DIENSTBODE. nFRÏÏTTffTM DEPÓT LAPPEN EN JAPONSTOFFEN Muggenpapier Vliegendood K©$TEWK- Arnhemsche Eau de Cologne-Fabriek. PIANINO -- BERNHARDT. LOFODIXSCIIE LEVERTR1A\ THEEOO&ST. WET op de Onteigening WET op 't ïïooger Onderwijs Dc Eaii lie Cologne dezer Fabriek in diverse merken verkrijgbaar - bij de Wed GKRSOM, Donkerstraat. IIH. WINKELIERS worden dringend verzocht, ter voorkoming van misleiding, wel te willen acht geven op den naam van onzen reiziger den Heer J. 8Ï, 13. D.4H8. In een tlurgerhuishouding wordt verlangd een zindelijke Loon naar bekwaamheid. Adres letter M bij J. WEDDING, Boekh te Harderwijk. APFNTrW worden in allep,aat- HULil 1 Lil sen ^eiraagil voor den verkoop van Huishoudelijke artikelen, Manufacturen enz., diegeen welke dage lijks met veel menschen in aanraking zijn, komen het eerstin aanmerking. Aan biedingen franco. Lett Z, bij VAN DORP Co., Groeneburgwal 67, Amsterdam. tegen geringen prijs eene uitmuntende ■Haiiii oDeriihai-rft7 octaaf, 3 snarigkoper mecanique en élégante kast met zwaar vergulde ornementen. Te bezichtigen bij den Heer H. W. KOOIJ, Nieuwstraat te Kampen. van tie /.no gunstig bekende van J. DRAISMA VAN VALKENBURG te Leeuwarden bij W. C. H. BRUINS. van - bij M. DE LANGE. Markt, Wijk 3 No. 2. Bij J. KOOPSEN Gzn, (Donkerstraat) te Harderwijk, zijn te bekomen de alom bekende Theesoorten van de firma Wed. J. VAN DER GUUS ZOON van Delftin gestempelde en verze gelde pakketten van 521/, en 1 Hek- togram (Nederi. Onsen.) Prijscouranten gratis verkrijgbaar. sraggg» Bij J. WEDDING "*?8gfg 93^9 zjjn n0g 0pen uren voor de lezing van het ■lanilelshlnd .V SSotterdam- mcr, Haarlemmer, Dagblad van 's-Clravenhnge, Nieuws van den Dag enz., enz. Men behoeft niet te wachten tot het begin van een kwartaal of maand. en verkrijgbaar bij J. WEDDING, EN bij 't vel en bij 't boek verkrijgbaar bij J. WEDDING. Vertrouwelijk bericht. Aan al de lieden, die lijden aan schele hoofdpijn te weeg gebracht door de gal, aan eene ongestelde maag en aan eenige andere galziekte, ot aan winden, worden deze Pillen ernstig aanbevolen, als het gezondste, het spoe digst werkend, en eindelijk het beste middel om verligting te erlangen, zonder het zenuw gestel te overprikkelen noch te verzwakken. De liolloway Pillen zijn bijzonder geschikt om de overmaat van gal te verdrijven, die gewoon lijk de koorts veroorzaken, tenzij men zonder dralen eene goede behandeling onderga. In gevallen van aamborstigheid, van bronchite en ontsteking der longen, kan men erop rekenen, dat zij alle gevaar zullen verdrijven. Door den bloeisomloop te regelen en het bloed te zui veren, voorkomen zij het wederinstorten. Door den lever tot een goede afscheiding van gal op te wekken, en deze zoo haast mogelijk uit het gestel te verdrijven, zullen deze Pillen van neer slachtigheid van geest., van lusteloosheid, en van die onaangename gewaarwordingen, welke men dikwerf zenuwaandoeningen noemt, bevrijden. Doosjes Pillen en potjes Zalf ƒ0,80, ƒ1,85, ƒ3,0,75, ƒ13.50 en ƒ20,50, zijn op franco aanvrage a contant te bekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen, 533 Oxford Street, vroeger 244 Strand. BURGERLIJKE STAID, ibii'ilci'n ijk. ONDERTROUWD. Wouter Zonnesteiii en Jannetje Troost. Aalt Hoeven en Gerritje Meilink. GEHUWD <3#Aug. Willem Frederik Voges weduwnr. en Antje Besselsen jd. Mijndert Jansen jui. en Ever- dina Karssen jd. GEBOREN 20 Aug. Wouter z. van Lubbert van den Brink en Gerritje Dekker Frangiscus Johannes z van Cornelis Willem Antonij en Johanna Jacob3 Vermeu len. Peter zvan Johannes Kok en Hendrika Wilhel- mina Kagei. 21. Jan z. van Aalt Elbertsen en Hen- drikje Beelen. 23. Willemine Frangoise d. van Johan nes Beraardos Ubink en .Johanna Schut24-. Tya Ajitöbia il van Efbërt Vos en Johanna Petersen. Zp'gpï z. van Jan Bern -rd Bridel en Cornelia van Raalten. Catharina Margavetha d. van Peter Bronsveld LUz en Dit'üwke Harnienzon. OVERLEDEN 19 Aug, Heimens Germans 10 m. 20. Gerardus Kaag 59 j. eehtgen, van Grietje Leenen. ICrmclo. BEVALLEN 17 A"g. Woutertje van Rhee eehtgen. van Johannes Mulder z. 23. Gerritje Bredeweg eehtgen. van Hendrik de Mots d. Aaltje van de Pol eehtgen. van Johanues den Besten d. Hendrika van Putten ecbig°n. van Dirk Kisjes d. OVERLEDEN 13 Aug. Gerrit van 't Slot 1 j. 7 m. Pullen. Van 17 tot en met 23 Augustu». GEHUWD. A. Evers jm. 32 j. en H. Staal jd. 25 j, BEVALLEN. W. lla»erkamp gel), ran den Bosch d. D. Mosterd geb. Bloemendaal Rijke: k. Van 18 tot en met 24 Augustu». ONDERTROUWD. Gerrit ran dea Brink en Woutertje ran Root- selaar. GEHUWD. Hendrik ran 't Hoenderdaal en Maartje ran den Bos. BEVALLEN. Evertje Clement gel». Priem d. Heintje van Engelen geb van Rootselaar d. Jannetje van den Brink geb. vim de Pol z. Aaltje de Mots geb. van Essen z. Jannetje Steeubeek ongeli. z. Elsje van Bokhorst geb. Top z. OVERLEDEN. Cornelis van Bokhorst 3 j. Gysbcrt van de Biczen geb. met llendrikje van Heiwegen 42 j. Doornspijk. GEHUWD 24 Aug. Gerrit Jan van Dorp jm. 31 j. en Gerritje Vïscli jd. 27 j. GEBOREN 19 Aug. Gerrigje d. ran A. Leu3:ng en A. vat. Die pen. 22. Jannetje d. van J. Doornwaard en J, Assen. OVERLEDEN 17 Aug. Gerrigje Nagelhout 11 j. 21. llendrikje van de Streek hv. van W. van Engelen 54 j. MARKTBERICHTEN. Harderwijk, 26 Augustus. Het Hektoüter Rogge 7.85 4 f 8.00. Boekweit 7.50 a 7 50. Aardappelen 1 80 a 3.25. Myriagram Boter ƒ15.00 a 16.35 Het Kilogr. Boter 1.^2 a 1.85. Biggen ƒ4.00 a 11.00. ft ij kerk 21 Aug*. Tarwe ƒ10 00 a 10.75. Rogge 7.40 a f8 00 Boekweit 7.40 a 8 00. Garst 6.50 a 7.40. Haver 5 00 a 6.00. RL'NIjERLN. Aan de markt waren 48 sluks, prijs van 50 a 200. Schrammen f 12. a f 16.Biggen 7.00 a 9.00. Boter ƒ1.60 a 1.70 het kilogr. Eieren 3 4 4 cent per stuk. Amersfoort, 25 Augustus. Tarwe ƒ10.50 a ƒ11.50 Rogge f 8.00 a, 8.25. Boekweit 7.90 a 8.20 Aard appelen 2.50 4 3.00. Het kilogr. Bol er ƒ1.65 4 1.75. Eieren 5 stuks 4 20 cent. Amsterdam21 Aug. Tarwe in loco zonder handel op levering onveranderd, Nov. f279, Maart f287, bei» e per 2400 Ned. pil. Rogge in loco b j gerij ven als voren, Taganrog f'185, f 190. oude Peters- burger f180, alles per '2100 Ned. pd. contant zonder korting, op le\ering in October iets flauwer, voorjaar iets vaster. October* f 182, 181, Maart f191. Koolzaad onveranderd, op 800 Ned. pd. Olie in Oct. f400, April f415. Lijnzaad zonder handel. Raapolie dadelijk 75 ct., op levering 50 ct lager, op 6/w. f89.75. vlieg, f38 50, Sept., Oct., Nov en Dec. f.)8 5(j 4 38.25 op l Mei 1877 f 39.62£ Lijnolie'da delijk en op levering iets flauwer, op 6/w. f29.25 vlieg, f28,— Sept., Oct., Nov. en Dec. f27,75 4 27.50 Maart, April en Mei 1877 f28 25 a f28,1-' a 28.25. Raapkoeken per 1000 Ned pd. t 105 4 115, Lijnkoeken per 'i00 Ned. pd. f 12.50 a 15,Petroleum f21,50 in cons. Ter Veemarkt waren aangevoerd 227 vette Varkens per Ned. 'pd 56 a 07 cl Rotterdam, 15 Augustus. VEEMARKT. Runderen le kw. 88 i PO c. 2e kw. 80 a c., 3e kw. 70 a 76 c.Kalveren le kw. 100 a c 2e kw. 90 a c., 3e kw. 70 a 80 c.Schapen le kw. 85 a c. 2e kw. 80 a c.3e kw. 70 a 75 c.Var kens le kw. 80 a 82 c. 2e kw. 76 a 78 c 3e kw. 74 a 76 c.Lammeren 85 a 95 c. alles per Kg. schoon aan den haak. Harderwijk. J. Wedding.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad | 1876 | | pagina 4