No. 75 iiberslust Bons welke nu geldig zijn Plaatst een Kleintje STREEKBLAD voor: tRDESWIJX, HIERDEN, ERXSLO, HUISPIET, KULSIORST, ELSPEET, B80RNSPIJK, ELBURG, PUTTEN en. oensdag 23 September 1942 OVERVELUWSCHE BLADEN 98ste jaargang FRfILLBTOK. IE rschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Te!. No, 1 fd-redactenr J. Volger*, Harderwijk ADVERTENTIEN 130 m.M, f 1.80 elke m.M. meer 9 emit Iagaeendea mededeeliagen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 ceat diagpaase veir ekeis vervalt. i de Staatscourant zyn opge- isa een besluit tet w|sigisg het Wiukelsluitingsbesluit 1 en een nieuwe uitvoerings chikking daarvan, waarbf de rstaris generaal van' Handel, rerheid en Scheepvaart mat ing van 1 October waging ngt In ée thans van krackt de regeling inzake de ver* :kte openstelling vnn winkels dien zin, dat alle winkels la algemeen op de werkdagen r het publiek geopend zullen aten etjn van 10 tot 17 uur. Bf andere dan de levens* Idelenzeken blijft de vrystel* der verplichting voor den mdag tot 12 uur gehand, fci. De nieuwe regeling zal den voor het tijdvak van Oetobèr tet 1 Aprilvoor overige deel des jaars blijft tegenwoordige regeling ge* dhaafd. )e zg. middagpauze zal dus sen te vervallen, hetgeen idzakelijk was es vooral dat leelte van het publiek, dat rdag in een vasten werkkring rkzaam is, en dat na het digen van den dagelijkschen eidstijd des avonds nagenoeg gelegenheid meer zal >ben tot het dom van oepea, de gelegenheid daartoe het middaguur te bieden, Melk voor varkens. Een veehoudster te Heerde d, in strijd met de voor tiften, een buitengewoon iota hoeveelheid melk ge likt voor het voerdsren van ir varkens. Voor menschelijke isumptie geschikte en bo mde voedingsmiddelen mogen iter onder geen beding wor i aangewend voor de voerde* van dieren. Dat eèn [gelijk vergrijp den overtreder aar wordt aangerekend, moge ken uit de boete van 3000 den, die de tuchtrechter de iuw oplegde, nadat zjj zich >r haar overtreding te ver* Iwoorden had gehad. door W. SCHIPPERS S3. ,lk had neg wat geld op een tik staan en daarvoor kocht van de regeering een stuk #nd, ginder in de wildernis een blokhuis te bouwen". Max Denverzon wees met vinger in Westelijke rich* Daar ligt mijn woning, gen, en 't is een hut in gelijking met wat ik voorheen lat, maar in de eenzaamheid i het woud vond ik na Iteren zielestrijd. soms gepaard levensmoeheid en wanhoop, tde voor mtjn ziel. ,Dertig jaar is het geleden, t de boschbrand mijn aardsche op en verwachting den bodem iloeg, maar ik heb geleerd, t er een hooger, reiner geluk dan wat deze vergankelijke treld ons geven kan, en irop wil ik bouwen, want kan de dood my niet itrooven". De oude ruiter zweeg en tielde den kop van zijn paard Twee kiaderei verbrand In een aantal kolenhokken van een kelenhandelaar te Eindhoven, waarin ook stroe wordt bewaard waren, zooals gewoealljk eenige kinderen aan het spelen. Tegen. elf nar brak in de bergplaatsen brand nit. Omwenenden maakten zich spoedig ongerust, daar twee kinderen, een vierjarig jongetje en een vierjarig meisje van de familie Ceuwenberg en vnn de familie Van der Heegea zoek bleken te >9*. Se Eind- hovensehe brandweer was spoedig met groot materiaal ter plaatse. Nadat men het stroo uit een der eerste hokken had weggeruimd vond men daar de verkoolde i|kjes van beide kinderen. De slachtoffertjes z|jn waarschijnlijk ie de bergplaats met lucifers aan het spelen geweest. Bij ontploffing gedood. Terwijl de smid W, R. te Budel met een aleetr. apparaat aan het werk was, vond een ontploffieg plaats, waarbij de man zoodanig gewond werd, dat hij enkele uren later over- lesd. De ontplofte lichifakkel. Te Helfeld is «verleden de 15-jarige van 1. hat derde slachtoffer van de ontploffing van een liehtfekkel die zij gevonden hadden en tot ott ploffing brachten. Gascylinder ontploft. Op het stikstofbicdingsbediijf der staatsmijnen te Lutterade is een ongeval gebeurd, dat aan den 29 jarige handlanger A, J. Geerlings het leven heeft gekost. Tijdens het vullen van de gascyiinder van een auto is een der cylinders uit elkaar gesprongen. G. werd door de wegspringende stukken getroffen en zoo ernstig gewond, dat hij bijna osmiddelijk overleed. Hij was gehuwd en had twee kinderen. dat vertrouwelijk de neus langs zija schouder streek. „Hij noodigt mjj uit om op te stijgen, vreemdeling", zeide Mac Denverscn met een glim lach. „De brandende middagzon en de lange rit, die hem nog wacht, schrikken mijn Blackfeet niet af". Idze Joninga dronk dsn laatsten teug uit zijn bierflesch, knipte zijn mes dicht en dankte voor zijn brood evenals hg er voor gebeden bad. Daarop wendde hij ziek tot den ruiter en zeide ,,Met welk doel ge mQ vreemdeling uw levensloop verteld hebt, weet ik niet, doch dit is zeker, dat uw verbaal me dieper getroffen heeft dan ik u thans zeggen kanik heb nog een half uur tijd, voor ik myn kruiwagen weer moet oppakken, en als gij nog een oogenblik tijd hebt, zal ik u met weinig woorden zeggen, wie en wat ik ben". „Ik heb den tijd, laat hooren, jonge man" sprak Denverson kortaf en zette zich een weinig gemakkelijker op de ruwe plank welke hun ten zitplaats diende. Met weinige woorden en'het Engelsch nu en dan radbra kende, vertelde Idze van huis in het verre vaderland, Alg, Bmbeekje hoeveelheid 870 Zeep in diveme seertea 871 350 gr. waech ea zeeppoeder 383 Striker 1 K.G. 390 Koffie 250 gsam bofftesurregaat 383 Jam enz. 506 gr. jam 384 Peuharuehtea 250 gram 388 Gort enz. 200 gram 38é Vermicelli enz. 100 gram 440, 480 reserve 256 gnua Rijst Bon M Textielkawt 48 gson V APgR 89GSN 48 ea 47 Chocolade werk 108 pom 48 ea 40 Suikerwerk 108 gram TABAK 48 A sigaretten kaart 20 siparetten 48A 20 stgmetfeoa ef ssgmsm ef 10 eigariMes ef jgr. tabak BESCHUIT 48 75 gram KAAS 387, 388 ea 389 (alg.) 166 gram 3 Oct. VLÏESCH EN VLESSCHWAREN 48 A Vfeeseh waren 1 rantsoen vteeschw. 26 Sept. 48 B Vlöeseh 1 kwart rantsoen vleeseh 26 Sept. BOTER EN VET 125 gram beter 24 Sept. Be aanvnllingsbannen voer persenen van 1 t.e.m. 20 jaar worden nader aangewezen. MELKKAART Liter 1% Liter 151 en 251 (res.) 1% liter taptemelk AARDAPPELEN 48 A 2 K.G, aardappelen 4§ B 1 K.G. aardappelen BROODKAART Geldig t.m. 30 Sept. 38 Sept. 3 Oct. 3 Oct. 1 3 Oct. 3 Oet. 3 Oct. 3 Oct. 8 Oct. 31 Dec. 3 Oct. 3 Oct. 26 Sept. 28 Sept. 26 Sept. 47 Beter en Vet 48 A t/m 49 A 46 B t/m 49 3 Oct. 3 Oet. 28 Sept. 26 Sept. 26 Sept. Bonkaart „EA" 02 48 A 4 rantsoenen brood 48 B 1k rantsoen brood BLOEM 392, 393, 394, 395 alg. 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram tneel of bloem PETROLEUM 2 Liter KAARSEN 24 van de petroleiimkaarten S en T 300 gram kaarsen BRANDSTOFFEN Bon 01,02,03,04K.F (kook doeleinden) 30 April 1943 01 BV t.m. 05 BV kaert DV 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dec. Eerste, tweede, derde en vierde periode 1 eenheid vaste brandstoffen 30 April 1942 26 Sept. 26 Sept. 3 Oct. 31 Oct. 30 Sept. Hij sprak er van, hoe hij zijn ouders verloor en geen kans meer zag, zich er bovenop te werken. Dat bij toen naar Amerika gegaan was met de bedoeling zich als farmer in de wildernis te vestigen en daar 't geluk te zoeken, dat bij in 't vaderland om bijzondere reden niet vinden kon. Doch 't was hem ia 't vreemde land al dadelijk tegen* galoopen. Het sommetje geld dat hij by zich had en dat bestemd was om een plekje grond ergens in 't Weiten te koopen, werd hem reeds een paar dagen na zijn aankomst in New-York ontstolen in een hotel, waar hij den nacht had doorgebracht. „Wat moest ik doen?" zoo besloot Idze z|jn mededeeling, „ik heb van alles aangepakt en zoo zuinig mogelyk geleefd. Tusschen het werk door heb ik zoowat de taal geleerd, en nu na twee jaar van hard werken heb ik bijaa weer zooveel geld overgespaard^ als ik varloren heb. „Nu hoop ik dit leven nog eanige maanden vol te houden •n dan zal ik trachten aan mijn eerste plan gevolg te geve». want ik durf zeggen, Mr, Den- verson, dat ik een boer ben tot in het merg mjjner beenderen". De oude ruiter had, terwijl Idze sprak, den jongen man zoo nu en dan in de oogen gekeken, terwijl bij opmerk zaam luisterde en by diens laatste woorden goedkeurend met het hoofd knikte. „Let nu eens goed op, wat ik u zeggen zal, Hollander", merkte de ruiter thans op. ,,'t Is anders waariyk mijn gewoonte niet om den eersten den hesten jnyn geschiedenis te vertellen, maar toen ik hier in het voorbyryden by het werk bleef staan kyken, trok ten eerste je persoon mijn aandacht omdat ge in houding en voor* komen opvallend op myn oudsten zoon gelybt. „Toen zag ik, dat gy den neger menschlievend behandelde en ik dacht, die jongen heeft een goed hartzoo een moeet ik op myn farm hebben, want ik word oud en myn negers hebben leiding noodig. „Dit ie de reden, waarom ik besloot kennis met je te maken, en opdat ge weten zoudt, wie Mae Denverion is, vertelde ik 'myn geschiedenis. „En than* vraag ik je, heb mmm* van ,.J»N mmm <3&uw" even helpen Godoelts van Eigen oogst voor telers van akker bouwproducten. Het Bedryfschap voor Granen, Zaden an Peulvruchten maakt bekend, dat binnenkort een verordening zal worden afge kondigd, waarby aan telers van akkerbouwproducten wederom zal worden toegestaan een gedeelte van hun oogst voor eigen gebruik te behouden. In het algemeen kunnen slechts die telers in de nieuwe regeling worden opgenomen, die ook in de periode 1940/41 of 1941/42 broodgraan uit eigen oogst hebben mogen behouden. Hoewel in byzondare gevallen een uitzondering kan worden toegestaan, dient de zelfver- zorging zich nit te strekken tot alle leden van het gezin ea inwonend personeel van den teler. Voor elk dezer personen mag de teler uit eigen oogst een hoeveelheid tarwe en/of rogge behouden ten bedrage van 104 kg voor personen, geboren voor 1 November 1938 en 52 kg indien het jongere personen betreft. Deze hoeveel heid moet dienen voor de eigen broodvoorziening voor het tyd vak van 1 November 1942 tot je zin om my op myn farm behulpzaam te zijn Dan zal ik je, als ge mij bevalt, meer betalen dan je hier als grond werker verdient, terwijl je bovendien het farmersleven kunt leeren, wat je te pas zal komen, als je later lust hebt voor je zelf te beginnen". Een gevoel van vreugde, zoo* als hij het in Amerika nog niet had ondervonden, deed Idzei wangen gloeien en zijn donkere oogen tintelen. Met forschen greep vatte by de hem door den ruiter toege stoken band. „Ik neem uw aanbod aan, Mr. Denverson, op iedere voor waarde, die ge my belieft te stellen. Probeer het met my en ge zult zien, dat ik zal werken, alsof uw bedryf het mijne was. Aan een huiselijk leven ben ik van kindsbeea af gewoon, en dat ik dit hier moet missen, maakt, dat ik steeds met heim wee in het hart terugverlang naar myn dierbaar vaderland". „Goed, goed, myn jongen" sprak Denverson lachend, „we zullen zien, of je de eenzaam heid van 't woud kunt ver* dragen en of je in Mabels smaak valt, want hoewel ze niet spreken kan, zult ge toeh 31 October 1943 en komt •rereen met een rantsoen van 2 reap. 1 kg per week. zy, die vaa de nieuwe regeling gebruik maken, moeten zich echter verbinden voor genoemd tijdvak geen aanspraak te zuilen maken op het ontvangen van broodkaarten en extra rantsoenen voor byzonderen arbeid. Zij dienen hiertee hun distributie- stamkaarten voor 4 October 1942 te laten afstempelen op een nader vast te stellen zitdag. Hierby moet tevens een vol* ledig ingevuld aanvraagformulier worden ingediend, dat-binnen kort aan de zelfverzorgers zal worden toegezonden. Aan den teler zal dan een bewijs worden verstrekt, vermeldende de hoe veelheid welke uit-eigen oogst zal mogen worden behouden. By de periodieke uitreiking van distributiebsscheiden voor eike in genoemd tijdvak vallende distributieperiode zal aan den teler in plaats van broodkaarten en extra rantsoenen een ont vangstbewgs worden verstrekt dat door hem zorgvuldig moet worden bewaard. Nadrukkeiyk wordt er op gewezen, dat zoowel de op neming in de regeling, als de eenmaal gedane keuze der producten bindend is voor het geheele jaar. Behalve genoemde hoeveelheid voor zeifverzorgiag mag de teler voor zichzelf, zijn gezin en inwonend personeel als telerspremie behouden een gezamenlijke hoeveelheid van per hoofd: 25 kg tarwe, rogge, gerst, haver en/of boekweit, dan wel 15 kg tarwe, rogge, gerst, haver en/of boekweit en 5 kg peulviuchten. De op grond van deze regeling tn behouden hoe* veelheden dienen door den teler eveneens op eerdervcrmeld aan* vraagformulier te worden opga* geven. veel met haar te doen krijgen, want ze bemoeit zich meer n.et het eigenlijke boerenbedrijf dan ik. 'k Heb er den rechten lust niet meer in, sinds den dood van mijn jongens, en den meesten tyd zwerf ik te paard of te voet door de bosBchen en jaag op herten en wilde kalkoenen. „De eenzaamheid zal me lief' zyn, Mr. Denverson" sprak Idze, „maar wanneer en hoe moet ik op uw farm komen Een oogenblik bleef de ruiter in gedachten verzonken voor zich uit staren, streek met de hand over zyn gryzen baard en sprak toen: „Luister eens, goed Hollander I Myn farm ligt hier ruim drie dagreizen vandaan, midden in het woud, en san den oever van een kreek, die weer in «erbinding staat met een naar het Westen stroomende rivierzonder gids zou het echter hoogst moeilijk voor je zyn, ons te bereiken, daarom vind ik het maar het beste, dat je mij nauwkeurig je adres opgeeft, dan ral ik een myaer negers zenden te paard en met een handpaard bij zich; ver* trouw je els het zoover is gerust aan hem toe". Wordt vervolgd)}

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1