Bons welke nu geldig zijn Ie. 77 STREEKBLAD voor Rijk en Arm 30 September 1942 QVERVELUWSCHE BLADEN 98ste jaargtig HARDERWIJK, BIERDEN, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, ELBUR9, PUTTEN eis. Claodestienewoispinnerij Lnpnbere vondst Mishanddiisg van een jachtopziener. Sloepen ?an molens verboden Wijnfeest op trottoir Vernieuwen van ge bruikte naaimachines Rijwielvorderisg stopgezet Hooge boete wegens niet scheuren van grasland /erschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f 1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Tel. No. 1 Wandalt U niet, doet U Foto mus Daar is een tijd om ie pianten en een tijd om ha^epiante uit te roeien Pred. 3 t 2 niet aan Lui /lijs, verzamelt U geen postzegels Nee, nee, see 1 Luistert U dan niet 'savonds naar de radio? Soms wel, maar 't is toch altijd hetzelfde. Zoo is Van der Putten. Hij is gezond, heeft werk eet goed, dringt goed, heeft em goede vrouw en drie flinke kinderen (wit een rijkdom 1). en verveelt zich dood. Diezelfde Van der Putten kon een rijk leven hebben, als hij de schatten om hem been wist te waardeeren en zijn bescheiden talenten wist te gebtuiken. Er moer een storm over Van drr Puiten gaan, wil hy een man worden. Aldus Dr. Smit in de „Luisiergids", Bij een surveillance hield de gemeentepolitie van Ederveen een la» doouwer aan, die een verdacht pakket vervoerde By opening, van het pak kwam een partijtje schspenvleesch voor den dag. Onverwijld werd in samen» werking met de marechaussee een huiszoeking ingesteld die enkele verrassende dingen aan het licht bracht Zoo zagen de politiemannen, toen zij het erf betraden op de haag rondom den turn een groote waschtobbe, gevu'd met wol, die gewasschen moest worden, In huis bleken speciale droogrekken voorbanden evenals "spinnewielen met toe» beboeren, zoodat er geen twijfel restte omtrent het bedrgf, dat daar weid uitgeoefend. Alle spullen, betrekking hebbende op deze clandestiene wolspin* nerlj, werden op staanden voet in beslaggenomen. De verdere inspectie van de woning bracht nog een viertal koppen van schapen en meer overblyfseis voor de dag, genoeg om vast te stellen, dat deze landbouwer ook niet vreemd was aan clandestiene slachtingen. De man werd gevankelijk over gebracht naar. Ede en aldaar ingesloten, waarmede door de waakzaamheid der politie den zwarten handel opnieuw een goede slag werd toegebracht. Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid Geldig t.m. 370 Zeep in diverse soorten 30 Sept. 371 250 gr. wasch en zeeppoeder 30 Sept. 382 Suiker 1 K.G, 3 Oct. 390 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 3 Oct. 383 Jam enz. 500 gr. jam 3 Oct. 384 Peulvruchten 250 gram 3 Oct. 385 Gort enz. 250 gram 3 Oct. 386 Vermicelli enz. 100 gram 3 Oct. 449 450 reserve 250 gram Rijst 3 Oct. Bon M Textielkaart 45. gram Scheerzeep 31 Dec. VERSNAPERINGEN 46 en 47 Chocoladewerk 100 gram 3 Oct. 48 en 49 Suikerwerk 100 gram 3 Oct. TABAK 48 A sigaretieskaart 20 sigarettea 26 Sept. 49A 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigarillos of 25 gr, tabak 3 Oct. BESCHUIT 49 75 grata 3 Oct. KAAS 387, 388 en 389 (alg.) 100 gram 3 Oct. VLEESCH EN VLEESCHWAREN 49 A Vleeschwarea 1 rantsoen vleeschw. 3 Oct. 49 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch 3 Oct, BOTER EN VET 48 Bctar en Vet 125 gram boter 6 Oct. Res. 3—61, 3—62, (pers. 4 t.e.m. 13 jaar) 11 Nov. 2—61, 2—62, (pers. 13 t.e m. 20 jaar) 11 Nor. 461, (kind. 0 t.em. 3 jaar) 11 Nov. MELKKAART 46 A t/m 49 A 3W Liter 3 Oct. 46 B t/m 49 B 17* Liter 3 Oct. 152 en 2—52 (res.) lty« liter taptemelk 3 Oct. AARDAPPELEN 49 A 2 K.G. aardappelen 3 Oct, 49 B 1 K.G. aardappelen 3 Oct. BROODKAART 49 A 4 rantsoenen brood 3 Oct. 49 B rantsoen brood 3 Oct, BLOEM 392,393,394, 395 alg, 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 3 Oct, PETROLEUM Bonkaart „EA" 02 2 Liter 31 Oct. KAARSEN 24 van de petrolcumkaarten S en T 300 gram kaarsen 30 Sept. BRANDSTOFFEN Bon 01,02,03,04K.F (kookdoeleinden) 30 April 1943 01 BV t.n. 05 BV kaart DV 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dec. Eerste, tweede, derde en vierde periode 1 eenheid vaste brandstoffen 30 April 1942 Personeel van de Nederland' sche Spoorwegen, dat bezig was met het uitbaggeren van een sloot bij de Juliana van Stol- berglaan te Naaiden, heeft een lugubere ontdekking gedaan. Men vond n.l. in deze sloot deelen van een tot au tf,e onbekend gebleven lijk waarvan slechts het geraamte was over» geblevan. De schedel en de borstkas werden gevonden, doch het bekken en de beeren ont braken. Vólgens doctoren is het een geraamte van een vrouw van gevorderden leeftijd, dat reeds twee jaar in de sloot moet hebben gelegen. Voor den Zutfensen Politie rechter werd een ergslijk geval van mishandeling behandeld, dat zich voorgedaan had té Putten, op 15 Maart j.l. De boschwachter Pieper had die dag de hond van den winkelier D. in het jaehtve'd aangetroffen. Hij begaf zich naar D., teneinde die te waar schuwen en te verzoeken, de hond wat beter onder toezicht te houden. De winkeiier aanvaarde deze waarschuwing niet, doch begon tvgen "den jachtopziener te scheiden, die hierop te kennen gaf, dat hg ia dit geval maar zou overgaan tot het maken van een proces verbaal. D. greep hierop den bosch- wachter vast, en begon hem te slaan. Een zoon van D., die op het lawaai was komen toe loopen, hielp z(jn vader een handje. De beide mannen mis handelden den jachtopziener zoo ernstig, dat er een dokter aan te pas moest komen. De officier van justitie, was van meenisg dat het prestige van den jachtopziener beschermd dient te worden, vooral ru deze mannen ongewapend zijn. „Waaneer er in dit Arron dissement lieden zijn, die meemen iets dergelijks te kunnen uit» halen, dient hun dat voor goed afgeleerd te worden" aldus, de Officier Spf. vorderde tegei den vader een gevangenisstraf voor den tijd van drie maanden en tegen den zoon een maand gevangenisstraf. Mr. van Gtesen veroordeelde den vader, tot twee maarden gevangenisstraf en den zoon tot een raaand.j Het verordeningenblad brengt een besluit, waarbij het verboden is, wind- en watermolens geheel of gedeeltelijk te sloopen, ongeschikt te maken of ln te richten voor andere doeleinden dan waarvoor ze normaal zijn bestemd. In de Havenstraat te Hilversum heeft zich een wijnfeest afge» speeld, dat zeer zeker uitzon derlijk mag worden genoemd. In een garage aan deze ztraat stond een zeer groot vat, inhoudende 4500 liter overjarige witte wijn, dat eigendom was van een Hiiversumsche firma Doordat de wijn is g*an gisten, sloeg aan de onderzijde een gat in het vat, waardoor het kostelijk vocht wegspoot. Weldra had dit de hoogte van da drempel bereikt en stroomde de wijo over het trottoir en de straat. Omwonenden en voorbijgangers kwamen op de sterke wijr geur af en toen de gealarmeerde poiitie ter plaatse, verscbeen, lagen veie tientallen personen onder groote belangstelling en hilariteit op de knieën gebukt, de wijn op te likken en met allerlei voorwerpen op te scheppen. Aan dit wijnfeest werd spoedig een einde ge» maakt, toen de politie met b6hulp van omsiacdeis de deur der garage forceerde. De vloer der garage was in een wijnvijver veranderd. Een ijlings 'gewaar» schuwd kuiper wist het lek snel te dichten, doch inmiddels was toch ruim 500 liter w(jn weg gestroomd. De gemachtigde voor de pr(jzen heeft im eenige gevallen aan naaimachine fabrikanten toegestaan, dat zij de door hen vernieuwde, gebruikte machines (z,g. rebuilt machines) legen een prijs van ten hoogste 90 pet, vau den prijs voor nieuw verkoopen. In verband met het wegvallen van den invoer en bet gebrek aan grondstoffen, is dit van groot belang, ómdat daardoor het vernieuwen van gebru kte machines wordt aangemoedigd en loonend gemaakt. Ook andere industrieën dan de naaimachine- industrie worden blijkens een officieels mededeeling in de bladen, in de gelegenheid ge steld toestemming aan te vragen om rebuiit»machices boven den maximumprijs, die door da prijzenbeschikking gebruikte goederen nr. 1 wordt voorge schreven te verkoopen. De secretaris-generaal van het departement van binnnn» tsndscbs zaken maakt bekend, dat in overeenstemming met den weermachtsbeveihtbber in Nederland de rijwielvotdering is stopgezet. Degenen, die tot dusver nog niet een verzoek om vergoeding of hef verkrijgen van een rijwiel hebben ingediend kunnen (alsnog) tot uiterlijk 2 Octobei 1942 een dergelijk verzcek bij den burgemeester van hun woonplaats indienen, Na 5 October worden deze verzoeken niet meer in be» handeling genomen, Aan een landbouwer in de provincie Groningen bad in het voorjaar 1942 de productie- Commissaris voorgeschreven ruim 3 7 ha grasland te scheuren. By controle op de naleving van dit voorschrift, welke omstreeks 1 Juli geschiedde, bleek, dat de landbouwer niet had gescheurd, zoodat een tuchtrechtelijke vers klaring werd opgemaakt. Op grond hiervan heeft de tucht rechter den bewusten landbou wer thans tot een boete van f 3000 veroordeeld. 1335 hoofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. f 1.80 elke m.M. meer 9 cent ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUM IERS 5 cent Hy is 45 jsar en bij beklaagt zich. Altyd hetzelfde, 's morgens naar 't werk, 's avonds naar huis, dag in dag uit, jaar in jaar uit. Opslag krijg ik niet meer. iets nieuws kan ik niet meer begin nen, mijn levert is uitgestippeld, op 65, een beetje ouderdoms pensioen als alles goed gaat. En dan, ja daa is het uit. Hier ligt Van der Putten, hy was vijftig jaar, een goed vakman. Zoo klaagde een 45 jarige man. Ja 't is wel verschrikkelijk antwoordde ik. Maar bent U altijd gezond Als een visch Nog nooit tiek geweest Ik weet niet wat een dokter is. Dan moet U eens met mij meegaan naar een ziekenhuis. Daar liggen menschen 2 weken, 2 maanden, 2 jaar, en wachten, wachten, ja waarop Tot ze weer even gezond zijn als U. Op dien dag zullen ze God op hun knieëa danken. Doet U dat wel eens ik ben gezond, dat is toch natuurlijk. En Uw Vrouw U hebt toch een goede vrouw Mijn vouw is ook gezond. Hooit ziek. En myn drie kinde ren ook. By ons komt geen dokter in huis. Maar lieve map, dan ben je ryk zonder dat je 't weet. Wil je liever eerst eens goed riek worden, om je gezondheid te leeren waardeeren Liever niet. Gezond ben js vanzelf. Ziek moet je worden, ik ben iiever gezond. Maar daarom kan myn leven wel vervelend zijn. Eiken dag ben ik in de fabriek, ik sta aan denzelfdeu bak, 's avonds ga ik moe naar huis. Eiken dag. Is dat aen leven I - Ja, 't is heel erg. Maar heat U wel eens werkloos geweest Nee, nog nooit. Ik ben eee go d vakman. Zooveel goede vakmenschen «yn werkloos geweest. Dus U weet niet wat dat is Vraag het daa eens aan iemand die een jaar niet heeft kunnen werken. Zeker, ik mag niet klagen maar al'ijd zoo hetzelfde. Je gaat dood voor je tijd, En wat doet U 's avonds. Eten en de krant lezen. Leest U nooit een mooi boek? Een geschiedkundig ro man Studeert U niets Kent U vreemde talen -r- Op myn twaalfde jaar moest ik van school om wat te verdienen. En hebt U geen zin meer om bijvoordeeld wat Du<t*ch te studeeren I Dat kan U te pas komen. Er zyn zulke eenvou dige boekjes voor. Nee, daar heb ik geen zin in. En ik heb geen geld om les te nemen. Dat hoeft ook niet. Maar doet U dan niets anders Zwemt U niet Nee, nooit gedaan. En nu ben ik er te oud voor geworden. Heelemaal niet. Maar bent U dan geen lid van een zang vereeniging Ook niet. Ik ken geen noten, Myn dochter kan goed zingen. t

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1