STREEKBLAD voor: Bons welke nu geldig zijn Woensdag 19 Augustus 1942 OVERVELUWSCHE BLADER 98ste jaargang Ro. 65 IARDERWIJK, H1ERDEN, TONSEL, ERMELO, NDNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTER, ens. iSiberslust FBBIilBTOM. Verloren en Gevonden voorwerpen, Verschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Tel. No. 1 Da knnstmestdistribatia Distribn'is van brasdstsffen door W. SCHIPPERS Het waren de woorden zijeer Neder, die hem als op de ziel pandden't was de aan moeder hnaa beloften, die hem de •inden nog bond. Steeds was |tt hem, alsof by haar sachte [lata boorde, en haar bleek ilaat sag. Da boschbesseo Zij brandden hnn vingers aan koffie Richtlijnen voor IJsselmeervisschers, Wiakelsluitiiigsbesluit 1941 loofd redacteur J. Volgers. Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1.80 «Ike m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent Op 15 Augustus zijn aan alle ^organiseerden, die vorig jaar een kunstmesttoewijzing hebben ontvangen de huo toekomende voorzchottoe wijzing voor het a.s. seizoen uitgereikt. Er sullen echter nog enkele georganiseerden zijn, die vorig aar, om welke reden dan' ook. geen toewijzing hebben aarge- rraagd en dus ook nu geen roorschottoewijzing hebben ont vangen. Tevens is van enkele georganiseerden de tpewljzing ingehouden, omdat het bedrijf belangrijk gewijzigd is, of iets dergelijks. Voor bovengenoemde land bouweis, die dus in de laatste weken in het geheel geen toe wijzing ontvangen hebben, icstaat van 15 tot en met 31 Augustus de gelegenheid om bij den plaatselijken bureau houder van bun district een tanvrage ia te dienen. Deze aanvrage moet worden gedaan op een formulier, het welk by den betrefLnden P.B.H. te verkrijgen is. De aandacht wordt er nog op gevestigd, dat de georganiseer den, die minder dan 10 are cultuurgrond in bewerking hebben, niet voor een toe wijzing in aanmerking komen. Dese personen zutien, evenals dat voorheen het geval was, in de gelegenheid worden gesteld ten beperkte hoeveelheid kunst meststoffen sonder bon te betrekken. De Provinciale Voedsel- commissaris voor Gelderland. Gedurende he$ tijdvak van 115 Augustus 1942 tot en met liO April 1943 geven de met Inéén eenheid eerste periode", |,één eenheid tweede periode", Inéén eenheid derde periode" li één eenheid vierde periode" lüsmerkte bonnen, elk recht op Ibet koopen van één eenheid Irasts brandstoffen. 40. Lang had hty er over nage dacht, wat hem persoonlijk té noen zou staan, als de poort pan Eiberslust voor den laatsten lUnadijken afstammeling der (orringa's gesloten zou zijn, J de dierbare -erve zijner hderefi door een ander zou porden bewoond. Doch ook psrin was hij tot een besluit gekomen. Sinds den herfstmorgen, waar- lip Gij* Blink hem verteld had, «Ik aandeel Freek Trommers I den dood zijns vaders had pad, was het geheel gedaaa jtweest met zijn zielerust, en (pookte steeds de wraakzucht i «ijn hart. De drukte van den bosch bessenpluk is op de Veluwe nu zoo goed ais sfgeloopen. De plukkers gaan nu meer op de paddestoelen af. waarmee nu meer te vardienen is dan met de bessen, Men zal dit jaar niet kunnen zeggen dat de boschbessen struiken op da Veluwe schoon afgezocht zijn. Ook het ge slonken aantal werkloozen was van invloed. Het aanbal plukkers voor de verdienste was daardoor niet zoo groot als andere jaren. Het aantal plukkers voor eigen gebruik van de bessen was grooter dan ooit te voren. In het afgeloopen voorjaar, kreeg een controleur te Zwolle in den meest letterlijken zin de lucht van koffie, toen hy by lijn woning op twee koffers stiet, welke een party versch gebrande koffie bevatten. Deze bleek door W. de N. te Veecaten (gem.|tjsselmuiden) tezamen met zyn kennis J. O. te Enschede deels van J H., deels van R. S. beiden te Nunspeet, gekocht te zyn, H. maakte voor de koffie die regulair op de bon was gekocht f48 per kg, S., die de koffie van verschillende personen had opgekocht, ontving eenzelfden piys. Het gevolg van dezen handel was, dat allen voor den inspec teur voor de prijsbeheersching moesten verschynen, die de grove winst, welke H. gemaakt had, in aanmerking nemende, dezen tot f 400 boete, benevens in de kosten, veroordeelde. S., van wien 3 kg koffie verbeurd werd verklaard, werd tot f 100 boete veroordeeld. O. wérd met f30 beboet, terwyi de V. naast een geldboete van f 10 de gekochte party koffie g-corfisneerd zag hetgeen on getwijfeld als een fikse bij komende straf kan wordeöf be- beschouwd, Zul je God op je knieën bidden om hulp en kracht in den strijd tegen den duivel der wraakzucht, die straks je ziel zal aanvallen, en je hart vervullen met de gedachten aan bloedige vergelding Dat had moeder gezegd. O wat had zijn moeder haar wilden Idze, met zjjn onstuimig hart, toch doorgrond I Den gai.sehen winter was hy bij na niet van Eiberslust af g-weestopzettelijk vermeed hy alle gezelschap Slechts op den molen van Abel Pinke kwam hy af en toe, doch altyd des avonds. Maar de sombere, geheimzinnige molenaar kon niet veel invloed ten goede uitoefenen op zyn gemoed, en nog bitterder gestemd dan hy ai was, keerde Idze Jorringa, dikwijle laat in den avond dwarz door den polder huiswaarts. Maar nu was dat voor by, em zyn besluit stond vast. Dat gaf hem tenminste kalmte, een ijzige, vastberaden kalmte. Eiberslust zou met alles wat er op en by was, publiek worden verkocht. Idze, en ook oom Abel, geloofde, dat er, indien alle schuld betaald was, nog wel een aardig duitje zou overschieten, Den zouden Sietska Bons Aig,. Bonboekje hoeveelheid 370 Zeep in diverse soorten 371 250 gr. wasch en zeeppoeder 357 Suiker 1 K.G. 338 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 358 Jam enz. 500 gr. jam 359 Peulvruchten 250 gram 360 Gort enz. 250 gram 361 Vermicelli enz. 100 gram 441, 442 reserve 250 gram Ryst Bon U Textielkaart 50 gram Scheerzeep VERSNAPERINGEN 41 en 42 Chocoladewerk 100 gram 43 en 44 Suikerwerk 100 gram TABAK 42A sigarettenkaart 20 sigaretten 41A 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigarillos of 25 gr. tabak BESCHUIT 42 75 gram KAAS 367, 368 en 369 falg.) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN 42 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 42 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch BOTER EN VET 39 Boter en Vet 125 gram boter Res. 3—35, 3—36, (pew. 4 t.e.m. 13 jaar) (pers. 13 t.e m. 20 jaar) (kind. 0 t.e m. 3 jaar) MELKKAART 3'A Liter 1'/* Liter AARDAPPELEN llA K.G. aardappelen IA K.G. aardappelen BROODKAART 4 rantsoenen brood Geldig t.m, 30 Sept. 30 Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. 2—35, 2-35, 4—36, 41 A t/m 44 A 41 B t/m 44 B 42 A 42 B 42 A 42 B 31 Aug, 5 Sept. 5 Sept. 22 Aug. 15 Aug. 22 Aug. 5 Sept. 22 Aug. 22 Aug. 19 Aug. 12 Sept. 12 Sept. 12 Sept. 5 Sept, 5 Sept. 22 Aug. 22 Aug. 22 Aug. 22 Aug. Bonkaart „EA" 01 rantsoen brood ELOEM 362,363,364, 365 alg. 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 5 Sept. PETROLEUM 2 Liter 22 Aug. KAARSEN 24 van de petroleumkaarten S en T 300 gram kaarsen 30 Sept. BRANDSTOFFEN Bon 0102,03 K.F. (brandstoffenkaart voor kook- doeleinden) 1 eenheid brand stoffen (geen enthrnciet) 30 April 1943 01 BV t.m. 05 BV kaart DV 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dec. Eerste, tweede, derde en vierde periode 1 eenheid vaste brandstoffen 30 April 1942 en Anna nnar den molen gaan, en tydeiyk by oom Abel gaan wonen, terwijl Idze zelf van plan was de gelofte aan zyn moeder, op den laatsten dag van baar leven gedaan, gestand te doen, en den oceaan tmschg hem en het dooddijk gehate' voorwerp zyner wraakzucht te plaatsen. ,,Ik ga naar Amerika", had hij tot Sietske en Anna gezegd, want om straks by dezen 'of genen boer in het dorp als knecht of daglooner te gaan werken, daarvoor droeg Idze Jorringa het bart nog te hoog. Daar ginder, in het vreemde laad, waar niemand hem kehde, wilde Idze trachten zich er bovenop te werken. „En lukt mij dat", voegde hy er aan toe, „welnu dan kom ik terug om jou en Anna te halen en daar ginds samen een nieuw leven te beginnen". Alle pogingen, welke Sietske en Anna aanwenden, om hem van zyn voornemen af te brengen, waren vruchteloos en stuitten af op zyn onversetteiyken wil. En toen de molenaar, die alles wist, omdat Idze voor hem geen geheimen had, ook van oordeel was, dat in dit geval weggaan bsttr nu dan biyvan, legde ook Sietske zich er by neer? al kon ze de juiste oorsaak van Idzes bepaalde wil om weg te trekken, niet doorgrondan, De dag van de verkooping van F<b- dust brak aan. 't Was een zonnige mooie Aprildag, en reeds vrorg m den morgen kwamen van alle kanten de boeren met hun karretjes aan gereden, want in die dagen wa* een zoogenaamd „erfhuis" een gebeurtenis op het platte land, die den dag byna tot een feestdag maakte. Bij het eerste krieken van den dag, waren de koekkramers al gekomen, en hadden bun kramen binnen de poort van de hoeve, onder de oude lindm opgeslagen. Ze zetten de houten blokken vast, waar straks de jonge boeren bus kracht op zouden beproeven, als ze met de ronde, Ijzeren staven, de taaie peper koeken beukten. Op het erf, voor de schuur, stonden ploegen en landbouw werktuigen, benevens allerlei andere inventaris, zooveel mogelijk in afzonderlijke „koop jes" by elkander gevoegd, terwijl in de stallen groot en klein vee urne vastgebonden, HARDERWIJK. Verlorenfototoestel, ceintuur, persoonsbewys, boodschappen- tasch, nikkelen horloge, pols horloge met bandje, verlovings ring, een gele enveloppe met snoepkaarten, rol vloerzeil, garbadine regenjas, portemonnaie met inboud, veldfieschj dames- portefeuille met inhoud, napje met diverse bonnen, heeren portefeuille met inhoud en persoonsbewijs, inlegvel, armban d fototoestel, portemonnaie met inhoud badpak, kinderschoentje, damesvulpen, onderlegger, hee renregenjas, kinderportemonnaie met inhoud. Gevondenrubberdamesregen- jas, diverse portemonnaies met inhoud, zilveren kettinkje, diverse huissleutels, boodschap- pentasch, dameshoed, vulpotlood, autoped, persoonsbewys, mond harmonica. breekyzer portemon naie, bos sleutels, regenkapje. Inlichtingen aan het Bureau van Politie te Harderwyk. ERMELO. Verloren. Een zilveren oud Hollandsche broche, een bruinlederen portemonnaie met ritsluiting, een zilveren schakelarmband (klaverblaadjes) een roode bal en kinderracket, een blauwe martelceintuur, een zilveren potlood, een donker blauwe garbardine regenjas, èen broche (Hagedis) een bruine portemonnaie inhoudende distri butiebescheiden, een aktetasch met inhoud, een zilveren schakel armband, een broche metalen stelt. Gevonden. Gedichtenboekje, eer rood portemonnaitje inh. een foto, een portemonnaitje met eenige centen, een dames- tasch met inhoud en persoons bewys, een blauwe jongens overjas, éen portemonnaie met inhoud, een blauw gespikkelde stropdas en zwart beursje, eenig papieren geld-, en een gummi poppetje. NUNSPEET. Verlorenswahl, doublé armbandhorloge, inlegvel, gouden Zooals op de groote aanplak biljetten, welke op de schuur deuren weren geplakt, stond vermeld, zou eerst de inboedel en de werktuigen afzonderlyk, en daarna de hoeve, het land, benevens paarden en ander vee. gecombineerd worden verkocht. Ouopboudeiyk reden de karretjrs, die de boeren en boerinnen naar Eiberslust brachten, af en aan, en toen de notaris met - zijn helpers 'en kletk hun plaatsen hadden ingenomen, was 't erf boorde vol kyk- en kooplustigen. Te midden van een groepje jonge boeren stond Idze Jorringa en zijn rijzige, slanke gestalte stak boven ben allen uit. Niemand vermoedde, wat het den jongen boer kostte, alles, wat hy van zya kinderjaren ai om zich heen had gezien en liefgehad, straks in vreemde handen te zien overgaan, maar ook zou niemand dat aan hem bemerken. Eerst waren een paar van zijn kennissen eenigsz ns be schroomd naar hem toegekomen, want Idze was sinds den dood van zijn oudets zóó somber en afgetrokken geweest, dat. niemand banner eigeniyk in de kettinkje, zwart fototoestel in leeren tasch, blauwe regenjas, bruin leeren portefeuille met inh., roode tasch met inh., portemonnaie met inh broche, rood met blauw portemonnaie met inh., Afga fototoestel, distributiebescheiden in blikken doos, oranje notitieboekje. Weggeloopengrijze kater. Gevondencigarettenkoker, bril, blauwe gummijas, rozen krans, bruin leeren tascbje met inh., grijze jas. Inlichtingen ten gemeente huize te Nunspeet. Met ingang van 13 Augustus is het den ijsselmeervisschers verboden hun vangsten geheel of gedeeltelijk aan te voeren of te lossen in de havens de Oude Zeug, Broekerhaven en Muidcn, Voorts is het vischhandelaren verboden visch te betrekken van Ijsselmeervisschers, die in strijd met deze nieuwe regeling handelen. Dit besluit van de Neder- landsche Visscherijcentraie is één van de maatregelen, waar mee de overheid hoopt den sluikhandel doeltreffender te kunnen tegengaan. Bij overtreding vaa deze bepalingen stelt men zich bloot aan de straffen volgens het economisch sanctiebesluit 1941, Winkels die 'sMaaridsgsmid- dags gesloten zijn (bijv. kappers- en slagerswinkels), moeten des Maandagsmorgens, van 9^—13 uur,- voor het publiek geopend zyn. gelegenheid geweest was, eens vriendscbappetyk met hem te praten, en toch waren allen hem goedgezind. Maar nu scheen hij weer geheel de oude. Krachtig had hy de jonge mannen de band gedrukt, en apoedig was men met hem weer geheel op den ouden voet. „Zeg, Idze", sprak een ryke boerenzoon, „we vinden het allen op het dorp jammer, dat het zoover met jullie moest komen. Wis had' gedacht, dat Eiberslust nog eens pubhek zou worden, doch het is nu eenmaal een feit, waaraan niets te veranderen is. Maar wat zyn nu ïfcrder je plannen Denk je heen te gaan, of wat wil je beginnen De vraag, welke de jonge boer aan Idze deed, was reeds dikwijls het onderwerp der gesprekken geweest op het dorp, daarom zagen allen Idze thans nieuwsgierig aan, Deze aarzelde niet lang met zyn antwoord, doch verklaarde ronduit, dat bij geen zin had, om als boerenknecht of dag- looner te gaan werken voor een sober loon, doch dat hij van plan was, met de eerste gelegen heid de beste, het vaderland te verlaten, om in het verre Amerika zijn geluk te gaan beproeven. Wordt vervolgd).

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1