Het Huisgezin Bekendmaking Distributie. Saterdag 26 September 1942 flVEBTEiUWSCB® BLADEN 98ste jaargang No. 76 STREEKBLAD voor: HIRDEBWIJX, Hl EBDEN, BfiilLO, NÜNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, ELBUB6, PUTTEN sas. VOOR VIJFTIG JAAR. herschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Te!. No. 1 Reeds nn saoep op bon 377 Haarlemmermeer- polder gesloten Wijziging begrafeniswet Winkeliers moeten „Urlanbarkarte" is ontvangst nemen Oaden van dagen opgelicht. Te vondeling gelegd met bonnes. Baites omloop gestelde mantes. Nieuwe postzegels te verwachten, Hit het Overvelawscb» Weekblad van 1 Oct. 1892 Controleur vermooid Slachtoffer ?an moordaanslag orerleden, Hoofdredacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 rn.M. f 1.80 elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUM 1ERS 5 cent Een huwesijk en een huisge zin zijn eerste rangs waarden in onze samenleving. Ze kunnen voor ons zelf een zoo ongemeens levensvervulling betcekenen en voor het men- schenleveu een bron var. kracht en zegen zijn. Maar dat zijn zij niet vanzelf. Die waarde verhezen zij, wanneer wij gelijk dat bi|j zoovelen in onzen tijd het geval is er alleen maar zelfzuchtig van zoeken te profi- teeren of roekeloos ermee spelen. Er srtaat hier zoo heel veel op het spel. Wij zijn hier, bijna meer daa ergens alders, rent meesters, die straks ter verant woording zullen worden geroepen an rekenschap ervan sullen moeten afleggen, wat wij met de ons toevertrouwde goederen hebben gedaan. Vergeet men dat en heeft men het er niet voor over, hier in vollen ernst zich te geven aan z'n roeping, dan kan men hier zoo spoedig onberekenbaar veel verspelen. Ge kunt als man zoo gauw het hart van. uw vrouw en als vrouw zoo gauw het hart van uw man verliezen. Ge kunt als ouders zoo licht vervreemden van uw I kinderen en als kinderen zoo licht vervreemden van uw ouders. Er kan hier van dit kostbare bezit zoo, éér wij het soms weten, iets onherstelbaar breken. Daarom mogen wij zelf bier wei doorloopend zorgen, om van ons gezir te make*, wat ervan te maken is en elkaar wei voortdurend op onze groote verantwoordelijkheid in dit op richt wijzen Daarom moesten wij maar afspreken om ook in dea komenden winter met allen ernst ons aan die schoone taak te geven. De verduistering zal ons allicht, meer dan anders, ver plicht en om thuis te blijven. Laten wij nu trachten om zoo veel mogelijk een sfeert huis zoo zóó te maken, dat wij er zelf van genieten en dat orze opgroeiende kinderen het fijn vinden. Alleen dat bereiken wij maar niet door wat u tsrlijke gezeilig hcid, al is ook dat van belang. Dan komt het er vooral op aan, dat vij als man en vrouw en sla ouders en kinderen wezeHjk in liefde elkaar zoeken. Niet het taiast ook als ouders tegen over onze kinderen is dat zoo drhgend noodig. Wij zijn ome kinderen in dezen tijd zoo heri gauw kwijt. Er gaat van de straat en het leven op de straat op orze. aankomende jongens en meisjes zoo'n meezuigende kracht uit. En heel de geest van het moderne leven is, in alle klingen zoo berekend om hen van het ouderlijk huis te vervreemden en hen ook de geestelijke waar den van het ouderlijk huis te doen verliezen. Ouders, weest daarvoor op uw hoede 1 Laat er tucht zijn in onze gezinnen. Maar Iaat er bovenai liefdevolle samenbinding zijn. Laten wij als ouders weten, waar onze kinderen overdag en vooral waar zij 's avonds zijn Waar zij werken, waar zij wan delen, waar zij hun vermaak en ontspanning zoeken, Maar laten wy nog veel meer weten, waar zij geesteiyk zijn, waar hun hart naar uitgaat, waar h«n gedachten van vervuld zjjn, waarop hun sympathieën zyn gericht. Laten wij als ouders intensief met onze kinderen in hun zorgen, hun vreugden, hun werk hun vragen, hun twijfel hun stryd meeleven. Er is bijna niétjj, dat voor kindéren van meer waarde is, daa de-zeker heid, dst «y ouders hebben die m alles, ook in hun geestelijken strijd, hun geloofsworsteSiog die vooral thans voor vele jon geren hrel zwaar kan zijn waarachtig probeeren hen te begrypsn en achter hen ts staan. Uit: „Het gezin ia de branding." i. Aangezien er misverstand blijkt te bestaan omtrent de vraag cf het al dan niet geoor loofd is reeds thans versnape ringen af te leveren op bon algemeen 377", wordt van bevoegde zijde medegedeeld, dat dit inderdaad is toegestaan. Uiteraard zuden detaillisten, die reeds thans op dezen bon afleveren, er rekening mede moeten houden, dat zy by herbevoorradmg op dezen bon met minder gangbare artikelen genoegen zullen moeten nemen. Naar het Hand.bl. verneemt is de marechaussee er op last van den procureur-generaal te Amsterdam, toe overgegaan alle toegangen tot den Haarlemmer» meerpolder af te zetten. Er woidi nu niemand meer toege laten dan de bewoners en zq, die kunnen aantoonen, dat zij er een dringende boodschap hrtbben. Het doel van dezen maatregel is den sluikhandel in koren, die den laatsten tyd van dag tot dag toenam, te verhin deren. OE?UAAD VAN DEN ARBEIDSDIENST Als Opoe even weg Is foto Amus) Foei' En wil jij een t=nèn worden7 Het Verordeningenblad bevat een verordening van den Rijks commissaris, waarby wordt bepaald, dat artikel 19 van de Begrafeniswet buiten werking treedt. In het betrokken aitikel 19 wordt o.m. bepaald, dat de algemeene begraafplaatsen zoo worden aangelegd, dat, op het veriaegen van het kerkbestuur eener kerkelijke gemeente, die geen eigen begraafplaats bezit, de lijken van de leden dier kerkeiyke gemeente in een afzoaderUjk, uitsluitend voor hen bestemd gedeelte kunnen worden begraven, Aangezien er nog steeds mis verstand biykt te bestaan om» trent het al dan niet geldig zya van de bonnen der ,,Ur!au« berkarte" vestigt fiet depaste- ment van Landbouw en Visschcry er nogmaals met nad>uk de aandacht op, dat de bonnen de „Uilauberfearfcf." met blauw groenen ondergrond en voorzien van een blauwen adelaar, hier te lande geldig zijn, zoodat winkeliers derhalve verplicht zjja bij aanbieding van deze bonten de daarop verkrygbaar gestelde artikelen af te leveren. Ia het tehuis voor ouden van dagen aan de Boschdrift ta Hilvrsum vervoegden zich Zondagavond twee jeugdige Hagenaars, die zeiden in alle stilte te komen collecteeren ten bate van een missiebuis te Haastrecht. Zij traden nog ai brutaal op en ontvingen van oudjes menïgen gulden. Terwijl de mannen nog in het huis vertoefden, w.erd o tdekt dat zy in een kamer, waarvan de bewoner niet aanwezig was, alles overhoop hadden gehaald en een geldsbedrag hadden gestolen. De politie werd snel verwittigd, waarop hst tweetal werd gearresteerd, De jonge mannen legden spoedig een bekentenis af en deelden mee, dat zy met het missiehuis geen enkele relatie hadden, doch uitsluitend ten eigjen bate ,,colectcerden". Zy zyn inge sloten. Zaterdagavond is op de stoep van de woning van mevrouw S. te Laren (NH.) een meisje van zes èi zeven maanden oud, te vondeling gelegd. Het kind was zeer goed gekleed en tevens voorzien van reserve-kleertjes en' de noodige distributiebe scheiden. In de Ned. Staatscourant is afgekondigd een besluit van de secretarissen generaal der depar tementen van financiën en van justitie, waarbij is bepaald, dat ieder, die zilveren rijksdaalders, guldens, vijf en twintig cent stukken en tien centstukken, nikkelen stuivers, bronzen twee en een halve centen en centen onder zich heeft, verplicht is, deze uiteriyk 5 October 1942 in te leveren bij een postkantoor een bijkantoor der posteryen, een hulpkantoor der posteryen of een poststation. Degenen, die na afloop van den hierboven voor de inlevering gesteiden termijn munten, onder zijn berusting ktfjgt, is veplicht de munten uiterlijk den derden dag na dien, waarop hy deze ontvangen heeft, bij een der genoemde instellingen in te leveren-, Voor de ingeleverde munten wordt by de inlevering de nominale waarde aan den inleveraar vergoed in gangbare NederlandsChe betaalmiddelen. Het niet nakomen van de hiervoor opgelegde verplichtin gen wordt gestraft met hech tenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste duizend gulden. De munten, ten aanzien waarvan het strafbare feit is begaan, worden verbeurd verklaard, ook indien zy niet aan den veroor» deelde toebehooren. De directeur-generaal van den P.T.T. dienst, heeft in een onderhoud met de N.R.Crt. medegedeeld, dat er nieuwe postzegels zullen komen ia. de plaats van de naar zyn oordeel, weinig fraaie zegels, welke thans nog in omloop zijn. De ontwerpen voor de nieuwe postzegels zijn klaar, de uit» gifte zal in de komende maan» den tegemoet kunnen worden gezien. Bovendien is er gedacht aan de uitgifte van speciale zegels, o.a. ten behoeve van het Ned. Vrywilligerslegioen en van Winterhulp Nederland, OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Dinsdag wer» den de brandspuiten 1 en 2 aan het nieuwe personeel voor» gesteld en in gebruik genomen. Verschillende spuitgasten be»^ klaagden zich echter, omdat ze' zich te zwak of te dik achtten om de spuiten te bedienen. DOORNSPIJK. Met ingang van 1 Oct. is benoemd tot burgemeester dezer gemeente de heer N. S. Rambonnet. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK GEHUWD, 28 September. Dirk Foppen en Grietjen Braining. GEBOREN. 23 September. Mech- teld, d. van Karei Ferdinand Wil helmus Theodorus Gakes en Gerritje van Dijk. 25. Elizabeth, d. van Jan Jansen en Evertjen Jansen. 26. Jannetje, d. van Gerrit van Raalten en Hendriks Wilhelmina Jansen. OVERLEDEN. 23 September Een als levenloos aangegeven kind van het vrouwelijk geslacht van Aaltje Jansen, echtgen. van Kornelis Petetsen. 24. Cornelia van Soest, oud 2 md, 28. Albert de Zwaan, oud 8 wk. 30. Hermina Aartseo, oud 5 md, ERMELO NIET ONTVANGEN PUTTEN ONDERTROUWD. Geene. GETROUWD. Aalbert van Beek en Elbertje Hartgersen. BEVALLEN. Elisabeth van Beek, geb. Aalten, z. Jacobje Lubbersen geb. Fredriksen, d. OVERLEDEN. Frederik Kous, oud S4 jr. ongeb. Levenloos aangegeven 2 kinderen van de echtelieden Gerrit boute en Aartje Jansen. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. f 3.50 l 5 00 Roes* P«r H.L. Biggen Aardappelen f 5.75 kgf 5.75 (8.00 s (11.00 (1.50 i (1.60 Gedurende het tijdvak van 13 Sept t.e m. 3 Oct. 1942 zal de uitreiking der volgende bonkaarten plaats hebben bonkaart levensmiddelen 11de periode aardappelkaarten extra kaarten voor zwaren arbeid. Medegebracht moeten worden de stamkaart, het inlegvel en ingevuld formulier MD 32 indien men voor aardappelkaarten ia aanmerking wenscht te komen. Dé uitreiking heeft plaats voor achternaam begint met de letters S en T U, V ea W X, IJ en Z HARDERWIJK voor hen wie* Maandag 28 Sept. 1942 Dinsdag 29 Sept. 1942 Woensdag 30 Sept. 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en 3 30 uur Maandag 28 Sept. 1942 Dinsdag 29 Sept. 1942 Woensdag 30 Sept. 1942 Donderdag 1 Oct. 1942 Vrijdag 2 Oct. 1942 12 uur en 2 en half 4 Maasdag 28 Sept, 1942 12 uur en 2 en half 4 Voor ERMELO P en Q R S, T en U V W, X, IJ en Z Tusschen 9 en Voor EL§PEET IJ en Z Tusschen 9 en Voor NUNSPEET N O en P S T en V U, W, IJ en Z Tusschen 9 en Voor SPEULDE A tot en met M Dinsdag 29 Sept. 1942 N tot en met Z Woensdag 30 Sept. 1942 Tusschen half 10 en 12 en 2 en half 4 Voor VIERHOUTEN A tot en met M Donderdag 1 Oct. 1942 N tot en met Z Vrijdag 2 Oct. 1942 Tusschen half 10 en 12 en 2 en half 4 ATTENTIE 1 EEN NA UITREIKING ZAL NIET PLAATS HEBBEN, EEN IEDER IS VERPLICHT OP DE VOORGE» SCHREVEN DAG TE KOMEN. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag 12 uur en 2 en half 4 28 Sept. 1942 29 Sept 1942 30 Sept 1942 1 Oct. 1942 2 Oct. 1942 In den schuur van den land bouwer K. in de buurt van Maliënheem, gemeente Raalte, is de controleur van den CCCD., Sesink. dood gevonden. Er wordt aan misdryf gedacht. Het parket uit Zwolle is reeds ter plaatse geweest. De bewoner van ge noemd perceel, bovengenoemde K., is gearresteerd. Sesink woonde in de buurt schap Boetele en was ongetrouwd (Zw. Crt.) De 59 jarige landbouwer W, Bloemesdaal, wonende in de buurtschap Meulunteren, die vorige week sa een huiselijke oceenight-id door zijn oudsten zoon met een vuurwapen werd neergeschoten en dientengevolge levensgevaarlijk werd gewond, is in het- gemeentelyk zieken huis te Arnhem aan de be» komen verwondingen overleden,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1