SPAARBANK Veldhuizen. it er dag 4 Februari 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No.lÖ. (IEIWS- li ABYSRTEMTIEBU1 foor laz Harderwijk, lierden, Tonsel, Brmelo, Nnnspeet, Hulshorst, Elspeet, Doornspijk, Pntten, enz. Y. •J:? ^kostbaar bezit te .ERMELOSCHE IktKANTTEEKENINGEN. Veertien dagen een ijsschots BOITENLAinr Bij Griep NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK W ITKE O O TT A 3NT T. Verschijnt tweemaal 's weeks, - Prf)s f 1.20 per kwartaal. Uitgave firma I. WEDDING Donkerstraat Harderwijk 9< in iedere afmeting en Hitvoering, als brnin, E mwart en gekleurd. FEUILLETON. Gemengd Nienws. Kantoor Harderwijk: LUTTEKEPOORTSTRAAT 16. sna Advertestiën 1—5 regel» (galjard) f 1.—elke regel oscar ao ceat. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief, losse nummers 5 cent. tNKr m 'EN. IEN br. 1 1 Aanbevelend, etèf' ÜI5itan LNT ut „J doos ot tube „Zij"Crême. ij beschermt Uw gelaat even >t oende tegen guur herfstweer felle winterkou als een warme ■Bontmantel of behagelijke pels het Uw lichaam doet. 10 XXV. Msn zegt, dat wie kan leeren ihrijven, ook kan leeren teeke- en. Was 't waarik zou een :ift grijpen en de Redactie 'achten te verteederen het oigend tafereel op te hangen te Raadzaalde leden met ngstige stilte in gelaatsuitdruk king en houdingde vertoornde Voorzitter met een zweep in dé jand. De striemen vallen neer, n sommiger oog smeekt: We ebben 't niet zoo erg bedoeld Neen, verheffend was de laatste itting niet, in geen enkel cp- icht. Aan de eene zijde te véél rschheid, aan den anderen ,nt heelemaal geen forschheid, rder het tegendeel. En wat een langs-elkaar-heen- aterij I Was 't zóó moeilijk de rn van de zaak te vinden De kern van de zaak is m i. i tDoor de financieele split ing is eenige tientallen jaren teiieden een geweldige blunder naakt. Ds historie vormt een meente te recht of ten on- (rechte. Doet zij dit ten onrechte, lan is het een zaak van wijs 'ueleid haar beslissing te doen herroepen. Doet zij dit te recht, dan behoort men fair en royaal de consequenties ervan te aan aarden. G. ,,Ik geloof óók niet, dat het noodig is," voegt Bording er geruststellend bij. „Kijk eens naar de ijsblokken, die we hebben weggehakt die kunnen mee- doen, wat Natuurlijk is alles mogelijk, maar een mensch moet I wel eens wat wagen óók!" 3 Klaas zwijgt, maar schijnt toch let overtuigd. p,,Waarom gaan die lui daar al iieen vraagt bij na eenige oogenblikken, op verscheidene Durgerdammers in de verte wijzende, die hun sleden laden en den terugtocht naar huis aanvaarden. „Ze zijn zeker ongelukkig geweest met de vangst," meent Jaap, „en zullen liever thuis zitten, dan op het ijs, als daar toch niets voor hen te verdienen is." ,,'t Is mogelijk," mompelt Klaas. Spoedig is het volkomen duister op het ijs, zcodat ons Deze consequenties namelijk dat een gemeente alle lasten gemeenschappelijk draagt. Hollandsche peuterigheid heeft hst stelsel der drie beurzen be dacht en Hollandsche koppigheid roemt dit als een wijze vondst. De gevolgen Ie. Verschil in behartiging der gemeente zaken. (De stuk ken betreffende Ermelo krijgt Nunspeet meestal niet te lezen en omgekeerd. Kan men op die wijze de zaken gelijkelijk behartigen Immers neen I) 2e Jaloersclneid met den aan kleve van dien beschul* digingen over en weer. Het is een verheugend ver schijnsel, dat men het verkeerde van de finantiëele versplintering meer en meer inziet. Tien jaar geleden klonk er al een schuch tere vermaning, doch het was als een stem roepende in de woestijn. Thans komt er kente ring- En in dit licht bezien, juich ik de instelling van een Com missie van harte toe. Een Com missie niet om zoete wraak te oefenen, niet om een kapstok te vormen voor een in wezen zeer ernstige zaak, niet alleen om schuld of onschuld op te delven uit het grijs verleden maar om richtlijnen uit te stip pelen voor de toekomst. Een onderzoek naar de ge dragingen van Nunspeet moet, dunkt me, bevorderlijk zijn aan de opruiming van een hatelijken wantoestand. N. K B. Door oprichting van kinder tehuizen is de Sovjet-regeering naar Reuter verneemt bezig den duizenden verwaarloosden kin deren, die in lompen gehuld rondzwierven in de steden en op het platteland, een onder komen te verschaffen. De voltooiing van nieuwe groote tehuizen heeft het den autoriteiten mogelijk gemaakt de laatste 100.000 verwaarloosde kinderen, die men vroeger zag overnachten in asfaltketels en muurnissen van de straat te houden. In 1919 is de Sovjet-regeering met de opricht» g dezer te huizen begonnen en in 1923 is drietal van c!e huiswaarts trek kende visschtrlui weldra niets meer kan onderscheiden. Ook beginnen de wolken, die lang een dreigend aanzien hebben gehad, zich te ontlasten en valt thans de regen in dichte stralen. Hevige rukwinden slaan hun de ciruppsis in 't gezicht en doen hen besluiten, een paar latten rechtop in het ijs te bevestigen en daariusschen een zeil te spannen, dat hen althans eenigermate tegen het hemelwa ter beschot, Want ze zijn al doornat, onze visschersja ze hebben weldra geen drogen draad meer aan 't lijf „We hadden onze oliepakkt-n moeten aanschieten," bromt Bording „Is dat een regen Het water loopt me de kleeren uit I" „En de mijne 1" zegt Klaas „maar we hadden ook niet gedacht, dat er zóóveel water vallen zou I" „Kom, kom," valt Jaap in, „als we thuis komen, doen we weer droge plunje aan I Geld verdienen gaat vóór I" „In elk geval zullen we toch nog een heele poos moeten wachten, eer we weer aan 't kloppen kunnen gaan," zegt Klaas. „Het is zoo donker, dat Ingezonden Mededeelingen Zoo kan het niet langer! Verban die dagen, waarop gij door pijn in uw rug en spieren, door urinestoornissen, hoofdpijn en dui zeligheid, door afgematheid, terneer geslagenheid en uitputting uw werk niet doen kunt. Deze verschijnselen zijn dikwijls de eerste waarschuwin gen van verzwakking der afschei dingsorganen. Van de gezondheid en kracht dezer organen hangt uw welzijn af. Zijn zij verzwakt, dan hoopen urine zuur en andeie schadelijke stoffen zich op, welke rugpijn, spit, water zucht en blaasstoornissen veroorzaken Herstel uw gezondheid door vanaf heden Foster's Rugpijn Pillen te gebruiken. Dit speciale middel werkt rechtstreeks op de betreffende organen, neemt de oorzaak weg van uw lijden, waardoor gij u weder spoedig flink en gezond zult voelen. Foster's Rugpijn Pillen zijn verkr. bij alle drogisten enz. a f 1f 1.75 en f 3.— per doos. een speciaal „Lenin-fonds voor de verbetering der levenswijze van de kinderen" gesticht. Voor dit fonds, dat in de eerste plaats bestemd was om de kinderver- waatloozing f-gen te gaan, werden meer dan 127 millioen roebel bijeengebracht. In de tehuizen tracht men van de kinderen, die vroeger hun tijd doorbrachten met bede len en stelen, nuttige staats burgers te mak?n. Zij worden opgeleid in een bepaald vak en kunnen dus na het verlaten van het tehuis in een bedrijf ge plaatst worden. De kindergemeenschap te Omsk bezit een boerderij, met een grooten veestapel en uitge strekte landerijm, en alle kin deren bezoeken de landbouw school, waar zij in het boeren vak worden opgeleid. Aan vele van deze kinder kolonies zijn groote bedrijven verbonden, welker productie in de tienduizenden roebels loopt. In het tehuis te Charkov is men voor het eerst in de Sovjet- Unie begonnen met de vervaar diging van fotografie-toestellen, de „Leyka-camera's". Het bekendste tehuis is dat van Bolsjowo bij Moskou, dat vaak door buitenlandsche toe risten wordt bezocht. Hier staat een groote fabriek voor de vervaardiging van sport artikelen er zijn werkplaatsen, moestuinen enz. De jaailijksche omzet bedraagt eenige millioenen roebrls. we geen ijs en geen bijten meer kunnen zien. Hoe Iaat komt de maan op, Vader?" „Om half tien." „Dan hebben we nog goed vier uur te wachtenbromt Jaap, die tegen zoo'n tijd van gedwongen rust opziet. „Het kan ook nog best ge beuren, dat de lucht zoo bewolkt blijft," mompelt Klaas, „en dan zien we van de maan toch niets en hebben we al dien tijd voor niemendal gewacht I" „Best gedaan, is al gedaan, zullen we dan maar denken," is Bording's antwoord, „maar ik vermoed wel, dat de lucht straks zal breken en dat we de maan wel te zien zullen krijgen." En het drietal wacht wacht uren lang, in regen en wind, op de verlaten ijsvlakte. Elders in de steden viert men feest in scbitterend verlichte, goed verwarmde zalen danst men op gladgewreven vloeren juicht het publiek den zanger toe, die het zooeven in verrukking bracht Hier ver van hun veilige woning loopen drie visschers heen en weer, in 't donker, op een brozen ijsvloer, verkleumd van kou, doornat va» den regen. Zij hooren de klok van den Een zeer ongewoon duel heeft, volgens Reuter, te Belgrado plaats gehad tusschen een ge- pensionneerd kolonel en een burger^ die den kolonel be- leedigd had. Het bericht dat er een duel zou worden gehouden was be kend gewoiden en duizenden personen wachiten op een gras veld buiten de stad deze onge wone gebeurreris af De kolon-1, die het eerste aanwezig was, had pistolen, sab-ls en rapieren medegebracht om zijn tegenstander het wapen te laten kiezen, ofschoon deze had verklaard,, dat, daar de kolonel gewoon was wapens te hanteeren en hij niet, het niet eerlijk zou zijn het geschil met de wapens te beslichten Eenige oogenblikken na den kolonel verscheen ook zijn tegen stander, die een vrachtauto had medegebracht, waarop zich een tafel, twee stoelen, 20 gallons wijn, en een groote hoeveelheid gebraden varkens- en lamsvleesch bevonden. Hij verklaarde hun g~schil door eten te willen doen oplossen, waaiin de kolonel toestemde. Na eenige uren, toen de kolonel nog steeds doorging met eten en drinken, moest zijn tegenstander het opgeven en trok zijn beleedigende woorden in. Om een haas. Dezer dagen waren eenige jongelui onder Wijier gaan jagen. Na afloop van da jachtpartij werd een stevig glas gedronken. Toen kwam er al spoedig twist over het bezit van een baas. De eene jager wond zich daarbij zoo zeer op, dat hij den ander een slag met een geweerkolf op het hoofd gaf. Ofschoon het geval zich aanvankelijk niet ge-, vaarlijk liet aanzien, is de ge troffene thans aan de gevolgen overleden. De dader is door het gebeurde zóó overstuur geraakt, dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Zijr, toe stand is hoogst zorgwekkend Aanslag op den Burgemees ter van Nederweert. Woensdagnacht omstreeks een uur is te Nederweert een aan slag gepleegd op den burge meester van die gemeente, den Muider kerktoren zes uur slaan, half zeven, zeven, acht, negen uur.... Goddank I nog vóór half tien komt de maan op en werpt haar schijnsel al is het ook maar zwak over de droef geestige, glibberige ijsvlakte. Want, zooals Bording gedacht heeft, de lucht is een uurije geleden gebroken en de regen heeft opgehouden, terwijl ook de wind eenigszins in kracht ver minderd is. En weer dreunt het klophout en weet worden de netten op gehaald en weer glinsteren drie paar oogen van blijde voldoening bij de ontdekking, dat er nog steeds zegen rust op hun on- vermoeiden, maar moeilijken arbeid. „Dat mag een goeie vangst heeten, hè jongens zegt Bor ding. „Hoeveel botten zouden we al hebben „Ik denkwel een vijfhon derd 1" gist Klaas. „Straks eerst een paar uur uit slapen en dan morgenochtend met ons drieën naar de stad 1" lacht Jaap. „We zullen ze eens laten smullen de Amster dammers I Maar ze goed laten betalen óók 1" Inmiddels wordt de arbeid voortgezet en telkens met gunstig Zitdag ERMELO, Woensdags- en Zaterdagsavond van 7—9 uur, Horsterweg A 210. en Influenza, Rheumatische pijnen, gevatte Koude, Hoofdpijn, Kiespijn, Aangezichtspijn en vast zittende Hoest, zullen Mynhardt's Poeders U spoedig helpen. Prijs per poeder 8 ct. Doos 45 ct. Ver krijgbaar b^ Uw Drogist. heer J. van Uden, die tevens lid is van de Provinciale Staten van Limburg. Door het werpen van steenen tegen zijn woning werd de bur gemeester naar buiten gelokt. Toen de heer Van Uden buiten kwam, werd van den Rijksweg af op hem geschoten. Hij werd door enkele hagelkorrels in de borst getroffen, terwijl hij een schampschot aan het hoofd kreeg. Zijn toestand is niet levensge vaarlijk. De burgemeester had nog de kracht om zijn woning weer binnen te gaan. De telefoonver binding bleek verbroken te zijn, waarschij' lijk doordat de leiding door een steen werd getroffen. De politie heeft een man aan gehouden. De aanleiding tot dezen aanslag is niet bekend. Kerkelijke verkiezingen. De verkiezingen, welke in de Ned, Herv Kerk jaarlijks van November tot Nieuwjaar worden gehouden, maken behoudens enkele spannende gevallen door gaans weinig gerucht. Toch, meent een medewerker van de N R. Ct., is dit onderwerp wel de moeite waard om er eens een oogenblik de aandacht op te vestigen. Waarbij hij ten slotte tot de opmerking komt„Zoo lang men den moed maar niet gevolg. De voorraad bot begint waar lijk tot een kleinen heuvel aan te groeien 1 „k Wil ze nu toch eens tellen 1" zegt Jaap eindelijk, wanneer hij niet meer in staat is, zijn nieuwsgierigheid te be dwingen en weldra kan hij met een stralend gezicht uitroepen, dat ze ruim zevenhonderd en vijftig botten gevangen hebben 1 „Zevenhonderd en vijftig I" herhaalt Bording. „Als dat zoo voortgaat vannacht, dan kunnen we ze straks allemaal haast niet meenemen IWaar sta je zoo naar te kijken, Klaas „Ik geloof, dat de netten over den grond slepen I" roept Klaas ontzet. Jaap snelt naar de hoofdbijt met een peilstok in de hand. Hij zegt niets, maar steekt den stok in het water, tot den bodem toe. „Nu?" roepfcn Bording en Klaas tegelijk.. „We drijven I Het ijs schuift tegen den stok aan 1" Zwijgend grijpt Bording zelf den peilstok, steekt hem andermaal in de hoofdbijt en luistert „We drijven I" zegt hij ver schrikt. „Het ijs is losgeraakt!" opgeeft, is bij deze verkiezingen alles mogelijk, en kan men nooit van zekerheid spreken". O a. als voorbeeld noemende: Gouda, eens door de vrijzinnigen met moeite veioverde post, spreekt zich thans met 893 tegen 666 voor de orthodoxie uitHaarlem waar enkele jaren geleden de vrijzinnigen nog geen schijn van kans hadden, brengt tbans op de voorstanders van Evenredige Vertegenwoordiging 12611266 stemmen uit, tegen 12681282 op de orthodoxie. Het behoeft dus maar een haar meer te schelen, of deze orthodoxe veste is „om". Hoe spoedig een eenmaal vaste burcht door den verkiezingsstrijd ondermijnd kan worden, bewijst Zwolle, waar men vóór 1930 bij de jaarlijksche verkiezingen ge zamenlijk slechts een 40-tal stemmen placht uit te brengen, maar waar dit jaar de vrijzinnigen met 593—598 stemmen de orthodoxen, die 548 560 stem men uitbrachten, ternauwernood de baas bleven en Breda, van ouds standplaats van bekende vrijzinnige predikanten, dat thans met een meerderheid van 100 stemmen door de orthodoxie is veroverd. Trein tot ontsporing ge bracht. Een trein, die ondanks de spoorwegstaking in Noord-Ier- land, van Dublin naar Belfast was vertrokken, is bij Dundalk tot ontsporing gebracht doordat er een spoorstaaf was wegge nomen. Van het treinpersoneel werden er een gedood en twee gewonddrie reizigers werden eveneens gewond. PLAATS EEN KLEINTJE. „Gauw op huis aan 1" roept Jaap. „En den boel maar achter laten I" meent Klaas. Maar Bolding schudt het hoofd. „Wat wil jelui doen vraagt hij somber. ,,In het holle van den nacht naar Durgerdam gaan, over het ijs, dat vol bulten en gaten en spleten zit Als we op de maan konden vertrou wen ja, dan was 't wat anders Maar telkens zit ze immers achter de wolken en dan kun je geen hand voor oogen zien. Neen jongens, we zouden ons leven wagen. Denk maar eens aan Piet de Leur en Jan Verdonk, die verleden jaar winter op die manier dicht bij ons dorp verdronken zijn." „Maar wat moeten we dèn roept Klaas. „We kunnen toch hier niet blijven 1" Wordt vervolgd.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1