PUROL Jac. Veldhuizen. Zaterdag 28 Januari 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 8. Harderwijk, lierden, Toasel, Ermelo, Nnnspeet, Hnlshorst, Elspeet, Doornspijk, Potten, ons. WEET WAT U EET IIEUWS- u AiVEBTENTIEBLAI TOOT BUITENLAND FEUILLETON. Veertien dagen op een ijsschots Griep,Influenza oudt Uw handen jsosr DER W IJKER COURANT. Verschijnt tweemaal 'sweetes - Pr|jj t 1.20 p® Kwartaal. Uitgave Orma I. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk! in iedere afmeting en uitvoering, als bruin, zwart en gekleurd. Gemengd Nieuws. 30 ets. per Ad«crt«atiën i5 regeia (galjard) f i,«Ik» regei taeer sa cent. Ingexoadea mededeelingen dobbel tarief, lease nnnmeri 5 seati Aanbevelend, "t Beste voor de handen. Doos 30 en 60 ct. Tube 80 ct. Bij Apothekers en Drogisten. In geheel Roemenië woedt sinds dagen een zware sneeuw storm, die in alle deelen wan het land slachtoffers heeft ge- ëischt en groote schade heeft aangericht. In Moldau en de Dobroedsja ligt de sneeuw op vele plaatsen vijf tot acht meter hoog. Talrijke steden en dorpen zijn ingesneeuwd. Sedert gister avond moest op vele trajecten de dienst op de spoorwegen worden stop gezet. De D-trein naar Polen is in Moldru in de sneeuw blijven staan. Militairen trachten den trein te bereiken en de passagiers en het trein personeel te bevrijden Zes ar beiders die bezig waren een vernielde telegraaflijn in Moldau te herstellen, zijn in den sneeuw storm omgekomen. De minister van ooilog heeft de garnizoenen in de provincie bevel gegeven om hulp te ver- leenen aan de plaatsen, die in gevaar verkeeren. Frankrijk blijft zijn veiligheid zoeken in de levende en doode strijdmiddelen, welke laatste Het waren treurige weken voor Bording en zijl vrouw de eerste weken vart 't jaar '34. Maar „na lijden komt ver blijden", zegt het spreekwoord en zoo ging het hun ookwel willende menschen stelden den vlijtigen visscher voor, hem zóóveel te leenen, dat hij zich een nieuwe schuit kon aan schaffen. Dit voorstel ik behoef het u nauwelijks te zeggen werd door Bording met beide handen aangegrepen en weinige weken later zeilde onze visscherman voor het eerst met zijn nieuwen botter uit. Maar de blijdschap in het gezin Bording was niet van langen duur. De vangst was meestal slecht, en keerde hij al eens huiswaarts met een rijken voorraad visch, dan moest de opbrengst daarvan menige kleine schuld dekken, bij den kruide nier en den bakker gemaakt. vooral tot een bijzonder hoogen graad van weerstandskracht zijn opgevoerd. De versterkte gordel vlak langs de oostgrens heeft het land aan die zijde hermetisch afgesloten en het ligt blijkbaar in de bedoeling van de Belgische regeering, om dit voorbeeld te volgen en ook de Belgische oost grens op een soortgelijke wijze voor de onmiddellijke verdedi ging in te richten en alle gaten te stoppen. Althans het denk beeld om bij een eventueelen aanval uit het oosten terug te trekken op een uitgebreid ver sterkt centraal redult heet defini tief opgegeven. Everals in Frankrijk zal de hardnekkige verdediging van het land on- middellijk aan de grens beginnen, waartoe aldaar een versterkte linie zal worden ingericht. Dezer dagen heeft de Belgi sche minister van oorlog een langdurige inspectiereis gemaakt door het te verdedigen gebied met het oog op de thans noodig geworden beslissing inzake de bij die versterking te volgen method'', waarover de meeningen der deskundigen uiteenloopen. De strijd gaat over de vraag of permanente werken moeten worden aangelegd, welk stelsel zeer groote uitgaven zou mee brengen, dan wel of een loop. gravenstelsel met tusschengele- grn betonnen werken, voldoende geacht kan worden. Inbreker neemt geluids- proeven. Aan den Bergweg te Rotter dam staat sedert eenigen tijd een huis te huur en dezer dagen belde een heer aan, die verzocht het huis te mogen zien omdat hij het wel wilde huren. De be zoeker trad lichtelijk arrogant op, maar omdat hij den indruk maakte een serieus gegadigde te zijn, toonden de bewoners een heer en zijn zuster de kamers. Tijdens het becoek liet de adspirant-huurder blijk.-n, dat hij ook wel geneigd zou zijn een gedeelte van da meubels over te nemen. Daarom over tuigde hij zich zeer nadrukkelijk van den toestand waarin de meubels verkeerden, evenals van hu qualiteit. Alle kasten, dres soirs, commodes, buffets, the- m-ubels en wat men zooal in Daarcij w .d net huisgezin van den visscher telkens grooter en vermeerderden de uitgaven, zoo dat al heerschte er ook geen armoede, groote zorg er ai spoe dig haar intrek nam. In deze omstandigheden had Bording met de zijnen nu al vijftien jaar voortgeleefd. Wel waren er tijden geweest, waarin de vischvangst tamelijk veel voordeel had opgeleverd en wel was er dan ten deel van de groote schuld afgelost maai het grootste gedeelte bleef tot nu toe onafbetaald en dat woog den eerlijken visscher als een drukkende last op de schouders Verwondert het u dus, als ik u zeg, dat Klaas Bording zelden opgeruimd was en dat de zorg hem steeds op het gelaat te lezen stond f En beg ijpt ge nu. dat de vraag van den twaalf jarigen jongen een pijnlijke snaar deed trillen in het hart van den vad -r „Goeie menschen hebban me geld g-leend, om een nieuwen botter te koopen", antwoordt Bording op de vraag van zijn zoon. En nu moeten Moeder en ik en Klaas en Jaap hard wer ken en heel zuinig wezen, om dat geld aan die goeie menschen terug te betalen." Ingezonden Mededeelingen Onnoodig Lijden Als iedere beweging u pijn doet, als pijn in de lendenen, urinestoor- nissen, hoofdpijn, duizeligheid, en rheumatische pijnen uw leven tot een last maken en gij uw werk moet laten liggen, wordt gij gewaarschuwd, dat de organen van uw rug niet behoorlijk werken. Waarom wilt gij noodeloos lijden aan rheumatiek, spit, waterzucht of blaaszwakte Gebruik Foster's Rugpijn Pillen bij het eerste waarschuwende teeken der organen, welke de urine afschei den en zoodoende de onzuiverheden uit het bloed filtreeren. Foster's Pillen heelen en versterken deze verzwakte organen, zoodat de onzui verheden, welke zich anders ophoo- pen en afzetten, en zoodoende eindelooze pijn en ongemak veroor zaken, afgevoerd worden. In alle deelen van Holland hebben dankbare personen hun levenslust herwonnen, dank zij Foster's Pillen. Bij alle drogisten enz. a f 1.75 per flacon. een goed voorziene woning mag verwachten, werden geopend en zeer nadrukkelijk geïnspecteerd. Na deze uitvoerige inspectietocht begon de bezoeker op eenmaal te vragen naar de gehoorigheid in het huis. Gehooiig mocht de woning absoluut niet zijn, te meer omdat er in den kelder getimmerd zou moeten worden. Het leek den toekomstigen huurder daarom verstandig, wan neer er eens geluidsproeven zouden worden genomen. Hij verzocht daarom den be woner en zijn zuster naar den kelder te willen gaan, om daar wat te hameren en te roepen. De zuster vond het in den kelder te koud, maar broerlief ging ijverig in den kelder staan hameren en roeper. Inmiddels had de bezoeker de zuster weten te bewegen in de serre, achter gesloten deuren, te gaan hameren en roepen, ook in het belang van de noodzakelijke geluids proeven. Tosn broer en zus zoo eenigen tijd ieder in hun exil heel gedwee hadden lawaai staan maken, duurde het den broer toch wat al te lang in dien kelder. Hij kwam weer boven tn hu s en vond daar nog slechts zijn zuster in de gesloten serre, hamerend en wel. De meneer, die geluidsproeven aan het ntmen was, vonden ze nergens meer in huis. Met hem waren f 180, die geborgen had den gelegen in een van de kasten die de mekeer zoo „Ik wil ouk hard werken 1" roept de jongen uit. m-t scha terende oogen „Vader, wanneer mag ik met je mee naar zee?,' „Leer maar eerst goed lezen en schrijven en rekenen," is het antwoord. „Maar je hebt me toch wel eens verteld, dat je zelf niet lszen of schrijven kon, toen je voor 't eerst naar zee ging," spreekt de jongen tegen. „Mijn vader en mijn tnoed-r waren doodarm," antwoordt Bording ernstig, „en ik moest al vroeg mee naar zee, om den kost te helpen verdienen Maar zoo erg is het met ons, God dank 1 nog niet. En waarom zou je naar zee v rlangen, jongen Het visschersleven is zoo mooi niet, als het wel eens lijkt Hoe is het mijn vader gegaan Ik heb hem voer m'n oogen zien verdrinken. En hos was het bijna met me zelf afgsloopen Kies jij liever een ambacht, jongenword timmerman, of smid, of schilder." Vrouw Boiding is intusschen opgestaan, om opnieuw de oudejaarsavondlekkernijen rond te deelen „Kom", zegt ze, „laten we de zorgen maar eens probeeren uit het hoofd te zet ten, nu we allemaal zoo gezellig 1/2 pondspakje Laat dit nu eens goed tot U doordringen: „Weet wat U eet". Blue Band wordt bereid uit de allerbeste grondstoffen - 2&°/«j allerfijnste roomboter met 75% Blue Band - volgens een onge ëvenaard karnproces. De Blue Band-fabrieken staan steeds voor iedereen ter bezichtiging open. Gij kunt daar met eigen oogen aanschouwen hoe Blue Band wordt bereid en met welke buiten* gewone zindelijkheid alles wordt behandeld. Zegt U dit niets? Stel altijd Uw ontbijt, Uw koffietafel en Uw maaltijden onder de be- huishoudingen moeders rechterhand! Koop uitsluitend Blue Band niets anders! BLUE BAND VERSCH GEKARND MET 25 °;o ALLERFIJNSTE ROOMBOTER ONDER RIJKSCONTROLE nauwkeurig onderzocht had, omdat hij een deel der meubels dacht over te nemen, verdwenen. Denkt aan de vogels. Het lijkt ons goed, in deze koude periode even de aandacht te vragen ten behoeve der vogels. De grond is hard, en het water ligt dicht, zoodat, indien de bij elkaar zijn." Jaap srelt voor, een spelletje te domineeren, waarmee allen instemmen De oude dominosteenen wor den voor den dag gehaald, door- eengeschud, verdeeld. Er wordt gewonnen en ver loren. Zoo snellen de uren voorbij, terwijl de kachel gloeit en de noordoostenwind nijdig door den schoorsteen blaast. Maar luisterdaar slaat de oude hangklok aan den wand twaalf uur. Het jaar '48 is geëindigd 1849 heeft een aanvang geno men. Er worden handdrukken ge wisseld, zegenwenschen uitge sproken. „Man. een goed jaar, hoorl" fluistert vrouw Bording. „God geev' het, vrouw 1" antwoordt de visscher ernstig, terwijl hij het hoofd ontbloot. Nu duurt het niet lang meer, of het geheele gezin ligt ter ruste. Ook in de overige wonirgen van Durgerdam zijn weldra de lichten gedoofd. De visschersbevolking is inge slapen. I menschen niet bijspringen, tal rijke gevederde vrienden het in den strijd om het bestaan zullen moeten afleggen. Strooit daarom wat voer en zet een kommetje water buiten, als 't kan, natuur lijk zoo, dat het water niet direct bevriest, en men zal deze geringe moeite ongetwijfeld be loond zien door het bezoek van Slaapt zacht, moedige man nen, die tobt en zwoegt bij dag en bij nacht, bij storm en bij onweer, voor een schamel stuk brood. Slaapt zacht, werkzame vrou wen, die uw dierbaren noode ziet heengaan naar den gevaar lijken plas, welke reeds menig een onder u het rouwkleed deed dragen. Slaapt zacht, visscherskinderen die speelt en dartelt aan de zee, waarop uw vaders voor u sloven en slaven Slaapt zacht I AAN HET BOTKLOPPEN. II. Herkent ge de drie visschers, die daar voortschrijden over den zeedijk Het zijn Bording en zijn zoons Klaas en Jacob. Wij kunnen hen thans, bij het volle daglicht, beter opn men, dan bij het onzekere lamplicht in hun woning. Zij hebben alle drie een blozende kleur en zien er ge zond en sterk uit. Hun gang is vast, hun bewegingen kort en beslist. Toch zijn ze volstrekt niet buitengewoon groot en breed, zooals wij ons den vis- spoedig te herstellen, zijn een pair Mijnhardt's Poeders. Per stuk 8 ct.; doos 45 ct. Bi) Uw Drogist. tal van vogels, die, dank zij deze maatregelen, in het leven ge houden kunnen worden. scherman gaarne voorstellen. Integendeel Bording en zijn oudste zoon zijn beiden van middelmatige grootte en eer tenger dan zwaar van lichaams bouw te noemen. Alleen Jacob is wat forscher van bouw, hoe wel hem nog menig ander Durgerdamsch jongeling boven het hoofd uitkomt. Zie daar verlaat ons drie tal den dijk en daalt langs dc steenen glooiing naar zee af. Nog evenals dertien dagen geleden het is Zaterdag, den 13den Januari is de Zuider zee met een dikken ijsvloer bedekt, als is het reeds een paar dagen dooiweer. „Als het ijs er eenmaal goed inzit, dan is het er zoo gauw niet uit I" heeft Bording vanmor gen nog ter geruststelling tot zijn vrouw gezegd, toen ze hem vroeg, of het wel geraden was, vandaag op zee te gaan. Wat voert hen dan op den bevroren plas De zucht, om iets te ver dienen. Wordt vervolgd. Harde, ruwe of gesprongen handen worden in één nacht, gaaf en zacht met

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1