Jac. t. Veldhuizen. Zaterdag 14 Jannari 1933. Negen en Tachtigste Jaargang. No. 4. larJersrijk, Nierden TanseL Erraelo, Nnnsgeet. Inlshorst, Elspeei, Daoraspijk, Pntten, enz. Eerste Hulp PUROL VOOR VIJFTIG JAAR. -A.ES. Ti X7ir IJ 3E5L E B. COURAN T. BUITENLAND Ï1EUWS- 81 A1ÏEBTEMTIEBLAB TOOT Verschijnt tweern#®! 's weeks» - Prjfs f 1,20 p® fewirtaal. Uitgave tlrrsia L WEDDING Donkerstra#t Harderwijk, in iedere afmeting en uitvoering, als bruin, zwart en gekleurd. Gemengd Nieuws, feuilleton!"" 'T VERLEDEN Uit het Overveluwsch Weekblad van 13 Jan. 1883. MUNHARDT's Zenuw-Tabletten 75ct Laxeer-Tabletten 60ct Hoofdpijn-Tabletten 60 Adverteeren doet verknopen. HK Advertcuti£n 1—5 regel» (galjard) f i.—elke regel -sneer as cent. Ingezonden mededselingea dubbel tarief, S,osse nnaauere 5 sent. Aanbevelend, De influsnza-epidemie in Bir mingham neemt nog steeds in omvang toe. In de afgeloopen week waren er niet minder dan 158 doode- lijke gevallen, tegen 87 dooden in de daaraan voorafgaande week. De epidemie dreigt hetzelfde ernstige karakter aan te nemen als in 1929, toen er elke week 200 a 250 influenza aptiënten overleden. Ook in Manchester zijn talrijke gevallen van influenza en long ontsteking voorgekomen, vooral onder het personeel van de openbare instellingen. Men ge looft niet dat het hoogtepunt van de epidemie al bereikt is. De politie te Praag is er in geslaagd een jonge vrouw te airesteeren die bekend staat als de „koningin der inbrekers". Deze vrouw, Anna Novak, die 22 jaar oud is, heeft sinds Augustus van het vorige jaar niet minder dan 26 inbraken gepleegd. Zij opereerde altijd geheel alleen en was gewapend met een revolver, die zij volgens haar mededeeling aan de politie uitsluitend voor zelfverdediging bij zich had. Het gestolen goed gebruikte zij orn met haar vrien den een weelderig leven te leiden. Roofoverval te Oude Niedorp. Maandagavond heeft te 't Veld bij Oude-Niedorp ten roof overval plaats gehad, waarbij aan den landbouwer C de Wit een tasch met f 2000 werd ontrukt. De heer De Wit, die sïcretaris- pennir-g'ueester van dn Zuivel fabriek te Oude Niedorp is be gaf zich omstreeks 7 uur naar de fabriek om eenige uitbe talingen te doen. Nauwelijks had DocR M. GEISLER—PLAT. (36) Sientjen hadden misestapt, en roti lag dee der in! Heden nog an toe, wat gorg ze te keer. „Stille mer, ik zal je wel hellepen 1" Ik trok en trok, mer ut holp neet veule, Sientjen was zoo stieve as een boome. 't Eind van ut liedjen was dan ook, da we der weer alle twee tegelieke inplompten. Foi, foi nog an toe, ut was je watIk wist neet of ik lachen of schreien mos Hoe we nog weer tegen de walle opeklauterd binnen, ,,zal men al zen leven wel een ^aodsel blieven I We wazzen kletsdeurnet. 't Waoter liep ons an alle kanten uut de rokken en we zatten vol klei. Ingezonden Mededeelingen De eerste waarschuwing. Wordt niet van kwaad tot erger! Die pijn in de lendenen die rheumatische pijnen, duizeligheid, hoofdpijn en die nare urinestoornis- sen waarschuwen u, dat de organen, welke het bloed dienen te ültreeren, verzwakt zijn. Zij toonen aan, dat urinezuur en andere onzuiverheden in den bloedsomloop blijven in plaats van met de urine uit het lichaam te worden verwijderd. Uitstel is gevaarlijk. Verwaarloo- zing leidt dikwijls tot rheumatiek, ischias, spit, blaaszwakte, waterzucht en andere ernstige kwalen. De ondervinding van duizenden dankbare menschen bewijst, dat de veiligste wijze tot versterking en opwekking der verzwakte organen bestaat in het gebruik van Foster's Rugpijn Pillen. Dit speciale middel zal spoedig uw gezondheid en kracht herstellen. Bij alle drogisten enz. a f 1.75 per flacon. hij de woning verlaten, of hij werd nog op zijn eigen erf overvallen. Een man smeerde hem vuil in 't gezicht, zoodat hij niets kon zien, terwijl een tweede persoon hem de tasch trachtte te ontrukken. De heer De Wit, die 45 jaar is, liet niet los, waarna de aanvaller hem met een mes 6 maal in de hand sneed. De heer De Wit kon de tasch toen niet larger vasthouden, waarop de beide aanvallers met hun buit door een sloot het land in vluchtten. Politie en geneesheer waren spoedig ter plaa'se Een grondig onderzoek wordt ingesteld. „Plichtsgetrouw" besteller. De politie te Dordrecht heeft aangehouden een 28-jarig hulp besteller der postetijen die 6 Juiuari j.l, in één der buit-n- wijken een grcot aantal nieuw jaarskaartjes niet besteld, doch in een sloor had geworpen. Na verhoor, bekentenis en opge maakt proces-verbaal is de man ontslagen. Kinderen door een auto aangereden. Te Obdam (N H is Woens dagmiddag een brandsioffansuto uit Amsterdam bij het uitwijkt n voor een op den weg loopend kind ingereden op een groep spelende kinderen Het vijfjarig dochtertje van d?n slagrr Knijn weid op slag gedood. Een doch tertje van den caféhouder Dekker weid zeer ernstig gewond. Het kind bekwam een hersenschud- c ing en vermoedelijk een sche delbreuk, zoodat voor het leven wordt gevreesd. Een tweede kind van den heer Dekker en ren kind va.n den heer Neefjes werden minder ernstig gewond. De jeugd ge slachtoffers werden de ouderlijke woningen binnen- „Dat za'ic tnarrt-gen ït-s an de minsen vertellen I" grienden Sientjen. Mer ik mos toch zoo lachen, dat der geen eind an kwam. „Jie zeggen niks", zei ikke, want ik wtu ut neet weten. De andere dag waschten en dreugden we onze kleeren binnenshuus, zoodat niemand der zen tanden an stooten. Mer Sientjen sprock in gren dree dagen een goed woord 1 BESLUIT. Non bin ik nog mer aileenrg. Ook S entjen heet der oogen esloten en leit biej de anderen op 't karkhof. Hoeveule heb ik der geboren zien worden, hoe veule de oogen toeëdrukt. Non wordt ut mien beurte, ik weet ut. Mer 'k geveul geen angst, der gongen der al zoo veule naor ut onbekende, dus waorum ik neet? Ik zit bie de heerd en kiek in de vlammen. Dan bin gedragen. De chauffeur verkeerde na het ongeval in overspannen toestand. De schuldvraag is nog niet opgelost. Naar meer eenheid bij de steunverleening. Ds gemeentebesturen hebben van het departement van Bin- nen'.andsche Zaken een circulaire met vragenlijst ontvangen om trent de ter plaatse geheven opcenten op de gemeentefonds- belasting en verdere htffingen, de voor weikloozensteun en werkverschaffing uitgetrokken bedragen en of al dan niet rijks bijdrage voor crisiswerkloo/en en rijks- en provinciale subsidies voor werkverschaffi g wordt ge noten of is aangevraagd. Dit optreden wordt in verband gebracht met de in sommige gemeente bestaande ontstemming over het klaarblijkelijke ontbre ken van een sijsteem bij het toewijzen van rijkssteun, Hier door achten gemeentebesturen, die tot het uiterste trachten hun werkloozen zelf te onderhouden ten koste van de contribuabele ingezetenen zich gedupeerd als zij zien, dat ondere gemeenten soms ai te gemakkelijk overgaan tot het aanvragen en aanvaarden van rijks- en provinciale bijdra gen voor crisissteun en werk verschaffing. Verdachte brand. De politie hei ft aanvankelijk naar Zwolle overgebracht twee jongemannen, die verdacht wor den van brandstichting in de woning van een winkelierster te Dtdemsvaart. Vorige werk is in genoemde woning een brand uitgebroken, die door spoedige hulp van bui en betrekkelijk vlug kon worden gt-bluscht Bij haar onderzoek dosr de politie naar de oorzaak van dezen brand kwamen feilen aan het lichtdie op moedwillige brandstichti'g wezen. In ver band hiermede werden beidrn gearresteerd. Urksche visschersvloot niet uitgevaren. De Schippersbond besloot om riet op de tegenvoorstellen der knechtenorganisatie in te gaan. Eerst zou rog een cor.fer-ntie gehouden v orden met het be stuur van „Ons Bestaan" (de knechtenbond) alvorens Kien ov.t contractwijziging zou gaan spreken. Van de 115 sch p-n der Noordzesvioot is sflehts één schip uitgevaren. De rest ligt in de havens. De allernoodzakelijk ste werkzaamh-den a's netten drogen, worden uitgevoerd verder ligt alles stil. De schippersbond ze neet weg of dood, al dee anderen Ze staon um men bene en ik praot mit ze Zit daor neet jaap en is dat neet Sientjtn? Bin dat neet Aorend en Dina, dee de emmets vol scheppen veur Boot En dat is toch Kee, dee ut vuur veur men anblaost, dat de vonken opspatten Wat bin ze drukke bezeg 1 Ik weet dat ik droom, mer wil neet wakker worden. Wat gaon mien de levendege minsen an, dee mien vijandeg binnen As der nog ies eene um de d urposte kampt kieken, bin ik neet arreg te spreken Ze steuren men in men wachten. In men wachten, biej ut vuur, van men eigen heerd, bin ik mit eigen volk, dat ik lief ehad heb „Vrouw Diekman wordt suf, ze geet stark achtemut", zeggen de minsen. „Twee, dreej keer moet je der wat zeggen, veur ze je begrip Ze hebben geliek. Ik bin neet meer, dee ik eweest bin. Ik Om in het gezin aan groot en klein, dadelijk hulp te kunnen verleenen bij Brandwonden en Snijwonrien en alle andere Huid- verwoi dingen, is het zoo veilig thuis altijd bij de hand te hebben een doos of tube en de knechtenorganisatie heb ben zich tot den Raad van Arbeid gewend om een oplossing te krijgen in dese verzekerings kw stie. Negen autodieven aange houden. Gedurende de laatste maanden verdwenen in Apeldoorn her haaldelijk auto's, welke de eigr. naars of houders onbeheerd en ongesloten op den weg hadden laten staan. Zoo werden in het geheel 22 auto's ontvreemd zij werden echter in de meeste gevallen na eenigen tijd op een verlaten weg binnen of buiten deze gemeente teruggevonden. De verkeerspolitie en recherche hebben in verband hiermede thans neg» n personen aangehou den. Zij hebben reeds bekend. Enkelen van hen hebben zich nog te verantwoorden wegens diefstal van voorwerpen uit diverse auto's. Met electrischen stroom in in aanraking gekomen. Bij werkzaamheden aan het electrische net te Asten (N.-Br.) kwam de 45 jarige electricien F. v d. Empel in aanraking met den electrischen stroom. Het gevolg was, dat het slacht offer van een vijf meter hoogte viel en met zware verwondingen naar het ziekenhuis te Helmond moest worden over gebracht. Er wordt voor het leven ge vreesd. De brandalarmeerinrichting was defect Een groote brand beeft te Schagerbrug (Oudesluis) twee huizen totaal vernield en een derde gedeeltelijk. De brand brak uit te ongeveer twee uur, ten gevolge van tot nog toe onbekende oo-zaak, ten huize van den he r K Slikk-r. Door dat de brandalarmserinrichiing drfect was, kon de motorbrand spuit uit Schagerbrug niet eerder dan een half uur na het uitbre ken van den brand aanwezig zijn. Daardoor hadden de vlam men vrij spel in de woningen van de beeren P. Slikker en C. Dorsselaar. Van deze twee brandde het huis van eerstge noemde geheel af, het tweede gedeeltelijk De bewoners van verzet men neet meer en verlang niks meer. Mehecr Temaat had geliekede wereld drrijt. Hier starnft een oud geslacht, daor wordt een niej geboren. Alles dreijt naor 't zelfde punt terugge, alles keert weer. Hier geet een boom dood, daor kumt der een niej stammetjen veur in de plaose Je meenen, daj je neet emist kunnen worden, en ut is neet zoo. Altieden steet der weer eene gereed, um je plaose in te nemen. De ouwen moeten ruumen veur de jongeren, anders wier de wereld te vol, dat spreekt. Ik wacht en wacht en verlang niks meer. Wat kan ut leven mien nog brengen, dat ik neet ehad heb I Niejs neet meer. Onheil neet meer, geluk neet meer. An een oud wrak, as ikke is neet veule meer gelegen. Je bin je zelfs en een ander tot last. Op ut karkhof, waor de anderen men wachten, kom ik neet meer. 't Zal neet lang duren BINNENLAND. Z. M. de Koning heeft een aantal wilde herten in Frankrijk aangekocht, bestemd voor de bosschen van het Koninklijk domein Het Loo, om aldaar in de vrije natuur te worden losga- laten voorts worden eeriang tamme herten van Zr Ms. domein Soestdijk naar Het Loo vervoerd, om ook aldaar in de bosschen te worden losgelaten. H. OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Bij de giste ren g"houden verkiezing van een lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, ter vervan ging van wijlen den heer J. Wedding, is als zoodanig gekozen de Heer J. van Santen. Gedurende het jaar 1882 zijn 271 vreemdelingen, die zonder geld of middel van be staan waren van uit deze ge meente over de grenzen des rijks gebracht en is tegen 205 personen, terzake overtreding der drankwet, proces-verbaal opge maakt. NUNSPEET. De bevolking dsr gemeente Ermelo bestond op 31 Dec. 1882 uit 5195 per» sonen. BURGERLIJKE STAND. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 11 Jan. Jan Jacobus Hamstra met Lotje van Ark. Hendrik Jansen wedr. van Maartje Blankenspoor met Evertje van Emaus GEHUWD 10 Jan. Carl Robert Niederer met Betje Frankenhuis. Bevallen 6 Jan. Van een levenloos aangeg. kind Cornelia Wilhelmina Johanna Zegers echtgen. van Lam- bartus van Esveld. OVERLEDEN 3 Jan. Rosetta van Embden oud 50 j. wed. van Hartog Salomon Worms. 6. Kors Fakke oud 63 j. ongehuwd. 8. Maartje Hoeve oud 68 j. hv. van Jan uit de Bosch. 9. Lambertus Franciscus van Meer oud 44 j. echtgen. van Hendrika Jansen. MARKTBERICHT. Eieren p. 100 st. Rogge per H.L. Aardappelen Biggen f4.00 a f5.00 t 6.40 k f7.00 fO.OO a fO.OO f6.00 i f9.00 ct Bij Apoth. en Drogisten. alle psrceelen konden zich nog tijdig in veiligheid stellen. Ver zekering dekt de schade. Bierprjjs wordt niet hooger. De Bond van Nederlandsche Brouwerijen schrijft Met ingang van den eersten Januari is de bieraccijns voor den tijd van één jaar met vijf tien pCt. verhoogd. Daar de regeering harerzijds bij herhaling heeft betoogd, dat de verhooging van den bier accijns slechts voor één jaar zou gelden, is de bond na ampele overweging tot de conclusie ge komen, dat de blijvende schade, die het gevolg zou zijn van de verwachte, versterkte daling van het verbruik bij verhooging van de consumptieprijzen, niet mag worden geriskeerd. Derhalve werd door de brouwe rijen besloten voorhands niet tot eenigsrlei verhooging van den bierprijs over te gaan. Vrouwtjes-tabak." Vrouwtjes-labak noemde men in de 17de eeuw spottenderwijze wel de thee. of ik wor der hene erejen. Ik verlang der neet nao, dat zou zundig wezen. Bang bin ik ook neet, alles wat men lief eweest is, wacht mien daor. Haost heb ik ook neet meer, al ut jachterugge is vsurbiej. Niemand heet mien eneer nodeg op deze wereld, mit een geslacht, dat „Fine Diekman" neet heet ekend in de volle fleur van der boerderieje, waor ik eletfd heb en estreefd heb, en waor ik starreven zal. Zullie kennen nog alleene mer de happerege ouwe vrouw, dee ut neet meer zoo lang zal maken. En a'k savus de luuken sluut, denk ik an marregen. Zal ik ze weer open maken, as de haone kreijt, of zullen ook mien luuken gesioten blieven 't Is men alles utzelfde. Een dag meer ©f minder. En ik vouw men beenderegge handen en staor in de vlammen en wacht EINDE. Eerst toen het nog een nieuw tje was, thee te drinken, werd de drank heel nuttig en 'oor alle kwalen goed geacht. We.dra verviel men in een belachelijke overdrijving. De geneesheeren prezen de thee bijzonder aan. Dokter Bontekoe uit Alkmaar zei, dat men er niet genoeg van kon drinkenhij liet zijn patiënten eerst dagelijks, om voorzichtig te beginnen vijftig kopjes thee drinken en later honderd en zelfs twee honderd. Hij dronk ongeloofelijk veel thee en hij werd er zoo mager van als een brandhout. Sommi gen vertelken, dat dokter Bontekoe aandeelen had in een theeplantage en dat hij daarom zooveel reclame voor het thee drinken maakte. Hoe het ook zij, de dames volgden gewillig zijn raad op en wedijverden onder elkaar in het bezitten van de meeste theeserviezen. Wat de tabak was voor de heeren, dat werd nog in veel grooter mate de thee voor de dames. Daarom sprak men van „vrouwtjes-tabak." Zooals men weet, waren in den tijd van Napoleon alle koloniale artikelen peperduur, Toenmaals kostte een ons goede thee 70 a 80 cents. De roofoverval te Oldenzaal Door den brigade-commandant der Kon. Marechaussee werd te Oldenzaal in arrest gesteld zekere H, werkzaam bij de rijks werkverschaffing .en wonende aan de Bentinckstraat aldaar, zulks in verband met den roof overval op den kolenhandelaar H. Borghuis, wonende aan de Kloosterstraat te Oldenzaal, in den nacht van 7 op 8 Januari 1932 gepleegd, Naar men weet werd B. des nachts in zijn bed vastgebonden en van een som gelds beroofd. H. bekende vol ledig zijn medeplichtigheid aan dezen overval, terwijl hij als medeschuldigen aanwees twee Duitschers, die ook een overval hebben gepleegd op het bijkan toor der Rotterdamsche back te Dinxperlo en die toen deswege in arrest zijn gesteld. H., ook uit Duitschland af komstig, woonde sinds eenige jaren te Oldenzaal Hij is nsar Almelo overgebracht.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1