wr Siberslust Bons welke nu geldig zijn oensdag 7 October 1942 QVEBVELUWSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 79 STREEKBLAD voor: ABDEBWIJK, BIESDEN, EBKELO, NDNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, D80BNSPUK, ELBUB6, PUTTEN ens. l lil FEUILLETON. ferschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Tel. No. 1 Da moord te Ruinen Kloosterzuster vermoord Niet lang na deze gedachten* Rundvet op bon 53 van de boterkaart Hulp in de huishouding bij bevallisg. Een zware straf voer een pstndo- ooriogaavalidö Werd» varvaigd,) 1335 fioofd-redacteur J. Voleers. Harderwijk ADVERTENTIEN 120 na.M. f 1.80 elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent Dezer dagen is gemeld, dat et huis van den landbouwer ekkcr te Ruinen is afgebrand 3 de bewoner daarbty is omga- omen, waarna is gebleken dat ier sprake was van moord, door leen landbouwersknecht bedreven dader heeft een volledige skentenis afgelegd. Het Drentsch Dagblad" heeft og enkele bijzonderheden over e koelbloedige wijze, waarop e dader te werk is gegaan. De sodbouweraknecfit is op den kvof d vóór dén moord door een raampje in de woning gekroptn. pa heeft zich toen verdekt opgesteld in een bedstede, die niet gebru kt werd. Kort na elven kwam Dekker thuis en deze begaf zich al spoedig ter ruste. Toen de insluiper er van [overtuigd was dat de bewoner was ingeslapen, kwam hjj uit rijn schuilhoek te voorschijn en begon vervolgens met alles wat beschikbaar was in te pakken. Alles was van zijn gading r iet alleen de distributiebescheiden en -zilveren voorwerpen maar ook de aanwezige winkelwaren, kieeren etc. Plotseling ontdekte de indringer dat de landbouwer wakker was geworden door bet gestommel. De indringer is toen naar de bedstee geloopen, heeft Dekker beetgegrepen en naar hij ver- klaagde heeft bij hierbij zijn slachtoffer waarschijnlijk ge» wurgd. Het gevaar was nu geweken, rustig pakte hij dan ook den buit by elkaar. Deze was zoo groot, dat hij alles niet in een keer kon vervoeren. Daarom is hij eerst met een zak vol gestolen voorwerpen naar Ruinerwold gefietst, waar hij deze verstopte onder hst hooi in de boerderij van zijn baas, den landbouwer ^ol. Ver volgens reed hij weer terug naar Dekkers woning om de rest op te halen. Voordat de moordenaar het leeggeroofde huis verliet he* ft bij het bed van zijn slachtoffer in brand gestoken. Daarna deed bij de KOENSAAO VAN DEN AMElOSOiENSÏ door W SCHIPPERS 55. tk twöfel er niet aan, of ge zult aan hem een goeden meester hebben, indien ge uw plicht doet. Doch als ge verkeerd wilt. nu, kijkt hem maar eens gord aan..." Lachend verwijderde M*c Denverson zien met Idze. Var - daag is het toch Zaterdag, we zullen ze nu maar onder toezicht van Simsom laten werken, wiens gezag echter bitter weinig beteekent, en wij gaan ontbijten. Daarna zullen we een ritje langs de rivier makenmogelijk krijgen we een ree of eenige kalkoenen onder schot. Ga je mef dit plan accoord?" „O, ik vind het heerlijk, doch zou het niet beter zijn, dat ik mij met het werk van de negers op de hoogte stelde, Mr. Den verson f'.' „Kom, kom," meende da far* sier, „vandaag moet je je eigenlek nog maar als mijn gast beschouwen, Wij hebben sterke beenen, mevrouw I deut op slot, terwijl hij den sleutel in een sloot gooide Daarna is hjj rustig weer terug gefietst naar Ruinerwold. Donderdagochtend werd het tehuis voor ouden van dagen te Du sen in rep en roer gebracht door eeu vreeselijke ontdekking van een der zusters, die bij het betreden van de kamer van den ongeveer 70 jarigen verpleegde A. A. haar medezuster Dolfina ontzield op den grond vond liggen. Onmiddellijk werd de marechaussee gewaarschuwd en bij het ingesteld onderzoek bleek, dat de verpleegde A. toen de zuster hem het ontbgt bracht, haar onverwachts heeft aange vallen en den hals heeft afge» sneden. De oorzaak van dezen moord moet waarschijnlijk ge zocht worden in ontevredenheid van den ouden man over zjjn behandeling, De dader is gearresteerd en gevankelijk raar 'b Hertogen bosch overgebracht, waar hij is 'ingesloten. Het slachtoffer, zuster Dolfina, is 55 jaar en heet in de wereld cnej. J. de Korver. HOOFDSTUK XV. *t Was een geheel nieuw leven, dat thans aanbrak voer Idze Jorringa, een Hven vol inspan ning en arbeid. Toch leek bet hem soms, alsof dit leven slechts een voortzi ttmg was van het oude bestaan in 't vaderland, want 'die vond veel punten van ov f. en komst tusschrn Denversrest en EiberslUit. In den persoon van Mac Denverson ontmoette hij deze. f Je ro' dborstige goedheid, welke een- zijn vader had gekenmerkt, z- ndtr dat echter de farmer de stugge onverzettelijkheid van Jauk Jorringa bezaten in Mabel vond Idze veel van het karakter zijner onvergetelijke moeder weer. Nog geen jaar was Idze op Denversrest of er was reeds veel verandering op de farm merkbaar, De veestapel breidde zich uitmeer weidegrond werd langs de rivier' aan de wildernis ontwoekerd. Steeds yneer boomen werden geveld, terwijl de bodem voor het verbouwen van koren in orde werd gemaakten Mac Denverson verklaarde meermalen aaa Mabel, dat het hem.een raadsel was, hoe de Hollander zooveel werk van de negers Bons Alg. Bonbockje hoeveelheid Geldig t.m. 370 Zeep in diverse soorten 31 Oct. 371 250 gr. wasch en zeeppoeder 31 Oct. 402 Suiker I K.G, 31 Oct. 400 Koffie 250 gram koffiesurrogaet 28 Nov. 403 Jam enz. 500 gr. jam 31 Oct. 404 Peulvruchten 125 gram 31 Oct. 405 Havermout 125 gram 31 Oct. 406 Gort enz. 250 gram 31 Oct. 407 Vermicelli enz. 100 gram 31 Oct, 4—57, 457 reserve 250 gram Rijst 31 Oct. Bon M Textielkaart 45 gram Scheerzeep 31 Dec. VERSNAPERINGEN 51 en 52 Chocoladewerk 100 gram 31 Oct. 53 en 54 Suikerwerk 100 gram 31 Oct. TABAK 51A 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigarillos of 25 gr. tabak 10 Oct. 51A sigarettenkaart 20 sigaretten 10 Oct. BESCHUIT 51 75 gram 10 Oct. KAAS 397, 398 en 399 (alg.) 100 gram 31 Oct. VLEESCH EN VLEESCHWAREN 51 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 10 Oct. 51 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleescb 10 Oct. BOTER EN VET 51 Boter en Vet 125 gram boter 18 Oct. 2—61, 2-62, 3—61, 3—62, 4—61, (res.) 11 Nov. MELKKAART 51 lVz Liter 10 Oct. 157 en 257 (res.) 1% liter taptemelk 10 Oct. AARDAPPELEN 51 A 2 K.G. aardappelen 10 Oct. 51 B 1 K.G. aardappelen 10 Oct. BROODKAART 51 A 4 rantsoenen brood 10 Oct. 51 B Vi rantsoen brood 10 Oct. BLOEM 408,409,410,411 alg. 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 31 Oct. PETROLEUM Bonkaart „EA" 02 2 Liter 31 Oct. KAARSEN Eéa rantsoen kaarsen 300 gram 30 Nov. BRANDSTOFFEN Bon 01,02,03,04K.F ^kookdoeleinden) 30 April 1943 01 3V t.m. 05 BV kaart DV 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dcc, Eerste, tweede, derde en vierde periode 1 eenheid vaste brandstoffen 30 April 1942 gedaan kreeg, die voor zj)n komst op de farm toch waarlijk niet van de vlugste waren. Dan lachte Mabel haar stillen, zonni- gen lach en greep naar haar let... „Hij werkt zelf harder dan de negers, en ze hebben hem allen lief, daarom doen zij gewillig wat bh wilzelfs de klei ia kinderen h« uden veel van long Master", zooals ze hem noemen." De farmer las deze woorden en knikte toestemmend met het hoofd. ,,'t Zal wel zoo rijn, Mabel dit is in elk geval zeker, als ik hem weer missen moest, jou het mij zijn alsof ik een zooa verloor. En toch Mabel, bij is niet allaen naar Amcika geko men, omdat bet hem in zijn land tegenlieper steekt meer achter. Een jonkman zooals hjj kan in zijn eigen vaderland best zjjn brood verdienen, en, soms schijnt het wel, alsof hij met heimwee in het hart naar zijn geboorteplaats terugverlangt Doch iets, dat hem innerlijk drukt, schjjnt hem te beletten daarheen terug te keeren, hoewel hij het geld voor de terugreis wel kan betalen." wisseling tusschen den ouden farmer en zijn dochter, vertelde Idze Jorringa uit eigen beweging de ware oorzaak, die hrm zijn vaderland had doen verlaten. 't Was op ern zomeravond, een heerlijken scboonen avond na een snikheeten dag. Mabel bad een tafeltje order de eeu* wenoude ahorr, boomen gezet, waarbij.«jje lachend de witte duivep bad wtggejaagd, die zich nut alle geweld op baar schou ders en artr en wilden zetten. De pr. chtige witte vogels waren ter ruste g. gaanslechts in de boomen, buiten de palissaden, ki de nog een eenzame woud- duif.-Een krachtige mannenstem bij de negerhutten, zong een Afrikaanach negerlied het was Ruben, wiens vader in Afrika door slavenhalers was geroofd en als slaaf in de Zuidelijke Staten was verkocht. Doch in dat lied, dat Ruben van sjjn vader leerde kloek zooveel naar de vrjjheid, en zooveel heimwee naar 't vader land, dat Idze onwillekeurig zijn oogen vochtig voelde worden. Een jonge negerin bracht thee en jgescbuiten, en toen Mabel den geUrigen drank in de porce- leinen koppen schonk, stopte Mac Decversoa zjjn pjjp, terwjjl Op de bonnen 53 van de boterkaart, welke geldig zullen zijn gedurende het tijdvak van Maandag 19 tot en met Vrijdag 30 October, zal desgewenscht rundvet verkrijgbaar zijn. Per tweetal bonnen zal men 200 gram rundvet kunnen betrekken. Ztj, die rundvet wenscben te ontvangen, dienen de genoemde bonnen bij bun slager in te leveren, desgewenscht tegen ontvangstbewijs, in het tijdvak van Woensdag 7 tot en met Zaterdag 10 October. Zij, die gedurende bovengenoemd tijd vak bon 53 niet by hun slager hebben ingeleverd, kunnen daarop geen rundvet betrekken, doch uitsluitend de artikelen, ter verkrijging waarvan deze bon nader zal worden aange wezen. De Centrale Petsdienst\ van het Nederlandsche Arbeidsfront meldt Nu de uitkeering van f 55 by bevalling sinds eemgen tijd wordt verstrekt, blijkt in de praktijk, dat de tegemoetkoming nog al eens wordt benut voor andere doeleinden dan waarvoor wordt verstrekt. De wetgever is bij het toe kennen der uitkeering van het standpunt uitgegaan, dat het bedrag van f 55 dient om de onkosten, die een bevalling noodzakelijk met zich brengt te bestrgden. Naast aaespraak op de bevallingsuitkeering bestaat tevens recht op vrij verlos* kundige hulp door e«n vroed vrouw, of, indien deze niet aanwezig is, door een genees heer. Bedoeld bediag van f 55 kan dus worden aangewend voor de noodzakelijke kleertjes versreikende middelen voor de moeder e.d. Wat gebeurt nu in de practijk Vooral op het platteland zien we, dat de gelukkige vader niet twee groote jachthonden zich aan zijn voeten neervlgden, 't Gezang van den neger ver stomde; zeker was de zanger naar binnen gegaan, en een oogenblik bleef het stil bij het tafeltje onder de ahornboomen. De farmer zoowel als Mabel bemerkten de ontroering van den jongen man, es 't viel eerstgenoemde thans op, dat Idze reeds den ganschen dag zeldzaam stil en in zichzelf gekeeid geweest was. „Idze," zoo sprak thans Mac Den.erson, „ontroert je het lied van Ruben Of is er iets anders, dat je in zulk een onge* woon weeke stemming brengt En of het nu was onder den indruk van de prachtige, wilde natuur om hem been, of door het verlangen naar zjjn vader* land, hoe het zij. Idze Jorringa vertelde thans openhartig, en met de eigenaardige welspre* kendheid, die hem soms e.igen was, van ztyn gelukkige jeugd op 't oude Eiberslustvan zijn goeden vader en zijn vrome, hem boeien alles dierbare moeder. Hy vertelde van Trommershof waar de zoen van den heer hem, den wilden Idze, baatte met giftigen haat, en waar de dochter, els kind, de lieve, alleen op den dag der bevalling doch ook nog een week pf langer daatna thuis biijft. Wy nemen aan, dat hy dit niet alleen voor zyn plezier doet, dosh dat hy ook in het huis* houden de helpende hand zal bieden. Afgezien van het feit, dat de verzekerde formeel zijn aanspraak op bevallingsgeld verliest door niet alleen op den dag der bevalling, doch ook daarna thuis te biyven, dieigt bier een ander kwaad binnen te sluipen. Immers vroeger, ^toen nog geen t 55 werd uitge* keerd, zou de man by gezins* vermeerdering er niet aan heb* ben gedacht na de bevalling nog een week of langer thuis te blijvenhij verspeelde hierdoor zija loon. Op 17 SeptemDer heeft voor de bosscha rechtbank terecht gestaan eeu 26 jarige machinist uit Amsteidim, die in den afgeioopen winter eenigen tijd verbiyf had gehouden te Best en daar zich had uitgegeven vcor oorlugsintalidc. AU luo» danig wekte de man, die zich erg ongelukkig vooidetd alge* meen deernis op, zoooat ver* schillende dorpsbewoners hem gedurende een of meer nachten verblijf aanboden. Meestal bleek echter 's morgens, dat de „invalids" reeds was verdwenen veelal met medeneming van kleedingstukken of andere zaken, op welker behoud men juist'in dezen tyd ten zeerste prijs stelt. De officier van justitie, die de zaak uitermate ernstig vond, had tegen den man éën jaar gevangenissstraf geëischt. De rechtbank heeft in deze zaak uitspraak gedaan en den Amsterdammer veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. vrooiijke speclgenoote was van de kinderen van Eiberslust, Hy sprak van zijn jongelings jaren en hoe zyn goede moeder hem er steeds op wees, zijn onstuimig karakter te bedwingen en hoe ze hem voorhield, onder biddend opzien tot God, te trachten, van het kwade niet te worden overwonnen, doch het kwade te overwinnen door het goede. „Moeder had den hemel ih hst gemoed en in myn hart," ging de jonkman somber voort, „daar kookte een slechts met groote moeite bedwongen begeeite, cm den laaghartigen zoon van boer Trommers zijn bileedigingen betaald te zetten. De broeder was myn doodsvij and, doch zyn zuster bad ik lief, en zy, de mooie, bloede Margreet, de eenige dochter van den schatryken boer, zij beloofde mij, den betrekkelijk artnea jongen, houw en trouw, Toen vertelde Idze van dien vreeseiyken dag, waarop zijn vader den dood vond door de schuld van Freek Trommers. Dien dag, waarop hy vader en moeder beiden verloor,'en weer fonke'de voor een oogenblik woeste toom in zijn donkrr* blauwe .oogen en knarsten zijn sterke tanden op elkander by het verhalen van de byzonder- heden van dien dag,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1