diberstust STREEKBLAD voor: Plutft eau Kleintje Bons welke nu geldig zijn oensdag 26 Augustus 1942 OVEBVELUWSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 67 rel 1RDERWIJK, Hl EBDEN, TONSEL, EIMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. srschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaól - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Tel. No, 1 Fantastische prijzen voor carbolineum 0.000 sigaren gestolen f h UIL L E T 0 N. Dief wist er geen raad mee Ooodslijk ongeval op een baggermolen Zeldzame vogel broedt op een akker Prijzen consumptie aardappelen oogst 1942 1 Ü-v J 1335 jofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. f 1.80 elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent R Het is gebleken, dat ondanks reeds sinds Juni 1940 istaand verbod, groote hoe» eikeden carbolineum zijn bruikt als brandstof voor de otorea van visschersvaartuigen, et is allesbehalve geschikt om motorbrandstof te dienen, et verwoest, o.a door sterke «tafzetting, op den duur de otoren. Deze omstandigheid «ft de reeders evenwel niet mnen weerhouden carbolineum vervangingsbrandstof te ge» uiken. Aleen de hooge prijzen t tegenwoordig voor zeévisch Jo orden opgebracht, kunnen een irklaring geven van het feit, It it de reeders bereid zijn ge In nest fantastisch hooge prijzen ior de vervangingsbrandstof te etalen en dan nog in staat leken te zijn het bedrijf loonend voeren. Jj De omvang van den levendigen io mdel in carbolineum tegen ae iet hooge prijzen kan aan de ie slgende gegevens wosden ge- letst. Het centrale punt van eü groote combinatie waarbij chtien bandelaren waren be- okkan, die ongeveer 29.000 Sr g hadden omgezet, lag bij een tc slceren v. W. te Alphen. De i, instmarge was zoo groot, dat iet deze party rond f 19.000 ae srdiend was, by een gemiddel en verkoopprijs van f 80 per de OQ hg. je Behalve dezen handel kon Dg een elftal kleine combina ies achterhaal worden, waarbij tn en twintig handelaren be» okken waren, die 31.000 kg rdden omgezet met een bruto «diens e van rond f21.000. De C.C.C.D., die een paar onderd verhooren aan deze [faire heeft moeten besteden eeft dezer dagen de omvangrijke uk kunnen afsluiten. Een 22 jarige grondwerker uit lindhoven, die in den nacht in 11 op 12 Mei j.l te Meer- eldhoven tienduizend sigaren door W. SCHIPPERS 45. Zoodoende kon hij alles op et erf waarnemen, zonder zelf ezien te worden, ten minste, i man niet by zond er op hem itie. Trouwens, eenige bejaarde neren hadden ook dit plekje pgezocht, en een hunner begon ideiyk een gesprek met Idze, oor op cta merken, dat hy og maar zelden op een ver ooping geweest was, waar es zoo vlot en zoo pryzig «kocht werd als hier, Hy oors'pelde Idze dat, als straks uis en vee onder den hamer wam men er van zou staan Ijken hoeveel het oude stelletje og op zou brengen. Idze luisterde slechts met een alf oor naar den praatzieken ian, en hield den ingang van hoeve in 't oog waar juist et hittekarretje door de poort wam, en het erf opreed. Allen sprongen er af, ca iet Pot, de vrachtrijder, bond stal uit eee sigarenfabriek, waar hij door het uitsneden van een ruit was binnengekomen, had zich thans wegens dit vergrijp te verantwoorden voor de Bos» sche- arrondissementsrechtbank De achterlating van vingeraf» drukken en voetsporen had tot zyn identificatie geleid Verdachte, die tijdens het gansche vooronderzoek hard nekkig alle schuld heeft ontkend kwam nu plotseling met een volledige bekentecis voor den dag. De eisch tegen hem iuidde een jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Enkele weken geleden werd uit het JaÉhtslot „Sint Hubfcrtus" op de „Hooge Veluwe" een kostbare Chineesche porcelcinen tegel ontvreemd. Dooi de publi caties in de bladen werd het den dief bUjkbaar te warm onder de voeten. Hij heeft nu, natuur lijk zonder zich nader bekend te maken, aan belanghebbenden een brief geschréven, waarin hy verklaarde, de tegel in den grond te hebben verstopt 20 cm. ten Oosten van een nader opgegeven paddenstoel by Otterlo. Ter plaatse gedane opgravingen brachten inderdaad het vermiste in ongeschonden staat te voor» schijn. Aan den arbeider J. van het baggermolenbedryf Dikkerboom en Waterlander te Oudehaske is Zaterdagmiddag te Laaksuna een doodelijk ongeval overkomen. By het uitvoeren van een repa» ratie werd de machine te vroeg weer in werking gesteld, waar door J., die nog niet gereed was, bekneld geraakte Hy was op slag dood Het slachtoffer was gehuwd en vader van zes kinderen. zyn nijdiger», mageren hit met d'n halster aan den doornenhr g die den moestuin van het erf scheidde, want ergens anders was geen plaats meeralles stond vol met gery. Dadelijk hoorde Idze, in wen wil van het lawaai om zich heen, de schrtt-rer.de stem van Freek om bier en koek schreeu wen, en toen het door den kramer gebracht, werd, moesten de nieuw aangekomen staande alles gebruiken, daar de bankjes voor het kraampje en de groote bank onder de linden alle dicht bezat waren, en niemand van plan was, plaats te maken voor de lawaaischoppers, daar men niet van hun gezelschap gediend was. Daarsvar bekommerde Freek Trommers zich echter niet Hij dronk zyn glas bier leeg en liet het onmiddeliyk weer vullen, brat toen een stuk van zyn koek, en smeet het overige onder een troepje jongens, die er tot zyn groot vermaak hevig om vochten, Idze, wien van Freeks handelingen niets ontging hoopte maar, dat hy in de omgeving van de kramen zou blijven Aanvankriyk werd zyn wensch vervuld, want Freek moest en zou met Piet Pot, de vracht* Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid 370 Zeep in diverse soorten 371 250 gr. wasch en zeeppoeder 357 Suiker 1 K.G, 338 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 358 Jam enz. 500 gr. jam 359 Peulvruchten 250 gram 360 Gort enz. 250 gram 361 Vermicelli enz. 100 gram 4—41, 442 reserve 250 gram Ryst Bon U Textielkaart 50 gram Scheerzeep VERSNAPERINGEN 41 en 42 Chocoladewerk 100 gram 43 en 44 Suikerwerk 100 gram TABAK 43A sigaretteckaart 20 sigaretten 43A 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigarillos of 25 gri tabak BESCHUIT 43 75 gram KAAS 367, 368 en 369 (alg.) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN 43 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 43 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch BOTER EN VET 42 Boter en Vet 125 gram boter Res. 3—35, 336, (pers. 4 t.e.m. 13 jaar) 235, 2—35c (pers. 13 t.e m. 20 jaar) Geldig t.m. 30 Sept. 30 Sept. 5 Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. 31 Aug. 5 Sept. 5 Sept. 29 Aug. *29 Aug. 29 Aug. 5 Sept. 29 Aug. 29 Aug. 31 Aug. 12 Sept. 12 Sept. 12 Sept. 41 A t/m 44 A 41 B t/m 44 B 43 A 43 B 436, (kind. 0 t.e.m. 3 jaar) MELKKAART 3l4 Liter IV* Liter AARDAPPELEN 1% K.G. aardappelen K.G. aardappelen BROODKAART 43 A 4 rantsoenen brood 43 B Vi rantsoen brood BLOEM 362,363,364,365 alg 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram aaeel of bloem PETROLEUM Bonkaart „EA" 02 2 Liter KAARSEN 24 van de petroleumkaarten S en T 300 gram kaarsen BRANDSTOFFEN Bon 01,02,03 K.F. (brendstoffenkaart voor kook» doeleinden) 1 eenheid brand stoffen (geen enthreciet) 30 April 1943 01 BV t.m. 05 BV kaart DV. 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dec. Eerste, tweede, derde en vierde periode 1 eenheid vaste brandstoffen 30 April 1942 5 Sept, 5 Sept. 29 Aug. 29 Aug. 29 Aug. 29 Aug. 5 Sept. 31 Oct. 30 Sept. ryder, koekslaac. Eerst bed Piet er niet veel sin in. maar toen Freek zwetste, dat hy hem drie slagen op eiken koek voorgaf, greep de kleine forschgebouwde kerel naar den yzeren knuppel, en het bleek al ras, dat hy in deze soert van sport Freek Tromnurs best een lesje kon geven. Nog geen kwartier waren ze aan den gang, of Piet Pot had zyn. buitengewoon grooten, rooden zakdoek geheel gevuld met koek, die Freek moest betalen.. Nydig gooide deze tenslotte zyn knuppel neer met de op» merking, dat het eigsniyk gek kenwerk wet, zich in het zweet te slaan op zoo'n ellendige koek waarop Piet Pot meesmuilend opmerkte, dat zyn vrouw thuis en zyn vyf altijd hongerige nakomelingen de koeken zoo ellendig niet zouden vinden. Zorgvuldig knoopte hy den zakdoek dicht en borg hem onder het zitbankje van zijn kar. „Kom jongens", hoorde Idze den jongen loshaal roepen, „laten we eens gaan zien of het armzalige zoodje nogal gord van den band gaat, mogelijk koop ik ook nog iets als een gedachtenis, Sooals jullie weet, heb ik altyd veel op.gehad met de lui van Eiberslust. Idze klemde de tanden op elkander en trachtte zyn oogen af te wenden van Freek, en zyn ooren te sluiten veor diens hartelykheden. 't Ging immers nog maar om een paar kwade uren, dan was alles afgeloopen, en zou by zoo spoedig mogeiyk weggaan van hier. In zyn hart gevoelde by maar al te goed, hoe weinig er noodig was, om de in hem kokende gevoelens van haat en wraakzucht te doen overloopea tot zyn eigen ver derf. Trouw wilde hy blyven aan zijn woord, dat hij moeder gaf. Idze zuchtte diep in het gevoel zyner onmacht, en weer kon hy niet anders dan kijken naar syn vyand, Juist klonk diens scherpe, luide stem weer boven*alles uit. Nog één of twee koopjes stonden er: al het andere was verkocht. Bij het eene hoopje bleef Freek Trommers met zyn vrienden staan. Het was een partytje ijzer» werk en dezelfde snaphaan, dien Idze op den sterfdag zijns vaders gebruikt had, stond er ook by. Dirk, de knrcht, had het geweer medegebracht van den molen, en Idze had het wapen SERIEWEDSTRIJDEN - DOORNSPIJKj Burgemeester de Vries reikt de le prijs ran het défilé uit aan hei elftal P.T.T. Harderwijk. Naast den Burgemeester de organisator ran de wedstrijden, de heer r. d. Heijden Bij het maaien van rogge in den Luaterenschen Eng. werd op het veld het nest ondekt van een vogel, die op tien eieren zat te brpedan. Op zich» zelf is dit al een byzonderheid, want er" broedt vrywel geen enkele vogel meer in het laatst van Augustus. Hoewel door de zicht een paar eieren werden beschadigd, keerde de jrogel op zgn nest terug. Het bleek een kwartel (wachtel) te zijn, een voor ons land vry zeldzame broedvogel, die veel overeen» komst vertoond met de patrys, doch ongeveer de helft kleiner is. Nadat de rogge van het land verdwenen was, moest het stoppelveld geploegd worden voor 'de knollen. De boer zorgde er echter voor, dat keurig naast het kwartelnest de vore kwam te liggen en een klein eilandje bleef gespaard, waarop het legsel veilig verder kan worden uitge broed, de schalen zullen breken en de kuikens het levenslicht zullen aanschouwen. De vogel is zeer mak en vertrouwd met het landvolk, achteloos weggezet, sonder er acht op te slaan, dat het nog geladen was, terwyi hy er sinds dien tyd niet meer naar had omgekeken. „Die spuit koop ik, zoo waar ik leef," schreeuwde Freek en greep naar het geweer. „Al ben ik geën wilddief, zooals de lui hier waren, toch kan ik wel met een geweer omgaan, zou ik denken." „Kyk Piet", riep hy tot den vrachtryder, die dicht by hem ztond, „daar komt net een mooi boutje aanvliegen." Met breeden wiekslag, en byna de toppen der oude linden aanrakend, scheerde de pas op Eiberslbst teruggekeerde ooievaar over bet erf naar zyn nest, dat hy echter nimmer zou bereiken. In zyn verregaanden moedwil had Freek Trommers het geweer op den vegel aan gelegd. „Schiet niet, schurk 1" schreeuwde Idze, doch reeds knalde het schot, en de eiber, die volgens het diep ingeworteld bygeioof der boeren van dien tyd, zegen aanbracht voor de bewoners, op wier hoeve hy nestelde, lag bloedend op het pas ontloken gras onder de populieren. - want tydens alle werzaamheden na het maaien is de vogel rustig blijven zitten. De Bedrijfsschap voor Aard» appelen maakt bekend, dat de telersprijzen voor consumptie aardappelen voor oogst 1942 bedragen bij levering af boerdery f 4.75 per 100 kg. voor groep 1 kleiaardappelen f 4.50 per 100 kg. voor groep 11 kleiaardappelen f 4.25 per 100 kg. voor groep III kleiaardappelen f 4.per 100 kg. voor groep I zand en veenaardappelen f 3.75 per 100 kg. voor groep II zand» en veenaardappelen By levering franco laadplaats worden de telersprijzen verhoogd met f0.10 per 100 kg voor aanleveringskosten. De prijs, welke ten hoogste aan den consument voor aard* appelen in rekening mag worden gebracht gedurende het tijdvak van 17 Aug. t.m. 5 Sept. 1942 is vastgesteld op f 0.09'per kg. Deze prijs mag zoo noodig verhoogd worden met f 0.01 per kg. voor thuisbezorging. Nu was het gedaan ja et alle goede voornemens van Idze en hoewel men trachtte hem tegen te houden, rukte hy zich in een oogwenk los en stormde als een verwoede stier op Freek Trom* mers los. De witte kruitdamp kringelde nog om den roakeloozen schut ter heen, die in zyn roes zege* vierend om zich heen keek, alsof hy een wonder knap stuk had verricht. Toen hy echter den wilden Idze dopr de boeren heenbrekend, op zich zag aan stormen, sloeg hem de schrik om het hart. „Help I" schreeuwde hy syn herbergvrienden toe, en één hunner, de grootste, trachtte Idze tegen te houden, doch een hevige stomp deed hem als een blok op den grond rollen, ter wijl de anderen op zy stoven, „Moordenaar 1 Nu maken wy de rekening effen", klqnk bet sissend van de met schuim bedekte lippen van den wilden Idze, en huilend van woede wierp hij zich op Freek Trom* mers. Wordt vervolgd);

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1