PAS OP DISTRIBUT1EDIENST ELBURG STREEKBLAD voor: AHDEEWIJI, HIERDEN, E1MELQ, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, ELBURO, PUTTEN eis. VOOR VIJFTIG JAAR. aterdag 17 October 1942 OYERTOUWSCHB BLADEN 98ste jaargang herschijnt eenmaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaai - Uitgave firma WEDDiNG, Donkerstraat, Harderwijk, Tel. No. 1 Da Rijkscommissaris over da voedselvoor ziening. Kind gedood door vallende boom Projectiel ontplofte en eischte drie dooden Eikels es beaksnootjes ZutMSGhe Reohlbank Bestrijding van mond- es klauwzeer Uit het Overvelnwsch Weekblad ?an 22 Oct. 1892 Uitreiking van bonkaarten 12e periode Oosterwolde in de O.L. School Oostendorp in het Vereenigingsgebouw 't Harde in het Buurtgebouw Al te onachtzaam koofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1.80 elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent oiorgetonk. Hoog in de lucnt tracht een vlieger Iets van het aardrijk beneden liich te onderscheiden. Maar de wolkenflarden beletten hem het laitzicht. Dan maar wat lager lot op duizend meter 1 De wattenmassa is doorbroken 1 IStikdouker is de avondgeen licht straaltje doorboort het duister. Als hij niet zeker wist, dat |bij met zyn „kist" aan de aards gebonden, zou hij dsnkan, ■dat hij in het niets ziju weg vervolgde. Zijn vrachtje, de meeselyke bummenlast, gaat Iniet meer mee naar huis I Vredig liggen de huisjes aan den uitersten rand van de stad. Het is het kwartier van den gegoeden werkman en den kleinen burger. De meeste be woners hebben zich readz ter ruste begeven, om krachten te verzamelen voor den arbeid dien de nieuwe dag zal brengen. Een hevige slag, gevolgd door ontzettend gekraak schrikt hen uit hun rust. De vlieger had het opflik kerend licbt gezien van d -t> jongeling, die nog e=en eer „piraatje" moest rooken, ter*ij hij zyn aangebedene thuisbrachi. Twee verwoeste huizen, twee dooden, drie zwaar- en vijf lichtgewonden waren het resul taat van zijn lugubere handwerk, Weet, gij achtelooze rooker, dat het vlammetje van één aangestoken nietig lucifertje tol op één km hoogte te zien is Daar stond een kapitale boerderij aan den hoofdweg naar D. Van vader op zoon hadden de eigenaars het hun toevertrouwd: erfgoed verzorgd. Gelukkige jaren hadden de bezitters er doorgebracht de tradities van de streek waren er hooggehouden een oud boerengeslacht leefde daar in betrekkelijke welvaart door het werk zijner vlijtige handen en de zegeningen van den vruchtbaren bodem. Een lust voor de oogen was die hofstede met haar middeleeuwsch woon huis, haar groote schuur en de vele bijgebouwen, alle getooid met de rieten huif, die onze iage landen ais huizendekking levert, het geheel omringd door statig geboomte, Motorgeronk liet zich in den klaren nacht hooren Een vlieger zocht zijn doei.... De boer was in den stal ge weest om te zien of hij nog geen huip moest bieden. Er stond esn^koe op kalven. Met rijn slingerende lantaarn b'gaf hij zich naar het woonhuis. Weinige minuten daarna stond hij voor de ruï -,e van zyn bezitting. De vlieger had, het onafgeschermd licht ziende, gemeend bij zgn doel te zyn en per ongeluk bommen afgeworpen in de om geving van de boerdery, waar hy alleen maar licht had gezien. De brandbommen hadden in de met riet bedekte en met den licht ontvlambaren oogst gevulde schuren hun vernietigend werk gedaan. Weet, gij buitenmenschen, dat het licht van een stallantaarn bij kelder zicht tot opjteven km zichtbaar is PAS TOCH OP I LUCHTGEVAAR De Rykscommissaris heeft te Arnhem een redevoering ge houden. betreffende de kwestie van de hvensmiddeleuvoorsie mng in Nedprland merkte de Rijkscommissaris op, dat het vroeger opgestelde beginsel, dal de Nederlanders evenzoo behan deld moeten wotden als de Duitschers, thans moet achter staan by het gezichtspunt van de prestatie. Rechtsgelijkheid cischt ^gelijke prestatie, geiyke verplicnting en gelytte vciaut* woordelijkheid. Wanneer tnans de Duitscne arbeider in Duitscn land niet slechts een plus aan arbeid presteert, maar bovendien zijn bloed op het spel zet heeft try een vergoeding noodig. Het is derhalve slechts reedt en billijk wanneer men den Duitschen volksgenoot in Duitschiand, die daze prestatie levert, die veref fening geeft. .Wanneer de Nederlander pp geen andere wijze bydraagt tot aet groote gebeuren onzer dagen Jan dat hy iets minder te eten en minder kolen krygt, dan is lat nog steed^ een bescheiden bijdrage, gezien de grootte der prestaties, die thans door het Duitsche volk worden volbracht, in dit verband verklaarde de Rljkscommissaiis, dat de thans in Nederland geldende rantsoe nen tot de volgende oogst ge handhaafd kunnen worden Voor de Duitschers in dit land betee kent dit weliswaar een afstand doen. vergeleken met hun volks- genootenm Duitschiand, wanneer zij onderworpen worden aan dezelfde rantsoente ingsvoor schriften als de Nederslanders, naar dit afstand dom moet gedragen worden in het bewust zijn van de lotsgenaeerischap van beide volken. Om recht te doen wedervaren aan het prestatie- begms'l in de distributie van levensmiddelen en steenkolen deelde de Rtjkscommissans mede dat de bloedverwanten vaa hen die in hst Oosten staan, ook Nederlanders, gelijkgesteld zullen worden aan de Deutsche volks- genooten in Duitschiand, Bij het veilen van een boom in het landgoed Ampsen ge meerite Laren (G.) naby de woning van den jachtopziener W.( kwam diens 3 jarig klein kind H. H., aangeloopen juist toen em boom viel. Hst k nd kwam onder de boom terecht en was vrywel op slag dood. Op een boerenhoeve in de gemeente Wylre in Zuid Limburg is een ernstig ongeluk geschied als gevolg van het roekelocs omgaan met een onontploft projectiel. In dit geval werd een veehandelaar uit Valkenburg het slachtoffer, terwyi zyn achttienjarige knecht eh een soon van den boer zoo ernstig werden gewond, dat zij korten tijd later in een ziekenhuis zijn overleden. Een andere zoon der f»milie werd licht gewond. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis te Heerlen nverge bracht. De „Noord-V eiuvte" in de bus. foto archief) Men schrijft uit Apeldoorn aan de Zw. Crt. Het rapen van de eikels en bèukenooijss is op de Veluwe druk aan den gang. Bij de aan gewezen opkoopers zijn samen al vele duizenden kilogrammen van deze zaden afgeleveid. Het zijn alsnog voornamelijk Ameri- kaansche eikels welke zij ont vangen. Nog te veel komt het voor, dat de jeugd de eikels en beukenootjes met steenen uit de boomen slaat. Bij de op koopers stoot zij echter haar neus, want die nemen geen onrype vruchten aan. Zooals steeds zijn het voor name Ujk de kinderen die onder de eiken en beuken aan het zoeken zijn Door het rapen in schoolvetband is dit aantal nog toegenomen. De verwacbtingTi van het beschot der Amerikaan sche eikels zijn niet zoo hoog gespannen,Dat der beukencotjes, waarvan de aanvoeren nog gering zijn, Iaat zich beter aanzien. 1 De bestrijding van het mond en klauwzeer onder het v«e blijft de byzordere aandacht houden van de daarvoor aargewezet instantie, d.i. den veeaiUeiij kundige" dienst. Het onder df zm dienst ressortecrende staats vee a tsenij kundig ond-tzoekirgs instituut, het z.g. mond» en klauwzeer instituut te Amster dam, zal een ondeizoek instellen omtrent het voorkom-n van bedrijven, waar het vee voor aantasing door mond- en klauw zeer steeds gespaard is gebleven. Er wordt, daarom aan veehouders wier vee ondanks besmettings kansen op opvallende wijze steeds van de ziekte bevrijd is gebleven, verzocht daarvan schrifteyke inelding te maken, onder opgaaf van de grootte van hun veestapel en den duur van hun ervaring, aan het Staats- veeartsenykucdig Ocderzoe- kingsinstiinut, Groote Katten burgstraat? Amsterdam. Daar het onderzoek van zeer groot belang is, wordt iedere veehonder tot medewerking aangespoord. Zitting 9 October Voor vernietiging be stemde vetbons verkocht De fabrieksarbeider B. J. E. te Wapenveld, gem. Heerde, was Vrijdag voor de Zutphensche Rechtbank gedagvaard omdat hy in Januari j.l. als arbeider vaD de Bei ghuizer papierfabriek zich voor vernietiging bestemde vetbons toegeeigend had. Hy had ongeveer 125 bons in zijn zak gestoken, die zoo veel mogelijk weer bruikbaar gemaakt, en ze toen aan een kruidenier gegeven als aflossing op een schuld. De Officier van Justitie vorder de in verband met den buitenge wonen ernst van dit feit negen maanden gevangenisstraf. Uit spraak over 2 weken. Vrijspraak geeischt De chauffeur E. v. B. uit Harderwijk moest voor de Zut- fensche Rechtbank terechtstaan, omdat het aan zyn roekeloosheid te wyten zou zijn dat er in een pakhuis te Harderwijk brand ontstaan was. Op 26 Januari j.l. had de verdachte de kachel gestookt in een aardappel-pakhuis. Bt-halve een groote hoeveelheid aardappelen waren er twee auto's en een hoeveelheid kisten en zakken met het gebouw in vlam men op gegaan. 400 mud aard appels kon gered worden, De Officier van Justitie was van meening, dat de kachel in de garage bjj de auto's op roekelooze wijze geplaatst was. Spr. was van oordeel, dat de verdachte niet onvoorzichtig geweest is en vroeg vrijspraak. Vonnis over 14 dagen. Vrijheidsstraf geeischt tegen onvoorzichtigen Loodgieter Bij het ontdooien van de waterleiding ineen villa te Olde- broek was de loodgieter J. W. aldaar zoo onvoorzichtig te werk gegaan, dat het rieten dak van de villa ylam vatte. Het geheele huis brandde tot den grond toe af. Van het meubilair, waaronder vele kostbare antieke meubelen, kon vrijwel niets gered wordeD. Ook een bedrag aan geld van ongeveer f8700.verbrandde. Uit een oogpunt van algemeene preventie achtte Mr. des Tombe in dit geval een vrijheidsstraf geboden. Spr. vorderde een maand hechtenis- Mr. Boom pleitte vrij spraak subs, de meest mogelijke clementie. Over twee weken zal de Rechtbank uitspraak doen. OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Donderdag middag is de beurtman zonder klokken muziek van bier naar Amsterdam vertrokken. Het kiokjs van de Brugg» poort n.l. weigerde zijn diensr, en de ijvtrge klokkenist, veilrgen met zu k een ongewone werkstaking liet het touw los, stak zijn hand n in zijn zakken, d aakte rechtsomkeer en gir g scbcu ,er- ophalend, a sof hij Zi ggen wdds ik kan het waarlijk niet heipen, naar hu s. ERMELO. Tot directeur der gestichten van de Zei dings- ^eoieente is benoemd de heer A. Mooi te Rotterdam. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD 20 Oct. Jan Willem van der Lugt en Diikje Corneli-sen. GEHUWD 19 Oct. Gtjsebartus van Nijenda»l, weduwnaar van Lotje Dwars en Janoetjen Wenum, weduwe van Willem Brouwer. GEBOREN 14 Oct. Alida Jacobs Klasina, d. van Leendert Klaassen en Alida Klasina Groen. OVERLEDEN 19 Oct. ifenricus Ludovicus van den Drissche oud 53 jr. 20. Hendrika Migchelsen, weduwe van Evert van Aken, oud 67 jaar. PUTTEN. ONDERTROWD. Gerrit Huisman en Johanna Beekman. GETROUWD. Hendrik de Boef en Willemtje van der B ink. BEVALLEN. Adriana Reljersen, geb vao den Berg d. Ch-istina Catharina Gansevies. geb G'b"n, d. OVERLEDEN Hendribje Elbert- sen, 4 mnd. Ba'teld Johannes Werumeus Buning, ongeh. 61 jaar. Jannetje Petersen, 'oud 8 d. Jannetje Hogebtug. oud 18 jaar. Rikerd van Schaik, 84 jaar, wedr. van Jannetje Bakker. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. f 5 60 i f 6 06 Rogge per H.L. f 5.60 i f 6 00 Biggen f8 00 i f12 80 Aardappelen f 1 80 1 f 1 40 De uitreiking van de bonkaarten 12e periode zal plaats hebben te: Dinsdag 20 Oct. van 9.30—12 voor NIET ZELFVERZOR* GERS van 13.30 voor zeifverzorgers. Woensdag 21 Oct. van 9.30 12 en 13.30 voor zelfver- zorger8Donderdag 22 Oct. van 9.30—12 voor NIET ZELFVERZORGERS. Donderdag 22 Oct. van 1.303.30 voor NIET ZELFVER ZORGERS Vrydag 23 Oct. van 9.30—12 en 1—3.30 voor zelfverzorgers. Onder zelfverzorgers worden verstaan zij, die brood uit eigen oogst, melk en aardappelen uit eigen bedryf gebruiken en zelf hebben geslacht. Distributie stamkaarten medenemrn. Aan personen beneden 18 jaar worden geen distributie* bescheiden meegegeven. Personen die niet in het bevolkingsregister van Doornspijk of Elburg zyn opgenomen, kunren geea distributiebescheiden ontvangen. De Distributiedienst Elburg. Rijwieldiefstal De banketbakker T. P. v. d. A- uit Vaassen moest terecht staam omdat hy op 27 September aldaar de fiets van G-. M. Diks wegge nomen had. In een psychiatrisch ^rapport werd de veidachte ver minderd toerekeningsvatbaar ge acht. In verband daarmede vroeg de Officier 6 maanden gevangenis straf, waaraan eventueel de gratie clausule verbonden zou kunnen worden. Mr. Bonga bepleitte het ter beschikking stellen van den verdachte. Uit spraak over 14 dagen. Hernieuwd onderzoek De dienstbode P. A. D. uit Epe had voor de Rechtbank gestaan wegens diefstal van twee rijwielen. De Officier vorderde 6 maanden gevangenisstraf, doch de Rechtbank besloot thans de stukken opnieuw in handen van don rechter commissaris te stellen Inbreker nam bons weg De grondwerker A. E. te Oldebroek had op 18 Augustus aldaar uit de woning van D. Wólf een hoeveelheid distributiebons weggenomen, na zich door ver brekingvan een hangslot toegang verschaft te hebben. Conform de eischwerd de zaak teruggewezen naar den rechter-commissaris voor het instellen van een ondorzoek naaf verdachte's geestesgesteld heid. KOENRAAD VAN DEN ARBEIDSDIENST Even geduldeen Meligheid Een dame, die in een eafé op het Leidscheplein te Amster* dam na het handen wasscben een platinaring met briljanten ter waarde van f1000 bad laten liggen, kwam bij baar terugkeer tot de ontdekking, dat het kostbare voorwerp gestolen wil.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1