V.4 u n§ STREEKBLAD voor DISTRIBUTIEDIENST ELBURG Saterdag 10 October 1942 OVEBVEIÜVSCHE BLADEN 98ste jaargaig No. 80 i 1 n J 1 HARDERWIJK, HIERDEN, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, EL BURG, PUTTEN eu. VOOR VIJFTIG JAAR. te fe herschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Tel. No. 1 Voeder voor hef vee Daar men in dezen tijd vnn Konsei» dieven spoedig achterbsald Hoeden in den trein Vestigingsverboden zijn ongemotiveerd Koopt geen nit auto banden vervaardigde fietsbanden Dit bet Overvelnwsch Weekblad van 15 Oct. 1882 Uitreiking van bonkaarten 12e periode. Inzameling van eikels, beukennoten en kastanje s In den regel komt d.e grootste Binnenkort weer Babywol 7 - - T77 - AT' Éis? V'""f 1 i ,5 v --1 fefS: 1 Hoofd redacteur J. Volgcs. Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1.80 elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMV1ERS 5 cent WIE wel eens eenigen tijd in de bergen heeft door gebracht, weet, dat hij ten slotte door een soort heimwee bekropen werd. En dat nog wel te m;dden van een mooi berg- landschap, dat steeds niruwe verrassingen bood. Dat heimwee wa's niet zoo zeer een terugver mgen naar buis als wel een onbestemde m-ar onwrrrstaan bare behoef;e aan horizon. Daar in de bergen kijk je tegen hrt land chap op, de bbk <s beperkt, op 't laatst heeft men den jndtuk in een kooi te lever, een ruime kooi, een grcotsche, indrukwekkende, romantische kooi, maar toch een kooi atrfu Dr. Smtt in ,,de Luistrrgid* Heimwee naar horizon dat weit op in ons hart, wanneer we langen tijd geen wijden horizon zen. Dat heimwee is ons Nedrrlanders eigen. Het is waarschijnlijk alten eigen die in groote vlakke ruimten leven zeelui, menschen van het platte- )a d verrekijkers. Dat is juist het kwaad voor de stedelingen uit arcade straatjes, dat ze zoo weinig horizon zien. Hun blik wo-dt beperkt, hun horizon, ook bun geesteljjke horizon, wordt ge* torm d door steeaea muren, dooie straten, beklemde ruimten. Ze zijn er zoo aan gewend, dat de wijde horizon buiten hun gezichtsveld ligt. Ze moeten naar buiten gedreven worden om den horizon te leere» zien. De jeugdbeweging moet de jongeren meenemen de vacantie* organisatie de ouderen. Naar buiten, op jacht naar den horizon I Waarschijnlijk zullen bergbe. woners heimwee krijgen naar hun bergen, naar stijgende lijnen, donkere bochten roman tische verrassingen. Wij Neder landers krijgen heimwee naar den verren horizon, zoodra we opgesloten worden in nog zoo bekoorlijke ruimten. Niets is ons ruim genoeg. Wij willen.de eindeloosheid van h<-t ia> d en de oneindigheid van den h mei vinden rust in die verre ïijn, waar h*m<-l en aa* de samen komen. De aarde en dn hemel zij* ons vertrouwd. In onze oogen is plaats voor het h»elal. Uit het uiterlijk het innerlijk te verklaren is g-waagd. Veeleer kan men zeggen, dat de mensch de wereld ziet, zooals hij zelf is. De optimistische mensch ziet een schoone, gelukkige wereld, de pessimistische memch schouwt in een afgrond van grijnzend kwaad. Maar toch, zekere samenhang tusschen den grond waarop men opgegroeid is en eigen wezen bestaat ongetwijfe'd. Hoe kan het ook anders. Wie tusschen brandnetels leeft, wordt schich tig. En zoo is er iets van de groote ruimten en den wijden horizon in ons karakter. Wij staan zelden voor verrassingen. De donkere wolken zien we van ver aankomen. We weten precies, wanneer het onweer ons bereiken zal. Maar we weten ook, dat die zonnige plek, die daarginds over het landschap schuift, aanstords over ons zal komen. Als we loopen of varen of rijden, zien we heel in de verte reeds ons doel, dat langzaam naar ons toegroeit. EEN OUD-VELUWSOH GEBRUIK Wie geen bakje koffie meer wenaeht, zet het kopje onderst-hoven (Eigen opname Voor romantiek is weinig plaats Zoo is ook ons leven. We sljn ingesteld op den langen afstand, we zien graag de gebeurtenissen van verre aan komen, we zijn schichtig voor plotselinge veranderingen en verrassingen, mij ziju in één woord nuchter. Maar hemel en aarde ontmoeten elkander is onze oogen, in onzen geest We zijn stevige materialisten en toch van mystieken aanleg We beminnen de goede „viuchtbare aarde met haar lief en leed, er tegelijk welft zich de eeuwigheid over ons hart. Aan den horizon van ons denken komen aarde en hemei, tijd en eeuwigheid samen, KOÊNRAAÖ VAN DÊN AÜBÊIDSDIËNST Moed en kracht! Zij die weten, hoe het er met de veevoederpositie thans voorstaat, zullen zich allicht afvragen, of er in den komen den winter nog wel wat te distribueeren zal zijn En inderdaad er zijn aog grond stoffen, die in het komende se'zoen voor distributie in aanmerking komen. Deze voor raden zullen echter veel en v«*el eerinper zijn dan in het voorafgaande jaar, terwtyl boven dien de kwalitrit der meng voeders w-er belangrijk minder zal worden. Met de grootste zorg morst dus opnieuw onder de oogen worden gezien hoe de verdeeling over de verschil lende diergrorpen thans dient te zijn. schaarste aan voortbewegings- enerpie de trekkracht van het paard en vooral op de boerenbedrijven onmogelijk kan ontberen, dient het paard onder de huidige omstandig heden in alle op-ichten voor te gaan. Het krijgt daarom in het komende seizoen tenminste evenveel als in het afgeloopen seizoen. Wat de varkens betreft, zal er raar worden gestreefd den fokvaiksnsstapel op het huidige peil te handhavenhiervoor is voeder uitgetrokker, Zij het van zeer matige kwclit-.it Dn voedertoewijzing voor huis- «lacbfingsvarkens zal indien zij wodt verstrekt zeer bescheiden zijn. Het behoeft geen betoog, dat iedere uit breidirg van den varkecsstzpel thans tot de onmogelijkheden moet worden gerekend. FFtzelf de geldt voor het pluimvee. De groote voorraden eiwitrijke krachtvoermiddelen, die ds overheid had opgeslagen ten behoeve van het rundvee, de schapen en geiten, zijn thans nagenoeg uitgeput. In den komenden winter mag daardoor gaen toewijzing voor deze diersoorten worden verwacht. Dc boer zal dus moeten trachten zijn koeien, schapen en geiten zonder mengvoeder door den winter te krijgen. Uit dit alles blijkt, dat de kraehtvoederpositie voor het volgende jaar al zeer zorgelijk moet worpen gekenschetst, Door het zoo rationeel mogelijk voederen van kuilvoer, voer- aardappelen, hooi en stroo, gedroogd gras e.d. zal men moeten pogen het groote tekort aan krachtvoeder aan te vullen Ten nadeele van de firma H te Geldersch Veenendaal werden 1200 paren kousen ontvreemd. Van de daders was aanvankelijk slechts bekend, dat zjj per auto waren gekomen en gegaan. De politie wist echter te ontdekken, weik soort banden was gebruikt. Toen de politiek/bij haar verder onderzoek ia de provincie inspecteerde bleken deze aan het verkregen signalement te voldoen. De chauffeur bekende toen spoedig medeplichtig te zijn aan den diefstai. De andere aangehoudenen legden eveneens een bekentenis af. Zij zullen ter beschikking der justitie worden gesteld. Naar wij van de zijde van de Nederlandcche Spooiwegen ver nemen is bet in verband met de thans overbezette treinen vo.^oopig niet meer toegestaan grootere horden dan schoot honden in de rijtuig afdeelingen te vervoeren. Hierop kan slechts een uitzondering worden ge maakt ten aanzien van geleide- honden van blinden, die voor zien zijn van de voorgeschreven lsgitimatiekaart. Zooals men weet hebben onderscheidene gemeenten woningverhuurverordecirgen vastgesteld, waatin in hoofdzaak wordt bepaald, dat het verhuren van een woning zonder ver gunning van den burgemeester is verboden. B'bkers de Staats courant van 30 September zijn deze beeiuiten voor war de gemeenten Utrecht en Amers foort aangaat, vernietigd. De secretaris-generaal overweegt daarbij, dat de vestiging in es verhuizing binnen de gemeente zonder deze vergunning feitelijk onmogelijk worden gemaakt. Ingevolge het vestigingsbesluit kan echter een dergelijke door den burgemeester slechts woid-n opgelegd bij een ver ordening, welke is goedgekeurd door voorsotmden secretaris generaal welke goedkeuring in casu niet is verleend. Vanwege het Departement van Hardel, Nijve>brid en Scheepvaart verzoekt men ons er de aandacht op te vestigen, dat, aangezien het verboden is rubber en rubberartikelen te verwerken indien men daartoe geen vergunning heeft van den directeur van het Rijksbureau van Rubber, allen, die rijwiel banden vervaardigen van auto banden, in overtreding zijn. Vergunningen voor het vervaar digen van dergelijke banden worden niet gegeven. Het ligt in jhet voornemen tegen de overtreders streng op te treden. Het publiek dient er rekening mede te houden, dat genoemde banden kunnen worden in beslag genomen tn verbeurd verklaard. OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Door den heer Muleé, card, notaris alhier werd tot den Raad het verzoek gericht, hem consessie te ver leenen tot het aanleggen en exploiteeren van een drink waterleiding in deze gemeente. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD 13 Oct Berend de Ridd>-f en Willemtje Nij-boer, GEBOREN 8 Oct Heed it je d v. Peter Brandser en Maria Epe 9 Karsica Willemina, d v. Jarnts Wezenberg en Maartje Karssen il. Jannetje, d v. Batend Bolder en Ma-retje Kru-sriijk. OVERLEDEN to Oct. Jannetje -an Zt)l, oud 4 mod. 9 Maria Ravesloot, oud 16 jr. 12. Antje van Houten, cud (8 jr, ERMELO (Niet ontvangen) PUTTEN ONDERTROUWD Jan Loedeaan 6d Jacoba Piepe-, GETROUWD Geene BEVALLEN Petronella Petersen, geb Kok, d. OVERLEDEN Gerrit Besselsen Keus, oud 73 jr. vredr. van Maaitje BuurmaD. MARKTBERICHT HARDERWIJK E.eren p 100 at. 12 60 4 4 20 Rogge per H L f 8 75 4 f5.75 Biggen f 9 00 f 10 00 Aardappelen flBf) i f3 50 De uitreiking van de bonkaarten 12e periode zal plaats hebben te DOORNSPIJK BIJ DEN HEER L. UITHAM OP Donderdag 15 Oct. van 9.3012 voor de z«lfverzorgers van Wijk A, B, C en D. Van 13.30 voor de zelfverzorgers van Wijk E. Vrijdag 16 Oct. van 9.3012 voor de zelfverzorgers van Wijk F. Van 13.30 voor de niet zelfverzorgers van Wijk A t/m F. Onder zelfverzorgers worden verstaan, zij, die brood uit eigen oogst, melk en aardappelen uit eigen bedrijf gebiuiken en die zelf mogen slachten. Distributiestamkaarten medenemen. Aan personen die niet in het bevolkingsregister van Doorn spijk of EIburg zijn opgenomen, mogen geen diatributiebesiheiden worden afgegeven. Personen beneden 18 jaar mogen geen distributiebescheiden afhalen. De Distributiedienst EIburg. Eenigen tijd geleden ver scheen van de zijde van het aan- en verkoopbureau van de Nederl. Akkerbouwcentrale de mededeeiing, dat ook dit jaar de inzameling van eikels, beukeaoten en kastanjes van overheidswege wordt geregeld. Esn succesvolle verzameling van den overvloedigsn oogst, die de boomen dit jaar opleveren, kan een belangrijke bijdrsgc in de voedsel oouienicg voei dtxen winter vormen. Het zoeken en rapen van deze vruchten is niet alleen een lichte en zeer gesckikte, maar ook prettige bezigheid voor kinderen. Daarom zal dit werk ook voornamelijk door scholieren kunnen worden verricht. De burgemeesters der ge meenten brbben opdracht ge kregen iedere lagere school in de gemeente een oogstterrein aan te wijzen, Osder leiding van de leerkrachten kan daarop op geregelde tijden door de jongens en nuisjes gezocht worden naar de afgevallen vruchten. Vruchten, welke van de boomen getrokken worden, hebben geen waarde, omdat zij nog niet rijp zijn. Daarom moet in geen geval geplukt worden, doch uitsluitend geraspt, Wel kan aan de boomen flink geschud worden, doch dit is dan ook de eerige manier waarop de catmir door men- schelijke kracht geholpen mag worden. oogst san beukenoten na de eerste - nachtvorst. Regelmatig blijven de r oten dangedu eooe eenige weken vallen. Als een gebied volkomen leeggezocht is, kan op hetzelfde terrein na eenige dagen weer met succes gezocht worden. Daarom zal door de hoofden der lagere scholen gedurende de eerst komende weken bijv. één dag of zullen twee middagen per week worden vastgesteld, waarop door de klassen, onder leiding van de onderwijzers, beukenoten, eikels en kastanjes gezocht kunnen woidcn De door de leerlingen ver zamelde oogst wordt bij deze leerkrachten ingeleverd, die van hrt gewicht aacteeker ing houden Op geregelde tijden worden de boichvrucht en door een agent, welke door de N.A C, is aan gesteld, bij de scholen opge haald en afgerekend. De door het schoolhoofd ontvaxgen be dragen komen ten goede aan de ouders der leetlicgen «f desgewsnscht aan de schooi zelf, Door talleos vele kinderen worden thans reeds beukenoten gezocht en op deze wijze leveren zfj een nuttige bijdrage voor de voedselvoorziening. Naar w$ van bevoegde zijde vernemen. ligt het in het voor nemen, indien zich gfeen belet selen zullen vooidoen van 1 November 1942 af wederom babywol beschikbaar te stellen,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1