekeerd die oude fleur, welke wij gekend hebben te Volendam, Urk, Lemmer, Enk- huized en Harderwijk. De motorbotters, de sleep booten, de botters, de bootjes voeren de haring aan. Auto's uit alle streken van het land en uit de aloude visschersplaatsen staan gereed om de paarlemoe ren vischjes over Nederland te disttibueeren. De vischafslag te Harlingen vertoont een beeld van leven en beweging. Voor bijna vijftig duizend gulden haring is in een paar weken tijds verkocht en menig visscher heeft reeds een aardig buitenkansje te pakken. schap geeft van hetgeen hij doet. Is het koorts is het krankzinnigheid? Ze weten het met. Maar dit is zekerhet schrikkelijk voornemen van de>> rampzalige moet verydeld worden. Maar hoe Voor rede schijnt hun vader niet meer vatbaar te zyn. Wellicht echter, dat esn bevel, op besliste en krachtigen toon gegeven, de gewenschte uit werking zal hebben. „Vader, leg neer die bijl klinkt het bevelend. „Neerleggen De bijl neer leggen Nooit 1 klinkt het vast besloten van de lippen des ijlhoofdigen en woest slaat bij het scherpe ijzer diep in den ijsvloer. „Dan moeten we geweld gebruiken I" fluistert Jaap tot zijn broer en beide grijpen hun vader aan, terwijl de eerste poogt, hem de bijl te ont wringen. Maar Bording weert zich met alle macht en heeft zich in een ommezien losgerukt. „Laat me dan alléén ster ven 1" brult bij en hij snelt naar de rand der ijsschots, blijkbaar met het doel, zich tusschen de kruiende ijsblokken De gemeente Harlingen heeft er goed aan gedaan den afslag te stichten vóór de afsluiting geheel tot stand kwam Thans was het bedrijf dadelijk ingesteld op de visschery Binnen twee weken zal het nieuwe electrische mijntoestel zijn geplaatst, waar aan gelukkig behoefte blijkt te bestaan. Het oude verdwijnt, het nieuwe verschijnt. Harlingen demon streert thans het nieuwe. Vis schers en kooplieden komen samen een centrum van vischhande! is in het Noorden onts'aan De gunstige ligging van de stad, mede gezien den buidigen gang van zaken, mag met grond doen verwachten dat Harlingen zich tot een bloeiende visscherijhaven zal ontwikkelen, een visscherijhaven, niet alleen voor de Waddenzee visscherij, maar vooral voor de Noo'dzee- visscherij. Ook daarvoor zijn de perspectieven gunstig. Wat moet er met onzen rundvee en pluimveestapel gebeuren Het orgaan van den Alg. Ned Zuivelbond (coöperatieve in dustrie) schrijft „De verhooging van het invoerrecht op eieren van 5 op 70 mark staat gelijk met een invoerverbod. Ook bij kaas (van 20 op 60 mark) zal dit wel ongeveer het geval zijnin elk geval zullen de kaasprijzen door dit booge invoerrecht heel sterk gedrukt worden. Evenals van kaas was Neder land ook van eieren in Duitsch* land verreweg de grootste importeur. Het is dus Neder land, dat door deze maatregelen speciaal wordt getroffen en wij kunnen het dan ook niet anders dan als een groote onvtiendelijkheid jegens ons land gevoelen, dat deze be slissing genomen werd zelfs zonder dat het onlangs afge broken overleg weer opgevat was." Wat er met onzen pluimvee stapel moet gaan gebeuren, in dien deze invoerrechten voor- loopig zouden blijven bestaan, is vrijwel duidelijk Te meer, daar afzet naar andere landen in zulk een hoeveelheid practisch onmogelijk is en bij de eerste te werpen en zich te laten ver pletteren. Zijn zoons echter zyn hem op de voet gevoled en grijpen hem andermaal vast. Er ontstaat een hevige worsteling. „Pak de byischreewt Jaap zijn broer toe. Deze heeft haar reeds gegrepen en werpt haar in zee. „Wat moeten we met Vader beginnen zucht Klaas in de uiterste wanhoop. „We moeten Vader op den grond zien te krygen en hem de voeten vastbinden," is het antwoord, „anders springt hij in zee 1" Het is niet gemakkelijk, het eerste voornemen ten uitvoer te brengen, maar toch blijven de beide zoons ten slotte over winnaars door een handigen zwaai weet Jaap zyn vader te doen vallen, waarop beiden zyn armen grijpen, om hem de heftige bewegingen die hij daarmee maakt, té beletten. Wat nu echter te doen Willen ze de voeten van den ongelukkige vastbinden, dan moeten ze zijn armen los laten en wie weet, waartoe hij dan in staat is I Ze besluiten dus, hun vader GEMENGD NIEUWS. Het is zeker in het belang van de miliciens de bepaling in herinnering te brengen, dat zij, bij voorafgaande oefening in den wapenhandel en na in een be paalde klasse van het schijf schieten gekomen te zyn netgeen binnen hun bereik ligt een verlof van 2 maanden kunnen verkrijgen, of, indien zy daartoe binnen de termen vallen, na 9 maanden diensttyd met groot verlof mogen vertrekken. BURGERLIJKE STAND. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 6 Maart te Zutphen. Salomon de Jong van Har derwijk met Emilie de Wolff. GETROUWD 7 Maart. Anthonie van Deenen en Muschelina Spek. Auguste foseph Jean de Boerdere en Jannetje Klaassen. GEBOREN 2 Maart. Evert, z. van Peter van de Velde en Mientje Bouwman. 6. Aaltje, d. van Willem Besselsen en Jannetje van Stralen. 7. Antonius Jacob z. van Jacob de Kan en Anna Maria Aspers. OVERLEDEN 6 Maart. Wouter Jansen oud 3 j. Gerrit Reijers oud 81 j., ongehuwd. ERMELO. ONDERTROUWD 9 Maart. Kor- nelis van de Steeg jm. en Jannetje van den Hardenberg jd. GEHUWD. Geene. GEBOREN 1 Maart. Jan, z. van Peter Ponsteen en Stijntje Dekker. Hendrik Lubbertus z. van Rutger Rikkers en Tijmentje van 't Hul. 2. Jan, z. van Jan van Panhuis en Elisabeth Wünholt. 4, Eibertje, d. van Peter Schoonhoven en Jannetje Boeve. OVERLEDEN 25 Febr. Gerrit Pap echtgen. van Jennigje Smit 62 j. 3 Maart. Willem Hofman 13 j. 5 Evertje Timmer 8 jr. 6. Aaltje Dekker hv. van Jakob Verbeek 71 j. MARKTBERICHT. Eieren p. 100 st. Rogge per H.L. Aardappelen Biggen f3.00 a f3.50 f6.60 a f7.— fO.OO a fO.OO f5.50 a f 12.50 de beste poging daartoe zelfs, in den meest volstrekten zin onmogelijk zou worden gemaakt. Trouwens Engeland en Frankrijk hebben óók reeds flinke invoer rechten. Bovendien komen ook de andere eieren-exporteerende landen (B;lgië, Denemarken, Rusland) met een onverkoopbaar quantum te zitten. Kortom, als dit zoo blijft, is bet vooruitzicht voor onze pluim veehouderij volstrekt hopeloos, doch de vooruitzichten der Duit sche consumenten en der Duit sche exportindustrie worden er óók niet bepaald beter op 1 Onderdehand werken de groote broederijen op de Veluwe druk. Wat moet er met al die jonge kuikens gebeuren Het herdenkingsfeest ter eere van Prins Willem van Oranje zal te Groningen worden gevierd op 24 April. Het feest wordt ingezet met het luiden der klokken. Daarna zullen muziek gezelschappen in verschillende gedeelten der stad een rond gang maken. Prof. dr. H. B.'Ugmans, uit Amsterdam, zal nog eenigen tijd vast te houden, totdat hij bedaarder zal geworden zijn. Bording blijft zich met alle macht weren. Nu hij de armen niet meer tot zijn beschikking heeft, gebruikt hij zijn beenen en trapt daarmee op woeste wyze van zich af. „Laat me gaan I" brult bij met heesche stem. „Laat me gaan 11 Ik wil stervenIk wil den dood tegemoet gaan I" „Vader, Vader.bedaar toch 1" roept Klaas sidderend. „Laat me los I" schreeuwt Bording weer. „Waartoe moeten we nog langer lijden De dood geeft rustGun jelui je vader dan geen rust?" „Ga dan zitten, Vader, dan zul je rusten," smeekt Jaap. Doch Bording verstaat geen rede. Woedend blijft hij eischen, dat zijn zoons hem zullen los laten, opdat hij een eind aan zijn leven zal kunnen maken. Aan dien eisch echter geeft Jaap noch Klaas gehoor, en beiden spannen alle krachten in, om hun vader meester te blijven. Zoo gaat er ongeveer een half uur voorbij, na verloop waarvan de woede van den eklagenswaardigen man lang- des morgens een gedachtenis rede houden in de Martinikerk, welke plechtigheid zai worden opgeluisterd door zang van de gemengde zangvereeniging „Laus Deo" en orgelmuziek. 's Middags wordt een histo rische optocht gehouden. Boven dien zullen twee kindergroepen waarvoor zich reeds honderden kinderen hebben aangemeld, zanguitvoeringen geven. Door de kanalen zal een boottocht van versierde vaartuigen worden gehouden, 's Avonds wordt een fakkeloptocht gehouden. Maar met deze volksviering zal de commissie niet volstaan. Zij heeft gemeend dat ook een feestavond moet worden ge houden in de Harmonie. Deze zal plaats hebben op Donder dag 27 April. Daar zal de Chr. Oratoriumvereeniging de Kro ningscantate uitvoeren en zullen tableaux-vivants worden ver toond. zamerhand begint te bedaren' De woeste uitroepen gaan allengs in sombere klaagtonen over, die weldra worden afge broken door een hevig zenuw achtig snikken. „Vader bedaart, Goddank!" fluistert Jaap tot zijn broer „laat hem nu maar los." Nog weinige oogenblikken en roerloos ligt Bording neerhy heeft het bewustzyn verloren. GESPREKKEN EN DADEN. VII. I 't Is benauwd in de gelagkamer van de herberg „Visschers Welvaren" te Durgerdam. Een dikke tabakswalm verduistert het schijnsel der lompe vet kaarsen, die, in blinkend ge poetste koperen kandelaars ge plaatst, bier en daar zijn neer gezet en haar roodachtig licht op een aantal mannen werpen, die een luid gesprek voeren over de verdwyning van Bording en zijn zoons. Wordt vervolgd. <1

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1