Raadsvergadering Ermelo lensdag 1 Februari 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 9. NIEUWS- li ABÏEBTEMTIEBLU isor Harderwijk, iierdea, Tonsel, Ermeld, Nnnspeet, inlshorst, Eispeet, Doornspijk, Patten, ens. FEUILLETON. r1 Veertien dagen op een ijsschots ferveluwsGhWeekWad rderwijker Conrant ERMELOSCHE KANTTEEKENINBEN. Ijsvermaak ia Verschijnt tweemaal 's weeks, - Prijs f 1.20 per kwartaal. UI tg ave flrma I. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk Advertefitiëa i—5 regel» (galjard) f l.—«ik# regel «neer cemt. Ingexoade* mededeelingea dubbel tarief, loise nasamars 5 eest. Hierdensche Courant. De Nnnspeeter. De Elspeeter. De Ermeloër. Nieuwe Puttensche Conrant. Vrijdag 27 Janaari 1933. FITST iNI 'HB1^ Advertentiën voor het en egeven, worden tevens enomen in de volgende laden I de us ir« XXIV. Wie uit het groote leven -eko tende zich vestigt in een rido p, maakt gemeenlijk de fout ,rzijn nieuwe omgeving te onder schatten. Hij is gewend aan jjroote (en vaak groteske!) vormen en vindt het „kleine —gedoe" wel eens onbeduidend en leeg. Natuurlijk merkt hij )|ttluw genoeg hoe hij zich ver- ''pst. Ik denk nog altijd met genoegen aan dien bekenden Haagschen advocaat, die te Nun- jJjpeet een Raadszitting bij- loonde, waarheen de zomersche [»ferveling hem had gedreven en iraar hij een vermakelijkheid Jferwachtte. Maar hoe werd hij verrastEr zijn in wezen geen kleine dingen wat wij klein noemen, zijn evenzeer als opzienbarende daden levens uitingen opbruisingen van een gjdiepen, breeden onderstroom, Greif nur hinein Ziezoo, dat is een zeer be- orlijke en nette inleiding, die vendien het voordeel heeft ts goed te maken. Men heeft moet u weten er over eklaagd, dat de kantteekenaar iet anders doet dan mopperen, n hij erkent dat de schijn tegen em is. Maar zoo erg meent bij t niet, en hij zal vandaag de lof bezingen der knusse dorpe- lijkheid. In de behoefte van Ermelo aan lectuur wordt op verschil lende wijzen voorzien. De meester stellen zich tevreden met boeken zi Ze zullen pogen, wat bot te vangen, om die daarna zoo spoedig mogelijk in Amsterdam te verkoopen, want de winter is streng geweesten strenge kou maakt grage magen en doet den voorraad brandstof spoedig slin ken en dus hst geld uit den schraal gevulden visschersbundel verdwijnen En als de beurs nog maar eens fl'nk gevuld werd I Maar dat is zeldzaam in den wintergisternacht nog hebben Bording en zijn zoons eenige uren op het ijs doorgebracht, om bot te vangen. De eerste heeft ze in Amsterdam verkocht en nadat hij wat levensmiddelen heeft ingeslagen, vijf en tachtig cent mee naar huis gebracht 1 „Kom, jongens," heeft Bording na zijn thuiskomst tot zijn zoons gezegd, „gauw dea middagpot gebruikt en dan er op uit. We zullen zien, of we nog een sootje bot kunnen snappen". en tijdschriften, die geschreven zijn door geloofsgenooten in engeren zin. Ze wenschen geen kennisneming van anderer in zicht en zoeken opbouwing en versterking van eigen over tuiging. Een standpunt voorzeker als elk ander, en veilig boven dien. Een tweede groep streeft er naar de beste kunstuitingen der geheele wereld in haar portefeuille te verzamelen, ook indien deze zich niet binden aan een for mulier. Deze tweede groep gaat zelfs verder en organiseert avondjes, die gewijd zija aan de bespre king van onderwerpen, welke de algemeene aandacht vragen. Zoo zette een kapitein eenigen tijd geleden het oordeel uiteen van hen, die vooralsnog een behoorlijke weermacht onont beerlijk achten. En verleden week verdedigde de fabrikant B. de volgende stellingen le. De democratie, voorheen beschouwd als het summum van vrijheid, wordt meer en meer gezien als een blok aan het been op den weg naar vooruitgang en wel vaart. 2e. Het parlementarisme is, nu het onder den invloed van de democratie is gekomen, een regeeringsvorm, welke zich zelf overleefd heeft. 3s. De herstelbeweging, die aan de fouten en nadeelen van het democratisch parle meritarisme haar ontstaan ontleent, wordt aangeduid met den naam Fascisme. U zult me moeten toegeven, dat de heer B. geen blad voor den mond heeft genomen, en zijn in deze slappe tijden ver- frisschende durf heeft ook niet nagelaten ind uk te maken Nu neg één stapje verder en we zijn er. Als het lersgezel schap eens kon besluiten onder werpen van algemsenen aard publiekelijk te doen be? preken door vooraanstaande vrouwen en mannen, die niet komen pro- pageeren, doch zakelijk en objectief willen onderwijzen, wilien vertellen en meededen uit den schat hunner ervaring Enfin, dat lukt misschien nog wel I N. K. B. En zoo zien wij tien ttians op weg. In een slede vceren ze mee, wat ze noodig hebbeneen aantal netten, twee zeilen, eenige lange latten, drie bijlen en voorts hun leeftocht, bestaande uit twaalf sneden roggebrood en een ketel koffie. Bizonder koud is het niet, maar de krachtige zuidwesten wind voert veel vochtigen damp mee, die langzaam de kleeren der visschers doortrekt. „Als de wind zoo blijft aan houden, zal het ijs er gauw uit zijn," merkt Jaap op. „Vooral als 't er bij regenen gaat," voegt Klaas er bij, terwijl hij naar de lucht kijkt, die dikke regenwolken vertoont. ,,'t Ijs is dik en gezond," zegt Bording, „en als de wind draait, kan het nog gaan op vriezen óók," „Voor mijn part," zegt Jaap, „mag 't ijs er gauw uit wezen tk zit liever in den botter dan op het ijs. Een visscherman hoort op het water, war zeg jij, Vader?" „Ik zeg 't óók," is 't ant woord, „maar laten we biy wezen, dat er 's winters op het ijs nog wat te verdienen valt, al is 't niet veel." Zijn er beschuldigingen geuit tegen Nunspeet, of was 't slechts goede raad Een openbaringraadslid voor heel de Gemeente Een smet op den Raad Schouten wil haring of kuit Eenige leden in de knel Een verlos sende motie. Men zegt B. en W. triumfeeren Een jury benoemd We gaan vliegen Radio-klanken. Voorzitter de Burgemeester. Aanwezig alle leden Na ongewijzigde vaststelling der notulen van de drie laatste vergaderingen wordt mededeeling gedaan van de ingekomen stuk ken, waarvan naar B. en W. om prae-advies gaat een adres van W. Lubbersen te Ermelo houdende verzoek om een per ceel gemeentegrond in koop. De heer VAN LEEUWEN heeft op dit laatste adres toe valligerwijze een kantteekening zien staan „om advies naar den opzichter" en vraagt of het niet beter is om in al dergelijke ge vallen de hiërarchieke weg te bewandelen en zoo'n stuk te zenden naar den Architect, die toch de verantwoordelijke man is. De VOORZITTER antwoordt dat een werkwijze gevolgd wordt al naar den aard van het adres. Houdt dit b.v. verband met boschbouw dan gaat het naar den opzichter. Zaken die b.v. bet uitbreidingsplan raken gaan naar den Architect. De Raad der gemeente Ambt- Hardenberg verzoekt adhaesie te betuigen aan het door hem aan de Regeering en de Tweede Kamer der Staten Generaal ge zonden adres om het bedrag der belastbare opbrengst der onge bouwde eigendommen te ver minderen Daartoe wordt z h s. besloten. In de laatstelijk gehouden raadsvergaderingen van 30 Dec. 1932 en 6 Ja. uari 1933 werd he.thaaldeli.jk betoogd, dat de afdeeling Nunspeet wat haar be heer betreft niet een zoodanige zuinigheid in tiaar uitgaven zou betrachten, als door de om standigheden wordt geboden, althans de<e uirgaven in ver houding ongunstig zouden af- Het is aan het uitetlijk der drie visschtrs en aan den toon hunner stemmen al heel gauw te merken, dat Jaap de jor.gs'e en de vroolijkste van hen is. Terwijl het gelaat van den vader een sombere uitdrukking vertoont en de trekken van Klaas den ernst zijner moeder weerspi gelen, speelt er om de lippen vai. Jaap voortdurend een vroolijke glim lach, terwijl zijn blauwe oogen tintelen van levenslust. „Er zijn heel wat Durgerdam- mers op het ijs," klinkt zijn stem „kijk eens tot heel in de verte zijn de lui aan 't bot kloppen." „Dan is er hier in de buurt niet veel te vangen," antwoordt Klaas, „en zullen we een heel eind moeten loopen „Tenminste als vader er zin in heeft," meent Jaap. „Zin?" vraagi Bordirg, „als er wat te verdienen is, heb ik ai ijd zin." Ja, dat mag hij wè zeggen, de nijvere visscher In 't heelr dorp staat hij bekend als iemand, wien niets te veel is als by maar een stuivertje verdienen kan voor vrouw en kinderen. De Durgerdamsche torenklok slaat half één. „We moeten wat harder aan steken tegenover die van de afdeeling Ermelo, welke finan- tieel beter in staat is de moei lijkheden het hoofd te bieden, die als gevolg van de huidige wereldcrisis optreden. B en W. die in meerderheid verklaarden deze zienswijze in algrmeenen zin niet te kunnen deelen, achten deze aangelegen heid toch van zoo groot belang voor de onderlinge verhouding tusschen de verschillende deelen der gemeente, dat zij het ten zeerste gewenscht achten hier omtrent een nader onderzoek te dom instellen. B. en W stellen voor tot dit doel een bijzondere Commissie van onderzoek te beroemen en deze te doen bestaan uit 7 leden, te kiezen uit de onder scheidene afdeelingen. De heer VAN EMST kan het nut van dergelijke Commissie niet inzien. En bovendien wat zou de taak van zulk een com missie een tijd vorderen en dan zou 't nog onbegonnen werk zijn. Beter is dat voortaan de leden alle aandacht schenken ook aan die zaken welke niet hun eigen afdeeling betreffen. De heer BOSCH zegt dat er toch iets gedaan moet worden. Door de behandeling in vorige raadsvergadering is het onder ling vertrouwen geschokt. De heet HUISMAN gevoelt evenmin iets voor een Commissie. Die zou tot de slotsom komen dat in iedere afdeeling veel ge schied is en dat Ermelo door behoud van kapitaal en veel grondverkoop gunstiger omstan digheden heelt dan Nunspeet dat kapitaal verliest en voort durend met veel wetkeloozen zit. En mocht het dan eens zijn dat men ten aanzien van Nun- srappen," zegt Bording tot zijn zoons, „willen we tenminste vóór donker klaar zijn om te begin nen." Ons drietal verhaast thans de schreden, om, na ongeveer een uur stevig te hebben doorgestapt, niet ver van Muiden halt te houden, ten einde hun werk zaamheden te beginnen. Zij zullen gaan botkloppen. Zij zwaaien met kracht de bijl die het ijs ver doet wegspatten onder het neervallend staal en de noodzakelijke openingen in het ijs gehakt, van waaruit zij thans hun netten gaan zetten. Ook hiermede zijn ze weldra gereed en hoor daar daalt het zware klophout op het ijs neer. De ijsvloer dreunt onder het gewiebt van den balk, die nu telkens met korte tusscbenpoozen wordt omhooggeheven en weer neergelaten. ,,'k Ben nieuwsgierig, wat het grven zal I" mompelt Klaas tot zijn bio r. ,,'t Zal wel meevallen I" lacht deze, „we hebben er tenminste ver genoeg voor geloopen I" „Ja, jij denkt overal maar het beste van," herneemt de eerste „zoo gaat het, als je nog pas zeventien jaar bent." speet wat zuiniger had kunnen zijn, welnu dan treft daarvan de geheele Raad de schulddan hebben de leden teveel op eigen afdeeling gelet. De heer VAN DER WART sluit zich aan bij het gesprokene door den heer van Ernst en wil er aan toevoegen dat z. i. het principe van uitgang in het voorstel van B. en W. niet juist is. Die zou juist geweest zijn als de Raad uit twee partijen bestond, waarvan de een de andere ergens van betichtte. De historie is anders. Aan de afd. Ermelo werd een zekere tegenmoetkoming ge vraagd ten gunste van de afd. Nunspeet. Toen is door sommige leden opgemerkt dat Nunspeet door eigen schuld in moeilijk heden is geraakt. Maar dat is onmogelijk. Als er schuld is, dan rust die op den Raad in zijn geheel. Er zijn toch nooit voorstellen waarover door de Nunspeetsche leden alleen wordt beslist. En andersom ook niet ten aanzien van de afd. Ermelo Het is wel verklaarbaar dat de Nunspeetsche leden wat prikkel baar zijn geworden en hebben uitgeroepen dat is wat mooi's. Nu krijgen wij op ons kop wat de heele Raad gedaan heeft. En dat is inderdaad zoo de heele Raad staat verantwoordelijk en daarom moeten wij leden ons voornemen om ons met nog grooter ernst toe te leggen op onze taak en ons op de hoogte stellen van alles wat er in de gemeente, ook waar het niet onze eigen afdeeling betreft, omgaat. Overigens acnt spr. de zaak van de zijde van B. en W. wel erg opgeblazen En de Pers heeft daar een handje aan ge holpen. De heer SCHOUTEN voelt alles voor een Commissie. De Ermelosche leden moeten hun beschuldigingen dan maar eens waar maken dat Nunspeet te royaal geleefd heeft. Of anders moeten ze hun beweringen terug- neme». De heer VERHOEF zegt dat inderdaad hier beweerd is dat Nunspeet te royaal heeft ge leefd. Nou ja, bij de begrooting wordt wel eens meer wat gezegd dat de een anders aanvoelt dan den ander. En als je achter de feiten staat zie je de dingen weer heel anders. Achteraf pra- ,.En jij denkt overal het slechtste vanzoo gaat het, als je een ouwe man bent van negentien jaar," plaagt de ander. „Jongens, we gaan de netten nazien klinkt de stem van den vader, en Klaas en Jaap snellen toe, om het bevel op te volgen. „Zie je wel?" roept Jaap met een helderen lach, nadat hij met behulp van zijn broer een der netten op het ijs heeft gehaald. „Dat zijn me botten hè Zóó hebben we ze in lang niet ge vangen wat zeg jij, Vader ,,'t Gaat goed," is het opge ruimde antwoord, „en er zitten er heel wat in óók 1" Ook de andere netten worden nagezien en gelukkig I de moeite van hun verren tocht wordt rijkelijk beloondtal van visschen worden buit gemaakt en liggen weldra op het ijs te spartelen. Spoedig zijn de netten weer uitgezet en dreunt weer de ijsvloer onder het neervallende klophout. En de vangst blijft voorspoe dig met eiken trek vermeerdert het aantal der gevangen botten met eiken trek dringt er een zonnestraal in het hart van den vader, die aan de geldsom denkt, welke hij nog te betalen heeft maakt de huid ruw en schraal en veroorzaakt dikwijls val- en schaafwonden. Men verzacht en geneest dit met Purol. Doos 30 ct. ten is meestal wel gemakkelijk. Als dit nu maar goed doordringt tot de ledenwe zitten hier voor heel de gemeente. De heer KOPPE acht het werk dat van bedoelde Com missie verlangd wordt, practisch onuitvoerbaar. Daarvoor zouden begrootingen en rekeningen van minstens tien jaar terug nage plozen moeten worden en zou men moeten beschikken over de capaciteiten van een accoun tant en de tijd van een rentenier. En als er dan eens een rapport van de Commissie zou ver schijnen zou elk punt daarvan weer disputsbei zijn. Immers wat de een nuttig en noodig oordeelt wordt door anderen niet als zoodanig bezien. Dan zouden we terecht vervallen in de kleine dingen waartegen de Voorzitter in vorige vergadering zoo tegen waarschuwde. Dat de heele Raad aansprakelijk is voor te groote uitgaven van een of andere afdeeling is slechts tot op zekere hoogte waar. Er be staat hier een werksysteem, waardoor een lid uit een be paalde afdeeling niet zooveel kans krijgt zich op de hoogte te stellen van den gang van zaken in een andere afdeeling. Immers, de Commissiën voor begrooting en rekening zijn samengesteld uit leden van de afdeeling waar de begrooting of rekening over gaat. Wanneer er b v. bepaalde Nunspeetsche belangen zijn, dan houden B. en W. besprekingen met de Nun speetsche leden. En ook andersom zïs het Ermelo betreft. De ver antwoordelijkheid van den Raad gaat derhalve maar tot zekere hoogte. De heer VERSTEEG is van meening dat men hier om de zaak heen praat. Er zijn positieve beschuldigingen geuit aan het adres van de afd. Nunspeet. Welnu, die vragen nadere be wijzen. De heer TOP verwacht niet veel van dat stellige voornemen om voortaan op alle afdeelingen nauwkeuring te letten. Dat ver flauwt weer spo-dig. En daarom is er maar één oplossingde en de vetmoedelijke opbrengst der tot nu toe gevangen botten berekent en nagaat, wat daarvan zal overschieten tot aflossing van zijn schuld. Maar zie, de avond is gedaald en het is donker geworden op het ijs. „Wat zullen we doen, jon gens vraagt Bording„gaan of blijven „Blijven I" antwoordt Jaap. „De vangst gaat zóó goed, als 't in geen heelen tijd gebeurd is." „Ik vind het óók," zegt Bording, „en wat denk jij er van, Klaas?" ,,'t Is mij wel," antwoordt deze. „Maar wat zou je denkeu van 't ijs, Vader „Wat bedoel je?" „Wel, ik bedoel, dat het hard dooit en dat het ijs ons wel eens zou kunnen foppen," „Daar heb je 't weer 1" valt Jaap in „jij ziet ook overal den zwarten kant vanNee, over het ijs maak ik me heeleraaal niet ongerust." Wordt vervolgd.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1