Plaats een Kleintje Zaterdag 25 Februari 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 16. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERHELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. VOOR VIJFTIG JAAR. Jac. Yeldhaizen. Veertien dagen op een ijsschots Voor allen die Sukkelen BUITENLAND FEUILLETON. W ITK.B Verschijnt tweeuraal s weeks - Prijs f 1.20 per kwartaal. - Uitgav© flrma I. WEDDiRG, Donkerstraat Harderwijk. s weeks - Prijs f 1.20 kwartaal. Uit het Overveluwsch Weekblad van 24 Febr. 1883. Ruwe handen Doos 30 en 60 ct. Een Harderwijksch spreekwoord in iedere afmeting en uitvoering, als bruin, zwart en gekleurd. Mijnhardt's Laxeertabietten Gemengd Nieuws. EENJ A 3V 1*. ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Een noodlottige vechtpartij. Eenige dagen geleden heeft te Balgoy, gemeente Overasselt, een vechtpartij plaats gehad tusschen een landbouwer en een boerenzoon, die relaties onderhield met de dochter van den landbouwer. De landbouwer had den jongeman den omgang met zijn dochter reeds meer malen verboden en toen bij hem wederom in gezelschap van het meisje aantrof, ontstond een twist, welke al spoedig in hand tastelijkheden ontaardde. Daarbij heeft de boerenzoon den land bouwer met een spade een hevigen slag op het hoofd ge geven. Ofschoon de toestand van d-n getroffene zich aan vankelijk niet gevaarlijk liet aan zien, is deze later dermate ver ergerd, dat hij naar het St. Canisiusziekenhuis te Nijmegen moest worden veivoerd. Daar is de man overleden. Het parket te Arnhem is van het gebeurde op de hoogte ge steld. Het lijk van den ver- slagene is in beslag genomen en de dader, die een volledige bekentenis heeft afgelegd, ge arresteerd. De fraude te Apeldoorn. Het onderzoek naar de ten kantore van den gemeente ontvanger te Apeldoorn gepleegde fraude heeft geruimen tijd ge vorderd. Als resultaat van dit onderzoek is definitief aan assuradeuren een schade gedecla meerd van f 18 738 25 B en W stellen den raad voor genoegen te nemen, bij wijze van dading, met een uitkeering van f 14.850, waartoe assuradeuren zicb hrbben verbonden. Nadat deze dading haar beslag zal hebben gekregen komt het verhaal van het restant der schade aan de orde. B. en W deelen den raad mede voorzieningen te zullen treffen, die bun als gevolg van het betreurenswaardig vootal noodig voorkomen. Gewestelijke Varkens- Centrale Gelderland. Het Bestuur der Gewestelijke Varkens-Centrale Gelderland heeft het volgende besluit ge nomen „De leden der Gewestelijke Varkens-Centrale Gelderland zijn verplicht de wettelijke voor- B-knopt verslag van het ver handelde in de openbare ver gadering van den Raad der gemeente Harderwijk, van 23 Februari 1883. 1. Wordt medegedeeld een adres van den Heer Kapitein Badings en 19 andere inge zetenen, met verzoek om, bij het eventueel te verleenen ont slag aan den rector van het N. V. progymnasium, geene sollicitanten voor de betrekking op te roepen, maar het gym nasium óf te hervormen in eene H. B. School met driejarigen cursus, óf, zoo dit niet kan, het op te heffen en school C voor uitgebreid lager onderwijs uit te breiden en te versterken. 2. Aan den onderwijzer W. J Karssen aan school E te Hierden wordt op verzoek eervol omslag verleend met ingang van 1 Maart e.k. 3 Tot keurmeester wordt benoemd de veearts H. Schurink Hz. en tot onderwijzer aan school E, W. L. Schouten, onderwijzer te Barneveld. OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Door wijlen den heer Van der Boon Mesch is een bedrag van duizend gulden aan de Soepcommissie vermaakt. HARDERWIJK. De heer M. H. de Jongh herdacht verleden Maandag zijn dertigjarigen dienst tijd bij de dienstdoende schut terij alhiereerst als sergeant en sergeantmajoor, later als tweede en eerste luitenant, en meermalen als waarnemend commandant. BURGERLIJKE STAND. HARDERWIJK. GEBOREN 16 Febr. Hendrika, d. van Migchel Vrijhof en Anna Dora Bruinink. 17. Wichert, i. van Wichert Wijenberg en Antje Hutten. Willempje, d. van Jan Mosterten Flipje Woutersen. Jacob, z. van Gerrit Klaassen en Sophia Dirksen. 19. Mairtje, d. van Johannes Dekker en Weijmpje Vliek 19. Hermanus Augustinus, z. van Jacobus Willegers en Maria Caharina Elisa beth Reusch. 20. Dirkje, d. van Johannes Visch en Elisabeth Huigen. 22. Willem, z. van Peter Meerens en Aaltje Vliem. 23. Evertje, d. van Jan Hop en Evertje Hop. OVERLEDEN. Niesje Jansen oud 1 j. 6 m. ERMELO. ONDERTROUWD 23 Febr. Willem Bonhof jm. en Hendrikje Verbeek jd. GEHUWD 23 Febr. Steven Loede- man wed. Lubbertje Kamphorst en Gerritje Vierwind wed. Evert Kamp horst. GEBOREN 18 Febr. Evert, z. van Ian van de Kolk en Gerritje van de Hoek. OVERLEDEN Geene. MARKTBERICHT. Eieren p. 100 st. f3.00 a 14.00 Rogge per H.L. 16.40 i f6.60 Aardappelen f2.a f2.30 Biggen f7.00 If 11.75 schriften aangaande het merken der biggen trouw na te komen en moeten dus hun varkens laten merken, vóór deze het gewicht van 10 K.G. hebben bereikt. Onverminderd drze wettelijke voorschriften zal aan hen, die hun biggen te laat laten merken, een boete worden opgelegd, wanneer de te merken biggen meer wegen dan 15 K G. per stuk. Deze boete bedraagt f 0.50 per te zwaar varken en moet bij vooruitbetaling worden vol daan, ongeacht het feit, of tegen het betrokken lid een gerechte lijke vervolging is ingesteld." Daar dit besluit onmiddellijk na deze publicatie in werking treedt, worden de leden aange raden steeds tijdig zich voor het merken bij den secretaris pen ningmeester der plaatselijke commissie te vervoegen. Aanbevelend, met Verstopping of moeilijken, tragen en onregelmatigen Stoel gang zijn onmisbaar. Werken vlug zonder kramp of pijn. Bij Apothekers en Drogisten. Doos 60 cent. Volgens een bericht van het blad „Washington Post", is een tweede aanslag op prssident Roosevelt aan het licht gekomen door de ontdekking van een bom in een pakket, dat aan Roosevelt was geadresseerd. De ontdekking, dat in het pakket een bom zat, werd door post ambtenaren gedaan. De bom, welke voor Roose velt bestemd was, bestond uit een buis, gevuld met buskruit en stijf omwonden met verroest ijzerdraad. Hoewel de bom niet gemak kelijk tot ontploffing gebracht had hunnen worden, zou deze toch veel kwaad hebben kunnen doen, indien hst pakket ver keerd werd gehanteerd. Het bureau der arbeidsin spectie publiceert een rapport over de jongste resultaten van 't onderzoek inzake de ont ploffing te Neunkircher. Aan de ontploffing van den grooten gashouder is, raar men weet, een kleinere ontploffing in een pijpleiding voorafgegaan. Reeds eerder is geconstateerd, dai. aan deze leiding kort voor de ontploffing nog is gewerkt Men r un, dat daarbij slechts hamers waren gebruikt, doch r u 12 Ja, Goddank ze hebben ook vreugde gekend, al werd het leed hun in veel ruimere mate toeb deeld. Zijn niet al bun kinderen voorspoedig opgegroeid en hebben deze niet steeds de zorgen en de opofferingen hun ner ouders beloond door liefde en aanhankelijkheid O, hoe dikwijls was Bording niet van zee gekomen, morrend over de slechte vangstmaar ook hoe vaak had zijn trouwe echtgenoote hem dan niet ge wezen op hun bloeiende kinderen met den troost, dat deze toch nog nooit met honger van tafel waren opgestaan. En dikwijls jad hij dan zijn oogen voelen vochtig worden en gefluisterd, dat hij toch nog niet zou willen ruilen met een rijke, die géén anderen had. En dan had hij e kleinen gekust en beurt voor >eurt op den schoot genomen on hun verteld van storm en van onweerd, van hooge golven is gebleken, dat waarschijnlijk onmiddellijk voor de ontploffing met een steekvlam is gewerkt. Daar de leiding vooraf was leeg gepompt en geen lek in de gas leiding, die op korten afstan der van lag was bespeurd, meende men, dat het werk geen gevaar opleverde. De leider der nat. socialistische partij, Adolf Hitler, heeft een oproep tot zijn partijgenooten gericht waarin hij zegt, dat zekere elementen onder een dekmantel der partij trachten overal vergaderingen van het centrum te verstoren om daar mede de schuld te schuiven op de nat soc. beweging Hij ver wacht, dat alle nat. soc. zich in strenge discipline hiertegen zul len verzetten. De vijand die op 5 Maart verslagen moet worden is het marxisme. Hierop moet de geheele propaganda en de verkiezingsstrijd zich concen- treeren. Wanneer het centrum in dezen strijd tegen onze beweging het marxisme steunt, zegt Hitier, zal ik zelf voor ieder geval af zonderlijk mij tot het centrum wenden Bezoekt alleen de ver gaderingen der eigeR partij zoo dat zij worden tot geweldige demonstraties der ontwakende natie. Woensdagavond werden in Hamburg door een troep com munisten een aantal ruiten in geworpen van een partijlokaal der nat.-socialisten. Een man rn een vrouw werden door revolver schoten levensgevaarlijk getrof fen. In Hannover ontstond voor ren gebouw waar een vergadering der soc dem. partij werd ge houden een schier partij. Een persoon werd hierbij gedood en vijf zwaar gewond Bij een vechtpartij op een tweede ver gadering der soc.-dem, in Buch- holz werden vier personen ernstig en zeven licht gewond. Bij een botsing tusschen soc. dem en nat. soc. in Leipzig liepen vijf soc. dem. en drie nat. soc. verwondingen op. Te Berlijn zijn op verschillende punten der stad ernstige politieke botsingen voorgekomen, waarbij twee gedood en drie zwaar ge wond werden. en van schuimende zeeën, totdat Moeder kwam en aan bediijd herinnerde...... En zou dat alles nu onher roepelijk voorbij zij» „Kom, Vader I" klinkt de stem van Jaap „We moesten een stukje eten. Wij hebben nog drie sneden roggebrood het zijn de laatste... „Nee jongen, dank je," is het antwoord. ,-,Ik heb geen honger, eet jullie mijn deel maar samen I» op. „Warempel niet," valt Jaap in. „Je moet toch ook wat eten, Vader I Het kan nog lang duren, eer we weer wat krijgen." „Maar ik heb op 't oogenblik in geheel geen honger, antwoordt Bo'ding. „Tóch eten, VaderJe hebt in lang niets gehad „En als alles op is, wat dan „Ja, wat dan Over die vraag heeft Jaap nog niet nagedacht. Maar hij wil er thans óók niet over denken Hij her ft de gelukkige eigenschap, zich nooit te verdiepen in het vooruitzicht van leed, dat komen kan. „Als het komt, is 't erg genoeg," zegt hij gewoonlijk. „Geen ellende voor den tijd I" Het laatste antwoordt hij ook nu op de vraag van zijn vader. Ingezonden Mededeelingen. Waarom verder sukkelen Voelt gij u terneergeslagen, ver moeid en afgemat hebt gij last van pijn in de lendenen, ledematen of spieren Lijdt gij aan urinestoor- nissen, aanvallen van duizeligheid, hoofdpijn of rheumatische pijnen? Zoo ja, hebt gij er dan over nage dacht wat de oorzaak van uw noode- loos lijden is Als uw bloed niet op de juiste wijze gefiltreerd wordt, doordat uw organen verzwakt zijn, blijven urine zuur en andere schadelijke onzuiver heden in het gestel achter. Zij zetten zich at en veroorzaken verschijnselen als de bovenstaande. Iedere dag uit stel maakt de zaak erger en dient gij onmiddellijk aan te vangen met het gebruik van Foster's Rugpijn Pillen Reeds jaren bleek de afdoende werking van dit speciale middel tegen spit, rugpijn, ischias rheuma tische pijnen, waterzucht, urine- stoornissen en blaaszwakte. Foster's Pillen werken niet op de ingewanden en passen mannen en vrouwen van eiken leeftijd. „Foster's Rugpijn Pillen zijn verkr. bij alle drogisten enz. a f 1. fl.75, en f3.— per doos." De Russische volkscommis saris Molotow heeft een rede voering gehouden, waarin hij o.m. zeideWij moeten onze legers wapenen op zoodanige wijze, dat onze vijanden wel tweemaal zullen nadenken, voor dat zij de Sovjetgrenzen over schrijden De bolsjewisten zullen zich niet wagen aan een voor spelling van de toekomst, doch één ding is er dat wij zonder twijfel weten, n.l. dat wij onver hoeds worden aangevallen, en wij zullen er voor zorgeB, dat wij niet onvoorbereid zijn. Wellicht geeft deze Russische uitlatirg de ontwapenaars in andere landen wei iets te denken. Het IJsselmeer Na de tot standkoming van de afsluitdijk van de Zuiderzee, waardoor deze officieel „IJssel meer" is geworden, kan de vraag rijzen of de bepalingen betref fende de strandvonderij nog moeten worden toegepast. Vol gens officieel bericht moet deze vraag bevestigend beantwoord worden. Op de aan het IJssel meer gelegen gemeenten zijn dus de bepalingen inzake de strandvonderij rog van toep-s- sing. „Kom, Vader," laat hij er op volgen. „Eet nu óók een stuk roggebrood." Bording laat zich overhalen, terwijl ook Klaas en Jaap met een snee van het grove brood hun avondmaal doen. Het kan nu ongeveer zes uur zijn. „Jongens," spreekt Bording, „als jelui slapen wilt, hoeft jelui dat om mij niet te laten. Jullie bent jong en hebt meer behoefte aan slaap dan ik Ik zou geen oog kunnen toedoen." ,,Ik óók niet?" antwoorden Klaas en Jaap. „Probeer het maar eens misschien dat jelui wel indut Doch de jongms houden vol, dat het bun onmogelijk is. En geen wonder Wie zou kunnen slapen, ter wijl hij in doodsangst verkeert, doornat is van den regen en verkleumd van kou, den wind hoort gieren over de ijsschots, die hem draagt en het water hoort neerpiassen van den hemel Geen slaap dus geen spoor van slaap zelfs doet hen de oogen sluiten. En ze zijn toch zoo vermoeid de ongelukkigen I Hoe hebben ze zich gisteren niet ingespannen, om de visschen machtig te worden, die thans nog op de slede liggen hoevele uren hebben ze heden niet over het ijs gerend onder angst en vreeze en ook den vorigen nacht heeft hun de engel des slaaps niet de oogleden gekust.... „Ben je zoo koud Vader?" roept Klaas, die meent, zijn vader te hooren klappertanden. „Koud neemaar. Jaap echter heeft zijn buis al uitgetrokken en het zijn vader over de schouders geworpen een voorbeeld, dat door Klaas gevo'gd wordt. „Goeie jongens I" stamelt de vader met trillende stem, „maar hou jelui zelf Doch Jaap denkt al weer aan iets anders. „Zouden we morgen de botten wel meenemen, die in de slee liggen zoo vraagt hij. „Waar voor zouden we 't eigenlijk doen 't Is maar last." „Ja, dat vindt ik óók," meent Klaas „We zouden heel wat vlugger voortkomen, zonder die paar honderd pond visch." „Dan moeten we morgen ochtend maar 't grootste deel in een bijt gooien," spreekt de vader. ,,'t Grootste deel vraagt Jaap. „Ja." „En waarom niet alles Maar eensklaps begrijpt hg zelf reeds, waarom zij een aantal botten zullen moeten bewaren.... Wie weet, wat hen nog te wachten staat I Ontzettend lang duurt de nacht. Telkens en telkens staren zij naar het oostentelkens ver beelden ze zich, dat de morgen schemering aanbreekt, maar tel kens ook zien ze zich bedrogen en ontdekken ze, dat hun verbeel ding hen misleidt. Maar eindelijk tocheindelijk klaart bet nachtelijk duister op en breekt de morgenstond aan. „Alles cog \jsroept Bording rondziende. „En nog altijd noordwesten wind," voegt Klaas er bij. „Dan hebben we kans, dat we naar de Geldersche kust drijven I" roept Jaap. Er is iets in den toon van de stem der drie zwervers, dat bun weer eenige hoop geeft, evenals het vallend donker gisterenavond de laatste vonk van hoop in buri harten verdoofde. Haastig worden de botten op een vijftigtal na in een bijt geworpen en de schreden naar het zuidoosten gewend. „We zullen toch wel eem ergens landen I" roept Jaap, die als altijd de zaak weer van haar besten kant bekijkt. „God weet het 1" zucht Bor ding. KOUDE EN HONGER. V. Daar trekken ze weer voort, de onvermoede mannen. Hun tocht gaat echter niet zoo snel als gisteren. Verwondert het u Maar neende kou en de regen hebben immers hun leden verstijfd en ze krijgen een pijn lijke gewaarwording, telkens wanneer ze de beenen verzetten. Hoor slechts „Als we vannacht weer op het ijs moeten blijven, zullen we niet blijven zitten, zooals den vorigen nacht," spreekt Bording. „Dat zeg ik daar ook als in me zelf," antwoordt Klaas. „We zouden zoe stijf worden, dat we op 't laatst geen voet meer konden verzetten. Ik heb ten minste op 't oogenblik al pijn in de beenen. En jij, Jaap?" Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1