Woensdag 11 Jannari 1933. Keg en en Tachtigste Jaargang No. 3. Harderwijk, Sierden, Toasel, Ermelo, Nnnspeet, Hnlskorst, Elspeet, Doornspijk, Pntten, ens. Gemeenteraad Ermelo. znjzmmn: FEUILLETON.- 'T VERLEDEN Stillen de hoest Maken los UEIWS- ei A1ÏERTEMTIEBIA1 TNT Verschijnt tweemaal 's weeks, - Prfjs 1.20 per kwartaal. Uiigiv© firma I. WEDDING, Donkerstraat Harderwijk. 6 Januari 1933. FOSTER'S Adverteatiëa i—5 regel* Igaljard) f x.«ik* regel naeer so ceat. Ingezonden mededeelingea dubbel tarief. l.esee naoamers 5 seat. Een nieuwjaarsrede van den Raad Heil en Zegen Met pensioen Het C. A tje van den veldwachter Vertrouwen in de geweren Geen tractatie van kinderen Oranjeklanten offervaardig Eerbied voor 't gezag Sinterklaas eenS.D A P er? Een radijs-socialist De brandput van Elspeet De ouwe spuit van Telgt College-loopen De werk verschaffing een gevaar? Nunspeet iet op U saeck- Voorzichtig met de groote heeren. leeftijd, gehouden zijn, den ge meentedienst (met pensioen) te verlaten, De minderheid der commissie wil dezen leeftijd op 60 jaren Voorzitter de Burgemeester. Aanwezig alle leden. Na opening der vergadering zegt de VOORZITTER dat hij niet, wat men noemt, een nieuwjaarsrede zal houden in deze eerste vergadering in het nieuwe jaar. De in behandeling zijnde begrooting voor 1933 kan op zichzelf als een nieuwjaars rede worden beschouwd. Wat kas men beter verlangen dan zulk een rede, uitgesproken door het Hoofd der Gemeente den Raad zelf Spr. wil daarom volstaan met den wensch uit te spreken dat de vergaderingen van den Raad zich zullen ken merken door een streven naar het zoeken van samenbinding, naar het zoeken en vinden van de oplossing in schier onoplos bare vraagstukken. Alleen langs den weg van samenbinding kan die oplossing worden benaderd. Dat de Raad zijn taak zoo moge verstaan dat die tot heil en zegen voor de Gemeente zal strekken. Dat wenscht spr. Gemeente en Raad beide. (Applaus). Alvorens de verdere behande ling der begrooting aan de orde te stellen doet de VOORZITTER mededeeling van een ingekomen schrijven van den heer D. Kok Jz., waai bij deze wegens gevorderden leefdtijd tegen 1 Mei a s. ont slag vraagt als gemeente-architect. Dit stuk gaat naar B. en W. om prae-advies. Voortzetting Begrooting Nunspeet. De Commissie stelt voor, om B. en W. uit te roodigen, eene regeling te ontwerpen, waarbij wordt bepaald dat ambtenaren in dienst der gemeente, bij het bereiken van den 65-jarigen DOCR M. GEISLER—PLAT. (35) Kwam dan de lampe op, pakten we ieder een breijkouse We breiden zoo hard, dat je niks heurden as 't getik van de naolden. ,,Wi-je een bakjen koffie Sientjen vroeg ik dan ,,Foi, nee, geen heete komme koffie, 't zweet steet non al op men neuze 1" Ja te praoten viel der van eigen neet veule. Wat de eene wist, wist de anderen ook. We wieren ongedurig en kibbelden veule. Veural swien- ters, as je in huus moesten blieven. Dan gongen we mer vrugge naor bed, mit een warreme kruk. 's Marreges mit ut eerste haonegekreij wazzen we weer op. Ja, Sientjen was neet zoo stark en wou nog wel greege een uurtjen blieven liggen. Mer daor wou ik niks van weten, ik bepaald zien. B. en W. wijzen er in hun antwoord op, dat zij in alge- meenen zin wel voor de ziens wijze der Commissie kunnen gevoelen, doch dat zulk een maatregel op dit oogenbhk alleen beteekenis heeft ten aanzien van den gemeente-architect die d:n 65-jarigen leeftijd is over schreden. En nu zien juist B. en W. in het afvloeien van dezen ambte naar geen voordeel voor de gemeente, omdat zij er van overtuigd zijn, dat daaruit een reorganisatie van den dienst zal voortvloeien, die eenerzijds de gemeente op grootere lasten zal b engen, anderzijds niet gelijk effect zal opleveren als de dienst verrichting van den huidigen functionnaris de gemeente waar borgt. Hierover zouden ellenlange discussies zijn te openen, maar ten slotte beoogt toch het voorstel der commissie in con- creten zin bezuiniging op de uitgaven, een standpunt, dat B. en W. niet kunnen deelen, om dat zij juist tot een tegenover gestelde conclusie komen. Bo vendien kan ook uit andere overwegingen, deze ambtenaar in de vootbereiding van enkele zeer gewichtige aangelegenheden samenhangende met de in wer king treding der gewijzige Wo ningwet, thans moeilijk worden gemist. Vóór 1 Augustus 1933 moet een gewijzigde bouwverordening worden vastgesteld, terwijl tevens de uitbreidingsplannen aan een ingrijpende herziening zijn te hiel ut toch ook wel vol, en was zooveul ouw-r dan zee ,,Ja", zei Sientjen kwaod, ,,jie bin stark as iezer, jie h< n geen kienders ehad, en veulen mien lichaam neet!" Ja, daor had je werentelieken de kienders ook nog ies weer. We wazzen bliej mit alle of- leiding. Eens had een kuuken een pootjen ebroken. We spalk ten ut mit een riesegartj-n en ut dink liep der op of ie niks mankeerden. Ieder oog" blik gingen we ies deur ut kippe- gaos loeren, of ut nog goed gong? Ai der non zoo wat was, leijen we neet zoo vrule te hakketakken mit mekaare Nee, dan raakten ut geheister wat over. Soms hadden de buren naost ons ruzie, en gong ik men der mee bemeujen. Ik stook men heufd urn de deure en z»*i, dat ze mer ies wat bedaoren, mosten, want dat ut schand was veur de minsen. Mer non, non, daor kwam ik van een kouwe karremns thuus. Zullie hadden pijn an de minsen I Ik Ingezonden Mededeelingen. is vaak oorzaak van verstopping. Neem meer beweging en ge bruik Foster's Maag- pillen, het afdoende IIH4 laxeermiddel. V f 0.65 per flacon. onderwerpen. In deze materie is de gemeente-architect op grond van een jarenlange ondervinding en zijn groote bekendheid met plaatselijke toestanden, door en door ingeleefd en het zal uiterst moeilijk zijn hem als zoodanig te vervangsn, het is althans te ve'wachten, dat daaruit groote practische moeilijkheden en ver traging in de afdoening van zaken zulten voortvloeien. Dezen ambtenaar buite be schouwing gelaten, zal een regeling, als door de Commissie beoogd, gelet op de verdere samenstelling van het personeel, in de eerste jaren geen effect sorteeren, zoodat op zuiver theoretische gronden een regeling in het leven zou worden geroe pen, die voor de gemeente meer schaduwzijden dan lichtzijden afwerpt. Het is uit dien hoofde dat B. en W. adviseeren, v miloopig deze aangelegenheid te laten rusten. Ontslag op 60 jarigen leeftijd voor te schrijven is onmogelijk, zoolang op dien leef*ijd geen pensioen in uitzicht wordt ge steld. De VOORZITTER wijst er op, dat, nu de heer Kok een ontslag aanvrage heeft ingediend, de beschouwingen van B en W. niet meer van kracht zijn B. en W. zijn nu ook wel bereid het voorstel der commissie in studie te nemen om te zijner tijd met voorstellen te komen. Ds heer VAN OLST vindt het daarvoor thans juist den geschikten tijd, aangezien nie mand er door getroffen zal wor den. De heer HUISMAN had het- zelfde willen zeggen. De heer SCHOUTEN moet nog zien of het ontslag van den architect nadeeiig zal zijn, zoo als B. en W. zeggen. Het zou goed zijn dat mijnheer Kok tot Augustus bleef in verband met de wijziging der bouwverordening De heer TOP kan er zich best mee vereer,igingen dat menschen van 65 jaar met had men mit hullie zaken r.eet te bemeujen, dan was daor 't gat van de d ure I Wat docht ikke wel? Ja'zei Sientjen dan, „waor bemiuj jie je ook mee, ik heb je nog zoo r waorschouwd I" „Dat kan best wezen", zei ik vinneg, „mer as Jabuk nog leef den, zouwen ze mien zoowat neet lappen I" Daor had je non ouwe Kelleman ook. Hie liet ut klimop mer zoo teugen de boomrn opgreujen. Ik zei daor wat van, dat ut 't verdarf van de boomen was. „Maar ut is toch geen vruchtboome vrouw Uiekman I" wierp hie der weer tegenin. „Das goed en wel, zei ik, „mrr ik wil ut neet henl" Ik baolden een broodmes uut ut huus, en sneej de slingers greun radikaal deur. Mer oe hemel I Daor brak ut los. Hie douwden de vuuste onder men neuze. Een oud vel was ikke, een kreng, dee geen mins wat gunden 1 Had ik van ut veurjaor de kiepen ook neet los laoten loopen, toe zien jonge greuntes pas boven de grond kwammen pensioen gaan. Er zijn jongeren genoeg B. en W. zullen dus eerlang met voorstellen komen. Voorts wil de Commissie aan B en W. in overweging geven, om met een voorstel te komen, tot het treffen van een reg-ling, waarbij het aan Aqobtenaren veibnden wordt „bijverdiensten" te genieten. (Zij heeft hier op het oog b v. den veldwachter Coeleman, en zou die willen verbieden om des zomers in zijn huis pension te houden) B en W merken in hun antwoord op, dat de veldwachter Coeleman is gebonden aan de instructie, hem opgelegd door den Commissaris der Koningin en enk-Ie jaren geleden werd reeds door den Burgemeester de aandacht der veldwachters erop gevestigd, dat het houden van pension zich riet verdraagt met de betrekkelijke bepalingen dezer instructie. Coeleman heeft in zijn nieuwe woning ook nimmer pension gehouden. Wel heeft hij eens een gedeelte zijner woning tijdelijk vsrhuurd, doch de Raad kan h.i. riet zoodanige verstrek kende bepalingen bedoelen vast te stellen, dat een ambtenaar in feitelijken zin in de vrije be schikking over zijn eigendom belemmerd wordt De heer VAN OLST wil als rapporteur der commissie even opmerken dat bier een misver stand in het spel is. De commissie zou er integendeel geen bezwaar tegen hebben dat de veldwachter pension houdt. Derhalve geeft dit punt geen verdere aanleiding meer tot be spreking. Het is de Commissie opge vallen, dat de belooningen bij de brandweer te Nunspeet en te Ermelo verschillend geregeld zijn. De VOORZITTER licht toe, dat er een verschillende boeking wordt toegepast maar dat de belooningen ongeveer op 't zelfde neerkomen. De Commissie is content. De Commissie stelt voor om de toelagen voor uniformkleeding tot op de helft terug te brengen. B. en W. ontraden om deze ambtenaren, dia toch reeds beduidende offers hebben te brengen, nog verder te beknot ten. Die kleedirgtoelage is feitelijk een deel der bezoldiging. De Commissie trekt het voor stel in. Bij de po3t Subsidiën merkt de Commissie op, dat ze zich En zoo gong ut deur, wel een uur lank. De andere buren stakken der heufden um de deurpostr. um te luusteren. A'k dan umkeek trokken ze zich gauw terugge. Ik gong mer ut huus in en ding de knip op de deure Och, och, wat was toch een mins as ie oud wier Sientjen begon mit der oogen te sukkelen en mien geheur wier der neet beter op. As Sientjen de teksten neet meer lezen kon uut der karkboek, snibden ik vaake„Wat doe jie dan in de karke, aj je neet lezen kunnen, dan zit je der alleenig nog mer veur de minsen 1" Mer dan zetten ze men even terechte „En jie dan nog veule airegerjie verstaon ummers niks meer van ut geen domenee zeid Och, dan ding ik er ut zwiegen mer toe. Eens op een wienteravond, tos we weer wat arreg lange niemand ezien hadden, zei ikke teugen men zuster„We mosten mer ies een uurtjen naor Snie- veld gaon I" Non dat vond ze goed, want ze verveelden der niet kan vereenigen met de vermindering van subsidie voor de rijwielpaden- en wegenvcr- eeniging Noord Veluwe" van f50.— op f25.—. B. en W antwoorden hierop dat zij alle waardeering hebben voor die vereeniging maar dat het hun nooit recht duidelijk is geweest waarom het minst kapitaalkrachtige Nunspeet met f 50 subsidieert en de andere afdeelingen maar met 1 25 Voor Nunspeet was uiterste zuinigheid noodzakelijk. De heer VAN OLST deelt mede dat de Commissie intus- schen tot een andere gedachte is gekomen. Het is niet goed om een paar vereenigingen uit te pikken voor verlaging van subsidie en daarom kwam de Commissie op het denkbeeld om alle subsioiën met 10 pCt. te verlagen. De heer HUISMAN is het daar niet mee eens en vindt het heel vreemd dat de Commissie na indiening van haar rapport nog met zulke wijzigingen komt. Die rijwielpadenvereeniging krijgt ook al veel materiaal van de Gemeente en de subsidie in geld is slechts een blijk van waardeering die evengoed met f25.als met f50kan worden uitgedrukt. De heer SCHOUTEN is tegen een algemeene korting van 10 pCt., want dan zouden b.v. ook de Burgerwacht en de Bijz. Vrijw. Landstorm worden gekort. Die zou spr. als 't noodig is willen verdubbelen, want ze hebben goede geweren noodig. De heer V. D. WART is het daarmee eens. We mogen ook niet tornen aan de Ziekenhuizen, Diakonessen-arbeid enz. die 't tegenwoordig toch al moeilijk hebben. De heer TOP is verwonderd over den heer Schouten met zijn goede geweren. Men schijnt als christelijke mannen meer vertrouwen te hebben in de geweren dan in het Opperwezen. De heer VAN DER WART wil zich dit laatste ook aantrek ken (de heer Top Schouten zei het lachend) Helaas moeten er geweren zijn, omdat wij als christenmenschen verplicht en geroepen zijn om te doen wat God ons in zijn woord oplegt te doen. Gods woord zegt ons dat wij de over ons gestelde machten onderworpen zullen zijn. Dat zegt ons ook dat we het gezag hebben te verdedigen tegenover zijn belagers, als 't moet met geweld. De heer TOP terugkomend, eigen ook, mer ut was ze donker, da we dan een stallanteeren mee mosten nemen. Dat wou ikke neet 1 Wat zou je een lanteeren We gongen zoo, en daor mee uut 1 We kwammen dan ook heelhuuds bie Snieveld en bleven een poosjen praoten. Of we neet bleven papeten vroegen ze. „Nee", zei ikke, „we hadden geen zinnegheid en gongen mer weer op huus opan 1" „Doet dan meer zeutjes an, want ut is hartstikke donker 1" riepen ze ons nao. Buuten viel de duusternis neeten mee. Sientjen liep te pruttelen, dat ze niks zien kon. Zee had ook besteg nog een bordjen pap elust, ikke antwoorden mer altieden veur een ander mee. Ik liet der mer klessen en had wark, dat ik de weg houden, al wou ik ut neet weten I Hier moeten we zoowat biej de damme wezen, non mer veurzichtig aan. „Fine", zei men zuster, nog neet. Neem je dreije non neet te kort, daor schient ut licht van de buren pas. We moeten nog ies of wat veerder 1" MIJN HARDT'S SALMIAK-TABLETTEN Dooien 20 en 30 cl Bij Apoth en Drogijt» op de zaak zelf, vindt het niet goed, dat hier drie vereenigingen voor subsidié-verlaging zijn uit gepikt V.V.V., de Harmonie en de Wegenvereeniging. Krijgt deze laatste f 25.minder, dan krijgt ze tevens f 25.minder van de provincie. Het voorstel B. en W. (om de wegenvereeniging f 25 te minderen) in stemming gebracht, wordt aangenomen met 11 tegen 4 stemmen, die van de hh. v. d. Wart, Koppe, v. Olst en Top. Een lid der Commissie (de heer Top) stelt voor om de uit getrokken post voor schoolfeest jes n.l. f 0.35 per leerling voor traktatie der schoolkinderen, terug te nemen. De heer TOP is er over ver wonderd dat men op een be grooting, die sluitend gemaakt moest worden met 10 pet. loonsverlaging nog komt met zoo'n weeldepost. Spr. misgunt de kinderen het pretje niet en als hij 't kon doen zou bij de kinderen op hoogtijdagen, zooals op 1 Mei, ook tracteeren. Maar er is thans zooveel nood te lenigen. Er is behoefte aan schoolvoeding en schoolkleeding. Vorig jaar zou er geen Oranje feest zijn omdat er geen geld voor was, en toen heeft men daarvoor spontaan f 300.op gehaald bij de burgerij. Dat zou nu ook kunnen gebeuren als men kinderen wil tracteeren. De heer VAN DER WART gelooft dat ook wel. De aan hangers van het Huis van Oranje zijn altijd offervaardig geweest. Maar daar gaat het bij mijnheer Top niet om. Die feestelijke viering van den ver jaardag van het Hoofd van den Slaat (spr. zegt liever onze ge liefde Koningin) zit den heer Top dwars. De jeugd van tegenwoordig wordt ontzettend beinvloed om de liefde voor het Vorstenhuis te onderdrukken, om de eerbied voor het gezag neer te halen. Ook op de scho len is dit het geval overal in den lande, hoewel gelukkig nog niet in onze omgeving. Wij doen het het tegendeel en ook onze feestjes werken er toe mede om j de liefde tot het Oranjehuis aan te wakkeren. We doen hierbij wat des kinds is. Ook de heer KOPPE voelt het aan dat het bij den heer Ik wazzen eigenwies. Zee hoef den mien de weg neeten te leeren, daorveur kenden ik um te goed I Mer oe heden 1 Ik had ut leste woord der nog neet uut, of plomp daor viel ik in de sloote. Ik zakten mit men voeten in de modder en sting tot an men middel in ut waoter. Daorbiej was ut helsch donker 1 Je konnen geen hand veur oogea zien I „Sientjen, waor be-je I" riep ik beschaamd. „Kom hier hene en steek men ies een hand toe, ik kan neet tegen dee walle opkommen 1" „Dat kumt der non van", jammerden zee, „ikke gao even Dirrek haolen 1" „Nee", zei ikke, „je gaon neet eweg, jie blieven hier" en mit eene ha k der bie der rokken te pakken en trok men eigen op. Toe ik halver wege was, en mit men knieën weer op ut dreuge lag, heur ik een tweede plompe. Slot volgt.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1933 | | pagina 1