eluwe's kustgebied en de amer van koophandel DISTRIBUTIED1ENST ELBURG iterdag 22 Angnstns 1942 OVERVELÜWSCÏÏE BLADEN 98ste jaargaag No. 66 STREEKBLAD voor: BDERWIJK, BIERDEN, TONSEL, ERMELO, NDNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, m. VOOR VIJFTIG JAAR. rschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Tel. Ncl 1 Slaapt uw dochter ook in een kippenhok Arrestant springt te water. Gort. Gortmout ei gemengd meel Lift omlaag gestort. Toegtngsbewijzen tot den Noord oostelijken polder Uit het Ofvervelnwsch Weekblad van 27 Ang. 1302 Uitreiking van bonkaarten 10a periode, aardeppal- kaarten,tabaks-, (sigaretten en versnaperingskaarten Oosterwolde in de O.L. School op Maandag 24 Augustus m |(d redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. fl.80 elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMV1ERS 5 cent door Dr. JOH., H. SCHEURER id; I 1229 liet de graaf ven ■re, Otte II, de stad Harder- ommuren. Zy ontving toen Isvrtyheden, „els aan Zutphen fu verleend", werd daardoor de steden gerekend en ;de weldra in het kwartier Veluwe" op Arnhem, De i stad begon spoedig door hendel te bloeien, werd van de Hanze en zond haar «pen tot naar de Oostzee. Ier werd de munt van ihem, van het vorstendom re en van het graafschap i naar Harderwijk over* gracht, soodat de stad geld doen slaan „onder des li eygen wapen". Ten tijde van Prins Maurits [tond te Harderwijk zoo nist oudste, dan toch één der 1ste scholen, waar Latijn id gelderd, later uitgebreid een academie, telkens ge* idsaafd onder speciale pro* tie van de Prinsen van inje, aan welke universiteit Boerhave en Linnaeus sijn iromoveerd. Iet dit verleden doet wat liaeerend aan het rijmpje: irdsrwljk is een stad van negotie verkoopt er blauwbessen, bokking en bullen van promotie. Want, moge ook deOoetzee* ot zijn verdwenen,- die haar gaagshaven te Harderwijk i, en de Academie slechts nonumrntale rudimenten en „Academiestraatje" zijn g te vinden, nog is Harder* een plaats met een eigen ioriet en voor een bepaald uwsch gebied van een hale beteekenis. Deze oude lawsche stad is economisch van nature de hoofdstad te man van Veluwe's kustge- van Ntjkerk tot onder de It van Zwolle en met name ir de middelmoot ervan, ben dan ook besloten werd, Veluwsche kustgebied tot afzonderlijk district te ken in het provinciaal geheel Kamer van Koophandel en rieken voor Gelderland, stond vrijwel van den aanvang af it, dat de kern ervan moest gd worden ia het eeuwen- Ie stadje Harderwijk, eeds in andere opzichten dese stad tot die centrale iltie gegroeid. Het kantoor directe belastingen, invoer- hten en accijnssn is er. Het tongerecht voor dese streek ft er zijn standplaats. Het ige Lyceum herinnering het vroegere klassieke erwijs aldaar staat er. vindt er de Ambachtsschool Meisjesvakschool. Er is een, ettelijk Arbeidsbureau. Het dus logisch, dat na het uit tot diatrictsvorming ier kuststrook binnen het vinciaal Geldarsehe verband Kamer van Koophandel en rieken, het kantoor dier er voor dit gewest de rij diverse bureaux en instel- ea te Harderwijk kwam pieteeren. &r is een economische ver* ting te sien in de vestiging het kantoor-Harderwijk, nut eigen district binnen het Geldersch provinciaal geheel der Kamer. Daarbjj moest natuurlijk verder gesieu worden dan de dag van heden met al de inklemmingen en bekortingen van mogelijkheden door den oorlogstoestand. Men denke b.v. bierbij aan de toeristische perspectieven dezer streek. Aan den éénen kant is momenteel het toerisme uiter* mate sterk op dit stuk Veluwe. De trek naar het buitenland kan door den oorlog geen be* vrediging vinden en de stedelijke bevolking zoekt thans maar al te gretig het platteland ter lichamelijke en geestelijke restauratie. Toch draagt, deze toeloop een te incidenteel en daardoor abnormaal karakter dan dat men daarop een toeristisch perspectief zou mogen openen. Wanneer de trek naar de Veluwe in vredestijd er zal blijven, dan is het noodig, in vele opzichten andere toeristen te trekken dan vele der tegen woordige en daartoe ook het peosionwrz^n in te richten en in vele opziehten op te voeden. Het tegenwoordige oorlogstoeris me kan daartoe 'misschien wel aanknoopingspunten geven. in elk geval zal het wenschelljk blijken, dat straks de propaganda en verdere verzorging dezer materie niet te sterk verbrokkeld door alle gemeenten elk apart wordt ter band genomen, maar dat hier logisch *n doelmatig, collectief gewerkt wordt. Daarbij kan een neutraal lichaam, dat zijn eigen wortelen in deze streek heeft geschoten, misschien nuttig zijnen dan isdit kantoor der Geldersche Kamer daarvoor wellicht de aftgeweztn instantie, Slot in volgend nummer. Zelfs voormalige kippenhokken deden dienst om vacantiegangers' te herbergen, Zulks moge dienen als een waarschuwing aan alle ouders, die er prijs op stellen, dat hun kinderen ge* durende hun vacantia in een behoorlijke omgeving vertoeven. Men kan zich niet onttrekken aan den indruk, dat soo'n kippenhok, waar vele menschen dicht opeengeplakt liggen, in geval van brand veel weg heeft van een muizenval. En brand kan licht ontstaan in een om* geving, waar veel gerookt wordt en waar de bodem bedrkt is met los stroo. Ook uit andere overwegingen moet echter ernstig tegen de „romantische" overnachtingsgelegenheden, zoo- als die thans bij duizenden op het platteland ontstaan zijn, gewaarschuwd worden. In tal rijke plaatsen wordt onderdak aangeboden aan minderjarigen^ zonder dat van eenige controle hierop sprake is. Jongens en meisjes slapen zonder toezicht in kippenhokken, stallen, schuren en op zolders. Het is dan ook geen wonder, dat er reeds tal van klacbien geresen zijn over het verbeven van jeugdige Foto Amus Belangstelling voor de wedstrijden om de Noord- Veluwe-Cup droom van den D.S. V,-keeper) personen van beiderlei kunnen in dezelfde ruimte.. De toestand waarbij iedereen die daar gelegenheid voor heeft, onderdak kan verschaffen aan jongeren, is onhoudbaar. Ouders, die hun kinderen op vacantie laten gaan, zonder zich er van te vergewissen, waar deze den nacht zullen doorbrengen, mogen zich wel eens voor oogen houden wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. Invallen, die de politie zoo hier en daar ondernomen heeft en de verhalen der jeugdige kampeerders zelf hebben aange toond, dat in da kampeerboer* dergen en wilde kamphuizen de gunstigste voedingsbodem geschapen wordt voor het ontstaan van. een ver gaande zedenverwildering. Dat aan meisjes van zestien jaar de gelegenheid geboden wordt, met jongemapnen te vernachten is een beschaafde natie onwaardig en moet op den duur leiden tót een zedelijke ontaarding, die moeilijk te beteugelen zal zijn. Het is daarom waarlijk te wenscben, dat de bevoegde instanties nu niet langer meer zullen wachten met ingrijpen en met één slag aan de bande* looza toestanden, die er in het kampleven heerschen, een einde zullen maken. Te Den Haag betrapte een agent van politie in de Slacht* huisiaan den 20 jarigen los- arbeider J. L. op heeterdaad bij het stelen van een zak boonen van een vrachtauto. De man, die dreigde te ont* snappen, werd door den agent, die een tweetal schoten uit zijn dienstrevolver loste, tot staan gebracht. Bij zijn overbrenging naar het politiebureau zag de man echter wederom kans uit de handen van den agent te ontglippen. Tijdens de achtervolgingsjacht sprong L, in het water va» de Laakkade, waarbij de agent echter weder moest ingrijpen om den drenkeling, die in nood begon ta verkeeren, uit het water te halen. Na op het droge te sljn gebracht kon de arrestant veilig naar het bureau aan den Rijs- wljkschen weg .worden overge* bracht. Aangezien er misverstand blijkt te bestaan omtrent hetgeen verkrijgbaar is op den voor gort aangewezen bon „Algemeen 360" worde er nogmaals met nadruk de aandacht op gevestigd dat de genoemde bon recht geeft op het koopen van 250 gram gort, gortmout e.d. ot 250 gram gemehgd meel. In een fabriek te Arnhem heeft een ongeluk met een lift plaats gebad, waarbij zes per sonen zijn gewond. Een aantal arbeiders had in strijd met de voorschriften in een goederenlift plaats genomen. Door overbe* lasting knapte de kabel en stortte de lift naar beneden. Zeven arbeiders moesten naar het gemeenteziekenhuis worden overgebracht, waar één van hen kon worden heengezonden. De overige zes moesten allen worden opgenomen, in de meeste gevallen wegens been* breuken. Hun algemeens toe* stand mag gunstig worden geacht. Na 24 Aug. as. zal ieder, die zich zonder toegangsbewijs in den Noordoosttelijken polder bevindt, daaruit kunnen worden geweerd. De toegansbewijzen worden uitgereikt op formulieren volgens OVERVELUWSCH NIEUWS HARDERWIJK. Deze week woedden twee flinke branden. Dinsdag werden de woningen van D. Karssen en A. Kappers op da Vuldersbrink in de asch gelegd en Donderdag de woning van M. Dirksen Dz. in de Groote Marktstraat. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD 25 Aug. Gerrit Dooijeweèrd met Eijbatta Catharioa Dootieweerd. GEHUWD. Geene. GEBOREN 20 Aug Antje, d. van Elso Bakker en Grietje Kraaginga. Dreesje, dochter van Dirk Kars sen en Aartje van Stralen. Catha rine Margaretha, d. van Carl Frie- drich Hermann Gutzki en Margaretha Cronenberg. 21. Hetmipa d. van Gerrit uit de Bosch en Gerritje van Ark. 24. Klaas, z. van Goosen Goossensen en Serritjen Kok. OVERLEDEN 21 Aug. Petrus Hoftman, echtg van Herm^na de Vente, oud 57 jaar. 25. Johann Godfried Blankenburg, weduwnaar van Jannetje Koster, oud 83 jaar. ERMELO. ONDERTROUWD. Geene. GEHUWD 6 Aug. Eibert Docter, jm. en jannetje Hofman jd. GEBOREN 5 Aug Maartje, d. van Drie* Juifer en Gerritje Brouwer. Gijsbcrt, s. van Hendiik Hendriksen en Heintje Prophitiua. 8. Hendrik Jan, s. van Bessel van den Hazel en Jannetje van Beek. Betje, d. van Hendrik van de Beek en Hanresje den Herder. 12. Jakob, z. van jan Bonhof en Annetje Dekker. Mensje, d. van Jan de Zwaan -en Gijsbertje Rens 18. G'ietje, d. van Hendrik Breimer en Elizabeth Kornelia Vos. ?0, Beert z. vau jan van de Kolk en Aartje Vis. Beertje, d. van Jan van de Pol en Aartje Deetman. 24. Matten, z. van Jan de Groot en Maria Lubber* sen. OVERLEDEN 6 Aug. Gerrit Top, echtgenoot van Hendrikje van den Beid, oud 23 jaar. Arend van 't Hul, oud 6 mcd. Servaas Wigers* ma, echtgenoot van Martje Petersen oud 43 jaar. 14. Gerrit Wieberdink, weduwnaar van Kunnigje Jurgens Wijngaard, oud 85 jaar 13. Johan nes Franciscus Rende Gerrit Molijn, oud 4 mcd (overl. te Harderwijk) 16 Hendrikje Lokhorst, oud 3 jaar. 19. Aart Schorteldoek van Duren, echtgenoot van Grietje Keg, oud 69 jaar. Jannetje Tiemens, oud 14 jaar. 18. Dirkje de Boer, oud 63 jaar. 22. Heimina ten Hoove, wed. Jan van de Pol, oud 62 jaar. Henriette Boonstra, oud 17 jaar. Jacob Johan Sevetijn, echtgenoot van Paulina Meijer, oud 67 jaar, PUTTEN. ONDERTROUWD. Geene. GETROUWD. Hendrikus Geutti en Geertje Dekker. BEVALLEN. Geene. OVERLEDEN. Gerrit jan Brink man, oud 15 mnd. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p loo st. f 3 25 a 14.00 Reggs par H.L. f 5 75 k f 6 10 Biggen f8.00 i f 12.50 Aardappelen f120 t fl.70 De uitreiking van bovenstaande distributiebescheiden zal plaats hebben te van 9.30—12 en 1—3.30 voor Wijk I Dinsdag 25 Augustus van 9.3012 en 13.30 voor Wijk J en K Oostendorp in het Vereenigingsgebouw op Woensdag 26 Augustus van 9.30—12 en 1—3 30 Elburg in de Ambachtsteekenschool op Donderdag 27 Augustus van 9,30—12 en 1—3 30 voor de letters A t.e.m. M Vrijdag 28 Augustus van 9.3012 en 1—3.30 voor de letters N t.e.m. Z 't Harde 31 Aug. in het Buurtgebouw van 9.3012 en 1-3.30 'Personen die niet in het bevolkingsregister van Doornspijk of Elburg zijn opgenomen kunnen geen distributiebescheiden in ontvangst nemen. Aan personen beneden 18 jaar worden geen distributie* bescheiden afgegeven.- Distributieitamkaarte» en inlegvellen medenamen. Met in achtneming van de daarvoor vastgestelde leeftijden is ieder om te bepalen of bty (zij) een tabaks*, cigaretten* of een versnaperingskaart wenscht te ontvangen. Alleen zij ontvangen aardappelkaarten, die niet als zelfver* zorger aardappelen zijn ingeschreven en die een formulier invullen waaruit blijkt dat zij per geziailid over minder dan 25 K.G. aardappelen beschikken. Deze formulieren zijn dagelijks (behalve Zaterdags) van 9—12 uur bty den Distributiedienst verkrijgbaar. De Distributiedienst ELBURG nieuw model (formaat persoons* bewijs). Alle bewijzen%an ander model zijn na 1 September 1942 ongeldig. Elk bewijs moet zijn voorzien van bet stempel van een der beide diensten te weten den Dienst der Zuiderzeewerken Heareagracht ao. 2 ta 'sGravaa* hage en de Directie van den Wieringermeer (Noordoostpol* derwerken,) Postbus 56 te Zwolle en van de handteekening ven den tot uitreiking bevoegden ambte* naar. Het geldt slechts gedurende de op het bewijs vermeld* periode.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1