oensdag 2 September 1942 98ste jaargang STREEKBLAD voor lBDE&WIJK, B1EHDEN, TONSEL, EBMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPUK, PUTTEN, six. Bons welke nu geldig zijn Piütit een Kleintje 9 OVERYELUWSCHE BLADEN No. 69 ÉllI 1 :t schijnt tweemaal 's weeks - Prijs f 1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Tel. No. 1 Invoering van hei achtste leerjaar FE81LLBTQN. p iberslust 47. Winterkoolzaad en winterraapzaad Gasverstikking ,,'t Wu nitt kwaad bedoeld Herijk van maten en gewichten Maten en gewichten 14 September a.s. van 9.30— 12 uur en van 13.3016.30 uur, voor hen wier geslachts namen (namen van Firma's enz. als geslachtsnaam te beschouwen) begint met sen der ktters A. t.m. Den H. Bijeenkomst Geidersche Landjeugd. WordS vervolgd), -■ r ofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. 11.80 elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent i verband met de wijziging de L. O. wet, het achtste rjaar invoerende, en de «ging van de Leerplichtwet, n nog het volgende worden [emerkt. 3oor de invoering van het btate leerjaar en de uitbrei» van den leerplicht tot ht jaar. hoopt men te bereiken, de normale leerling na het risten der school en bij zijn rede in de maatschappij een tedere ontwikkeling zal heb» bereikt en een voor het latschappelijk leven meer nikbaar mensch zat zijn dan huidige collega, dié na ren jaar onderwijs zijn intrede het teven aanvangt. )it achtste leerjaar wordt bij Afkeur niet toegevoegd aan i huidige school, met zeven assen, doch zal, waar zulks logeiyk is, met het zevende |erjaar een afzonderlijke school lor „voortgezet onderwijs" rmen, alwaar een geheel eigen erplan er voor waakt, dat een eer op het maatschappelijk iven ingesteld onderwijs zal totden gegeven. Daar, waar liet voldoende leerlingen aan ezig zijn tot vorming van een gen school, zullen deze levende en achtste leerjaren b de gewone lagere scholen oeten worden verbonden, in iet vertrouwen echter, dat de liding van deze scholen zich oed zal realiseeren, dat zfa oor deze leerjaren een meer aarvoor bedotld onderwijs zal [eten op te bouwen. Of de resultaten, welke men net de invoering van het achtste erjaar beoogt, zullen worden «reikt, zal dan ook geheel (hangen van hen, die met de tiding van deze leerlingen lorden belast. De invoering van dit achtste terjaar is voor de scholen fhankeiijk van dea aanvang an he; nieuwe schooljaar of nn den nieuwen schoolcursus. erst den aanvang van het door W. SCHIPPERS Nog een forsehen handdruk >Q Hannes liep met lichte* tred, zonneschijn in het hart, mder de ouden linden van iiberslust door den weg op, erwijl idze zich naar den notaris «gaf, die hem nog even wenschte te spreken, juist toen Idze naderde, bracht )irk den vos van den vreemden teer, die Eiberslust kocht naar voran, en nadat deze den notaris da hand had gedrukt en voor dze aan den rard van zijn hoed ilcte, sprong hij vlug in het sadel en sloeg den weg in, die Daar de stad leidde. Allereerst wenschte de notaris dze geluk met de werkelijk booge opbrengst van Eiberslust to wat er bij bshoojde, en de otaris gaf hem de verzekering, at er na aftrek van alle schul» an en onkosten nog een aardig ommetje overschoot. „Maar," too vervolgde hy, „thans ter sake. Schikt het u, om morgen» nieuwe schooljaar of den nieu» wen schoolcursus, aanvangende na den datum van inwerking» treding van de desbetréffende verordening, zijnde na 26 Aug. 1942, wordt de invoering van het achtste leerjaar of van de school voor voortgezet onderwijs voor het zevende en achtste leerjaar verplicht. Reorganisatie van de school midden in het schooljaar of den schooicursus brengt het voorschrift dus niet mede. Voor den verbouw van Vrin» terkoolzaad en winterraapzaad wordt stikstofineststof beschik baar gesteld en wei in een zoodanige hoeveelheid, welke overeenkomt met 40 kg. stik» stof per ha. Zyn deze gewassen goed door den winter gekomen, dan wordt een 2e hoeveelheid verstrekt en wel 60 kg. zuivere stikstof per ha op de rivierklei en 80 kg. per ha op anderen grond. Totaal wordt dus gegeven naar gelang van de grondsoort 100 of 120 kg stikstof. De Productiecommissaris voor Gelderland. Vrydagnacht heeft Tilburg het zesde geval van gasvergifti» ging geregistreerd sedert 1 Jan. Thans ontdekte het zoontje van de fata Maes, in de Staring» straat, '«morgens vroeg, dat er een sterke gaslucht in zyn slaapkamertje hing. Toen hij zyn vader en moeder wilde gaan waarschuwen, die beneden sliepen, bleken deze reeds te zijn overleden Het echtpaar was eerst eenige maaiden g<-leden hertrouwd. Ze laten vijf kinderen achter. Gelukkig ston den de ramen van de kamers waar de kinderen sliepen open, aiders zouden nog meer slacht» offers zyn gevallen. ochtend tien uur te mynen kantore te komen, om alles verder af te handelen „Zeker," antwoordde Idze, „doch vergunt u mij één enkele vraigHeeft die vreemde heer Eiberlust voor zichzelf gekocht of in opdracht van een ander?" De notatis glimlachte en schoof zyn stoel achteruit. „Morgén, morgen, jorringa dan ontvangt ge het antwoord op deze vraag. Zie, daar heeft Dirk myn rytuigje reeds inge spannen" Allen hadden Eiberslust verlaten behalve Idze en Dirk welke laatste in opdracht van den notaris als huisbewaarder op de hoeve achterbleef. De dalende avondzon straalde nog met vriendelijken glans door de takken der oude populieren, en overgoot de oude erve der Jorringa's met baar warmen, gouden gloed, maar zie, daar aan den voet der gryze stammen lag reeds de schaduw van den verdwijnecde dag. Daar stond Idze en aan zyn voeten lag de arme, doode ooievaar op dezelfde plek. waar het verraderiyk schot van Freek Trommers hem nederwierp. Het roode bloed van den vogel bad diens helderwitte borstveerc* Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid 370 Zeep in diverse soorten 371 250 gr. wasch en zeeppoeder 357 Suiker 1 K.G, 338 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 358 Jam enz. 500 gr. jam 359 PeuivrucHten 250 gram 360 Gort enz. 250 gram 361 Vermicelli enz. 100 gram 441, 4—42 reserve 250 gram Ryst Bon M Textielkaart 45 gram Scheerzeep VERSNAPERINGEN 41 en 42 Chocoladewerk 100 gram 43 en 44 Suikerwerk 100 gram TABAK 43A sigarettenkaart 20 sigaretten 44A 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigarillos of 25 gr. tabak BESCHUIT 44 75 gram KAAS 367, 368 en 369 (alg.) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN 44 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 44 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch BOTER EN VET 44 Boter en Vet 125 gram boter Res. 3—35, 336, (pers. 4 t.e.m. 13 jaar) 235, 2—35, (pers. 13 t.e m. 20 jaar) Geldig t.m. 30 Sept. 30 Sept. 5 Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept, Sept. 5 5 5 5 5 5 31 Dec. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. 12 Sept. 12 Sept. 12 Sept. 12 Sept, 41 A t/m 44 A 41 B t/m 44 B 44 A 44 B 44 A 44 436, (kind. 0 t.e.m. 3 jaar) MELKKAART 3% Liter 5 Sept, IV* Liter 5 Sept. AARDAPPELEN lVi K.G. aardappelen 5 Sept. K.G. aardappelen 5 Sept. BROODKAART 4 rantsoenen brood 5 Sept. rantsoen brood 5 Sept. BLOEM 362, 363,364,365 alg. 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 5 Sept. PETROLEUM 2 Liter 31 Oct. KAARSEN 24 van de petroleumkaarten S en T 300 gram kaarsen 30 Sept. BRANDSTOFFEN Bon 01,02,03 K.F. (brandstoffenkaart voor kook» doeleinden) 1 eenheid brand stoffen (geen anthraciet) 30 April 1943 01 BV t.m. 05 BV kaart DV 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dec. Eerste, tweede, derde en vierde periode 1 eenheid vaste brandstoffen 30 April 1942 Bonkaart „EA" 02 bezoedeld, en mat het bloed van den valschen schutter zcu Idze niet alleen het bloed van den eiber, maar ook dat zy*s vaders hebben willen wreken, „Overwin het kwade door het goede, en word van het kwade niet overwonnen." Was dat moeders stem, die daar suizelde door de populieren f Een diepe zucht deed de breede borst varHien jongeling zwellen. „Weg. weg I" mompelde by bitter, „weg en de wereld in, hoe verder hoe beter, e* vrede trachten te vinden voor het gemoed of sterven in den vreemde Dan wendde by zich met een bitteren glimlach tot den trou wen Dirk, die a'les op bet erf had opgeruimd en nu met een hark op den schouder Idze naderde, ,,Heb je een zchop voor me, Dirk, om dat stomme dier te begraven Jij bent nu baas op Eiberslust, daarom vraag ik het je. Den trouwen man schoten de tranen in de oogen en verwy» tend zeide fay„Zoo moet je niet praten, Idze. Haastig verdween Dirk in de ~schuur en kwam met een spade terug. hoor Dirk," zeide Idze trouw hartig, „dat weet je wel. maar alles lijkt me even vreemd en soms ben ik zoo bitter gestemd." „O," meende Dirk, „dat kan ik ma zeer goed begryper, Idze," en toen vervolgde by met een trilling van blijdschap in de stem„Ik kan als oudste knecht op Etberslust blyven, heeft de notaris me daar straks gezegd." Dat deed Idze goed, en hy stootte de spade in den grond en greep de harde hand van Dirk, die reeds knecht was op Eiberslust, voor dat Idze geboren werd. „Dat doet me machtig veel plezier, Dirk, maar zou de heer, die Eiberslust kocht, hier zelf komen wonen ,,'k Heb het aan mynheer dea notaris gevraagd, maar deze zeide, dat ik het morgen wel weten sou." Binnen tien minute* had Idze een graf gedolven voor den eiber, en toen slenterde hy nog eens langzaam het erf rond, om ten slotte weer onder de popu lieren te blyven staan. Hier vertoefde by, totdat de duister» nis de hoeve omringde. Toen begaf hy zich met een hart vol weemoed na bitterheid dwars De Burgemeesters der Ge» meenten Doornspijk en Elburg, maken by dezen bekend, dat dit jaar voor de heryk van zitting zal worden gehouden in Elburg in de Ambachtsteeken» school aan de Beekstraat, op: 15 September a.s. van 9.30— 12 uur en van 13.3016 30 uur, voor hen enz. met E. F. G. I t.m. O en S 16 September a.s. van 9.30— 12 uur en van 13 30—16.30 voor hen enz. met P. Q R en T t.m. Z Voorts vestigen sy er de aandacht op 1. dat de maten en gewich ten, SCHOON. DROOG en ROESTVRIJ moeten worden aangeboden om onderzocht te kunnen wordenijzeren maten van binnen en van buiten ge verfd, Koperen gewichten afge» wasschen, en ook de gaten gereinigd. IJzeren gewichten mogen niet gepotlood zijn, doch moeten roestvry zyn gemaakt en daarna ingewreven met ge kookte lynoiie). 2. dat de maten en gewichten voor 1 October 1943 gestem peld moeten zyn met de letter P en dat er by verzuim of verhindering om van bovenge noemde zitting gebiuik te maken, nog gelegenheid bestaat maten en gewichten ta laten herijken aan het IJKKANTOOR IN DE LOMBARDSTRAAT TE ZWOLLE, eiken Donderdag en Vrydag (feestd. uitgezonderd; van: 912 en van 1417 uur. 3. dat de maten en gewichten, welke gestempeld zyn met het' afkeuringsmerk niet inwin, kels enz, mogen worden terug» door den polder naar Abel Pinke's molen, HOOFDSTUK XII. Precies op tyd, klokslag tien uur, meldde Idze Jorringa zich dea volgenken dag ten kantore van dea notaris, en onmiddellijk werd hy binnen gelaten. De dienstbode, die blijkbaar van zyn komst afwist, bracht hem door een lange gang en opende de deur van nen zykamer. Idze stapte binnen, en zag, nadat de deur achter hem ge sloten was, tot zyn groote ver» wondering aan een met papieren bedekte tafel boer Trommers van Trommerhof zitten. „Neem me niet kwaiyk, boer Trommers," sprak Idze, „ik ben zeker in een verkeerde kamer terechtgekomanik kwam om nog een en ander met den notaris te bespreken." Doch Trommers wees op een stoel tegenover hem en zeide „Ga eens even rustig zitten, Idze, wij moeten elkander spreken de notaris weet er van." Toen de jonkman hem ver» wonderd aar» kerk, ging hij voort„Idze, 't is mijn wensch geweest, dat wy nu hier tegen over elkaar zitten en tens rustig kunnen praten. Jarenlang heeft gebracht 4. dat betaald moet worden voor het onderzoek van maten en gewichten (yklooo) en voor het justeeren van gewichten (justeerloon) volgens de bekende tarieven, en wel ten bate van 's Ryks Schatkist 5. dat de milligramgewichten niet op de herykzitting, maar alleen aan het ykkantoor herykt kunnen worden (opzending per post franco met insluiting ven een postbewys tot een ^bedrag overeenkomende met de som van 10 cent voor elk gewicht. Dit bedrag kan ook op postreke» ning 149087 van het IJkkan- toor Zwolle worden gestort. Ook is mede te zenden de bij de laatste verificatie afgegeven gezegelde enveloppe, daar de gewichtjes anders aan de eischen gesteld voor da nieuwe, zullen moeten voldoen.) De Burgemeesters voornoemd U. DE VRIES G. A. F. VAN LYNDEN De Secretarissen J. C. RIJNENBERG H. DE VRIES Doornspyk, den 31 Aug. 1942 Elburg den 31 Aug. 1942 Zooals de adv. in dit nummer aangeeft, zal Donderdag te Arnhem een byeenkomsf worden gehouden van de Geidersche Landjeugd. Het uur van aanvang is zoo» danig gekozen dat de jongeren uit heel de provincie daaraan kunnen deelnemen. Verschillende sprekers zullen het woord voeren en het programma bevat verder volks» dans en tooneel. er tusschen Eiberslust en Trom» mershof een wolk gehangen, die daar eigenlyk nooit had moeten zyn. Het is je zeker wel bekend, dat je vader en ik van kindsbeen af trouwe vrien den waren, en eerst bij mijn huwelijk kwam eesige verwijde» ring Als ik eeriyk wil zyn. moet ik bekennen, dat het hoofdzake lijk mijn schuld was, maar je vader was erg koppig. „Het is wel eenigssins pijniyk voor my, om over deze dingen te spreken, maar,,." Idze maakte een beweging om op te staan efi sprak„Boer Trommers, ik begrijp niet waarom Met een driftig handgebaar, legde de boer hem echter het zwegen op. „Laat me zeggen, wat ik te zeggen heb, Idze Jorringa, voor het te laafc is. Je zult van de buitenwereld reeds dikwyis genoeg geboord hebben, dat de huiseiyke vrede op Trommers* hof nog al wat te wecschen overliet, en het was waar. Myn vrouw heeft van de geboorte van den jongen af, een zwak voor Freek gehad, terwyi het by my juist andersom was, want reeds spoedig bemerkte ik, dat er niet veel goeds ia hem stak.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1