Bekendmaking Distributie. Plaatst eea Kleintje aterdag 12 September 1942 OTEEfELUWSCII BLADEN 98ste jaargang No. 72 STREEKBLAD voor IRDERWIJl, BIERDEN, ERHELO, HUNSPEET, HULSHORST, ELSFEET, DOORNSPIJK, ELBURG, FUTTEN eas. VOOR VIJFTIG JAAR. srschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f 1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Tel. No. 1 Dit het Overveluwsch Weekblad van 17 Sept. 1892 Een grootscheepsche bonnenhandel te stem des volks Van hst fruit mag niets verloren gaan Doodvonnis wegens bet bezit van wapenen, Eet geen ongeschild of ongewasschen fruit Landbouwer werd f 1500 afgeperst iofd redacteur J. Vo'gers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. f 1.80 elke m.M. meer 9 cent Ingezonden raededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD. 18 Sapt Mattbeos Rooze e.D Albertje Klaver. Dirk Foppen en Grietjen Braining GEBOREN. 10 Sept. Aaltje, d. v. Wouter Janzen en G etjen KI» as-en. if. Bartje, d. v Jacob Hop en Willemtje Poolen 14 Willem z. v. Jau Jansen en Wtjla Sophi* Lr U'sa Pezholt. Dirk, z. v., And ies Hoeven enjennigje Wursten OVERLEDEN in Sept Hetmina Rotteveel oud 9 dagen ERMFLO NIET ONTVANGEN PUTTEN, ONDERTROUWD. Aalbert van Beek en Elbertje Hartgerser. GETROUWD. Gerrit Eersen en Rengwrtje van Shchtenhorst. BEVALLEN. Geene. OVERLEDEN. Willem Frederik Gaidenb ork oud 3 mnd MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 et. Rogge per H L Biggtn Aardappelen f3.50 i I 5 S3 l f 6 00 i ma i f4 00 f5 87 f 11 00 f 1.70 Gedurende het tijdvak van 13 Sept t.e m. 3 Oct. 1942 zai de uitreiking der volgende bonkaarten plaats hebben bonkaart levensmiddelen 11de peuode aardappelkaarten extra kaarteo voor zwaren arbeid. Medegebracht moeten worden de stamkaart, het inlegvel en ingevuld formulier MD 32 indien men voor aardappelkaarten in aanmerking wenscht te komen. De uitreiking heeft plaats voor achternaam begint met de letters A, D en Ëoonen B t.e.m. Bosch Boschheide tot einde B C, E en F G, I en J HARDERWIJK voor hen wier Maandag 14 Sept. 1942 Dinsdag 15 Sept. 1942 Woensdag 16 Sept. 1942 Donderdag 17 Sept. 1942 Vrijdag 18 Sept. 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en 3.30 uur Voor ERMELO A, C, E en F B t.e.m. Ëo Br tot einde B D G, 1 en J Maandag 14 Sept. 1942 Dinsdag 15 Sept. 1942 Woensdag 16 Sept. 1942 Donderdag 17 Sept. 1942 Vrijdag 18 Sept. 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en half 4 Voor ELSPEET A, C en D B E, F en G H, I en J K en L Maandag 14 Sept. 1942 Dinsdag 15 S?pt. 1942 Woensdag 16 Sept. 1942 Donderdag 17 Sept. 1942 Vrijdag 18 Sept. 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en half 4 Voor NUNSPEET A en D B t.e.m. de Boer Bcere t.e.m. Bouw rest letter B C, E en F Maandag 14 Sept. 1942 Dinsdag 15 Sept 1942 Woensdag 16 Sept. 1942 Donderdag 17 Sept. 1942 Vrijdag - 18 Sept. 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en half 4 ATTENTIE 1 EEN NA-UITREIKING ZAL NIET PLAATS HEBBEN, EEN IEDER IS VERPLICHT OP DE VOORGE SCHREVEN DAG TE KOMEN. in verband hiermede zijn vast gesteld, had hij het bijna twee jaar lang opzettelijk achterwege gelaten, de pistool en de munutie in te leveren, en had hij het wapen in zjjn bezit gehouden. Eenigen tijd geleden is de Economische brigade van de Almelnsche politie een zeer omvangrijken en wjjdvertakten handel in dietributiebonnen op het spoor gekomen. In verband daarmede werd een groot aantal arrestaties verricht. Niet minder dan 17 personen zijn definitief in arrest gehouden en ter be schikking vnn de Rijksrecherche- centrale gesteld. Het betreft hier het op groote schaal verhandelen van allerlei distributiebonnen, voornamelijk boter- en vetbonnen, kaas en peulvruchtenbonnen en jambon nen. Deze werden vooral ia de omgeving van Eibergen en Almelo door een aantal men- tchen bij voorkeur bij boeren opgekocht en aan bepaalde personen ter band gesteld. Zij ontvingen daarvoor een gelde lijke belooning. Hier en daar b.v. in Almelo en in Eibergen waren centrales, die voor het overbrengen van de bonnen naar Amsterdam zorg droegen. Dc menschen van deze centrales,de,overbrengers' en de personen, die de bonnen in Amsterdam weer aan den man brachten, moesten allemaal wat aan den bonnenhandel ver* dienen, terwijl de bonnen een maal in Amsterdam aangekomen veelal daar weer meerdere malen van eigenaar verwisselden, zoo* dat b.v. tenslotte voor één boterbon 10 A 11 gulden werd betaald. De politie heeft kunnen vaststellen, dat door de hande* laren in een tijdsbestek van ruim sen half jaar voor ruim 100.000 gulden aan bonnen is verhandeld, ziekte van het vreemde woord heerscht nog steeds Nederland. Daar is al veei ft gedokterd, maar de genezing it nog op zich wachten. Het temde woord is een hardnek- je bacil, en de zieke beeft et veel trek om beter te worden, ergste vgand van de genezing de zieke zelf. Waarom laten wij, Nederlan- irs, onze schoone taal toch «rwoekeren door het vreemde aord? Is het pronkzucht of makzucht Vinden wij het eemde woord mooier dan het ederlandsche of zijn w$j zpo einig Nederlandsch, dat wij it beste, wat wij hebben, ver- itachtzamen als een vod? By •a ontwikkeld volk hoort een Ic geschakeerde taal, omdat jt vooitdringende denken altijd euwe onderscheidingen maakt, e in altijd nieuwe taalschakee ngen tot uiting komen. Waarom raden wij dan zoo weinig onze Jkseer op, dat wij woorden itleenen aan het denken van idere volken, alsof wij te slap ;7 f te arm zijn om zelf woorden scheppen We zouden ieder, die spreekt schrijft, op het hart willen toch nauwkeuring te ia het gebruik vaa zijn taal. Het is zoo, dat een intal vreemde woorden ^onver* ingbaar zijn. Die zijn dan ook het Nederlaasch binnenge tongen en hebben wel burger icht verkregen. Zulke woorden jn een stek van onze taal eworden. Het woord concert'' ijvoorbeeld, dat samenklank Dl eteekent, is een Nederlandsch loord ga word *n. Hetltaliaansche oord cencerto is in het Fransch oncert geworden en zoo in het Itderlandsch overgegaan. Nu is jammer, dat indertijd, het wel de zestiende et uw ge rest zijn, geen Nederlatlscb Ioofd gevormd is voor een zaak ie uit den vreemde tot ons tram, en dat nadien nooit een Dging werd gedaan, voor het toord ,concert" een goed ederlandsch woord te vinden, bewgst wei, dat vnoral in begin het begrip: „m«zirk- oerieg" zoo buitenlard^rh tas, dat het Nederlansche den- en geen behoefte gevoelde er en eigen vorm voor te vinden. We hebben dat te aanvaarden. Vie nu nog een ander woord oor „concert" zou gaan verzin en en gebruiken, zou geen 'stemming en navolging vinden, zoo zou bet met veel woor- gaan die in het mozaïek onze taal bun blijvend eI laatsje hebben gevonden. Laat men zich evenwel niet jjsmaken, dat er veel onver- tngbare vreemde woorden zijn.' zijn door onze slaafsche avolging en napraterij van ooral Franzche en Engelsche itdrukkingen zoo zlordig gewor- ta, dat het vreemde woord al den mond of de pen is. oordat het Nederlandsche zijn :ans gehad heeft. Wij ljjden de siekte van 't vreemde loord. Neem het eerste het beste agblad, en ge treft tientallen foorden en uitdrukkingen aan, gamakkeiyk door Neder- mdsche kunnen vervangen lorden. Het heeft den „reporter" .gefrappeerd", dat de „excel- »te" „declamatie" van den B ei !Z( is iji «n irk Pl m, en et en ch „artiest" een diepe „impressie" op het „auditorium" maakte, terwijl het den verslaggever even goed had kunnen treffen, dat de uitnemende voordiacht van den kunstenaar een diepen indruk op da toehoorders maakte. Is dit Nederlandsch U te kaal, te asm, te weinig klankrijk Laat U dan nooit meer voor staan op Uw Nederlanderschap. Het voornaamste kultuurbezit van een volk is zijn taal. Wie zijn taal minacht, verloochent zijn volk alsof het zjjn' afzon dcrlijk bestaan niet waard zou zijn. Zouden wij dan niet trachten, goede, gezonde Nederlanders te worden door tenminste onze eigen taal zuiver te spreken en te schrijven Uit de „Luistevgids" De secretaris generaal van het Departement van Landbouw en Visschetij deelt aan hen, die op eeatgerlei wijze in hun beroep de beschikking hebben over verach fruit het volgende mede In de tegenwoordige omstan digheden moet tot eiken prijs worden voorkomen, dat van het beschikbare fruit eenige hoeveel heid door bederf verloren gaat. De mogelijkheid bestaat, dat ten gevolge van incidenteels oorzaken als stagnatie in het vervoer, weersomstandigheden enz. fruit dreigt te bederven. Dit bederf zal nog kunnen woroen voorkomen, indien men plaatselijk in bepaalde situaties snel zou kunnen optreden. Daartoe staan echter wettelijke maatregelen in het belang der voedselvoorziening in vele ge vallen in den weg. Dit nu kan nooit de bedoeling van deze wettelijke voorschriften zijn. Derhalve is bepaald, dat aan een ieder die met zfln fruit in bovenvermelde omstandigheden komt te verkeeren, door de veiling of den plaatselijken burrauhouder ontheffing kan werden verleend van elke be paling op bet stuk der voedsel voorziening hetzij dit een verbod inhoudt dan wel een verplichting oplegt welke het voorkomen van bedetf en by gevolg de aanwending Voor de voedselvoorziening in den weg zou staan, Dit geldt niet enkel voor denger.e die over fr uit beschikt ten tyde van het optreden der incidenteele oorzaak, doch ook voor diens rechtsopvolgers, mits do'or hen kar worden aangetoond dat de party fruit in de bovenbedoelde omstandigheden verkeerde Ten overvloede moet er op worden gewezen, dat met dezen vorm van toepassing van het „nood breekt wet" op geen enkele wyze bedoeld wordt de be staande wetteiyke bepalingen aan kracht en beteekenis, te doen inboeten. Voorts zal zorgvuldig worden gewaakt en streng worden op getreden tegen misbruik en tegen elke vorm van persoonlijk toedoen in verband met het bederf. ruims keute en zonder bon Een der bakkers stelde toen voor, dat de hevig ontstelde landbouwer 1500 gulden zou betalen, waarmee deze ten slotte accoord ging, Toen hem later echter bleek, dat de mannen het geheele verhaal verzonnen hadden, msngde hij de politie in het geval. Naar thans ter zitting bleek, had de bakker ook geprobeerd by andere boeren eenzelfde kunstje uit te halen, hetgeen hem echter niet was gelukt. De officier van justitie qualificeerde de afpersing als een typische sluikhandel chan tage. Beide verdachten, die niet ongunstig bekend staan, hadden een goede zaak. Zy stortten zich echter, aangelokt door de dolle winsten, die zij meenden te kunen maken, in den clan- destienen handel en kwamen van kwaad tot erger. Trgen beide verdachten eischte hy 5 maanden gevangenisstraf, reke ning houdend met het feit, dat de hoofddader momenteel zyn straf van 5 maanden, opgelegd door den ecoeomischen rechter uitzit, terwijl de ander reeds 4!A maand iii voorarrest wordt gehouden, Het Duitsche Obergericht in het bezette Nederlandsche ge bied heeft den Nederlandschen staatsburger Pieter Johan van Loon uit Rotterdam wegens het bezit van wapenen ter dood veroordeeld. De thans 53 jarige beklaagde Pieter Johan van Loon was eigenaar van een cafébedryf te Rotterdam Op 21 April 1942 was de beklaagde in zyn café met een man in twist geraakt. Toen die man aanstalte maakte het café te verlaten, liep de beklaagde naar zyn slaapkamer en haalde daar een met zes scherpe patronen geladen pistool. De beklaagde volgde den man op straat en loste een schot in de lucht om hem schrik aan te jagen. Hoewel de beklaagde op de hoogte was van de voorschriften in zake het bezit van wapenen ea van dn zware straffen, welke In sommige steden, o.a. te Arnhem, hebben zich de vorige week gevallen van ernstige iogewandstoornissen voorgedaan welker beteekenis door de patiënten en hun dmgeving helaas werden onderschat. Naar de verscbyDselen werden zy met diarrhee gekwalificeerd en de betrekkelijke onachtzaam heid, welke hieruit voort sproot, heeft er zelfs, toe geleid, dat eenige gevallen een doodelijke afloop hebben gehad By onderzoek is te Arnhem önomstootelyk komen vast te staan, dat de oorzaak moet worden toegeschreven aan bacil laire dysentery aangebracht door een inwoner die uitstedig wa» geweest. In verband hiermede wyzen wij er op, dat het zeer ge» wenscht is geen ongewasschen en ongeschild Luit te gebru ken en verder regelmatig de handen te wasschen Ook aarzele men niet, zich tot een geneesheer te wenden in geval van diarrhee of andere ingewandsstoornissen, Een zeer bijzonder geval van afpersing kreeg de Bossche rechtbank te behandelen Het betrof hier twee bakkers uit Helmond, die terecht stonden, omdat zy een landbouwer uit Asten 1500 gulden hadden afgezet. Zoowel de verdachten als de benadeelde waren betrokken geweest in een frauduleuzen handel in rogge. Een der bakkers was ten slotte tegen den lamp geloopen en had voor den economischen rechter moeten verschijnen, die hem tot 5 maanden gevangenisstraf veroordeelde. Hij was toen met zyn compagnon naar den land bouwer gegaan, wien bij vertelde, dat hij over 14 dagen weer voor moest komen, en dat hy dan ook den saam van zyn mede plichtigen zou moeten noemen. Slechts als de landbouwer er wat geld voor over had, zou hy diani naam verzwijgan. Als vroeger}: Ziet de etalage,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1