In een perceel aan den Stations weg te Gravenhage, waarin het maga zijn en het kantoor van een bloemist gevestigd zijn, was den laasten tijd herhualdelijk ingebroken, zonder dat het gelukt was don dader of de daders te betrappen. Do politie meende in de afgeloopen week reden te hebben om te vermoeden dat het ongewenschte bezoek zich in een der volgende nachten herhalen zou en had dan ook voorzorgen genomen, waardoor liet gelukt is Zater dagavond de hand op den vermoedelijke» dader dezer inbraken te leggen. De aangehoudene gaf aan de rechercheurs op, dat hij zich in het msgezijn wilde te »lapen leggen, daar hij er als vroegere bediende van den bloemist, goed den weg wist. Vrijdag was de toeloop op het belastingkantoor aan de Leidschekruis- etraat te Amsterdam zeer groot. Er waren menschen achter in de rij, die al langer dan een uur wachtten voor zij geholpen werden. Iemand bood een hal ven gulden voor een plaatsje vooraan. En hij kreeg 't ook. ,,'t N. v. cl. D.", dat 't feit meldt, zegt er bij: Als nu maar niet de fiscus uit dit voorval de conclusie trekt, dat de belastingschroef nog wel een halven Blag aangedraaid kan worden, of de slimmerd, die op deze gemakkelijke wijze twee kwartjes verdiende, er een zaakje van gaat maken. Een beduidend deel dor bevolking van Urk, ruim 350 personen, zijn ver leden week en j.l. Maandag vertrokken om elders het brood te vcrdieneD, het welk tegenwoordig op hun eiland of op hun vloot niet mogelijk is, temeer, nu de ansjovisvangst in de Zuiderzee dit jaar deerlijk is tegengevallen. Ongeveer 200 visschers, mannen en jongens gingen heen ter haringvangst op de loggers van Vlaardingen en Maassluis, velen ook voor de 1ste of 2e maal op die van Emden en andere Düitsche schepen, waarmede ze wel is waar een half jaar afwezig moeten blijven, doch waarop volgens hen loon, voeding en ligging beter zijn dan bij onze Nederlandsche haringvloot. Tegelijkertijd gingen naar hun diensten in de ateden of het platteland van Noord-Holland de cireu 150 jonge dochters, die de Pinksterweek m liet ouderlijk tehuis hadden doorgebracht. De uittocht van zoovolcn laat een leegte achter op het eiland, waar kort geleden zooveel drukte en bedrijvig heid was, toen de haringvisscherij werd uitgeoefend. Te Brummen heeft naar de „Zutp. Ct." meld, een treurig ongeval plaats gehad. Mevr. de wed. v. G. S., een dame van hoogen leeftijd, had Donder dag het ongeluk door een openstaand bovenraam te vallen; ze bekwam daarbij belangrijke kwetsuren en brak een been. Vrijdag is ze aan de gevolgen overleden. Een slordig geni.•ontvanger. De administratie van den gemeente ontvanger van Schoonhoven moet, volgens „de Tel.", duchtig in de war zijn en op de meest slordige wijze worden gehouden. In den raad zijn daarover reeds harde woorden gevallen, doch Burg. en Weth. schuiven de zaak op de lange baan, wat tengevolge heeft gehad, dat een der leden, de heer H. A. Schreuder, een voorstel heeft inge diend, waarin op de zonderlinge houding ran het Dagelijksch Bestuur wordt gewezen en waarin in overweging ge geven wordt, waar inmiddels weer de strafbare zorgeloosheid van den ont vanger is gebleken, bedoelden ambtenaar te ontslaan. Een vreemd geval. Toen de heer U. te Tiel verleden week op een avond per fiets van zijn pakhui* naar zijn huis reed. had hij het ongeluk op den Stationsweg een portefeuille met een aanzienlijk bedrag aan papiergeld te verliezen. De hesr K., die daareven later passeerde, zag de portefeuille liggen en wees haar een der daar werkzaam zijnde stratenwerkers aan, die haar op raapte. De heer U. deed, toen hij zijn verlies bemerkte, daarvan aangifte bij de politie; zij nam den straten werker in verhoor en deze verklaarde de por tefeuille te hebben gegeven aan een hem.onbekend persoon, die beweerde haar verloren te hebben. Het onderzoek in deze zaak wordt thans voortgezet. Vloedgolf. Men weet dat vooreenigen tijdJang- tse-kiung in China door een verschrik- kelijken vloedgolf is geteisterd, waarbij honderden om het leven kwamen. Bijzonderheden luiden Elk jaar stijgt in den regentijd het water van de Hanrivier plotseling en stroomt dan een vloedgolf vormend in de Jongste. Dit natuurverschijnsel had in China elk jaar plaats en men wist door een telegraafdienst ongelukken te vermijden. Ook dit jaar kwam een waarschuwingstelegram. De beambte legde, zonder er acht op te slaan, liet belangrijke bericht ter zijde. !Iet alarmsein op de gong werd niet gegeven. Nu kwam de 26 voet hooge vloedgolf, alles meesleurend. Geheele vlooien jonken, die misschien reeds honderd en meer jaren dienst doen, werden verpletterd en in de diepte gesleurd. Ontzettende tooneelen speelden zich af, want op de jonken bevindt zich altijd de geheele, meest tulryko familie dei- bemanning. Benige, met petroleum ge laden, jonken vlogen in brand. Do brandende petroleum bedekte de water vlakte en maakte 't reddingswerk onmogelijk. Een geheele straat verdween binnen enkele seconden in de borrelende en bruisende massa. Door de nalatigheid van één persoon kwamen 2000 menschen om het leven. Men vond op een plek, waar de rivier een bocht maakt, meer dan 1800 lijken van mannen, vrouwen en kinderen. De schade bedroeg vele millioenen tuels. Tegen de beruchte inbrekers van bet „Trio", W. J. Roos en J. W. Roos werd voor de rechtbank te Amsterdam 6 en S jaren gevangenisstraf geëischt. Een slecht auaJoviNjaar. Vrijdag werd te Enkhuizeu aangevoerd door 23 vaartuigen 35 tot 910 stuks ansjovis per vaartuig,gemiddelde vangst 228 stuks, prijs f30—30.10 per duizend. Zaterdag werd aangebracht door 12 vaartuigen 111 tot 4*18 stuks ansjovis per vaartuig, gemiddelde vangst 270 stuks, prijs f29.3030.20! per duizend Te Medemblikbeliepdeansjo visvangst Vrijdag van 30—200 stuks per vaartuig. Prijs per stuk 3 ct. Traat/.uclitige insecten. Aan den bacterioloog van het Dep. van Landbouw te Batavia is een onder zoek opgedragen naar de geweldige vraatzucht van sommige Indische insec ten. Kon het eenige maanden geleden voorkomen dat witte mieren kans zagen, niet minder dan acht wagenladingen suiker te verslinden, nu onlangs moeten snuitkevers in een algemeen pakhuis op Java niet minder clan 384 pikols gouvernementskoffie hebben opgevreten. Het had maar een haar gescheeld, of de koopman, die de koffie reeds had betaald aan het gouvernement zonder ze nochtans dadelijk te ontvangen, ware voor de schade opgedraaid op grond van de veilingsvoorwaarden, die spreken van „laten liggen voor rekening en risico van kooper". Een rechtsgeleerd adviseur der regeering was echter zoo verstandig, deze er op te wijzen, dat er nog zoo iets bestaat als een Burger lijk Wetboek, waarin sprake is van de verplichting van leveren en toewegen. En zoo werd een ruïneus proces voor komen. De snuitkevers zijn ter verantwoor ding geroepen door de Algemeene Rekenkamer. Te Baain kwam een ruim 75-jarige zwerver zich bij de politie aanmelden, met verzoek om te worden opgezonden naar Veenhuizen, alwaar hij reeds 27 jaren ïu de rijkswerkinrichting had doorgebracht. Toen hij vernam, dat aan zijn vei zoek niet kon worden vol daan, ging de man onder deuogender politie bedelen. Dit gaf aanleiding tot zijne aanhouding, terwijl nu tevens gezorgd zal worden, dat aan zijn ver langen wordt voldaan. Te Winschoten heeft doheerMenne Domhof, directeur der aardappelmeel fabriek van den heer F. Hesse te Foxhol zich moeten verantwoorden wegens het veroorzaken van den dood door schuld. Aan een voorschrift van den inspec teur van den arbeid was niet voldaan. Een arbeider Jan Jonker kwam met een drijfriem in aanraking, werd gewond en overleed dientengevolge. De rechtbank heeft de dagvaarding nietig verklaard, omdat geen bepaald feit, geen bepaalde handeling was ten laste gelegd. Inbraak. De dienstbode van mevr. Huisman, op den Huize Flierkamp, te Twello, werd Vrijdagnacht wakker door eenig gedruiscbzij stond op en riep den tuinman, die op den zolder sliep. Deze ging direct op onderzoek uit en ontdekte, dat werkelijk inbrekers aan het werk waren geweesthet buffet en de kasten in de huiskamer waren onderstboven gehaald. Direct waarschuwde hij de politie, die dadelijk de politie en maréchaussee te Deventer en Apeldoorn met het gebeurde in kennis stelde. De rijksveldwachter Ouwen gingo.a. naar Apeldoorn, waar hij van een con ducteur der II. IJ. S. M. vernam, dat twee verdachte personen hem op 't sta tionsplein aldaar hadden gevraagd, lio« laat de eerste trein naar Amsterdam vertrok. Dit wekte argwaan en bij onder zoek bleek, dat de bewuste personen, zich in de wachtkamer Je kl. bevonden, wachtende op den trein. Bijgestaan door een agent van politie, arresteerde de rijksveldwachter de beide mannen en bij fouilleering werden zij in het bezit gevonden van eenig tafel zilver, afkomstig uit do villa van ge noemde mevrouw H., zoodat aan ont kennen niet viel te denken, en deheeren dun ook direct bekenden. Het waren, zooals nu aan het licht kwam de gebroeders Laurens, resp. 32 en 24 jaar oud en geboortig van Deventer. Wel woonden zij nu in Amsterdam doch de hceren waren met de plaatse lijke gesteldheid te Twello natuurlijk goed op de hoogte, temeer, daar ecu hunner bij de firma Anton Huiiink aldaar op de fabriek werkzaam was geweest. Op de „Flierkamp" hebben zij zich toegang weten te verschaffen door het keukenraam. Na de blinden geforceerd en een ruit niet zeep besmeerd en ingedrukt te hebben, is het openslaand raam geopend. In de woonkamer waren ze bezig geweest aan een hoekkastje en aan het buffet. Aan dit laatste zijn sporen der breekijzers duidelijk zichtbaar. Evenwel zijn ze gestoord en de oogst was dus niet groot. In hun bezit vond men hier 2 zilveren servetringen, eenige dito lepels en vor ken, een koperen candelftbre en een dito vijzel. Ze zijn, na gesnapt te zijn, blijkbaar naar Apeldoorn gewandeld, niet ver moedende, dal die dorpspolitie hen zoo gauw op de hielen zou zitten. Op de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage is Zaterdagnamiddag een paard, gespannen voor een wagen van den distillateur R., dat schrikte voor de tram en een zijsprong nam, door de in volle vaart zijnde tram gegrepen. Met gebroken ruggegraad en afschuwelijk bloedend, werd het nog een klein eindje meegesleept. Het voorbalkon van de tram werd ernstig beschadigd en ook do wagen bekwam eenige schade. De voerman kwam met den schrik en enkele lichte verwon dingen vrij. Zaterdagnacht bemerkten de politie-agenten Oosterbaan en Duyker op den Utrechtschenweg te Hilversum twee verdacht doende mannen, die bij de nadering der agenten de vlucht namen. Achterhaald, had een worste ling plaats, waarbij een der mannen ontsnapte. De ander werd echter over meesterd en naar het politiebureau overgebracht, waar de ontsnapte zich eenige oogenblikken Inter ook aan meldde. Het bleken te zijn twee broeders uit Amsterdam, een deserteur van de vesting-artillerie te Kaarden en een timmerman. Na verhoor bekenden zij, zich aan de in de vorige week te Hilversum gepleegde inbraken te hebben schuldig gemaakt, waarbij o. a. twee fietsen gestolen waren, en ook fietsdiefstallen gepleegd te hebben in Zeisten Utrecht. De gestolen fietsen waren te Amsterdam door hen beleend. Zij gaven voor op weg naar Duitschland te zijn en voor nemens te zijn onderweg te zullen stelen wat er te stelen viel. Braud iu het lioupitual te Milligeu. Te midden van uitgestrekte bossclien en heidevelden, onmiddellijk grenzend aan het Kroondomein van da heerlijk heid Het Loo, ligt een complex gebou wen, gewoonlijk eenvoudig aangeduid door de benaming „Het Remonte-depot" te Milligen. Het was vroeger bestemd voor een kampement der militairen en hoewel het bij de manoeuvres nog als zoodanig dienst doet, is de eigenlijke bestemming sedert jaren een inrichting voor het verzorgen, africhten enz. voor jonge en aanvullingspaarden ten diouste vau het leger. Een der gebouwen, dat vroeger a's hospitaal ingericht is, wordt thans ge bruikt in deu zomer voor reconvales cente militairen, die door de gezonde lucht der dennen aldaar volledig her stel trachten te vinden. Juist een paar dagen geleden waren 26 van die her stellende zieke militairen in dit gebouw ondergebracht, toen in den nacht van Zaterdag op Zondag omstreeks half één, door deu korporaal die de wacht had, brand ontdekt werd. Deze nam zoo hand over hand toe, dat, nadat allen gewekt waren, ter nauwernood de manschappen hunne kleederen konden redden. Gelukkig ziju geen menschenlevens te betreuren en is er zelfs niemand gewond, hoewel er bij zijn, die alleen hun corveebroek en mantilie konden redden om zich te kleeden. De directeur vau het Remonte depot, kolonel I. H. Knel, die wegens zijn a.s. verhuizing ook in 't gebouw sliep, werd door den dienstdoeuden officier uit zijn bed naar buiten gedragen. De paardenarts was toevallig afwezig, doch zijn bezittingen gingen door den brand te loor. De reconvalescenten zijn Maandag morgen te Apeldoorn per rijtuig van Milligen overgekomen en naar hun respectieve garnizoenen teruggebracht. Hun onvoldoende kleeding trok,zoouls begrijpelijk is, aan het station nogal de aandacht. Hoewel er nog een paar handspuiten in 't gehucht zijn en ook op het teriein. waar de ramp plaats had, waren aan gekomen, hebben zij zelfs niet beproefd den reusachtige» brand te blusschen. Het gebouw bevat circa 70 vertrekken en is totaal uitgebrand; alleen de muren staan nog, hoewel men vreest dat deze zullen instorten. De oorzaak van den brand is onbekend. Men vermoedt dat hij in een der bedden is aangekomen. Een telegram uit Willemstad meldt, dat een Venuzolaans kustbewakings- yaartuig in open zee ter hoogte van de baai van Coro door schoten de twee Nederlandsche schoeners „Marion" en „Carmita", die geregeld tussohen Aruba en Cura5.io varen, deed stoppen, en die schoeners dwong naar Coro koers te zetten, alwaar zij twee dagen werden aangehoudenalle niet in mailzakken geborgen brieven, aan boord van die schepen aangetroffen, werden in beslag genomen. Een timmerman ging dezer dagen van Amsterdam naar Arnhem om een erfenis van f1400 in ontvangst te nemen. Hij ontving f 1000 aan effecten 5 pet. Russische sporen en het overige in bankpapier. In een café maakte hij kennis met een paar personen met wie hij een kaartje speelde. Op den vast gestelde» tijd vertrok hij naar Amster dam, doch daar aangekomen miste hij de geldswaardige papieren. Of deze verloren of wel hem ontstolen zijn, kon hij niet uilmaken. Glad als boter. Het „Pharmaceutisch Weekblad" bevat het volgende verhaal „Meneer" vertelde mijn bezoeker „ik geloof nu toch, dat het met die boter niet in orde is. Ik betaal mijn boterboer altijd voor de beste natuur boter en hij zeil, dat ik die ook krijg, maar 't is zulk akelig bocht als ik het met andere boter vergelijk, dat ik hausch een beetje baug ga worden, öf hij me som» belariet. Ik weet wel, je mag van je evenmenech geen kwaad denken, maar vroeger heb ik toch ook al eens suspicie gehad. Weet u waarom Omdat hij altijd die natuurboter brengt in potjes, waarop staat Margarine. Hij zeit, dat zijn klanten daar nooit over klagen, en dat hij het alleen doet omdat het zulke handige potjes zijn en hij indertijd een partijtje goedkoop ge kocht heeft. Ik vertrouwde dat niet erg, maar toen zei m'n vrouw Maar man, wat kau 't jou nou toch schelen in welk soort potjes hij ons de boter brengt, als het maar natuurboter is." Vragehoe moet nu toch wel een boterwet en een openbare botercontröle ingericht worden om zulke onnoozele halzen tegen zulke listige verkoopers te beschermen Door de Gebr. Pap, visschers te Wilsum, is in de rivier den IJssel nabij Wilsum gisteren een steur ge vangen van 370 halve kilo's. Uit Petersburg wordt geseind, dat de toestand in den Kaukasus bij den dag erger wordt. Wegens den toene menden invloed der terroristen zijn alle publieke banken en kassen ge sloten. De postkantoren staakten alle geldzendingen. Een algemeen» verga dering van de Patriottische Vereeniging wendde zich tot den Petersburgschon metropoliet Antoifi met het verzoek, bij den Czaar troepen aan te vragen, daar de Russen gevaar loopen in Tïfli8 zonder genade afgemaakt te worden Vrouwenkiesrecht. Ter inleiding van het Congres van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht, dat deze week te Amsterdam wordt gehouden en eergisteren officieel geopend werd, had gisteren in de Walen kerk een dienst plaats, waarbij ds. Anna H. Sbaw als voorgangster optrad. In haar preek toonde spreekster aan. hoe de geschiedenis der natie feitelijk dezelfde is, als de ontwikkelingsgang vau elk individu afzonderlijk. Zooais het kind in zijn prilste jeugd alles voor zich begeert, om terst later, door levens ervaring, tot de concluesie te komen, dat het daardoor anderen te kort doet, zoo streeft ook elke natie aanvankelijk slechts naar materieel bezit, om eerst in de tweede ontwikkelingsperiode in te zien, dat er nog hoogere geestelijke goederen te verkrijgen zijn, dan macht en eer en rijkdom alleen. Uit den aard der zaak, heeft de vrouw geen werkzaam aandeel gehad in dien oerstrijd. Haar rijk beperkte zich tot eigeu kringen eerst thans gaat ze langzamerhand begrijpen, dat zij ook deel uitmaakt vau de gemeenschap, dat ze niet dient te vragen, wat kan ik voor mijn man, mijn kinderen doen, doch, dat ze slechts het geluk van haar eigen gezin, van haar eigen groep bereiken kan, door er naar te streven, het geluk van de menschheid in 't algemeen te bevorderen. „Laten we één blijven", aldus besloot spreekster baar rede, „laten we in de komende week elkander het beste geven, dut we hebben, opdat ook aan ons vrouwen het woord bewaarheid kan worden, dat op Jesus' discipelen van toepassing was„Ze hebben van den Meester geleerd en werden daardoor sterker voor den strijd". Men verzocht ons het volgende op te nemen Eeu nadereud gevaar is de toenemende verkoop van zooge- uaamde rumboontjes en likeurbonbons. Deze, in vorm gelijkende op chocolade pralines, worden gevuld met rum, arac, cognac of ander alcoholhoudend vocht. Vanaf den grootsteu banketbakkers winkel tot iu den snoepwinkel, worden die boontjes of bonbons tot in zeer kleine hoeveelheden verkocht. Het gevaar bestaat voornamelijk hierin, dat de verkooper noch de kooper beseffen aan welke verleiding ons jonge geslacht langzamerhand wordt bloot gesteld, door het gebruik van bedwel mende stoffen en dranken, wat tot treurige gevolgen moet leiden. Geen enkele kindervriend zal het in ziju gedachte krijgen om een kind op eenmaal 273 liter bier te doen drinken. En toch bevat één ons rumboontjes oflikeurbonbons eten gelijke hoeveelheid alcohol als twee glaasjes jenever of 2 Va liter bier. De wet op vergunning of levensmid delen kan helaas den verkoop niet tegengaan, zoodat de plicht daartoe rust op ouders, opvoeders, onderwijzers, ja op ons geheele Nederlandsche volk. Als dit ontkiemend gevaar tlians met kracht wordt bestreden doen wij ons en onzen kinderen een grooten dienst. Amsterdam, 1 Juni 1908. Loge „Eendracht" 13, N. Heeren gracht 95. N. B. In Arac, Rum, Cognac bevindt zich van 45 tot 65 pCt. alcohol. In bier van licht tot zwaar 314 pCt. 12 of (i klausigc Mclioleu De heer A. J. C. Vitriuga, vroeger lid van onzen Gemeenteraad en als zoodanig van de Commissie die een voorstel tot reorganisatie onzer lagere scholen heeft ingediend, waarbij bet stelsel van drie zes-khtssige scholen werd aanbevolen boven het stelsel van B. en W. om eene twaalfkl. en eene zeskl. school te hebben, heeft in de Groninger Courant van 12 Juni 1.1. het verslag eener Gemeenteraadszitting ge lezen, waarin do kweBtie van 12 en 6 kl. scholen uitvoerig wordt toegelicht. Om het belang der zaak hoeft hij eenige afdrukken van dat verslag aan gevraagd, en daarvan oen exemplaar aangeboden aan ieder lid van onzen Gemeenteraad terwijl wij daarvan ook gebruik maken om, door mededoeliug van den hoofdinhoud, onze lezers op de hoogte te stellen van hetgeen in een onzer provinciale hoofdsteden over dit belangrijke punt der schoolkwestie gedacht en gesproken wordt. De heer Bomers, lid van den Raad der gemeente Groningen, had in Mei 1.1. een voorstel ingediend betreffende de wenschelijkheid om usklansiye lagere scholen te hebben en aan het Hoofd der school een eigen klasse te geven. In de raadsvergadering van 6 Juni kwam dit voorstel aan de orde, en werd den voorsteller vergund het nader toe te lichten. De heer B. toonde zich dankbaar voor die vergunninghij betoogt dat hier het geschilpunt van openbaar en bijzonder onderwijs afwezig is, en het onderwerp geheel objectief kan behan deld worden. In Groningen zijn al de scholen der lsle klasse twaalfklassig met een ambulant schoolhoofdvan die der tweede kl. zijn er twee twaalfkl. en twee zeskl.een school der derde kl. is ook zeskla8sig. De scholen voor on vermogenden zijn twaalfklassig. Spr. verlangt kleinere scholen, en dus zes- klassige, om drieërlei redenen le om paadagogische reden. Een zeskl. school waarborgt betere samen werking, onderling overleg, nauwer band tusschen onderwijzers en leer lingen, beter verdeeling der leerstof, geleidelijker overgang van de eene klasse naar de volgende, enz. 2e om sociaal-economische rede*. Bij zeskl. scholen is er voor de onderwij zers meer kans om hoofd te worden, en dat is voor velen een ideaal. Op den duur zullen er meer gebouwen worden gesticht, wat de bouwkosten wel eeuigszins verhoogt, maar ze kun nen eenvoudiger zijn. Ze kunnen op verschillende plaatsen iu de stad ver rijzen, ze voorkomen het gedurig komen en gaan bij verhuizing, maken de half jaarlij ksche toelatingen gemakkelijker, enzv. 3e om finantieele reden. Al* voor beeld geeft B. een twaalf- en een zeskl. school in Gr. Bij de eerste wordt aan salarissen betaald f 12550; het Rijk vergoedt daarvan f 7.345. blijft over voor de gemeente f 5205. Bij eene andere twaalfkl. school zijn deze cijfers f11500, f6520, blijft f49S0. Aan een der zeskl. scholen wordt aan salarissen betaald f5500; vergoeding van het Rijk f4410 blijft voor de gemeente f1090. Bij eene andere zijn die cijfers f6300, f 4535 en blijft f1765. (Natuurlijk gelden deze cijfers alleen voor Groningen. Voor Harderwijk zijn ze ook bekend). Te Gr. zou de gemeentekas f6 50 per leerling en per jaar profiteeren, als de twaalfkl. scholen in zeskl. veranderd werden, in zooverre men enkel let op de salarissen. Doch het is niet alleen om bezuiniging te doen, maar wanneer de paedagogische en de sociaal-econo mische voordeelen de zeskl. scholen doen verkiezen boven de twaalf kl. dan is de finantieele kwestie slechts een aandrang te meer om tot de zeskl. over te gaan. De heer B. wenscht ook voor het hoofd der zeskl. school een eigen klasse. De kwestie „een ambulant hoofd" wordt elders besproken en ook in Gr. onder zocht, maar de heer B. is overtuigd dat in een zeskl. school geen plaats is voor een ambulant hoofdda&r moet de eerste onder zijns gelijken, de man die geacht moet worden de kundigste en de bekwaamste païdagoog van de school te zijn, zijn krachten geven ge heel aan het onderwij» en de opvoe ding. Trouwens, de grootste bewonde raar van het anibulantisme verlangt dit niet in een school van zes klassen. Te Winschoten is dezelfde kweetie aan de orde geweest. Aldaar heeft de gemeenteraad, op advies van den districts-schoolopziener, met 10 tegen 2 stemmen een voorstel van den heer PhaQ aangenomen om eene bestaande t waalfklassige school in twee zesklassige scholen te veranderen. In Groningen heeft de districts-schoolopziener ook volle sympathie betuigd voor het voor stel van den heer B., en de arrondisse- meuts-schoolopziener aldaar is in prin cipe een voorstander van zeiklassige scholen. Overveluwsch Nieuws. HARDERWIJK. In de „N. Rott." van Maaudagavond kwam het volgend bericht voor Bij het departement van oorlog zijn voorstellen aanhangig voor een gewij zigde indeeling van het leger. Daarbij zouden de bataljons uit Gouda en Geertruidenherg, thans resp. behoo- rende tot het 4e en Se regiment infan terie, gevoegd worden bij het 9e regiment van dat wapen en in garnizoen komen te Harderwijk. De bataljons van het 9e regiment uit Utrecht en Groningen zouden resp. overgaau bij het 4e en le regiment in fanterie, terwijl het bataljon van laatst genoemd regiment uit Deventer over zoude gaan naar het Se regiment infan terie. In verband hiermede verwijzen wij naar het verslag der vergadering van „Steunt Elkander", in welke de voor zitter nog eenige mededeelingen betref fende deze zaak heeft godaan. De algemeene vergadering der vereeniging „Steunt Elkander", die Dinsdagavond op de Concertzaal plaats had, werd bezocht door 20 leden. De rekening en verantwoording, sluitend met een batig saldo van f 25.60, werd nagezien en goedgekeurd. De aftredende bestuursleden, D. Kok en G. A. Sohaftenaar werden herkozen. Hierna deed de voorzitter, de heer B. Goosens, verslag van zijn bezoek

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1908 | | pagina 2