'eluwe's kustgebied en de lamer van Koophandel DISTRIBUTIEDIENST ELBURG iterdag 29 Augustus 1942 OVERVELDWSCHE BLADEN 98ste jaargaig No. 68 |B5 STREEKBLAD voor: RDE8WIJK, HIERDEN, TONSEL, ERHELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, eis. VOOR VIJFTIG JAAR. Irschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Tel. No. 1 Nust het commericieele en Ntrieele leven vindt men ook De aardappeloogst Rnim honderd personen aangehouden 2 ware straffen geëischt wegens berooving Beer losgebroken Uit het Overveluwsch Weekblad van 3 Sept. 1892 Uitreiking van toeslagkaarten voor zwarenlzeer zwaren arbeid. Doornspijk bij L. Uitham Na-nitreiking van bonkaarten. Op het distributiekantoor worden geen kaarten meer uitee* reikt, De Distributiedienst ELBURG Vergunningsstelsel veor paardentractie Een keuring van vanlens Lfd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. fl.80 elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeetiagen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent doer Dr. JOH. H. SCHEURER SLOT. Heer of minder hiermede [cahangend, naar inet verdere picking is de opvoering der |keersmogeiykheden, zoowel te land door spoorverbin- Igati en autobus* en vracht* luiten, alsook over het IJssel* Ter naar Amsterdam en elders. De bestaande verbindingen leten hier veelal uitgangspunt maar vragen in vele op- jiten verbetering of sterke [ruiling. Men denke aan de Ijoleerde ligging van Elburg, |ornspljk en Oldebroek en aan onvoldoende contactlijnen It Oost* en Zuid Oost-Veluwe. Ik hier mag het geen strijd Irden om een plaatselijk belang lir moet de zaak centraal en 1 grooter verband gezien en [gevat worden. De vroegere luier van Koophandel en Ibrieken voor de Geldersche lei was hiermede reeds bazig, nieuwe kantoor-Harderwijk in dezen wellicht straks aan Geldersche Kamer allerlei tintellen doen ter voortzet- van dezen arbeid, l/crkearswijzigingen kunnen sers dikwijls economisch [strekkende gevolgen voor een [its hebben. Wie weet, wat voor een gemeente als «relaken zal beteskenen, als groote autoweg Amsterdam J»r het Oosten des lands gereed Int, die aldaar uitmondt en |r Oost, Noord en Zuidoost gaat splitsen I iDeze kuststrook der Veluwe left verschillende economische jtiviteit, die verzorging vraagt ten de*le reedt zich ont* loids, anderdeels verdere |vikkclingsmogeiykheden in bergt. Ka hoeverre die ontwikkeling Imtriëel zal kunnen zjjn, is Ins nog niet met voldoende ■erheid te zeggen. Er ztyn [schillende gunstige factoren lor industrievestiging, zooals litige en gewillige arbeid* Ichten. veelal goedkoope grond [irop het bouwen door de We zandlaag meestal niet lor behoeft te worden, enz. |>aneer dan ook de ann- en osrmogel^kheden verbetering Rgen, zal dit velen tot Vesti [glcunnen aanmoedigen, temeer de woongelegenheden voor [toneel, studiemogelijkheden hun kroost enz. voorsoover It reeds vrij ruim aanwezig, [aks na den oorlog opgevoerd Jtden, lenige industrie ia er reeds. Ifle samenhang met het vis* prsbedrgf is^herhaaldelijk aan- pbaar, o.a. in den uitgebreidea pkandel. Negatief is ze er dat, toen het visschersbe K door de afsluiting der derzee beperkt werd, ver- jtillende visschers te land een [taan zochten, met name in eendenfokkerijen, die hier bi tot werkelijk groote be- li'en met t.ienduizenden eenden tiden. Al zijn deze onder* ningea door den oorlogstoe* ad thans slapende, men mag [nemen, dat bij herstel der Qtle toestanden hier nieuw '«n gewekt kan worden. een agrarische werkzaamheid, die veel met de beide vorige samenhangt. Op dit landbouw gebied is nog wel eenig opvoe dend werk te doen ten aanzien van methodes van landbewer- king en veeverzorging. Wie dit mst beleid en geduldige tact weet te doen, zal in den Veluw sche boer een misschien wel zwijgende, maar toch dankbaren leerling vinden, die geleidelijk het geleerde in de practljk van zijn landbedrijf zal weten om te zetten en toe te passen. Wat van den landbouwer gezegd is, geldt over het alge meen van heel deze bevolking ze is rustig, wat conservatief, in het oog van een buitenstaan der misschien sloom, maar in werkelijkheid tot taaie activiteit te brengen, mits ze met tact en begrijpend beleid wordt tegemoet getreden. Met forma lisme en bureaucratie stoot men haar zooals trouwens vrtywel heel onze Nederlandscha bevol king radicaal van zich af. Maar de Geldersche Kamer heeft voor haar optreden in dezen getoond, dat er in Arnhem leiding gegeven wordt, die de situatie niet alleen economisch, maar ook sociologisch en psy* chologisch, overziet. En dan kan, als één der uitingen daarvan, ook de groepeering vaa Veluwe's kustgebied rondom Harderwijk een economisch perspectief openen, dat nu, in dezen oorlogs toestand, nog geremd moge zijn, maar straks, naar wij hopen, geen illusie moge blijken te zijn, maar daad van vooruitziend, wijs beleid. Foto Amus Het vacantia seizoen loopt ten einde en nu krijgt Kaatje de ruimte Zooals reeds werd medege deeld staat ons een goede aardappeloogst te wachten, hetgeen een buitengewoon gunstige omstandigheid is voor de voedselvoorziening in den winter. Uiteraard wordt er alles op gezet de geheele oogst binnen te halen en veilig op te bergen voor de distributie, Het is echter mogelijk, b.v. door ongunstigelweeriomstandigheden dat de getroffen maatregelen niet afdoende sullen zijn, hetgeen niet alleen voer de aardappelen, doch ook voor de suikerbieten geldt. Mocht zich dit geval onverhoopt voordoen dan is daarmede nog niet gezegd, dat een gedeelte van den oogst niet op onze tafels zou ver schijnen. Want de autoriteiten hebben dan nog een middtl achter de hand, waarop wty dezer dagen reeds ^wezen t het inschakelen van de jeugd bij de oogstwerkzaamheden. En wanneer dit gebeuren moet, zal de jeugd, en* zullen alien die met de jeugd te maken hebben ouders en onderwijzend personeel weten wat hun plicht is voor hun zelf en voor het geheele Nederlandscbe volk. Een beroep van de met de voedselvoor ziening belaste instanties zal niet tevergeefsch zijn. Het ligt in de bedoeling dat daze oogsthulp van de jeugd, zooveel mogelijk ia klassever* band geschiedt met een onder* wijzer of leeraar aan het hoofd, die toezicht kan uitoefenen. Jongens van de zesde en hoogere klassen der lagere school en jongens van de u.l.o.-, middelbare- en dagnijverheids- en kweekscholen komen voor deze oogstutprkzaamheden in aanmerking en zij kunnen zich hiervoor thans reeds vrijwillig opgeven bij het hoofd hunner school of bij een door dezen aangewezen docent. De totale opgaven der scholen worden vervolgens opgezonden naar het door den secretaris generaal van het departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescher* ming ingestelde Bureau Oogst hulp 1942. Na een uitgebreid onderzoek, dat ruim een maand in beslag heeft genomen, is de Ossche politie er in geslaagd, een wijd vertakt complot van zwendelaars met distributieboneen te ontmas keren, als gevolg waarvan reeds ruim honderd personen zijn aangehouden. Velen hebben reeds een bekentenis afgelegd, zoodat deze weer op vrije voeten werden gesteld. Slechts een vijftal, dat hardnekkig ontkende, werd na verhoor in arrest ge* houden en sal ter zijner tijd ter beschikking van de justitie worden gesteld, De officier van Justitie bij de rechtbank te Arnhem heeft zes jaar gevangenisstraf geëischt tegen twee jeugdige inwoners van het dorp Rheden, nl. een drie-en-twiniig jarigen los werk man, een twee en twintigjarigen sleeper, die in een stille om geving bij Rheden alleen wande lende of fietsende dames staande hielden en van hun handtasschen beroofden, De berooving ging in den regel gepaard met be dreiging met een mes. De eirch van zes jaar motiveerde de officier met er op te wijzen dat de samenleving tegen deze verdachten op afdoende wjjze moet worden beschermd. Een bruine beer heeft Don derdagmiddag in het dierenpark te Wassenaar twee personen zeer ernstig gewond en twee anderen minder ernstig letsel toegebracht, zoo meldt het Ocht. bl. Omstreeks kwart over drie begaf de temmer K. S. zicb binnen het afgerasterde gedeelte waar de bruine beer gehuisvest is, om de gebruikelijke voor stelling te geven. Tot groote schrik van de talrijke toeschouwers viel het dier S. aan Op diens hulpgeroep snelde de oppasser W. R. toe, die er in slaagde S. te bevrijden, doch hierop viel het dier R. aan om vervolgens uit het loophok, waarvan de oppasser in zijn haast om hulp te bieden, de deur had open gelaten, te ontsnappen. Het was* op dezen vacantiedag zeer druk in het park en vooral de speeltuin genoot veel belang stelling, Het geroep van „de beer is los I" verwekte aloo, schrik en onsteltenis Een ieder trachtte zoo snel mogelijk met zijn kinderen het naderend gevaar te ontkomen. In het gedrang, dat hierbij ontstond, werd o.a, de 24*jariga mej, J. V. R, onder den voet geloopen. De woedende beer kreeg het meisje te pakken en beet 'n hap uit haar linker been. Bovendien liep z^ nog Ver schillende bijt- en krabwonden op. De directeur, de heer P. J, K., die op het rumoer was toegesneld, werd door den beer eveneens aan het linkerbeen gewond, waarna het razende dier in een boom klom. De omgeving werd door politie en personeel van het park afge zet, om te trachten het dier onschadelijk te maken. Eerst na geruimen tijd slaagde men er in den beer te vangen en in zijn hok terug te brengen. Het maerendeel der parkbezoekers had inmiddels in opgewonden stemming langs allerlei achter en zijuitgangen het park verlaten. Zoowel de gewonde juffrouw als de temmer S. en de oppasser R. zijn naar het ziekenhuis aan den Zuidwal overgebracht, Hun toestand was naar omstandig heden redelijk wel. OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Deze week is alhier aangevoerd 9000 stuks netbot en 200 kg. aal. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK GEHUWD 31 Aug. Andries vso Onck en Sietske Raven. GEBOREN 29 Aug. Cornelia, a. van Gerardus Visser en Gerritje Kussen. 31 Peter a. van Hendrik Gerritsen en Willempje Endendijk. Samuel, a van Albert Schaftenaar en Heater Jansen. 1 Sept. Jacoba, d. van Gerrit Jan Hutten en Jannetje Ditksen. OVERLEDEN. 26. Cornelitjen Vliem, echtgenoot van Harmen Hop, oud 42 iaar. 28. Margaretha Cronenberg, echtgen. van CatlFrie- drich Hermann Gutzki, oud 28 jaar. 3». Beett Hop, oud 1 maand. 29. Een ala levenloos aangegeven kind van het vrouwelijk geslacht van Gesina Goosensen. echtgenoot van Wijnand Renden. ERMELO. ONDERTROUWD 2 Sept. Dries Ponsteen, weduwnaar van Arendina Ruljs en Geertruida Rochel jd. 3. Marten Florijn jm. en Annetjen ten Hove jd. £EHUWD. Geene. GEBOREN 26 Aug. Gerritje, d. van Jan van Potten en Woutetjc Weenink. 28. Hendrika, d. van Jan van den Bergh en Gerritje de Wilde, 27. Reijer, s. van Reijer van de Zande en Evertje Schouten. 26. Cornelia, d. van Bernardus Pegman en Cornelia van Eek. —31. Jannetje, d. van Gerrit Tieraeot en Hendrikje van den Broek. 1 Sept. Willem, s. van Harm Hofman en Jannetje den Herder. OVERLEDEN 1 Sept. jannetje de Mots, huisvr. van Kornelis Lokhorst, oud 26 jaar. Agatha Helena van Cbaldorp, huisvr. van Arie van Dijk, oud 69 jaar. PUTTEN. ONDERTROUWD. Gerrit Kersen en Reogertje van Sligtenhorst. GETROUWD. Geene. GEBOREN, Gerrit s. van Teucis Polhoud en Jerneke Zeege-s OVERLEDEN, jannetje Braak, oud 69 jaar, wed. van jan Bedljn. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. (3.80 1 (4.00 Regge per H.L. (675 8(600 Biggen (7.60 8 (10.00 Aardappelen (1.30 8 (1 60 De uitreiking van toeslagkaarten voor swaren/zeer zwaren arbeid zal plaats hebben te Dinsdag 1 Sept. van 1.30—3.30 't Harde in het Buurtgebouw Woensdag 2 Sept. van 9.30—12 Oostendorp in het Vereenigingsgebouw Woensdag 2 Sept. van 1.30—3 30 Oosterwolde in de O.L. School Donderdag 3 Sept. van 9.30—12 en 1—2.30 voor Wijk 1 en J en 2 30—3.30 voor Wök K Elburg in de Ambachtsteekenschool Vrijdag 4 Sept. van 9.30—12 en 1—3.30 Zelfvarsorgers komen niet voor toeslagkaarten in aanmerking. Werknemers moeten een door den werkgever geteekenda ver klaring overleggen waaruit blijkt dat nog da zelfde werkzaam heden worden verricht. Bij verandering van werkkring moet eea nieuw formulier MD 47 worden ingevuld. De na uitreiking van bonkaarten 10e periode, tabaka*, sigaretten- en versneperingskaarten aal plaats hebben te Elburg in de Ambachtitackanschool op Dinsdag 8 September van 9.30 12 uur. De secretaris-generaal van het departement van waterstaat maakt bekend, dat binnen af* zien baren tijd een vergunnings* stelsel voor het vervoer, door middel van paardentractie van goederen ten behoeve van dar den, ingevoerd zal worden. Voor de toepassing, van dit stelsel worden muilezels en muildieren mat paarden gelijkgesteld. Het vervoer voor eigen bedrtyf wordt in dit vergunningsstelsel niet aan een vergunning onderworpen. Het stelsel heeft alleen betrek king op het vervoer langs den weg, zoodat bijv. jaagpaarden voor schepen er niet onder vallen. Het vervoer van melk van de boerderijen naar de fabriek valt voorloopig evenmin onder dit vergunningsstelsel, tenzij het contractueel aangenomen melk- ritten betreft, welke wel aan een vergunning worden ge bonden. Te Apeldoorn heeft de ver* eeniging van paardenfokkers en liefhebbers van de paardensport een keuring van veulens ga- houden. Er was flioke deelname en veel belangstelling. De veniem van dr. J. Ooster te Beekbergen, behaalden in verschillende af* deelingen den eersten prtys, B|j de hieraan verbonden keuring op afstamming van de warm- bloedhengsten Collux, behaalden de merrie van A. Schutte te Vaassen an de hengst van D. J. Koldenhof te Vaassen, ieder een eerste prijseen tweeden prijs kreeg de merrie van Gebr. van Loo te Doornspijk. In de afdaeling van Belgische veulen* van Cheval Prospers kreeg de merrie van J. Houdijker teEpe, den eersten prijs.;

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1