mmmmscm blares 98ste jaargang iet Ziekenfonds. Een Zuiderzee museum. Saterdag 19 September 1941 ie. 74 - STREEKBLAD voor ARDEBWIJK, HIERDER, ERHSLO, HUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPUK. ELBURG, PUTTER eis. VOOR VIJFTIG JAAR. ilnrturt in Ut Uil erschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 par kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Te', No, 1 Kind door vrachtauto overreden en gedood. Uit het Overveluwsch Weekblad van 24 Sept. 1882 D@ tewerkstelling van Joden. Een ouvoordeelige klant Stad- en Landkaarten. De inwisseling van ingetrokken munt stukken. oofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. f 1.80 elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUM'vlE-RS 5 cent Bij de uitvoering van het iekenfondseabesluit worden nog leeds vele moeilijkheden onder» onden, doordat de verzekerden s bestaande voorschriften met ctrekking tot de aanmelding Is verplicht-verzekerde niet akomen. Hierdoor veroorzaken Ij de fondsen niet alleen veel oodeloos werk, doch kan (nstig nadeel ontstaan voor de erzekerden. Nogmaals wijzen wij er op, lat ieder, die in loondienst en lus krachtens de Ziektewet erzekerd is, verplicht is, zich ilj een erkend Ziekenfonds aan e melden. Daartoe dient een loor den werkgever ondertee- ends verklaring bij het fonds t worden ingeleverd. Deza «klaringen wordea door de ondsen beschikbaar gesteld, üerst nadat hieraan is voldaan, :an inschrijving als verplicht- erzekerde plaats vinden. De nkele afgifte van een Zieken- ondscoupon door den werk* lever geeft dus nog geen recht ip verstrekkingen van de zijde nn het Fonds. Bij ontslag is de werkgever lerplicht dit op de laatst afge- [even coupon aan te teekanen, Harbij de ontslagdatum moet rorden vermeld. Desgewenscht ;an betrokkene zich dan voor den duur zijner werkloosheid rrijwillig verzekeren. Hij kan liertoe het' verzoek tot het oads richten. De vrijwillige verzekering omvat gem indi ect-verzekerden zoodat voor ader gezinslid apart premie zal ooeten worden betaald. De aandacht wordt er op javestigd, dat de verplichte verzekering na ontslag nog een aaand voortduurt, indien be* rokkene gedurende de twee naanden, aan het ontslag voor baande, onafgebroken gewerkt leeft ea over die periode de rereischte coupons zijn inge leverd. Wanneer de arbeid wordt irrvat, moet het fonds hiervan in kennis worden gesteld/Treedt nen in dienst van een anderen mkgever, dan zal opnieuw ianmelding bij het fonds op de lovenomschreven wijze moeten ilaats hebben. Heeft men zich voor den dnur der werkloosheid vrijwillig verzekerd en verzuimt nen het fonds mede te deeien, lat het werk is hervat en men lus weer verplicht verzekerd is, dan kan van de zijde van het crads* terecht op premiebetaling voor vrijwillige verzekering aan* ipraak worden gemaakt. De fry willige verzekering moet dus lehoorlijk worden opgezegd. Voor een goeden gang van taken is bet zeer gewenscht, Jat iedere verandering van werk lever aan den ziekenfondsbode wordt opgegeven. De verzekerde ial er in zijn eigen belang op moeten toezien, dat aan bet tinde van elke loonperiode dus wekelijks of maandelijks de coupons door den bode worden in ontvangst genomen en de lidmaatschapskaart wordt ifgestempcld. Mocht de bode op den gebruikelijken tijd nie* mand thuis treffen, dan zal da verzekerde goed doen, zelf voor inlevering by het fonds zorg te dragen. Voorts blijkt het noodig te tijn, er nogmaals op te wijzen, dat aanschaffing van kunstmid delen, (brillen, breukbanden. enz.) uitsluitend op medisch voorschrift kan plaats vinden. De levering geschiedt alleen door die zaken, welke daarvoor door het fonds zijn aangewezen. Het doktersrecept meet i'n die ge vallen ten kantore van het fonds worden afgestempeld, voordat de leverancier tot afgifte kan overgaan} Specialistenhu'p kan maimer worden ingeroepen zonder dat dit door deD huisarts wordt noodig geoordeeld. Bij een eventueele oogziekte gaat men dus eerst naar den huisarts, weike zoo noodig naar den specialist verwijst. Verloskundige hulp kan in beginsel uitsluitend worden verleend door een vroedvrouw, welke bij het fonds is aacge sloten. Alleen in plaatsen en in ^gevallen, Waar geen vroed vrouw beschikbaar is, kan de hulp van den huisarts worden ingeroepen. Deie kan zoo noodig een specialist ont bieden. Indien de vroedvrouw doktershulp noodig oordeelt, kan zij deze inroepen. Opname in een ziekenhuis kan niet plaats vinden dan op medisch voorschrift en onder toezicht vanwege het fondsbe stuur of van den controleerend geneesheer, welka aan het fonds is verbonden. Van groot belang is, dat in dit geval het daarvoor bestemde formulier door den huisarts wordt ingevuld, onder teekend en bij het fonds wordt ingeleverd. Bij verzuim hiervan bestaat zeer veel kans, dat alle onkosten aan de opname ver bonden, op den verzekerde worden verhaald. Niemand late zich dus opnemen alvorens overtuigd te zijn, dat aan deze overigens eenvoudige voorschrif'en is voldaan, Met nadruk wijzen wij er op, dat bij de beslechting van even tueele meëningnverschillen tus schen verzekerden en fondsen in de eerste plaats zal worden nagegaan, of door verzekerden aan de voorschriften is voldaan. Centr. Persdienst N.A.F. KOENRAAD VAN DEN ARBEIDSDIENST Uitgelachen en' niet begrepen Maandag is het anderhalf jarig dochtertje van den heer V os in de Marktstraat te Deiden onder een melkauto geraakt. Het kind is er ver moedelijk ondergekropen toen de auto stilstond. Bij het wegrijden gingen de wielen de kleine over het lichaam, waar* door het op slag werd gedood. Janmaat heeft wat textiel" opgeschare/d en'zet zieh tot breien Op de 18e monumentendag die in het Stedelijk Museum te Amsterdam werd gehouden, sprak de heer S. J. Buuma over de stichting van een Zuiderzee-museum. Doo( de gedeeltelijke inpolde ring der Zuiderzee wordt het proces van de mettertijd voort schrijdende ontluistering der oude kustplaatsen aanzienlijk verhaast en gaat het grootste deel van den rijkdom en de verscheidenheid der Zuiderzee* cu tuurklederdrachten wo ningen, vissch»rscheepjes enz. onherroepelijk verloren. Het is een nationale eere- zaak, dat alle nog resteerende overblijfselen dezer Zuiderzee cultuur bewaard zullen b ijven waarvoor een eigen museum- vorm dient ts worden gevonden, die ze ten voile tot bun recht doet komen. De aangewezen oplossing is een openlucht* museum Als de grondvorm van dit Zuiderzee museum is een onge» dv/ongen groepes>ing van de verschillende gebouwen, karakte ristieke visscherswoningen, een zeemanslogement, eenige winkels een scheepswerf, een zeilmakerij, een lijnbaan, een hou'zaag- of korenmolen erz., rondom een al of niet kunst mat'ge havenkom gedacht. In dc havenkom worden dan alle mogelijke vaartuigen gemeerd. De voor de hand liggende oplossing, dit Zuiderzermuseum op te "nemen in de-uitbreiding van het bestaande openlucht museum te Arnhem, dient afgezien van de mogelijkheid dat er op den Waterberg endanks zija naam geen water genoeg te vinden zal zijn om het ge dachte havenbassis te vullen te worden onrtaden. Daar mist het namelijk de hoogst nood zakelyke sfeer, die steeds het kenmerk der kustplaatsen ge weest is en die het ontleenen moet aan .de zee. Het Zuider* zeemuseum zal dus gesticht moeten worden aan de Zuider* zee. Naar spr. meening zijn er twee plaatsen, die met de zee nis achtergrond voor de stichting van een openlucht museum ge!> ïenheid bieden cn wel Enktiuizen ea Harderwijk. De keuze tusschen deze plaat sen lijkt ons voor de betrokken autoriteiten niet moeilijk. Beide zijn het historische Visschers- plaatsen en- voor het doel zeker gelijkwaardig, doch Harderwijk ligt in het centrum van het vreemdelingen verkeer, hetgeen natuurlijk een voorsprong be- teekenr, We twijfelen er niet aan, of het Gemeentebestuur zal in deze paraat zijn. Van officieele zijde wordt medegedeeld Ten einde te kunnen nagaan of er redsnen bestaan, om vrijstelling te verieenen van tewerkstelling kunnen de na volgende categorieën van per soren by het bevolkingsregister van de plaats hunner inwoning een daartoe strekkend verzoek indienen a. Joden en Jodinnen, in zoo ver er uit een tegenwoordig ef vroeger huwelijk met een niet* Jood nakomelirg zijn, die niet als Joden beschouwd worden. b. Jodinhen, die thans nog met een niet Jood gehuwd zijn. 'Desbetreffende verzoeken moeten tusschen 15 Sept. en 25 Sept. 1942 (in Amsterdam tusschen 15 Sept. en 1 Oct. 1942) ingediend wordea. Even tueel zullen nadere uren door de bevolkingsregisters bekend gemaakt worden. Zij, die een verzoek indienen, moeten in persoon verschynen en kunnen zich slechts in gemotiveerde gevallen door hun echtgenoot(e) doen vertegen woordigen. Een horlogewinkelier in de De Clercqstraat te Amsterdam kreeg een klant in de zaak, die voorgaf een gouden horloge te willen koopen. Alvorens te beslissen wilde de man echter met zyn opdrachtgever naar hij zeide wonende te Gorin- chem, telefoneeren, waartoe hy zich in de werkplaats van den winkelier begaf. De koop ging BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD 20 Sept. Reljn- dert van Dijk en Maartje Kuit. GEBOREN 15 Sept. WiHem, z, van Meljndert Jansen en Gesina Visser. 17, Geertje, d. van Jacob van Mondfraos en Gerritje Borhoff. 16. Peter, z. van Hendricus jaco bus van de Weijer en Harmpjen van de Poppe 21. Geuit, z. van Nulj Kleermaker en Jannetjen van Beek huizen. OVERLEDEN 16 Sept. Gerrit Smit, wedr. van Jannetje Besselsen, oud 63 jaar. ERMELO. ONDERTROUWD 3 Sept. Dries Ponsteen, wedr. van Arendina Ruijs en Geertruida Rochel jd. 3. Marten Florijn jm. en Annetje ten Hove jd, 9. Hendrik Weste rink jm. en Aalje van Engelen jd. 16. Heimanus de Zwaan jm. en Neeltje Doctor jd. 16. Jan Hessels wedr. van Aaltje Hessels en Pietje Rijpma, wedn. van Docter Cornelis Vermeulen. GEHUWD 16 Sept. Dries Ponsteen wedr. van Arendina Ruis en Geer truida Rochel jd. -- 16. Matten Florijn jm. en Annetje ten Hove jd, GEBOREN 1 Sept. Willem, z. van Harm Hofman en Jannetje den Her der. 6. Hendsib, z.'van Albert Pater en Elisabeth Rekers. lü. Jacob, z. van Jan Karei Heerdiok en Petertje Schut 11. Aaltje, d. van Gerrit Roelof Zeevat en Hen- drikje van de Brug. 10. Aartje, d. van Jacob van den Hardecberg en Berendina Hazeleger. 11. Aal tje, d. van Hendrik Boeve en Peter tje de Bruin. 11. Herdrika, d. van Bernardus Johannes Ligtermoet en Hendrikje Schriever. 12. Jan, z. van Evert vaa de Pels en Gerritje Rens. 16. Jacobje, d. van Aart Pater en Grietje Haverkamp. 16. Hannesje, d. van Kornelis Bonestroo en Cotnelisje Mulder. 17. Johanna, d. van Aart Rengersen en Hendrik- jen van Dijk. 17. Geeitje, d. van Evert Kok en Aaltje van den Brink, 1?. Willem, z. van Pe'er Schrie ver en Hendrika de B-uio. 19. Nui z vsn Hendrik van de Beek en Marchie Ensick. 19 Eibenje, d. van Jan van Putten en Willemijn- tje Dojeweerd OVERLEDEN 1 Sept. Agatha Helena van Charldorp, huisv, van Arie van Dijk, 67 jr. 4. Lam- mertje Lokhorst, oud 23 mud 6, Frans van Welie, echtg. van Johanna Jacoba Tebbe, 70 jr. 9 Tijmen Wolff, echt. van Aaltje Joostema, 52 jr. 12. Steven Wajer, 3 jr 15. Gerrit Franken, echtg. van Aaltje Ponsteen, 64 jr. 14. Louis de Feijter, 35 jr. 14. Ellebertus Dwung, 11 jr, 18. Aartje van de Biug, huisvr. -van Hendrik van den Har decberg, 68 jr. 15 Cathsrina Swaagman wed, Hermacus Doorn bos, 65 jr. «L PUTTEN. ONDERTROUWD. Geene. GETROUWD. Gerrit Ruiter en Cornelia Scbreuder. Evert Bos en Grada Elberta van den Btink. BEVALLEN, Hendrikje Bosch, geb. Rikkèrs, z. Antje Glismeijer, geb. Mozier, z. Angenietje Zwart, geb Veldman, d. Melie Ernsten, geb. van der Steeg, z. Wilieirtje van Beek, geb. Viscb, d. OVERLEDEN. Reijer Rijersefi, ook genaamd Stoffelsen, oud 88 jr. wedr. van Hendrikje Boon. Hen drik van Beek, oud 2 rand. Steventje van Boefjen, oud 8 rand. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 1(0 st. f3.50 (4.00 Seggs per H.L. f 5.60 it f 5 87 Biggaa f6.00 fll.00 Aardappslaa f 150 if 1.70 echter niet door, de man betaalde het telefoongesprek en verliet den winkel. Korten tijd later bemerkte de winkelier dat uit zijn colbertjasje, dat io de werkplaats hing, een porte feuille met f 600 a f 700 ver» dwenen whs De politie tracht thans den aspirant kooper op te sporen, om na te gaan, of deze van de verdwynirg afweet. Omtrent de ,,stad"« en „land kaarten", die thans by de distributie zijn ingevoerd, bestaat by het publiek eenig misver stand. Het blijkt niet overbodig te zljn,\ er nogmaals op te wijzee. dat van d« voedings* middelenkaarten met zwarten opdruk, (de kaarten dus, die in zoogenaamd „landgebied" zijn uitgereikt) alleen de bonnen voor melk en taptemelk, boter en aardappelen in „stadgebied" niet geldig zyn. Alle andere bonnen van de „landkaart" (brood, vleesch, suiker enz,) zyn zoowel in de stad als op het land geldig. Dit laatste schijnt door som mige winkeliers in do steden niet te worden begrepen, want er biyken bakkers of kruideniers te zyn, die bonnen met zwarten opdruk weigeren volkomen ten onrechte ■i in ontvangst te nemen, Bewd'ners van het platteland die een weekeind in de stad willen doorbrengen, of daar voor langeren tyd vertoeven, doen verstandig na te gaan of de plaats waar zij heen gaan, in „stadsgebied" ligt. Het zyn n.l. niet alleen steden, die tot „stadgebied" behooren, maar ook dorpen, b.v. Oegstgeest, Wassenaar, Beverwijk e.d. in ieder geval doet men er goed aan en voorkomt men voor zichzelf onaangenaamheden en ongemak, wanneer men de dbtributiesïamkastt naa-- de stad meeneemt^ Zonder d stributie- stamkaart worden in de tot stadsgebied behoorende p'aatsen beslist geefc bonnen geruild. Ten overvloede vestigen wy er nogmaals de aandacht op dat men met bonnen met rooden opdruk (dus bonnen van „stadkaarten") overal te recht kan in steden zoowel als op het platteland. De wed, thesaurier-generaal van het dep, van financiën, de heer F. L. Rambonnet, maakt het volgende bekend Naar aanleiding van vele binnengekomen berichten heb ben de daarvoor aangewezen kantoren en instellingen nog maals de aanwijzing ontvangen alle sinds 6 Maart 1942 buiten omloop gestelde munten ter inwisseling te aanvaarden Het publiek wordt in eigen belang dringend aangeraden den than3 gestelden termijn te benutten door de ingetrokken muntstukken voor 20 Sept. a.e. in te wisselen, daar binnenkort het in bezit hebben van deze munten strafbaar zal worden gesteld.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1