Woensdag 22 Februari 1933. Negen en Tacbtigste Jaargang NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO. NUNSFEET, HULSHORST, ELSFEET, DOORNSPIJK, FUTTEN enz. Veertien dagen op een ijsschots No. 15 ERMELOSCBE KANTTEEKENIN GEN. F E PIL L E T 0M= OverveluwsGhWaekblad Harderwijker Courant OH WEEKB Verschijnt tweemaal waaks - Prijs f t.2ö oer kwartaal. - ük$*tv@ firma I. WEDDING, Don Sterstraat Harderwijk Hierdensche Courant. De Nnnspeeter. De Elspeeter. De Ermeloër. Nieuwe Pnitensche Courant. bpitenlaTF Gemengd Nienws. De muiterij op „De Zeven" Enxr -ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dobbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. XXVI. Het heeft me meermalen ver wonderd, dat er nog zoovelen in den omtrek gevonden worden, die niets of althans zeer weinig afweten van ons ziekenhuis „Salem". Ik meen daarom een nuttig werk te doen, door er, aan de hand van het laatste jaarverslag dezer inrichting, iets van te vertellen. Ik doe dit met alle waardeerirg overigens voor de soortgelijke inrichtingen in onze omgeving. Echter dat zijn geen Ermelosche en leveren dus den Ermeloschen kant- teekenaar geen stof. daarvoor nog steeds bestemd Frissche kamers, open veranda's, lighallen in het bosch, bieden een verrukkelijk uitzicht en geven volop gelegenheid voor de in werking der lucht van bosch en hei, van zee en wei. Daarnaast heeft „Salem" zich ontwikkeld tot een ziekenhuis, dat aan de hoogste eischen voldoet. Zoo zijn geen kosten gespaard aan de inrichting van de operatiezaal, die van de nieuwste hulpmid delen is voorzien. Verder zijn aanwezig een Röntgeninstallatie van moderne constructie, een diathermirtoeste! e.d. Evenmin ontbreekt een electrische lift voor het vervoer der zieken." Van beteekenis voor onze be volking is verder, dat er in Salem Men kent in Nederland vier categoriën van ziekenhuizen. Tot A. behooren de inrichtingen met 14000 of meer verpleeg* dagen; tot B. die met minstens 8000. Daar Salem er meer dan 9000, doch minder dan 14000 heeft, ressorteert het dus onder de tweede groep. Deze omstan digheid geeft Salem het recht tot volledige opleiding van ver pleegsters, alsmede tot het af nemen van examens Voorschrift is echter, dat de geslaagde ver* pleegsters één jaar nawerken in een „groot" ziekenhuis. Wat de uitrusting zelf betreft, hoeft Salem voor slechts weinig soortgelijke inrichtingen onder te doen. In het om zijn natuur schoon veel gezochte Ermelo is het bekoorlijk gelegen in een rustige, bosch- en heesterrijke omgeving, waardoor het veel vóór heeft boven allerlei inrichtingen in de stad of op het platteland, dis vaak met gebrek aan ruimte moeten worstelen of natuur schoon derven. „Was Salem reeds sedert larg Rusthuis, gedeeltelijk blijft her ii Wel houden ze het eiland nog eenigen tijd in zicht, maar de storm doet hun schots steeds meer in oostelijke richting afdrij ven, zoodat z: ten laaste niets meer zien dan ucht en ijs. Thans is alle hoop op uitkomst vervlogen. Druipnat en afgetobd zette zij zich op den rand der slede neer en radeloos staren ze voor zich uit. En intusschen daalt de avond Ontzettende gedachte, weer een nacht te moeten doorbren gen op het ijs, in den rege> rillend van kou, zonder te weten waarheen, zond r uitzicht op redding en met de vreesclijke bewustheid, dat hun verwanten te Durgerdam in de diepste droefheid moeten verkeeren over het lot van hen, die zij verloren wanen. O, die bange, lange nacht nacht van vijftien uren I een „rechtzinnig-protestantsch- christelijke" sfeer wordt ge vonden. Vanwege de kerkeraden van de Ned. Hen/. Gemeente en van de Gereformeerde Kerk ter plaatse, wordt de geestelijke verzorging behartigd Ook is het Ziekenhuis telef nisch verbonden aan de kerkgebouwen, zoodat de zieken, die dit wenschen, des Zondags de prediking kunnen volgen. Het spreekt intusschen van zelf, dat van een ziekenhuis nog iets anders wordt gevraagd, namelijk bekwaamh-id der ge- neesheeren. De vaste Chirurg, dr. A. J. K. Binnendijk, is vele jaren lang assistent geweest van een der bekendste professoren van Neder land, heeft practijk achter den mg te Weenen en Batavia en wekt vertrouwen bij arm en rijk. Als internist is aan het ziekenhuis verbonden Dr. A Meindrrs van Ape'doorn, terwijl verschillerdespecialisten op vaste uren zittir g houd n. N. K. B. Langzaam komt hij nader en spreidt zijn donkeren mantel uit over de Zuiderzee. Als een spooksel grijnst hij hen aan, onverschillig voor hun bitter lijder. Ach, wisten ze maar, dat op dien nacht tedding volgde getroost zouden ze regen en koude verduren maar wie ver zekert hun, dat ze ooit weer de voeten aan land zullen zetten dat zij niet den dood zullen vi d»n in dï golven onder her Den dool. Schrikbeid, dat bun de ziel vervu 11 Want ze hebben h- t leven lief, al heef; het hun tot r»u toe meer distelen dan rozen gebo den en ze denken aan huis... aan Moeder, die zeker op dit zelfde oogenblik tranen vergiet om het vermoedelijk lot van haar man en haar zoonaan de kinderen, die zullen schreie nu hun kostwinners verloren zijn. Dro-fgeestig kiijscherd vliegt een verdwaalde vogel over het ijs. Waarheen Zij weten het, de veriatenen naar zijn veilig nest...... ja, naar zijn veilig nest I Diep rampzalig staten de Adv e r t e n t i ën voor het en opgegeven, worden tevens opgenomen in de volgende bladen In Duitschland zullen dit jaar volgens een opgaaf van den minister van onderwijs onge veer 40.000 jongelui eind examen doen aan de gymnasia, zoodat men moet rekenen op ruim 30 000 aankomende studen ten. De minister heeft bepaaH, dat ondetzocht moer worden, of de geslaagde candidaten ge schikt zijn voor verdere studie en ah dat niet zoo is, dat hun de studie moet woiden afge raden. Ook bij de studenten van het eerste semester moet een onderzoek ingesteld worden, op dat zoo mogelijk het aantal be perkt zal worden. De dader van den aanslag op Roosevelt, Zangara, zal niet door één, maar door drie advocaten worden verdedigd, die de rechter reeds heeft aangewezen. De voornaamste advocaat van deze drie heeft aangekondigd, dar hij zal verzoeken Zangara aan een psychiatrisch onderzoek te doen onderwerpen. Zangara is in de gevangenis door een psychiater onderzocht, die verklaarde dat hij geen spoor van geestelijke afwijking had kunnen constateeren. Zangara, die sinds het plegen van den aanslag geen eten bad willen hebben, heeft thans om voedsel gevraagd. De „Daily Herald" maakt melding van een weerzinwek kende vertooning in Peckham visschers h m na. Zutdwestwaarts vliegt hij, in de richting van Durgerdam I Klaas springt op en strekt wanhopig de armen naar den voortsnellenden vogel uit. „Verloren I V e r 1 o r e n I" schreeuwt hij woest. „We zien Durgerdam nooit terug I" En zijn vader noch zijn broer wagen het, hem tegen te spre ken hem te zeggen, dat hij overdrijftdat alle hoop op uitkomst nog niet moet worden opgegeven ,,V.-rloren 1" dat is de sombere gaim, die hun door hst gemoed ruisch?„Veilo-en 1" De kou er. de regen echter dwingen hen tot bandelen Zeker ze zijn van het noodlottige van hun toestand ten volle overtuigd ja ze zien den dood voor oogenmaar toch, de trek naar het leven, ieder ingeschapen, doet ook hen alles in het werk stellen, wat dimen kan, om hun bestaan fe rei- ken. Jaap is de erste, die zich uit de vreeselijke overpeinzingen der laatste oogenblikken losrukt. „Kom, Vaderkom, Klaas I" roept hij luide. „Zoo kunnen we niet blijven zitten. Er liggen twee zeilen en een paar latten (Londen) waarbij het publiek in de gelegenheid wordt gesteld een werkloozen jongen man en een werkloos jong meisje elk in een ton te zien vasten De jongeman zat er Vrijdag al 8 dagen, het jongmeisje 4 dagen. Zij zitten gehurkt in tonnen die zoowat 1 35 M hoog zijn, elk verlicht met één electrische gloeilamp en voorzien van ,,raampj-s". De tonnen zijn ver zegeld er is alleen bovenin een gat voor d» ventilatie Door die „raampjes" zag-n de bezoekers hel. meisje op den vierden dag van haar vasten zitten breien met een treurig, vertrokken gelaat In den anderen top trachtte de jongeman tï lezen m een staat van g.-oo'.e zenuwspanning na zijn acht dagen vasten. Den bezoekers werd verzocht bij hun gesprek ken met de beklagenswaardige lieden niet over eten te sprek»n. Het dagelijksche rantsoen b'- draagt één flesch water. Dit wordt in tegenwoordigheid der bezoekers verstrekt, waarna de tonnen weer verzegeld worden Als de jongeman 12 dagen en 6 uur gevast heeft, zal hij *en nieuw .wereldrecord" hebben gevestigd en een prijs hebben gewonnen van 25 pdst of tegen den koers van den dag een dikke 200 gulden. Het meisje wint, als zij 12 dagen gevast heeft 30 pdst. of ongevrer f 250 gulden.. Zij ve.-telde Vrijdag aan een vertegenwoordiger van de „Daiiy Herald", dal zij dien morgen een uur geslapen had, maar dat slapen heel moeilijk ging... De per vliegmail ontvangen bladen bevatten de eerste dag blad berichten omtrent het ge beurde op H. M 's „De Zeven Provinciën". De „Sum. Post" van 10 dszer wijdt een hoofdartikel aan de gansche aangelegenheid, ge schreven na het treffen bij Vlakken Hoek. Wij ontkenen eraan „De regeering heeft haar plicht gedaan op de juiste wijze. Zij stuurde een eskader op de muiters af en gaf het duidelijke instructies. op de slee Laten we die latten op zij aan de slee vastspijkeren en de zeilen er over heen slaan en er aan vastmaken, dan heb ben we ten minste een beetje beschutting tegen regen en wind Als we zoo blijven anten, zijn we morgen dood „Was het maar zool'1 zucht Klaas in een oogenblik van moedeloosheid. „Ho, ho I zoo mag je niet spreken 1" valt Jaap in. „Zoo dacht je er vanm-ddag ook niet over, anders had je zoo niet met ons meegedra fd Wat zeg jij, Vade Bording voelt zich beschaamd. Jaap, de jongste van hun drie ën, geeft het voorbeeld van vastbe radenheid, terwijl hij, de vader, zich door zijn bekommernissen laat meesleepen. Haastig springt hij op hij zal toonen, vader te zijn. „Kom, Klaas," roept hij, maar aan het trillen van zijn stem is het te hooren, dat hij zich ge weld aandoet, zijn ontroering te verbergen. „We gaan een schut maken. Help je mee?'' Weldra zijn drie paar handen bezig, den toestel in gereedheid te brengen en even later zitten de drie mannen zoo dicht moge lijk bij elkander op de slede, Ingezonden Mededeelingen en alle spijsverterings stoornissen verdwij nen onmiddellijk bij 't gebruik van Foster's Maagpillen, het aan- gename laxeermiddel. Verkrijgbaar a f 0.65 per flacon. Er is niet gepraat, slechts gesommeerd. En toen de tien minuten be denktijd verstreken waren, heeft de commandant bevel gegeven om het bombardement te be ginnen. Geen tweede sommatie, on middellijke ac(ie. Volgens programma zouden eerst lichte bommen vallen, daarna de zware, vervolgens zouden torpedo's worden ge lanceerd, waarna het geschut in werking moest treden. O-'Verbiddelijk en ordelijk. 37 man vielen bij de eerste bom. De marine heeft haar naam zooveel mogelijk gezuiverd en al is de blaam niet geheel van ons weggenomen, nadat de smaad ons trof, deden mannen, die ten volle bunne verantwoordelijkheid beseften, hun plicht. Zij handelden met mililairen eenvoud." Het blad gaat dan voort „De vloot wotdt nooit goed, zoolang daarop officieren dienen, die niet deugen. Reeds jarenlang vari-n wij met schepen, waarvoor wij ons hart vast houden, en het moet nu maar uit zijn. Betaal goede matrozen goed, men ziet nu wat zij waard zijn, maar weg met hen, die ontrouw zijn in hun hart, ontrouw metter daad. De regeeiing heeft nu kunnen zien op wie zij niet en op wie zij wel kan rekenen. En de marine houde slechts officieren aan, die zich als mannen gedragen met moed, beleid, trouw en waakzaamheid. Want een compagnie, een bataljon en een schip zijn waard, hetgeen hun officieren waard zijn. De regeering zuivere, maar zij beginne van boven af. Maar mede zal zij een einde moeten maken aan de voort durende gezagsondermijning, die door de zeilen eenigszins maar zeer onvoldoende tegen regen en wind beschut. Rondom hen is het volslagen donker, terwijl de noordwester storm over het ijs giert en de regen nog steeds in stralen neerplast. „Jongens," spreekt Bording, terwijl hij zijn handen op bun schouders legt, „we hoeven het elkaar niet te zeggen, niet waar, dat we er heel slecht aan toe zijn heel slecht. Waar we heen drijven, weet ik niet, omdat we geen oogenblik zeker zijn van den wind Blijft hij noord west, dan drijven we naar de Geldersche kustwordt hij zuid of zuidwest, dan bestaat er kans, dat we tusschen Enkhuizen en Stavoren door drijven en door een van de Noordzeegaten in de Noordzee terechtkomen en dan zijn we weg Ernstig hebben Klaas en Jaap hun vader aangehoord. „Weet je, waarop ik nog hoop f" vi aagt de laatste. „Dat de lui uit ons dorp, als de dooi r.og een paar dagen aanhoudt, misschien een botter zullen uitsturen, om ons te zoeken." „En niet te vinden I" vult Klaas aan. Jaap antwoordt niet. Hg zelf niet alleen het personeel allen militairen geest ontnam, maar die bovendien vele goede ofli- eieren van de vloot deed heen gaan en anderen onder den moreelen druk bracht van de steeds verder gaande lamlendig heid in lunne omgeving. Maar de officieren, die waarlijk offi cieren zijn, mogen bedenken, dat zij den smaad, die hun korps in de eerste plaats raakt, met waardigheid moeten dragen en dat zij nu vooral voor de vloot onmisbaar zijn, omdat zij haar door hun werken, hun voorbeeld en gedrag van dien blaam kunnea en moeten zuiveren. Dat geen hunner zich nu ont- trekke aan dien militairen plicht, die nu zwaardere offers vergt, naarmate zij betere 'officieren zijn. En als hun dienstbaarheid hun bitter valt, dan kunnen zij er toch van overtuigd zijn, dat wij, hun en de trouwe bemanning ter wille, de oude grootsche tradities onzer marine nooit ge heel vergeten." De „Sum. Post" besluit: „Wij hebben geen reden tot verheugenis maar wel is in deze dagen gebleken, dal Nederland mannen heeft, die weten hoe zij moeten handelen in ernstige tijden. En dit is de eenige winst bij zooveel verlies." De actie ter tee. Omtrent de ontmoeting van het eskader met het muiterschip lezen wij nog in hetzelfde blad „Nadat de concentratie van de vloot was afgeloopen, zijn de „Java" en de beide jagers „De Zeven Provinciën" tegemoet gevaren en zoodra zij het schip in zicht kregen, tegen kwart voor zeven, hebben de marine vliegtuigen, die o.a. te Telok Belong lagen, het commando gekregen om op te stagen. De „Java", een kostbaar en zeer snel schip, dat echter min der vèr dragend geschut voert dan „De Zeven Provinciën", is veraf blijven liggen, terwijl de vliegtuigen het eskader vooruit vlogen. Daarop is „Ze Zeven Pro vinciën" draadloos gesommeerd om zich over te geven, waartoe een bedenktijd van tien minuten werd loegestaan. De muiters bleven bij hun voornemen om naar Soerabaja acht de kans, op zee te worden gevonden, uiterst geringDoch alles is mogelijk en hun toestand is van dien aard, dat zelfs de geringste mogelijkheid, om te worden gered, waarde voor hen heeft. „Wat zou je meenen, Vader, dat Moeder van ons denkt vraagt Klaas opeens. „Dat we verdronken zijn," is het sombere antwoord. „Hoe zou ze ook iets anders kunnen denken De zee voor Durgerdam is immers heelemaal open." „Dat we nu niet niets van ons kunnen laten hooren I'" reept Klaas in wanhoop, sidde rend bij de gedachte aan de zielesmart van zijn moeder, die hij zoo teeder liefheeft. Bording zwijgt: hij is in ge peins verdiept. Hij denkt aan zijn vrouw, met wie hg reeds twintig jaar in lief en leed ver bonden is. Wat hebben ze elkander steeds liefgehad hoe hebben ze steeds voor elkaar geleefd In vreugde en droefheid, in voor- en tegen spoed hebben ze altijd naast elkander gestaan. Wordt vervolga.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1