i STREEKBLAD voor: amenwerking Bons welke nu geldig zijn 'eensdag 9 September 1942 OVBRYELUWSCHB BLADEN 98ste jaargang No. 71 1 IRDERWIJX, HISRDEN, EK1EL0, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, ELBUR6, PUTTEN eu. r V.:$ L-if |erschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Tel. No. 1 Alle oude geldstukken buiten omloop Vlotte terugbetaling door de Rijkspostspaarbank Zware straffen voor clandestiene slachters Strooregeling oogst 1942 Klompenbears te Epe De Veluwsche klompenmakers Vervoermbod rundvee Vier dsoduoDnissen in commnnisten-proces v.' -W ..fee m ry^ïa-'V» \-.V V"" fa '.'v/vL-:.' Or„f" \v ■it;. *»- ,.r l 1335 goofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. fl.80 elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief I,OSSE NUMMERS 5 cent Iaal op die hei De oudeten onder ons irinneren zich de heistelling, met niets dan mannenkracht crd bediend. Tien mannen ukken tegelijk aan tien touwen het zware heiblok omhoog trekken. Dan lieten ze op tzelfde oogesblik het touw Met een zwaren slag viel tt blok op den kop van den aal, die de wereld in zakte. Haal op die hei, riep de eibaas, en zijn roep werd een jatgezang, dat regelmaat en erkgemak gaf aan den zwaren beid. Zwijgzame mannen waren at, die grondwerkers, maar im werk was voortreffelijk en ia lichaam sterk en gewillig, ommigen ervan waren lastig, hadden dikwijls wat tegen kaar, maar als het op werken aakwam, gaven ze htsn volle racbt. Haal op die hei, en nog en keer, en nog een keer, zong baas, en de stoere lijven ramden zich en rekten zich en ogen naar elkaar om de tien rachten tot één kracht te ver enigen. Dat was samenwerking I Die mannen waren te verstan- ig om te trachten ieder afzon- «lijk het heiblok omhoog te euteren. Ook hebben ze nooit eprobeerd. achter elkander te oen wat ze nu samen deden, lidden ze ooit het gedaan, dan idden tien menschen bun rachten verbruikt zonder tot en resultaat te komen. We kennen die aardige som ïetjes uit ons rekenboekje s ééa man in één dag 800 teenen metselt, hoeveel steenen etselen dan twaalf mannen veertien dagen De bedoeling dat de scholier in zijn inooozde schranderheid 800 met 2 x 14 zal vermenigvuldig» n. aar die theorie gaat rooit en eigens op. Als de twaalf met laars elkaar verstaan en een oede werkverdeeling hebben, ut het misschien vlugger, ebben ze geen goede werkver- eling, kunnen ze het mrt kaar niet vinden, zoodat er eèl tijd en moeite vertogen lat in gebabbel, wederzijdsche itiek, twist en staking dan lijven de steenen liggm de jd gaat voort en de som komt iet nit. Wat gaat, bjj samenwerking u goede verstandhouding, het erk licht en prettig. Moeilijk eden, die er altijd zijn, lossen ich vanzelf op, en elke dag is elkom om het werk, de kame- lïdschap en de arbeidsvreugde. Als daarentegen de samen- «rkers tegenwerkers worden, lie hun kostelijke krachten en iven gebruiken om elkaar te titiseeren, dan verliezen ze un eigen aandeel in het ge- leenschappelijke werk en ver namen den arbeidslust van de oedwiilige werkers. Een kind ligt in de wieg. ie hoe de vijf vingers van het owennige handje nog vreem- tlingen voor elkaar zjjn. Wacht 'mige maanden, dan grijpt het undje Uw vinger al vast, omdat Ie vingertjes in dien korten tijd lewoon zijn geraakt aan samen* lerking. Wacht nog twintig aar en smenwerking is volmaakt eworden nu zij een sonate an Mozart op de piano spelen, I een schoenzool aannaaien of de vaten wasschen. Bij alles wat tot een goeden uitslag leidt, is samenwerking geweest. Bij den groei van een plant, een mensch, een gezin, een bedryf, een volk, is samen werking het eerst noodige. Waar die ontbreekt, verlept de plant, misgroeit de mensch, valt het gezin uit elkaar, gaat het bedrijf te gronde, en wordt het volk een doeliooze veelheid. Samenwerking op elk gebied, waar het maar mogelijk is, in bet gezin, in het volk, in Europa, daar richten wij ons op met onze beste krachten. De fundamenten van ons bestaan moeten stevig zijn. Haal op die hei! Uit de „Luistergids" Bij beschikking van den secretaris generaal van het departement van financiën zijn met ingang van 5 September de in omloop zijnde gangbare zilveren rijksdaalders, guldens, halve guldens, kwartjes en dubbeltjes en de bronzen halve stuivers buiten omloop gesteld. De munten en de reeds op 6 Maart j.i. ingetrokken nikke len stuivers en bronzen centen kunnen tot en met 19 Septem ber a s. worden ingewisseld by de kantoren van de Nederland- ache Bank, de postkantoren, de bykantoren en hulpkantoren der posteryen en de post stations. Tot nog toe was het bij de Rijkspostspaarbank zoozonder voorafgaande aanvraag kon men alieen op het kantoor waar men was ingeschreven dadelijk een zeker bedtag (ten hoogste f 100 op zijn boekje teiugontvangen. Op dal kandoor alleen berustte n.l. de hacdteekening van den inlegger, waarmede die onder de kwitantie moest worden vergeleken, Met handhaving van deze regeling zal, met ingang van Maandag 7 September e.k,, op elke postinrichting in Nederland die voor den volledigen spaar- bankdienst is opengesteld, een bepaald bedrag op het boekje kunnen worden opgenomen, behalve door inleggers onder 15 jaar, gemachtigden, wettelijke vertegenwoordigers en andere dan natuuriyke personen (ver- eenigingen, firma's e.d.) Voor- waaide daartoe is, dat men zyn persoonsbewijs toont. Het bedrag, dat op een ander kantoor dan dat van inschryving rechtstreeks wordt terugbetaald, is voorloopig beperkt tot 50 gld. in zeven dagen, mrt dien verstande, dat men in 7 dagen in totaal niet meer dan f 100 rechtstreeks kan ontvangen. De slachter Jacob van Nieuwenhuizen te Ermelo heeft in den loop van een jaar in vereeniging met den los werk man Just Townsend in totaal 15 varkens en 6 koeien clan destien geslacht en het vleesch met winst verkocht. Zy hebben daardoor de distributieproce dure voor de dekking der be hoeften van de gemeenschap Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid Geldig t.m. 370 Zeep in diverse soorten 30 Sept. 371 250 gr. wasch en zeeppoeder 30 Sept. 382 Suiker 1 K.G. 3 Oct. 390 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 3 Oct. 383 Jam enz. 500 gr. jam 3 Oct. 384 Peulvruchten 250 gram 3 Oct. 385 Gort enz. 250 gram 3 Oct. 386 Vermicelli enz. 100 gram 3 Oct. 449. 450 reserve 250 gram Rijst 3 Oct. Bon M Textielkaart 45 gram Scheerzeep 31 Dec. VERSNAPERINGEN 46 en 47 Chocoladewerk 100 gram 3 Oct. 48 en 49 Suikerwerk 100 gram 3 Oct. TABAK v 46A sigarettenkaart 20 sigaretten 12 Sept. 46A 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigarillos of 25 gr. tabak 12 Stpt. BESCHUIT 46 75 gram 12 Sept. KAAS 387, 388 en 389 (alg.) 100 gram 3 Oct. VLEESCH EN VLEESCHWAREN 46 A Vleeschwaren 1 rantsoen vlceschw. 12 Sept. 46 B Vlaesch 1 kwart rantsoen vleesch 12 Sept. BOTER EN VET 44 Boter en Vet 125 gram boter 12 Sept. Res. 335, 336, (pers. 4 t.e.m. 13 jaar) 12 Sept. 35, (pers. 13 t.e m. 20 jaar) 12 Sept. (kind. 0 t.e.m. 3 jaar) 12 Sept. MELKKAART 3l/s Liter 3 Oct. Is/* Liter 3 Oct. 1—49 en 249 (res.) 1% liter taptemelk 12 Sept. AARDAPPELEN 46 A DA K.G. aardappelen 12 Sept. 46 B lh K.G. aardappelen 12 Sept. BROODKAART 46 A 4 rantsoenen brood 12 Sept. 46 B rantsoen brood 12 Sept. BLOEM 392, 393, 394, 395 alg. 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 3 Oct. PETROLEUM 2 Liter 31 Oct. KAARSEN 24 van de petroleumkaarten S en T. 300 gram kaarsen 30 Sept. BRANDSTOFFEN Bon 01,02,03 K.F (kookdoeleinden) 30 April 1943 01 BV t.m. 05 BV kaart DV 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dcc. Eerste, tweede, derde eh vierde periode 1 eenheid vaste brandstoffen 30 April 1942 2—35, 2- 4—36, 46 A t/m 49 A 46 B t/m 49 B Bonkaart „EA" 02 belemmerd, en de officieele vlreschvoorzienicg in gevaar gebracht. De op deze wijze aan de rechtvaardige distributie onttrokken hoeveelheden vleesch zouden voldoende geweest zyn om meer dan 200 personen gedurende 1 jaar de hun toe komende vleeschrantsoenen te verstrekken. Het Duitsche Obergericht heeft beide daders tot elk 4 j»ar tuchthuis veroordeeld. De medebeklaagde. landar beider Peter van Olst, die den beiden* hoofddaders enkele malen zijn schuur voor het clandestiene slachten ter be schikking heeft gesteld, doch zelf niets van het vleesch heeft gekregen, werd wegens mede plichtigheid tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Aan houders van geiten en varkens, die geea grootvee houden, kan alsnog een toe wijzing voor gebruik uit eigen oogst worden verstrekt van 100 kg stroo per jaar per geit of varken. Aan houders van schapen kan een toewyzing voor gebruik uit eigen oogst of een aankoop- vergunning van 100 kg per jaar per dier worden afgegeven, indien het aantal schapen, dat op het bedryf wordt gehouden, in verhouding tot het aanwezige grootvee zoo groot is, dat de voor de laatste categorie toe gewezen hoeveelheid stroo niet voldoende is om ook voor de schapen gebruikt te worden Uit den aard der zaak zal in dit geval slechts stroo toege wezen kunnen worden, indien voor schapen-geen ander pro duct dan stroo gebruikt kan worden. Veehouders, die meenen voor bovenbedoelde toewijzingen of aankoopvergunningen in aan merking te kunnen komen dienen zich zoo spoedig moge lijk met den Plaatselijkea Bureauhouder van hun district in verbinding te stellen. In Epe is de 25ste klompen- makervereeniging ,,Oece en omstreken" gehouden. Over gebrek aan belangstelling heeft zy niet te klagen gehad. Ia de geschiedenis van de jubileerende beurs is dat wel eens anders geweest. Foto Arnus tb jaar getrouwd, ten diamanten bruidspaar in Zweden. Hij is 98 en zij 3 jaar jonger hebben een goede reputatie. Hun werkstukken blinken uit door nauwkeurigheid. Zy be treuren, dat door de groote drukte, die tegenwoordig in hun bediijven heerscht, het handwerk meer en pneer op den achtergrond wordt gedron gen, Voor het handwerk, dat het nog steeds van het machine- werk wint, heeft men niet vol doenden tijd. Dit kwam ook op de beurs tot uiting. Het aantal inzendingen, dat handwerk was, was maar gering. Het Bedrijfsscbap voor Vee en Vleesch maakt bekend, dat met ingang van 7 September 1942 een vervoerbod voor rund vee afgekondigd is. Het vervoer van rundvee zal dan slechts geoorloofd zijn, indien voor de desbetreffende runderen geleide- biljetten zijn afgegeven. Dit verbod geldt nieta. voor nuchtere kalverenb. indien het vervoer ioopend plaats vindt voor eigen bedryf over een wegafstand van ten hoogste 5 km. Het vervoer van rund vee raar een markt en binnen de bebouwde kom van een marktplaats op den dag van de markt en dm dag daarvoor moet steeds door een geleide biljet gedekt zijn. By verkoop van een rund of inscbaring op een ander bedryf dient voor het vervoer van het desbetref fende rund steeds een geleide- biljet te worden aangevraagd, ook al is de wegafstand, waar over het rund vervoerd wordt, minder dan 5 km. Voor het vervoer van bedryf naar een markt of van een veehouder naar een veehouder zyn geleidebiljetten te verkrygen bij de plaatselijke bureauhouders, voor het vervoer van een markt by het daarvoor aangewezen personeel op deze markt. Bij rechtstreekschen verkoop van veehouder naar veehouders, dient de kooper by zijn P. B. H. eerst een machtiging (aankoop* vergunning) aan te vragen. Deze aankoopvergunning dient door den verkooper onder overleg ging van zyn veeboekje bij zyn P. B H. ingeleverd te worden, die hierop ren geleidcbiljet uitreikt. Aan handelaren kan tegen inzage van het han delaarszakboekje en het vee boekje van den verkooper* veehouder een geleidebiljet worden afgegeven zonder dat een aankoopvergunning wordt overgelegd. De geleidebiljetten moeten bij den P. B. H. worden aange vraagd ten minste drie dagen voordat het vervoer plaats vindtlatere aanvragen worden niet in behandeling genomen. By bet aanvragen van een geleidebiljat voor het vervoer van rundvee van een markt af dient of het hacdelaarszak* boekje of het veeboekje van den veehouder, waarheen het betreffende[rundJvervoerd wordt ter inzage te worden gegeven; een aankoopvergunning is hier- by niet benoodigd. De geleide biljetten uitgereikt voor het vervoer van runderen naar een bediijf, dienen door den ge- adreseerde by zijn P. B. H, te worden ingeleverd uiterlijk 2 x 24 uur nadat de desbetreffende runderen op zyn bedrijf zyn aangekomen onder overlegging van zijn veeboekje of hande- laarszakboekje. In het proces tegen de acht communistische verdachten, die voor het Obergericht te Utrecht terechtstonden wegens het drukken en verspreiden van communistische lectuur, werden 4 doodvonnissen uitgesproken n.l, tegen den 38 jarigen metaal* bewerker F. A. Kolder, den 24 jarigen metaalbewerker K. den Braven, den 25 jarigen wagenlichter der Ned, Spoor* wegen G. Schuurman, en den 23-jarigen Joodschen^ bakker Roodenburg.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1