/\vondlied Distributie Harderwijk-Ermelo VOOR VIJFTIG JAAP. STREEKBLAD voor: aterdag 3 October 1942 OVEBVELOWSCHE BLADEN 98ste jaargaig No. 78 ÏARDERWIJX, SIERDEN, ERMELO, N1JNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, ELBURG, PUTTEN eu. Plaitst een Kleintle Dit het Overvelnwsch Weekblad van 8 Oct. 18S2 Vaste brandstoffen voorkamer- en pensionbewoners. Kaarsen voor stal- en voertuigverlichting. Petroleum voor verlichting. Zeep voor vuile arbeid. 'erschijnt tweemaal 's weeks - Prijs, f 1.05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Tel. No. 1 ExpressffbestelliBO in da groote steden niet altijd meer mogelijk Rij wiel Terkoep op bon 'weer toegestaan Vele Leenwarders beboet Root in plaats van thee Tweedmanlals en jassen op speciale vergunningen BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD 6 October. Gijsebartus van Nijendaa', weduwnaar en Jannetje van Wenum, weduwe. GETROUWD 7 Octc ber. Mattheus Rooze jm. en Adertje Klaver, weduwe. Reindett van Dijk jm. en Maa-'je Kuit jd. GÉBOREN 29 Sent. Mechteltje, dochter van Marttr Foppen en Christina Elisabetta Mot s. 1 Oct Jannetje, dochter van Reijnt Poo en en Flipsje Hop. 4. K'aaa en Jacob zoons van Hendrik Scbriever en G ietjen Scha tenaar. OvERLEDEN l October. Georg Heiniich Heuss, oud 57 jaar. Coeorasd Holstege, oud 4 weken Anna Elisabeth van Beek, oud lt maanden. 6. Anna Ulsamer, oud 1 jaar. 6 Hans Jorpen lohnsen, echtgenoot van Gr ietje Engelenburg, oud 48 jaar 7. Rosina Raaijen, weduwe van Jan Renden, oud 41 iaar. ERMELO ONDERTROUWD 23 Sept. Jan Vis jm. en Jam etje Flanken jd. 7 Oct. Egbert Reekers, weduwnaar van Grietje Bouw en Willemtje ten Brink jJ Willem BeeUn, weduw naar van Grietje uit de Bosch en Gerritje uit de Bosch. GETROUWD 23 Sept. Hendrik Westerink jm. en Aaltje van Engelen jd, 29. Jan Hessels, weduwnaar van Aaltje Hessels en Peetje Rgpma weduwe van Doctor Cornells Ver meulen. 3d. Hrrmanus de'Zwaan jm en Neeltje Docter jd. GEROREN 23 Sept. Willem, zoon van Evert Vis en Aaltje Bonestroo. 24. Rein, zoon va» Jan Biouwer en Eveitje van Ernst Co nelia, dochter van Gerrit Borse: broek en Johanna Werdr 29 Aaltje doch ter vaD Aalt Hofman en Gemtje Groothuis 2 Oct Mi'ia, dochter van Jan van den Hardenbvrg en Jen'je Mulder. 6 Neeltje, dochter van J?cob van Sloten en Hendtilje HeDdi's. OVERLEDEN 28 Sept. Jan Geurt Hupkes, 35 jaai. PUTTEN ONDERTROUWD. Hendrik de Boer en Willemtje van den Brink. GETROUWD. Geene. BEvALLEN. Heintje van Essen, geb. Geirnsen, z. Geurtje Ver steeg, geb van Steeg, z. Kousje Brandenbeig, geb. Gerritsen, s. Jannetje Doppenberg, geb. Fran ken, d. OVERLEDEN, Jannetje Evers, oud 2 maanden. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. f3.50 I (5 00 Regge per H.L. (6 75 (5.75 Biggen T8.C0 i (11.00 Aardappelen (150 I (1.60 Zij die verzuimd hebben tijdig bonkaarten voor leveesmiddrlen af te halen kunnen een schriftelijk verzoek by den plaatselijken distributiedienst indienen om alsnog in aanmerking te komen voor de uitreiking der bonkaarten. Onderzocht zal dan worden of de mogelijkheid bestaat alsnog deze kaarten af te geven. De vei zoeken moeten uiteriyk Maandag 5 October san het distributiekantoor zijn bezorgd. Ter verkrijging van vaste brandstoffen voor'kamerhuurders en pensiongasten kunnen iniichtiogenformulieres worden ontvangen (form. M.D. 333 11) Hierbij dient rekening te worden gehouden met het volgende le Woonvertrekken, welke ztyn verhuurd aan, afgestaan aan. of in gebruik by kostgangeis of inwonend dienstpersoneel mogen niet worden opgegeven. 2e Woonvertrekken, welke zijn verhuurd aan familieleden mogen slechts worden opgegeven, indien deze een normale huur uit eigen inkomsten betalen. 3e Indien één kamer is gehuurd door meedere huudrrs mag slechts één van deze huurders voor deze kamer brands offen aanvragen, 4e Dit formulier mag niet worden ingevuld ten behoeve van pensions met 10 of meer gasten, of pensions, waarin geen hoofdbewoner aanwezig i*. voor deze gevallen moet gebruik worden gemaakt van het formulier Br. C 250. Voor woningen met centrale verwarming formulieren in tweevoud werden ingediend, Ter verkrijging van kaarten voertuig en stalvrrl chiing kunnen formulieren M.D 10 voor stalverlichting en formulieren M.D. 11 voor voertuigvenichdng in ontvangst worden g-nomen. De bonkaarten voor petroleum voor verlichting kunnen in ontvangst worden genomen voor zoover de aanvragers hiervoor in aanmerking komen. Zij die een blauw formulier hebben ingediend worden parsoonlijk opgeroepen ter verkrijging van bonkaarten. De bonnen voor zeep voor vuile arbeid kunnen in ontvangst worden genomen voor zoover de aanvragers biervoor in aan merking komen, Bovenstaande formulieren benevens de kaarten voor petroleum en zeep voor vuile arbeid kunnen in ontvangst wotden genomen aan de uitreiklokalen voor hun wier achternaam begint met dn letters: A tot en met M op Maandag 5 October a s, N tot en met Z op Dinsdag 6 October a.s. Tusschcn 9 en 12 en 2 en half 4 Voor Speulde en Viprhcutcn heeft deze uitreiking op dn geremde dagen plaats te Eispeet. Bij de uitreiking van kaarten voor petroleum en zeep dn distributiestamkaart medebrengen. oofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. fl.80 elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent Op het bovenste nokje van den hoogsten schoor steen van ons huizenblok zit een zwarte lijster ic zingen. Hei is avond. De luide temmen van den dag zijn vage teruchten geworden, een zacht sliertje muziek hier, een ge dempte mannenstem daar. Er s een wonderlijke vrede onder en blauwen hemel. De lauwe rondlucht brengt iets droome igs. Het hart klopt rustiger, de lijd vertraagt den tred. Nu het zoo heerlijk stil is, ralt het gesprek. Is het wel de moeite waard iets te zeggen, erwfjl de avondglansen langs de witte kamillen strijken? In stilte ligt nu wijdheid. Het hart uistert naar het ruischen van een verre, stille, donkere wereld. De lijster zingt zijn avondlied. Hij breekt de stilte niet. Het eilverachtige kwinkeleeren is als de avondglans die langs de kamille strijkt. Het hoort bij de stilte en bij den vrede en bij ïarmonie van dit uur. Waarom zingt de lijster vraagt Piet, die alles wil weten. Hij pas veertien jaar en beeft iet vragen nog niet verleerd, gelukkig. Omdat hij *biy is, zeg ik op goed geluk af. Hoe weet U dat? gaat Piet verder. Ja, hoe weet ik dat I Ik veronderstel het maar, omdat een vogel, ook een lijster, heel anders roept, als bij in angst sit. Ook overdag als hij rijn jbg I voedsel zoekt, zingt hij niet 'l Avonds, na gedanen arbeid, toekt hij een hoog plekje en dan moet ik veronderstellen, dat het li«d hem uit het hart welt, zooals ook een kind begint te zingen als het zich gezond voelt en het geen hindernis 'ondervindt. Hij roept om zijn wijfje, zegt Jan, die zestien jaar en een beetje w(js is Dan is ze onbeleefd vindt Piet Ze laat hem daar maar op den tocht zitten en ze geeft hem geen antwoord. Luister, zeg ik. De lijster zingt zijn eenvoudig avondliedje en hij doet bet krachtig, met overtuiging, hoog boven het huizenblok met de duizend Zorgen, Hij d ft als de zon, die haar warme licht verkwist aan alLi wat n aar iets van haar overvloed ontvangen wil. -De zon stoort zich niet aan critiek. de lijster ook niet. Critiek op de zon. dat zijn de breede muren en dikke gor dijnen, waarachter de vrees achtige mensch schuilevinkje apeelt. Critiek op den laster sou beteekenenhard praten en naar binnen gaan. De zon blijft toch wel schijnen en de laster blijft toch wel zingen, totdat het uur van scheiden aanbreekt. We hebben geleerd de zon met open armen en open vensters te ontvangen, Den avondzang van den lijster ont vangen we met open hart. Want hij zingt verder, luider naarmate de schemer donkert. Hij vertelt telkens hetzelfde, én - telkens is het weer een genot, fa/* J Ik sou graag een lijster zijn, zegt Piet. Om op dien schoorsteen te zitten of om te zingen vaagt Jan. Om te zingen, actwoordt Piet. Ën dan zwijgt bij Maar de lijster zingt verder. Zijn stem klinkt boven het donkere huizenblok uit. boven de duizend zorgen en de ongestilde begeerten. De gulle tevredenheid van zijn zang vindt weerklank in ons hert, Wat wjtj niet kunnen uiten, dat zegt hij. Hij in onze stem, onze woordvoeder, onze woordvoerder, onze voorzanger. Als we aandachtig luisteren en de vr«de in ons hart gekomen is, klinkt de echo van zijn lied binnen in ons: 'k Wil U o God mijn dank betalen U prijzen in mijn avondlied. Nu is het stii geworden. De lijster is weg. Zijn lied klinkt nog lang na, boven de donkere zorgen de ongestilde begeerten, het lief en leed van een kleine menschenwereld. (Uit de Radiobode) KOENRAAD VAN DEN ARCEIDSDIENST expresse-stukken anderszljds hebben voornamelijk in de groote steden geleid tot bet nemen van bijzondere maatrege len. Zoo wordt steeds nagegaan of bet medegeven van expresse stukken in de gewone briefpost- bestelling tot eerdere uitreiking aan den geadresseerde leidt dan met de sterk beperkte afzonder lijke bestelling mogelijk zou zij ais dei het gevel dan worden deze stukken in de gewone bestellingen opgenomen. Vooral in de groote steden zal het dus vaak voorkomen, dat een expresse stuk'm ekomt in de gewone bestelling. Het publiek moet wel voor oogen houden, dat dit gebeurt om de bestelli g nog zoo spoedig mogelijk te doen geschieden, gegeven de zeer beperkte ver- keenmog-lijkheden óók voor PTT. Het Staatsbedrijf vertrouwt er op, dat het publiek begr p zal toonen voor dezen maatregel, 'Zoo kan hel Maar zóó kan het öókl De Posterijen hehben in 1941 road 5 millioen expresse-stukken te behandelen gekregen. De telling, dit jaar gehouden, wet tigt de verwachting, dat over 1942 btjna het dubbele aantal zal wordm aangeboden. Ken- e- lijk geven de verkeersmoeilijk heden het publiek aan'eiding veel mj«*r dan voo heen gebruik te maken van deze versnelde behandelingswijze van poststuk ken. Expressebestelling beteekent achter al'een bestelling dadelijk na aankomst van het stuk op d« postinnchting van bestem- mine er is dus geen bespoedi ging in het vervoer naar de plaats van bestemming. De moeiiykheid voor PTT onder de tegenwoordige omstan digheden is. dat voor deze expresse stukken, met name in de groote steden, de gelegen heid tot afzonderiyke bestelling hoe langer hoe kleiner is ge worden, Eerst ztyn de motor rijwielen goeddeels of geheel nitgevallen en den laatsten tijd kan hoe langer boe minder beschikt worden over rijwielen. Deze inkrimping der middelen voor afzonderlijke bestelling aan den eenen kant en de zeer groote toeneming van het aantal In den loop van de vorige maand is een verbod uitgevaar digd van het verknopen of anderszin afL veren van rjj*iclen aan het putl ek door d-n klein handel, zoodat het in de laatste weken niet mogelijk was, ook waaneer men in hét bezit was van een distributiebon, om zich een rijwiel aan te schaffen. Thans echter heeft de secretaris generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken in overleg met het rijksbureau wor dé metalen verwerkende in dustrie, aan de burgemeesters medegedeeld, dat dit verbod tot het vetkoopen of a* derszins afleveren van rijwielen voor kleinhandelaren met ingang van 1 October a.s. is opgeheven met dien verstande echter, dat nieuwe bomen voorloopig niet zul'en worden uitgereikt. Van den lsten October af kunnen de rywielhandalaren derhalve weer rijwielbestel- en afleveringsbonnen in ontvangst nemen en daarop |hetzy uit voorraad, hetzij na het betrek ken door bestelling per bestelbon van fabrikant of grossier, toer- rij wielen aan het publiek afleve ren. Belangrijk zoowel voor hande laar en afnemer is vooral ook. dat de geldigheidsduur zoowel van bestel- als van afleverings bonnen, voorzoover daarop een ia Augustus '42 vallengde datum is vermeld, is verlengd tot 31 October 1942. Rijwielverkoop en -koop ie dus nu weer toege staan doch alleen op de thans nog in omloop zijnde geldige bonsen. In de maand Augustus is aan niet minder dan 103 inwoners van Leeuwarden wegens opdrij ving van prijzen of medeplichtig heid daaraan een dikwijls gevoe lige. boete opgelegd, o.w. kruide niers, slagers, groentenbandelaars Doch ook kettinghanddaren en vele personen, die door het koopen van goedeien uit den zwarten handel tegen abnormaal hooge prijzen, zichzelf boven anderen probeerden te bevoor dselen, werden berecht. In totaal werd voor een bedrag van f 50.060 aan geldboeten opgelegd Het geiechtshof te Amsterdam veroordeelde twee mennen die een kist thee voor honderd gulden aan een glazenwasscber hadden verkocht, terwjjl de kist in werkelijkheid slechts zaagsel, roet en steenen bevatte, tot vier maanden gevangenisstraf ieder. De twee helers, die de kist met deze onverteerbare substanties hadden gevuld en in de opbrengst hadden gedeeld hoorden zich tot eenzelfde stiaf veroordeelen. De rechtbank had de twee oplicateis eik tot tien maanden veroordeeld, de helers tot onderscheidenlijk acht en zes maanden. De advocaat gene raal had in al deze gevallen bevestiging van het vonnis der rechtbank gevraagd. Het is gebleken dat hier en daar de indeuk bestaat, dat Vuor tweedmantels en jassen gten speciale vergunningen werden verstrekt. Dit is onjuist, aangezien voor tweedmantels van 1 September tot en met 31 October 1942 en voor tweedjassen van 1 Mei tot en met 31 Gctober 1942 speciale vergunningen kunnen worden aangevraagd. Het indienrn van aanvragen kan uitsluitend ge schieden by den|distributiedienst der gemeente, waar aanvrager in bet bevolkingsrrgister is ingeschreven, Te Hierden is opgericht de voetbaivereeniging V.V.H- Reeds vroeger bestond hier een dergelijke vereeniging, die echter helaas teniet is gegaan We maakten er destijds een foto van. Moge da nieuwe vereeniging er in slagen om belangstelling voor de voetbalsport te wej^en Foto Fopma

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1