No. 5. Boekbinderij Woensdag 18 Januari 1933. Negen en Ttctópfe Jaargang ü"WSO MIEBWl- ei ilfSBTElTIESLAS «sr Harderwijk, iierdei, Touel, Ermeio, Natspeot, Hniskorst, Elspeet, Deerupijk, Pniiei, eu. Veertien dagen op een ijsschots Fa. I. WEDDING. överveluwsGh Weekblad Harderwijker Conraet BDITENLAND FEUILLETON." OVERVB Hierdenschs Courant. De Nuuspeeter. r De Elspeeter. 1 De Ermeloër. 1 Nieuwe Puitensche Courant. Gemengd Nieuws Ruwe handen E33NJ Veriehijnt tweemaal 's weeks, - Prjjs 11,20 p@r kwartaal, Uitgave firma I. WED DUIG, Donkerstraat Harderwijk. AdTerteatiln 1—5 regel# igaljard) f i.—eik» regel mear a© caat. Ingasaadea mededeaiingea daobsl tarief. loss® nuEamtar# 5 eest; Adver tentiën voor het en opgegeven, worden tevens opgenomen in de volgende bladen Een Wolff-bericht uit Berlijn meldt, dat in opdracht van den rijkskanselier van bevoegde zijde herinnerd wordt aan de verkla ringen van den rijkskanselier in zijn radiorede van Dec 1.1. be- treftsnds de opheffing van de noodverordeningen inzake de pers. Von Schleicher gaf toen te kennen, dat als deze opheffirg aanleiding zou geven tot mis bruiken, hij den rijkspresident ingrijpende maatregelen zou voorstellen. In da laatste dagen doen zich allerlei gevallen voor, waarin de pers van haar vrijheid misbruik maakt. De rijksregeering laat weten dat zij dit niet kan ver dragen. Zij heeft besloten de persorganen, welke de rust en vrede verstoren, voer langen tijd te verbieden en tegen de be trokken personen krachtig op te treden. Na het buitengewoon zachte weer der laatste weken zette Zaterdag in Noord-Duitschland de eerste scherpe koude in van dezen winter. De thermometer daalde in Berlijn tot tien graden onder nul. Een harde Oosten wind maakte de ongewone koude nog grooter. Op de wateren in de omgeving van Berlijn heeft zich overal ijs gevormd, Ver moedelijk zal de temperatuur nog verder dalen. Sneeuw wordt voorloop g niet verwacht. DOOR S. ABRAMSZ. 1 tat rob ;ef bfr in' en HOOFDSTUK I. 't Is Oudejaarsavond van 't jaar 1848. Reeds verscheidene dagen heeft de wind met matige kracht uit het r.oord-oosten gewaaid en het water in vaatten en rivieren doen stollen onder zijn ijskouden adem. Ook de Zuiderzee, hoewel ze zich lang en heftig tegen de heerschappij van den wintervorst heeft verzet, heeft zich toch eindelijk, moegeworsteld, op ge nade of ongenade moeten over geven en ligt thans geboeid aan de voeten van haar tijdelijken meester. Als een prachtige schijf s'aat de maan aan den hemel Zij doet hier en daar het ijs blinken aU gepolijst staal en toovert zilveren kanten aan de geveltjes der meerendeel vervallen vis- scherswoningen in het armelijk In verband met de militaire operaties in Mandsjoerijs heerscht in de fabrieken voor oorlogs materialen een ongekende be drijvigheid in enkele fabrieken wordt 5 a 6 uur per dag over gewerkt, De leiders der arbeiders bonden hebben hierover be sprekingen gevoerd met den minister van binnenlansche zaken waarbij zij overeenkwamen, dat het wenschelijk is, het overwerk te beperken tot twee uur p»r dag. De arbeidersleiders zetten uiteen dat, hoewel de groote werkgelegenheid ra de periode van depressie zeer welkom was, bepaalde fabrieken van oorlogs materiaal te veel van hun arbei ders vergden. Ook de werkgevers hebben verklaard, dat te lang overwerk nadeelig is voor de arbeidscapaciteit der werklieden. Een landbouwer te Naestved maakt ernstig propaganda voor de invoering van den Aziatischen kameel als huisdier bij de Deensche landbouwers. Hij motiveert dit aldus, dat de Aziatische kameel veel sterker en vlij iger is dan het paard en uitsluitend op hooi en stoo kan l'-ven. In Canada heeft men reeds goede ervaringen met den Aziatischen kameel opgedaan en vooral 111 de schrale heidestreken van Zuid-Denemarken zou de kameel naar zijn meening goed werk kunnen doen. Met het oog op de speciaal voor de Japanners ongewoon hevige kouds in het Noorden van Maridsjoerije, hebben de Japan- sche militaire autoriteiten naar Reuter meldt, bijzondere maar regelen getroften om de Japan- sche soldaten aan het koude klimaat te gewennen. In hst koudste gedeelte van het jaar makrn de verschillende legeraf delingen z g. „sneeuwmarschen" Zij vertoïven dan een week lang in het met sneeuw bedekte heuvdgebied, houden daar in spannende militaire oefeningen, maken dagelijks geforceerde marschen er kampeeren des nachts op dea harden bevroren grond boven op de gure berg toppen. Bovendien mosten alle officieren en minschappen g-du- rende een maaid in het koudste jaargetijde dagelijks deelnemen aan schermen of bajonet vechten in de open lucht. In sommige Durgerdam. Armelijk Ja, wel armelijk. Dat is bij maanlcht ni t zoo goed te zien, omdat zich menige hut in het duister terugtrekt, als schaamde zij zich haar lompenkleed maar ie voile dag brengt ook ds armotde van het dorp in het volle licht en ver toont de woningen, zooals ze zijn oud en scheef en -erveloos; met een lapje hier en ein pleister daar, treurende over hiar ouden dag. Het is vinnig boud op den zeedijk, waarlangs de reels hutten zich uitstrekt, die te zamen Durgerdam uitmaken. Geen wonder dan ook, dat iet hier eenzaam is en stil wait nie mand, die zonder noodzaik zijn warme woning verlaat, on neus en ooren bloot te stellet aar. den guren noordoostenwind Toch is het hier niet vol komen stil. Hier en daar dringen stemnen uit de woningen tot in de buien- lucht door Want het is Oide- jaarsavoi d, zooals ik reeds lei, en de meeste visschers zijn thuis en vieren nu den laatstm avcid van het jaar te midden eer hunnen en spreken over hin makkers, die niet thuis zijn ei met hun vaartuig in de een 0 compagnieën is het streng ver boden des winters een dikke overjas te dragen en mogen de soldaten slechts een voorgeschre ven misimum aan onderkleeren dragen. Dit zijn slechts enkele voor beelden van de training, waaraan het (apansche leger is onder worpen en welke door sommige buitenlandsche militaire waarne mers overdreven geacht wordt. Het resultaat van deze Spartaan- sche methode is echter te zien in het groote uithoudingsvermo gen, dat de Japansche soldaten bij de militaire operaties in het Noord-poolklimaat van Noord- Mandsjoerije den laatsten tijd getoond hebben. Een zelfzarne dominé gezocht. In de vacante Ned. Herv. ge meente te Zuidwolde (Dr.) waar de Ned. Herv. gemeente, in een vrijwel even sterk deel aan orthodoxe als aan vrijzinnige lidmaten verdeeld is, wat ook uitkomt in de verschillende kerkelijke colleges, heeft men een vergadering van deze colli-ges gehad met een deputatie uit het classicaal bestuur en besloten om een predikant te beroepen d'.e bovpn de partijen staan zal en die beide richtingen zal kun nen bevredigen. Ter voorberei ding van het beiorpingswerk werd een hoorcommissie benoemd bestaande uit vier personen, twee van rechts en twee van links. Gevraagd mag worden waar men in ons land een th-oloog vinden kan die beant woordt aan de eischen die men in Zuidwolde stelt. Zuióerzee-steunwet. De. afd Vulendam van den R.K Volksbond heeft in een adres aan de koningin verzocht wijztgii g te brengen in de Zuiderzee steunwetaeving, waar bij zij erop wijst, dat de belang hebbenden bij de visscherij op de Zuiderzee in zoo grooten nood zijn komen te verkeeren, nu door afsluiting dier zee de visscherij bijna geheel stil is komen te liggen dat daarin door de bovengenoemde wet geheel onvoldoende wordt voorzien. Zij vragen o a. wijziging van andere Zuiderzeehaven zijn in gevroren. Mag ik u eer.s 'even een visschers voning binnenleiden? Kom dan mee naar het huisje daarginds. Veeg goed uw schoenen af op de vloermat of liever nog doe ze uit. Dat is zoo de gewoonte hier want de Durger- damsche hutsmoeder is kraak-, kraak-zindelijk I Zoo laat uw schoenen maar in de gang bij de deur staan en ga de huiskamer binnen Ge zijt er welkom dat verzeker ik u, want de Durgerdamsche visscher houdt de oud vader- landsche gastvrijheid in eere. Een tab ijk gezin, vindt ge riet Laat ik u t?e verschillende leden ervan even voorstellen. Daar, in 't hoekje bij den haard, zit vader Bording, Klaas Klaassen Bordirg, zooals hij vol uit heet. Hoe oud schat ge hem Over de vijftig Ik dacht het wel. Maar ge hebt het mis. Bording is van 't jaar 1803 en du* eeist vijf en veertig jaar oud Dat zoudt ge niet zeggen, is 't wel Ge vindt zijn haar te grijs en de timpels in zijn gelaat te diep art. 2, waardoor naast het advies van de betrokken burgemeester ook dat van de plaatselijke commissie wordt ingewonnen wijzigirg van art. 13a, zoodat de daarin voorkomende termijnen van drie en vijf jaren komen te vervallen en de uitkeeringen van belanghebbenden in het algemeen het karakter van een wacntg ld krijgen en voor de weduwen het karakter van een lijfrente wijziging van de art. 5 en 6 waardoor de minister alvorens te beslissen, het advies vraagt van de plaatselijke commissie en wettelijke regeling waardoor zij, die na 25 Juli 1918 doch voor de werking treding van het be sluit 1925 in het Zuiderzee- visschersbedrljf of aanverwant vak wetkzaam waren en die niet onder art. 13 der steunwet vallen alsnog met de overige belanghebbenden worden gelijk gesteld. Doodeljjk motorongeluk. Op den Utrechtschen weg bij Arnhem is ter hoogte van de Brink een motorrijder in botsing gekomen met een hem tegemoet komende auto, bestuurd door den heer S. uit Oos'erbetk. De motorrijder, de 28 jarige rijwiel- reparateur M. uit Renkum, was op slag dood. Het ongeluk schijnt te zijn veroorzaakt door dat de motorrijder zeer slecht licht op zijn motor had. Van 7o meter hoogte gesprongen. Zaterdagmiddag omstreeks vier uur is een 19jarige jonge man, een zekere F. L. D. Vlas blom van het hoogste topje van den ongeveer zeventig meter hoogen heftoren van de spoor brug over, ds Koningshaven te Rotterdam in het water gespron gen en eenigen tijd nadien door en motorboot zonder ook maar het minste letsel te hebben be komen aan wal gebracht. Wanneer er geen tnenschen aanwezig waren geweest die dtt, men mag wel zeggen waanzin nige bravouistukje hebben aan schouwd, wanneer de politie er niat bij te pas was gekomen en er later proces-verbaal van had opgemaakt, nadat de jongeman haar zelf het relaas van het ge beurde had grdaan, zeker zou men het nauwelijks kunnen ge- voor een vijf en-veertiger Ik ook. En toch is hij niet ouder, dan ik u daar zei. Maar hij heeft veel ieed ondervonden en veel zorgen gekend en hij leeft nog dagelijks in groote zorg en vraagt dikwijls met een beklemd gemoed, wat de toe komst hem brengen zal ver meerdering of verlichting van diuk Het meisje, dat hij op den schoot heeft, is zijn jongste een aardig ding, nietwaar met die blauwe kijkers. De dreumes, aan zijn knie, is zijn jongste jongen een echte deugniet, zoo klein als hij is 1 Zie hem eens lachen tegen zijn oudste zusje ze zal zoo wat tien jaar zijn die ijverig zit te breien aan een witte wollen sok voor Vader, of mis schien wel voor een van haar broers. Want behalve den dreumes heeft ze er neg drie. Daar, bij het raam, zit de oudste, Klaas geheeten en negentien jaar oud naast hem zit Jacob, die zeventien jaren telt en bezig is, een scheepje te knutselen voor zijo twaalfjarigen broer, die daar vlak bij hem staat en met bewonderende cogen „groo ten Jaap" aanziet, die zoo iets kunstigs maken kan. Maar is hier geen moeder looven. Wat den jongeman be zield heeft om op dezen kouden Zaterdagmiddag naar hoogere sferen tc tijgen en daar als een Jan van Schaffelaar van den hoogen toren naar beneden te springen in het verre van aan lokkelijke water, zal zelfs voor zijn allernaaste familieleden wel immer een raadsel blijven. Aan de politie verklaarde bij later dat hij eens wilde weten van welke hoogte een mensch, die in nood veikeert, wel kan springen, zonder daarvan ernstige gevol gen te ondervinden. Hoe men ook over deze daad mag denken, dtt staat vast dat Vlasblom een ei varing rijker is geworden, een ervaiing die hij, gelukkig voor zijn ouders, nog na heeft kun- n-n vertellen. Men zag het lichaam in zijn val zich keeren en wenden en vervolgens eertige fraaie salto's maken om ten slotte in het ijskoude water te verdwijnen. Men wachtte in angstige span ning, seconden, die minuten leken Doch zie, daar kwam de springer weer boven. Met rappe slagen zwom hij naar het z g. rrmwerk, waar hij even later werd opgepikt door een motor boot, die hem nu ten aanschou- we van vele honderden belang stellenden naar de Prins Hen drikkade bracht. Hier werd bij aangehouden door een politieman die zich van de Schaffelaar-allures van den koenen springer weinig aantrok en hem heel prozaïsch uitnoodigde mei te gaan. Op het politiebureau op de Nassaukade stopte men hem direct onder eenige wollen dekens, zijn ouders werden van het feit in kennis gesteld. Het onvtrmijdelijke verhoor ten bureele werd gevolgd door een proces-verbaalhet zwemmen in verboden water en het bewandelen van verboden terrein is nog altijd een strafbaar feit. Alsof zijn koene sprong slechts een doodeenvoudig over stapje was geweest, antwoordde de jongeman lakoniek op de vragen die hem werden gesteld En de inspecteur was nog bezig toen de moeder van Vlasblom verscheen met droge kleeren, die haar zoon mede naar huis mocht nemen. Ambten en bedieningen van onderwijzers. Den Nederlandschen onder- Zie, daar komt ze juist binnen, glimlachend tegen haar man en haar kinderen. Kunt ge bet haar niet aan zien, hoe gelukkig ze is, alle huisgenooten bij elkaar te zien Want dat gebeurt niet vaak. Luister Op de plaats bij het raam, waar nu Klaas gezeten is, zit dikwijls moeder Bording en tuurt naar buiten, in den don keren nachten luistert naar den storm, die buldert over de Zuiderzeeen bidt voor haar man en haar twee oudste jongens, die op de onstuimige wateren zwalken en troost de thuisge bleven kinderen vaak met woorden, die zij zelve niet ge looft. Maar nu al de angsten zijn vergeten bij de gerustheid, dat allen onder één dak zijn, warm en veilig. „Nog niet klaar, Moeder? vraagt* vader Bording, nu hij zijn vrouw ziet binnenkomen. „Bijna," klinkt het opgeruimd. „De melk staat te koken. Nog een oogenblikje en ze is klaar". „We krijgen chocola I" fluistert de jongste jongen. „En oliebollen 1" antwoordt zijn twaalfjarige broer, die zijn neus in de lucht steekt. Een kwartier later staan irder- Doos30en60ct. wijzer is op straffe van ontslag het drijven van handel of nering of het uitoefenen van eenig be roep, behalve het geven van onderwijs, verboden. Ook mag hij geen ambten of bedieningen bekleeden, behalve die van kerkelijken of daarmee gelijk te stellen aard zijn. Dat van deze bepaling nogal eens vrijstelling verleend woidt, blijkt uit „Het onderwijs in het jaar 1930", waarin wij o.a. de volgende ambten en bedieningen van onderwijzers vermeld vinden Adviseur inzake bedrijfscon- tröle Ontvanger van een Ned. Herv. kerk Secretaris van een polderbe stuur Kassier van een boerenleen bank Penningmeester van het bur gerlijk armbestuur Het waarnemen van telefoon diensten in een hulppostkantoor Rentmeester over een land goed Correspondent van een dag blad Gemeentebode Ambtenaar van den Burgerlij ken Stand Aanplakker van publicaties Toezichthouder op een be graafplaats. De heer J. Lens is niet tegen dit Iiefhebberijwerk, al dan niet betaald. Hij schrijft in „De School met den Bijbel" o.a. Ik acht den corrigeerenden, zich voorbereidenden, zich op zijn werk bezinnenden schoolmeester hoog. Maar ik acht hem zooveel hooger, indien hij, ttouw al die onderdeelen van zijn taak ver vullende, er toch de betrekkelijke waarde van inziet, omdat hij vol i mensch is, allereerst, en dan pas schoolmeester 1" Opgericht 1844. OUDSTE ADRES daad de verwachte heerlijkheden op tafel en verkwikken jong en oud door geur en smaak. Moeder deelt de kopjes en het gebak rondde kinderen eten en drinken en snappen en lachende twee oudste zoons praten met elkaar ovet de visch- vangstvader Bording zit in gepeins verdiept. „Waar denk je zoo aan, Vader vraagt moeder Bording, nadat de kinderen wat tot rust zijn gekomen. „Ik zit te denken aan den Oudejaarsnacht van „Van 1833 1" valt Moeder met een huivering in. „Ja juistvan 18331 Waar blijft de tijd Dat is al weer vijftien jaar geledenToen was er wat anders te koop, dan oliebollen eten en chocola drinken I" „Ik dacht er zooeven óók nog aan," zegt Moeder ernstig. „Ik zal nooit vergeten, wat een angst ik heb nitgestaan, toen je op Nieuwjaarsdag niet thuis kwam, zooals je had afge sproken Wat een voorrecht, dat we vanavond allen bij elkaar zijn 1" Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1