Eaterdag 5 September 1942 98ste jaargaig No. 70 let wonder zingt in ons hart Bekendmaking Distributie Wie wil zijn tabak laten fermenteren Plaatst w Kleintje VOOR VIJFTIG JAAR. OVERVELUWSCHE BLADEN STREEKBLAD voor: ARDERWIJK, HIERDEN, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, ELBUR6, PUTTEN eis. erschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Tel. No. 1 Hooi-inlevering 1942. Landbouwers ernstig gewond Toelating tot de nijverheidsonderwijs. Jeugdig misdadigster Minder boterbonnen in hotels Zooveel mogeiyk zal bevor Vaar- en ankerverbod op het IJsselmeer. Uit het Overvelnwsch Weekblad van 10 Sept. 1892 oren het orkest hangen hoog in de zaal een paar vogel* Eitjes aan dunne draden. In Ik der nestjes zit een micro* on. Die zingen het concert sn aether in. Hoe komt het heele orkest m tachtig man in zoo'n nietig Eitje En hoe gaat al dat iluid van tachtig instrumenten oor dien dunnen draad dat in toch niet I En hoe houdt ie draad al de verschillende eluiden uit elkaar, zoodat de ioolklank blijft bestaan naast e trompet en de trom, en i onuitsprekelijk ingewikkelde liniatuur-eif feitoren van tril* agsverhoudingen met een snel* eid van ik weet niet hoeveel uizend kilometer per seconde ide benauwde metalen ruimte oortjaagt naar een ontvaog- oestel en vandaar naar een oren (de sender) en vandaar e lucht in, zóó, zonder geleide tar Uw antenne, geachte lezer ie haar langen vinger hoog psteekt in de lucht en de onderderlei, misschien duizen erlei trillingen uit alle moge* )ke zenders opvangt en corgeeft naar Uw toestel, dat p Uw verlangen, met een ingerbeweging, uit de voor ins onontwarbare kluwen tril ingen juist die schift, welke U tteresseeren En ^oe worden lan dte millioenen aethertril Ingen omgetooverd in lucht* rillingen, die Uw trommelvlies iet een rustloozen trommelstok ewerken en daarachter uiterst ijae snaartjes aan het trillen laken waardoor de gehoor enuwen nog fijnere, niet meer laarneembare electrische sein* jes naar Uw hersenen kunnen terbrengen Wat daar verder gebeurt, in e donkere kamer, dat weet iemand. Hoe kunnen al die lectrische seintjes tezamen een son een accoord, een melodie en ontroering scheppen, ja een inerlijke wereld opbouwen, en tot deelgenoot maken van de eheimzinnige weteld van blijde a smartelijke klanken, die eens pgebloeid is in de ziel van den imttenaar De man, welke die wereld ëhlep of liever, in wiens geest is wereld geschapen Werd is inds lang vergaan tot stof. Zijn trienen, in de donkere aarde ingezet tot bestanddeeien van et lichaam van insecten en linten hebben sedert dien tijd tmderd andere vormen aange- amen, hebben als vlinder* leugels geschitterd in de zon, !i bloemen gegeurd in Uw imer, of als welige vruchten (hangen aan overhuivende ikken Want de schepping mt geen ztanden. Een eeuwige edergeboorte stuwt de stof m vorm tot vorm, van ver* chijnsel tot verschijnsel volgens ute schema's, die wij de ituur noemen en die Gods (dachten en gedichten zijn. De mensch, die de klanken* ereld van de negende sympho- >e schiep, of liever, aan wien >od de genade bewees, dat die treld in zijn geest met smart o blijdschap mocht geboren* 'orden, is sinds meer dan onderd jaar vergaan, maar zijn «relden bestaan nog, lichtende loofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m,M. fl.80 elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent sterren aan den hemel van den oneindigen geest. En w(j sitten in de zaal of thuis by het ontvangtoestel, en het wonder gaat door ons heen, en we vinden het eigenlijk heel gewoon. Wy zyn zoo gewoon geraakt aan het wonder, dat we er niet meer ven opkijken, We vinden het alles zoo natuur lijk als die menschen, die in de concertzaal toekyken hoe die dirigent zich toch zoo druk maakt, en die vergeten te applaudisseeren als het uit is. Het wonder is langs hen heen gegaanze gaan even arm weg als ze gekomen zyn. Gelukkig de mensch die nog naar zonnestralen kan grijpen als toen hy een kind was. Gelukkig hij, die het scheppings wonder nog kan beieven en beiyden alsof het heden pas gebeurt. En het gebeurt ook pas heden elk oogenblik weer. Het scheppingswonder is eeu* wig jong, en het hart van den goeden mensch eeuwig ontvan* ke}ijk en eeuwig dankbaar. (Uit de „Luistergids") De secretaris-generaal van het departement van landbouw en visschery maakt bekend, dat aan gebruikers van grasland, die niet, of niet ten volle aan hun verplichtingen tot het scheuren van grasland hebben voldaan, een extra aanslag zal worden opgelegd boven de verplichting tot inlevering van hooi, welke voor alle gebruikers van gras land zal geiden en waarvan de hceveeih<*den binnenkort door het bedrijfschap voor hooi, stroo au ruwvoeder zullen worden oekend gemaakt. Deze extra aaasiag zal bedragen 5000 kg per hectare grasland, weike niet is gescheurd, niettegenstaande daartoe de verplichting bestond. Het bovenstaande diene tevens als waarschuwing voor diegenen, aan wie voor den volgenden oogst een scheurver- püchting zal worden opgelegd Bij niet nakoming van deze scheurverplichting zuiien ook het volgend jaar soortgelijke maatregelen als de bovenge* noemde zyn te verwachten. Woensdagmiddag waren twee landbouwers, de gebr. K. te Deurne, bazig met een maai* machine het koren ta maaien, .toen plotseling het nog zeef jonge paard, dat voor het eerst voor dit werkje werd gebruikt, schichtig werd en op hoi sloeg, Het sprong tegen één der broers op, die voor de maaimachine kwam te valien en werd merge* sleurd. De andere broer, die op de maaimachine zat, geraakte met een been tusschen de machine. Eerst na 200 meter kwam het paard tot stilstand. Beide slachtoffers bleken fer zeer ernstig aan toe te zyn. De eene broer had zyn been op twee plaatsen gebroken, terwyi de andere zware inwendige kneu* zingen had opgeloopen. Beiden zijn naar het ziekenhuis overge* bracht. Hun toestand is ernstig. Eeh gelukkige omstandigheid was, dat ep het oogenblik van het ongeval de maaimessen waren uitgeschakeld. De zaak moet doorgeen,... als 't De secretaris-generaal van het departement van opvoeding, wetenschap en kultuurbe* scherming, heeft bepaald, dat tot de eerste klassen van hier* onder genoemde nyverbeids- scholen voor lager schoolonder wijs alleen zij worden toegelaten, die by den aanvang van den cursus, welken zy wenschen te volgen, aan de daarby vermelde vereischten voldoen. Voor toelating tot de dag scholen voor een ambacht of een handwerk, en voor nyver* heid, nyverheidskunst en kunst* ambacht is vereischt het door* loopen hebben van het eerste leerjaar van de school voor voo'tgezet lager onderwijs c.q. van het zevende leerjaar van de school voor gewoon lager onderwys. Ten slotte moet men voor toelating tot de avondscholen en cursussen niet meer leer* plichtig zijn ingevolge de Leer* plichtwet» In een buis aan den Telefoon weg te Ede werd op klaarlichten dag ingebroken, waarby een bsdrag van duizend gulden werd ontvreemd. Het mocht de Ede sche poli'iiE gelukken het gr heele vermiste bedrag te achterhalen en de daderes te arresteeren Deze dievegge was een 12 jarig meisje uit Ede, dat zich in korten tijd reeds aan vtyf diefstallen, inbraken, iadelichting enz. heeft schuldig gemaakt. In hetels, café's restaurants en pensions waren tot dusverre voor den hoofdschotel, verkryg baar onder den naam „wat de pot schaft", 2/50 boterbonnen noodig. Voortaan zal voor dit g'erecht slechts 1/50 boterbon mogen worden gevraagd. Boven dien zal voor een zg. vastmenu •n per dagschotel in den ver. Het Hoofd van den Distributiekring Hardetwyk (omvattende de gemeenten Harderwyk en Ermelo) maakt met betrekking tot de in distributie gebrachte artikelen het volgende bekend Zy die verzuimd hebben tydig bonkaarten voor levensmidde len enz. af te ha'en kunnen een schrifteiyk verzoek by den plaatseiyken distributiedienzt indienen om aiznog in aanmerking te komen voor de uitreiking van de bonkaarten Onderzocht zal dan worden of de mogelijkheid bestaat alsnog kaarten af ta geven. De verzoeken moeten uiterlijk Dinsdag 8 September a.s aan het distributiekantoor bezorgd zyn. Foto Amus geen haring is, dan maar komkommer volge slechts 3/50 boterbonnen behoeven te worden ingeleverd. Deze laatste bepaling brengt mede, dat in de gevallen, waar* in voorheen 4/50 rantsoenen vet, boter of margarine werd gevraagd, dat thans ook niet meer mag zyn dan 3/50 rant soenen vet, boter of margarine. Ten slotte mag by het verstrek ken. van belegd kleinbrood, zooals cadetjcs, of wanneer ten minste 40 gram gesneden brood „half rantsoen" wordt verstiekt slechts één bon voor 1/50 rantsoen boter worden gevraagd. Eenigen tyd geleden is er in de dagbladen een bericht ver schenen volgens hetwelk de „amateurs-tabakkers", die hun eigen geteelde tabak in bewer king wiilen geven ten einde deze rockbaar te maken, zich voor 15 September a.s. onder opgave van de hoeveelheid tabak die zy denken in te zenden, mosten laten inschryven bij een van de in het betreffende be richt genoemde tabak adviseurs. Naar aanleiding van deze mededeeling heeft een verslag gever van het A.N.P, zich tot den tabaksadviseur voor Noord- Brabant en Zeeland, den heer J. G. Schipper, gewend, die verzekerde dat het hier een zuiver administratieve maatregel betreft en geen enkele reden bestaat voor oe vrees dat de amateurs hun tabak zouden moeten afitaan. Gezien het dit jaar nog toe genomen aantal amateur-tabak kers en de ervaringen welke by verleden jaar heeft opgedaan, zoo vertelde ons de heer Schip* per, heeft de bekende tabaks* expert in Druten, de heer P. J. M. Albers, die voor de verwer* king van de in Nederland ge* teelde tabak zorg draagt, zich genoodzaakt gezien, een gedeelte van de werkzaamheden over te laten aan de kortgeleden aan gestelde tabaksadviseurs, die ieder een bepaald rayon van ons land voor hun rekening hobben genomen. De amateurs moeten zich nu bij een van deze tabakadviseurs opgeven, waarna zy ean nummer ontvangen, dat met het partytje takak moet worden ingezonden en de zekerherd geeft, dat men zyn eigen tabak terugkrygt. Na 15 September, wanneer de opgaven binnen zyn, zenden de tabaksadviseurs da lysten van de by hen ingeschreven amateurs naar Druten op en daar kan men o.a. zien, hoeveel tabak iedere ingeschreven» zal inzenden en welk nummer hy heeft. Aan de hand van de inge komen lysten kunnen dan de noodige voorbereidende maat regelen getroffen worden. Dit is in het koit het doel van deze registratie. Het eigeniyke fermentatieproces, d w.z, het rookbaar maken van de tabak, biyft ook in de toekomst in Druten plaats vinden, omdat zich daar de doelmatigste in richting bevindt. Voor administratieve onkosten wordt den amateur-tabakkers een cent per plant in rekening gebracht. Niet veel wanneer men bedenkt, dat dit voor een pond tabak ongeveer tien cent zal zyn. Hierby komen dan nog slechts de kosten voor het fermenteren, die, naar het zich laat aanzien, ook niet meer dan tien cent per pond zullen be dragen. derd worden, dat amatcurtabak- kers die in één dorp wonen, zich tot een groep aaneensluiten en hun tabak in één zending aan doen toekomen, aldus de heer Schipper. In een dergeiyke zending kan ieder natuurlijk zyn eigen nummer behouden. Het gaat er slechts om, dat de tabak in verband met het oprichten van de fermentatie stapel too' spoedig mogelijk binnen is en deze niet, zoonia vorig jaar dikwyls het geval was, druppelsgewijs wordt ont vangen. Te syner tyd zal nog worden bekend gemaakt voor welke datum de ingeschreven amateurs hun tabak ter verwer king kunnen inzenden. Op grond van de verordening betreffende buitengewone maat regelen ten dienste van de kustbescherming wordt op het IJsselmeer het bevaren en ankeren van alle vaartuigen ten Westen van de lyn Muiden PampusUitdam van 1 uur voor zonsondergang af tot 1 uur na zbnsopkomst verboden. Het leggen van fuiken Oosteiyk van de lyn Uitdam— oosteiyk havenhoofd op het buiten IJ en in de verdere verlenging naar het land toe, is verboden. van Eijken. 8. Willemtje, d. v Hariger Prophitius en Petertje. Hannessen, OVERLEDEN. 5 Sept. André Userstam, echtgenoot v. Louisa Carolina Dregmans, oud 42 jr. 6. Coroeiis Hup, oud S wk. 7 Steven Luitjes, oud 11 md. ERMELO. NIET ONTVANGEN PUTTEN. ONDERTROUWD. Gerrit Ruiter en Cornelia Schreuder. Evett Bos en Grada Elbertha van den* Brink. GETROUWD. Geene. BEVALLEN. Frederika Schipper geb. Heining, z. Evertje Gerntse, geb. Kommer, z. Klaasje Kraaien hof, geb. Born, z. Aaitje de Ruiter, geb. Gerritsen, d. OVERLEDEN. Johanna Maria Bekkers, oud 6 mnd. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. tt.tO (4.00 Regge per H.L. (6 90 i (S90 Biggen (#.oo i fn.oo Aardappelen 1.40 4 f 1.60 OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Door het Kol. Werfdepot is in de afga* loopen maand een bedrag van f 35.540,aan handgeld uitge keerd. NUNSPEET. Het huis van P. J3akker by het station is geheel afgebrand. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK GEHUWD. 7 Sept, Henricus Petrus Johannes Gerver en Barbara Antonia Zikking. Gerrit Dooije- weerd, wedr. van Evertjen Hop en Eijbarta Catharina Dooijeweerd. Gerrit Stunnenberg en Willemtje van Geus. GEBOREN. 2 Sept. Willem, z. v. Cornelis Hut en Gerharda Veronica Klaassen. 3. Anna Catharina Elizabeth, d. v. Gijsbert Poel en Catharina Johanna Folkers. 2. Hermina. d. v. Jacob Hendrik Rotteveel en Hermina Hermsen. 5. Goossen, z. v. Goossen Foppen en Jobanna Migchelsen. 5 Peter, z. v. Evert Hamstra en Aaltjen van de Poppe. 3. Coenraadi z. v. Andries Willem Hol^jege an Antje

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1