iberslust STREEKBLAD voor: Bons welke nu geldig zijn Woensdag 16 September 1942 OVEBVEIUWSCÏÏB BLADEN 98ste jaargang No. 73 HiRDElWIJK, HIERDEN, E1MEL0, NUNSPRET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, ELBURG, PUTTEN eis. Verschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Tel. No. 1 Ds regeling van de jacht Qufoorgiohtigheiti met gevouden lichtkogel 2 Liter 31 Oct. Vader door zijn zoon neergeschoten K 1335 Hoofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1 20 m.M. f 1.80 elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMV1ERS 5 cent Omtrent de plannen tot rege» ling van het jachtwezen en de instelling van jachtschappen verneemt het Vad. o.m. de volgende bijzonderheden Waterschappen kent iedereen en een jachtschap is ongeveer een soortgelijk begrip. De aan vrezige gronden worden zonder rekening te houden met de verdeelicg van den gronddgen- dom, gevormd tot jachtvelden met wildkundig juiste grenzen. Hiermede wordt bedoeld, dat men grenzen zoekt, welke een goede afsluiting van het veld vormen. Een straatweg, een kanaal of een poldergrens kan zoodanig zijn, dat het wild er ais regel niet over gaat en in zulk een geval zal men dus een natuurlijke scheiding tusschen twee jachtvelden hebben, daar men immers niet bang bekotft te zijn, dat men in het eene veld wild val den ander zal schieten en omgekeerd. Het spreekt vanzelf, dat het veranderen van bestaande toe standen in dit nieuwe systeem een geweldig werk beteekent en dat er een instantie moet ïljn van deskundigen, welke cp dit gebied een regelende functie heeft. De Algemeene Nederlandsche agersvereen. zal in hoofdzaak deze taak op haar schouders krijgen en om hiertoe in staat te zijn wordt deze vereeniging op ht oogenblik belangrijk ge teorgaciseerd tot een publiek rechtelijk lichaam met verordende sevorgdheid, terwijl een corps ran functionarissen (hoofdzake- Ijk eere-ambten) wordt aarge» iteid. Het is de bedoeling, dat aan iet hoofd van de vereenigmg sen laodjagermeester komt, die leer vergaande bevoegdheden lp jachtgebied krijgt en de jacht In Nederland zal letden Aan het loofd van iedere provincie komt len gewestelijk jagermeester dteo pp zijn beurt de provincie streken onderverdeelt en laarvoor^streekjagermeesters en plaatsvervangende streekjager psesters benoemt. De landjager door W, SCHIPPERS 51. J £ijn dood bracht gedurende lenigen tijd 'de tongen in het lorp in beweging, en men Beweerde, dat het gelaat van len doods zulk een af-chuwe ljke, verschrikte uitdrukking |ad gehad, dat de knecht van Ie hoeve, die het lijk gevonden ltd, er wel veertien dagen van Verstuur was geweest. Doch lok deze praatjes verstomden Jnder den alles vereffenenden leed van den immer voort- pilenden tijdstroom. HOOFDSTUK XIII IVan den strakblauwen hemel pd de son baar heete stralen |na loodrecht raar beneden schroeide en blakerde het leds bijna verbtande, bestoven las, dat aan den rand des ltuveis groeide. |Eenige maanden geleden was weg hier nog schaduwrijk Keest, doch de reusachtige, juwenoude bootnen, wier meester stelt voorts in ieder gewest nog een gewestelijk secretaris aan, die een gesalari eerd ambtenaar dervereen jging is Het is de taak van al deze functionarissen de jacht tot in onderdeelen te tegelen en de provincies op ds juiste wijze in jachtschappen in te deelen, waarbij natuurlijk bestaande goede velden gehandhaafd zullen worden. Het behoeft geen betoog dat de weidelijke jagers het zeer zullen toejuichen, dat einde lijk de soodige verbeteringen op jachtgebied worden doorge voerd en de nieuwe jachtveror- dening, waar hard aan gewerkt wordt, ziet men dan ook in spanning tegemoet. .Het staat wet vast, dat in deze verordening bepaald zal worden, Hat in ieder geval jachtvelden kleiner dan 75 ha. niet bejaagd mogen worden. Uitzonderingen zijn dan alleen mogelijk, wanneer het waterwild- jachten betreft met meer dan 50 pCt. water. Overwogen wordt om over het geheeie iand jachtopzichters aan te stellen, die dan misschien voor een deel door de overheid betaald kunnen worden au voor het andere deel door de pachters van jachtschappen. Zoo'n op» zich ter zou dan een aantal jachtschappen toegewezen krijgen ais zijn gebied. Eeuige arbeiders hebben bij hun werkzaamheden, op een akker van den landarbeider H. Akkermans een lichtkogel opge graven. Zij begingen de onvoor» zichtigbetd dit voorwerp uit elkaar te banieren en een hos veelheid brandpoeder in een brandende strcobos te werpen, De te volgen-van deze domheid bleven niet uit en een huaner j. GiHisse geraakte daarbij in bra d. Hy werd geheel overdekt roet brandwonden en moest in zorgelijken toestand naar het ziekenhuis te Breda worden gebracht, Ook een ander, Hamers, kreeg zware brand wo den aan beide armen. lommer die schaduw verschafte waren geveld, want de Amêri- kaansche stad Boston breidde zich snel in alle richtingen uit. Aan den weg, die van de stad naar het Westen loopt, was een troep werklieden bezig de heuvels af te graven, en met de uitgegraven aarde weer laagten en kuilen te vullen, ten einde de bodem geschikt te maken voor bouwterrein. 't Was zwaar weik en thans nu de zon hen zoo onbarmhartig op het lichaam brandde, dubbel zwaar, zoodat het waarlijk geen wonder was, dat allen hunkerden naar het oogenblik, dat de grijsgebaarde opzichter het teeken zou geven om te stoppen. Nog een kwartiertje, dan zou het schaftuur aanbreken, dat hun een uur van rust en verademing bracht. De meeste der mannen waren zwaar en forsch van lichaamsbouw, doch niet zeer groot van stuk één was er echter bij, die door zijn hooge, slanke gestalte zich in het oogvallend van de anderen onderscheidde, en daardoor dan ook blijkbaar de aandacht trok van een ruiter, die zooeven uit de richting der stad was komen aanraden, en thans op zyn gemak naar het werken der Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid 370 Zeep in diverse soorten 371 250 gr> wasch en zeeppoeder 382 Suiker 1 K.G, 390 Koffie 250 gram koffies^rrogaat 383 Jam enz, 500 gr. jam 384 Peulvruchten 250 gram 385 Gort enz. 250 gram 386 Vermicelli enz. 100 gram 449 450 reserve 250 gram Rijst Bon M Textielkaart 45 gram Scheerzeep VERSNAPERINGEN 46 en 47 Chocoladewerk 100 gram 48 en 49 Suikerwerk 100 gram TABAK sigarettenkaart 20 sigaretten 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigarillos of 25 gr. tabak BESCHUIT 75 gram j KAAS 388 en 389 (alg,) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. Geldig t.m. 30 Sept. 30 Sept. 3 Oct. 3 3 3 3 3 3 Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. 46A 47A 47 387, 47 47 B Vleesch 31 Dec. 3 Oct. 3 Oct. 12 Sept. 19 Sept. 19 Sept. 3 Oct. 19 Sept. 19 Sept. 47 Boter en Vet 46 46 A t/m 49 A B t/m 49 B 1 kwart rantsoen vleesch BOTER EN VET 125 gram boter De aanvullingsbennen voor perionen van 1 t.e.m. 20 jaar worden nader aangewezen. MELKKAART 3lk Liter 1»A Liter 50 (res.) 1% liter taptemelk AARDAPPELEN 2 K.G. aardappelen 1 K.G. aardappelen BROODKAART 4 rantsoenen brood y, rantsoen brood BLOEM 392,393, 394, 395 alg. 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem PETROLEUM 150 en 2- 47 A 47 B 47 A 47 B 24 Sept. 3 Oct. 3 Oct. 19 Sept. 19 Sept. 19 Sept. 19 Sept. 19 Sept. 3 Oct. Bonkaart „EA" 02 KAARSEN 24 van de petroleumkaarten S en T 300 gram kaarsen 30 Sept. BRANDSTOFFEN Bon 01,02,03 K.F (kookdoeleinden) 30 April 1943 01 BV t.m. 05 BV kaart DV 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dec. Eerste, tweede, derde en vierde periode 1 eenheid vaste brandstoffen 30 April 1942 grondatbeiders stond te kijken, zijn mooie donkerbruine merrie op het gebit beet, en met den langen staart de taiiijke vliegen op serf afstand trachtte te houden, De ruiter had den middelbaren leeftijd reeds over schreden, want zijn zware, rossige baard, die de grootste helft van zijn gelaat bedekte, was met veel grijs gemengd en wat van zijn gelaat overbleef, was zóódanig door de zon verbrand, dat de bruinroode kleur bijna zoo donker was, als die van een Indiaan. Zijn kleeding was van geicoid hertenleder. en over den schouder droeg by een buks, terwijl aan een leeren gordel een breed jachtmes bengelde. De vaak voorkomende gewoonte van menschen, die lang gewoon zijn in de eenzaamheid te leven, om namelijk in zichzelf te spreken, of liever hoorbaar te denken, scheen ook den ruiter eigen, 'k Zou me hard moeten vergissen", zoo mompelde hij, „als die jonge man veel achter den kruiwagen geloopen heeft, al doet hy zyn werk ook zoo goed als de beste; ik zie het aan de onhandige manier, waar op by *yn wagen oppakt; 't Moet een ijserstetke boy zyn, om in de hitte dat werk vol te houden, ais men het niet grwoon is". Nog een oogenblik bleef de ruiter toeven en hij merkte op, dat een der grondwerkers, een reeds bejaarde neger, van wien de lange, jonge man telkens den kruiwagen overnam, bjjna niet meer vcort kon. De jonge man liep echter zoo bard teiug dat de zwarte maar eerige meters behorfde te loopen met zyn geladen wagen. Toen de ruiter zag, dat de eerste den neger bemoedigend op den schouder klopte, begon hy weer te mompelen „Dat is er een met een ijzeren en oen gouden hart, maar een Amerikaan ii het niet, daar durf ik myn woord op verpanden, want die zou geen neger terwilie zyn, al bezwykt hy ook onder zyn last". Nu haalde de opzichter een groot zilveren horloge uit zijn vestzak en ca er een poosje op getuurd te hebben, hief hy de hand op, en riep met dreunende stem „Stoppen, mannen, atoppen I" Precies op de plek waar ze waren, zetten de grondwerkers Dit Is KOENRAAD VAN OEN ARBEIDSDIENST U «II hem dó «dgende dageo Id deze kcant vm vaffxspffljgniig zttdeo kennei» f Vorige week werd de lande» lijke buurtschap MeuLunteret, onder Lunteren, in opschudding gebracht door een moordaan slag, waarvan de 59 jari„ e land bouwer W. Bloemendaal het slachtoffer wetd. Der gewoonte getrouw begaf deze zich op het genoemde tijdstip naar buiten om de luiken der woning te sluiten, toen hy plotseling werd getrof fen door een schot uit een vuurwapen. Wankelend wist hy de deur van de woning nog te bereiken, waar hy bewusteloos ineenzeeg, Dokter Appel uit Lunteren, die yiings werd ontboden, constateerde, dat de rechter» long was doorboord, en daar onmiddeliyk levensgevaar be stond, werd het slachtoffer per ziekenauto overgebracht naar het gemeentelijk ziekenhuis te Arnhem, Bij het onderzoek naar den dader, dat onmiddel ijk door de politie uit Lunteren en Ede werd ingesteld, en waarby ook doch zonder succes, gebruik werd gemaakt van een politie» hun kruiwagen neer, en be gaven zich naar een houten gebouwtje, waar een dikke vrouw, geholpen door een negerin, aan de mannen brood met kaas of spek, benevens fléscchen bier of glazen whisky verkocht. Ook de jonge man, die daar straks zoo de aandacht van den ruiter trok, kwam met een stuk brood, een homp kaas en een flesch bier in de band naar tuiten, en keek om zich heen waar hij zich zou nederzetten, om zyn eenvoudigen maaltijd te nuttigen. Thans scheen zijn oog een plekje gevonden te hebben, dat hem geschikt leek, want in schuine richting liep hy tegen den heuvel op, blijkbaar met het doel, achter een hoop kruipplanten, die langs den weg lagen opgestapeld, een schuilplaats te zoeken tegen de brandende zonnestralen. Nu was hij vlak bij den ruiter, en deze. die wel eens weten wilde, of zyn veronderstelling van dsar straks, dat de jonge grondwerker een buitenlander zou zyn, juist was, knoopte met de vrymordigheid, den mannen van dit land eigeo, een gesprek met hem aan. hond, tastte men aanvankelijk volkomen in het duister en olk spoor, dat tot een snelle op lossing van het drama kon leiden, scheen ten escenmale te ontbreken. In den loop van den volgende dag vestigde de oudste 29 jatige zoon van het slachtoffer door zyn gedrag de aandacht der politie op zich en toen men verschillende ver klaringen, door hem afgelegd aan de feiten ging toetsen, bleek er alle grond aanwezig tot arrestatie over te gaan. In het begin trachtte de verdachte nog zijn onschuld staande te houden, doch de aanwijzingen stapelden zich dermate op. dat by een volledige bekentenis af* legde, Tusschen vader en zoon bleken sedert gcruimen tijd ernstige meeningaverschillen te hebben bestaan en deze oneenig- heid schijnt den zoon tot zijn daad te hebben gebracht. Op den bewusten avond schoot hy uit een raam der wodng van zeer korten afstand, op zyn vader met een buks, met het voornoemde noodlottige gevolg. De toestand van des getroffene is nog steeds citiek, De dader, die thans zeer onder den indruk is van het gebeurde, stond gunstig bekend. Nader wordt nog medege deeld, dat het wapen waarvan de dader zich bediende, nog denze tden dag door de politie in beslag kon woidrn genomen. Volgens verklaringen van cien verdachte, tydeas het verhoor afgelegd, zou dit wapen een buks van klein kaliber hebben toebehoord aan den landbouwer G v. d K„ wonende te Lunteren, Genoemde persoon weid door de politie gearresteerd verdacht van het onbevoegd voorhanden hebben van een vuurwapen. „Men kan niet zeggen, vriend", zoo begon hij „dat gijlieden daar beneden op een gemakke lijke wijze je brood verdient, en als ik me niet vergis, waren er een paar van je kameraads, voor wie het hoog tijd werd, dat het schaftuur sloeg", Over het knappe, door de Amerikaar sche zonnehitte ge» bronsde gelaat van den gtond* werker trok een zwaarmoedige glimlach. „Gemakkelijk verdienen we* ons brood wel niet, dat is zeker", antwoordde idze Jorricga (want by was bet), „maar we verdienen het eeriyk, en dat wil in dit land ook iets zeggen". Onderzoekend keek de tuiter den jonkman in de oogen. „Ge zyt een buitenlander, vtirnd, en ge bebt, naar ik veronderstel, geen erg prettige ervaringen opgedaan, dat ge uw vaderland hebt verlaten. Doch, zco ging hij voort, ,,ge zult mogelijk denken: waai om bemoeit die vreemdeling zich met dingen, die mij aangaan tn niet hem. Laat me je dan dadelijk zeggen, dat het &y niet ontgaan, is, dat je daar straks dien ouden neger het werk verlichtte, omdat het bem te zwaar werd zooiets ziet men hier van blanken hoogst zelden, maar my deed het goed, want ten slotte zyn we torh allen schepselen van één God. Wordt varreigd);

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1