ezinsleven n kamer. Bekendmaking Distributie. iterdag 15 Augustas 1942 98ste jaargang STREEKBLAD voor: iRDERWIJK, SIERDEN, TONEEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, ess. Kantongerecht VOOR VIJFTIG JAAR. OVEBVELUWSCHE BLADEN No. 64 jrschrjnt tweemaal 's weeks - Prijs f 1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Tel. No. 1 De distributie van wollen goederen Jongetje verdronken Dit het Overvelnwsch Weekblad van 30 Aug 1892 PETROLEUM VOOR VERLICHTING. ofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. f 1.80 elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent Ervaringen opgedaan in den winter 1941—1942. Dagmeisje bleef 3 dagen Omdat haar dorp inge euwd, was. Vader schepte nu kolen en zag den voorraad ken. Onze kamers zijn ook groot I Hij nam een kloek luit,,We gaan ifi 't op ertje huizen, anders zitten 1 Maart zonder brandstof", eder Schrok niet weinig, 't kamertje I waar de linnenkast t en de vuillinnenkist, het mergereedschap en de over- oenen, de naaimachine en de leger,waar maar één raam in niet eens 'n schoorsteen 1 1 Vader zette door, lukkigl de oudste zoon, dent-thuis, hielp met leeg- en, de huisbaas liet de muur rboren, daar kwam een helpijp in, ons slaapkamer* rmandertje werd aangemaakt 't scheen te gaan. 'n Oud pet deed weer dienst, daarop rd de klaptafel gezet, en ingebouwde kast kreeg djes, messen enz. inplaats boeketl en hoeden te [bergen. Op het ,,vak"inden ek, een uitbouw boven de derplanken kwam het thee- d, de koektrommel en de rkmand, alles afgedekt door kleedje. Daar zaten we 's avonds om tafel vader met z'n studie eken, de student dito onze gymnasiast, die maar cht kan hebben dat er één ord gezegd wordt, de B S, er die o zoo graag hardop rt, het Uloneesje, dat nu dan hulp noodig heeft bjj de gebra of 't Engelsch, oeder met de werkmand of brief die geschreven moest rden. 't Kon nèt,. en 't ging. Totdat de wind oms'oeg en rook naar binnen kwam er oest andere raad geschaft rden. De binnenmuur werd rboord en een rookleiding ar de keukenschoorsteen maakt. Na enkele dagen ten we wéér in 't opkamertje bu ging 't goed. t Eerste gat in den muur a als ventilatie dien«-n, nachts vooral 's avonds alden we de stop er uit) soodat we 's morgens in sche atmosfeer konden ginnen, ook al had 't droog k om de kaehel gestaan. oen ging 't niet alleen, maar ging goed. gezellig. Ieder oest wat inschikken terwille n den ander, ieder moest z'n ken keurig in orde houden der had Ook 'n eigen plekje ren de kast om 'n stapeltje eken of 'n handwerkje te Kien, En verder moest ieder ijgen, om de anderen. Om 9 uur kwam er een warm opja drinken, Tina of anijsmelk dan werd er even gepraat, liama was 't weer zwegen, 't Kacheltje verwarmde beër ft de kleine kamer, waarvan kr en raam van tochtband krzien waren, leverde 's avonds >ter voor de kruiken, die 'onderzoo geruischloos mogelijk plde en wegbrachten overdag afwaschwater 't kookte de Mk en gaf gloeiende briketten por 't kookcomfoor. [Toefi de scholen gesloten «rden wegens brandstof- Een bezoek aan Artis is tegenwoor dig zeer in trek Foto Amu's schaarschte werd 't moeilijker 't kamertje moest toch ook eens gedaan worden en 't is in een huishouden haast niet mogelijk altijd te zwegen. Dan stelde moeder voor, dat ze eens moesten wandelen en een frissche neus halen, ofboodschappen doen I De „zwarte" aardappelen, die niet met de schil gekookt kun* nen worden, werden gemeen* schappelijk geschild; zoo. kon ieder helpen en niemand werd overbelast. „En als er nu visite komt?" vroeg iemand aan moeder. Moe der antwoordde„Visite ont vangen kannen we nu niet en doen we niet, de studie gaat voor." Niet ieder is 't hier mee eens, gehoord de veel voorko mende klachtIk kon bijna niet werken, er. kwam aldoor visite. Bij 't inrichten van 't kamer tje had moeder een tekst opge hangen Dient den Heer met blijdschap. Zelf voelde ze er behoefte aan om telkens herin nerd te worden aan de blljd- schap waarmee we diénen moe ten, en menigmaal heeft ze ernaar gezien, en heeft nieuwe kracht gekregen om de moeilijk heden te overwinnen, zonder zuchten, Nu zitten we weer in de ruimte, waar we van genieten maar als we a s. winter neg m<*t een klein rantsoen brand stof toe moeten, dan zullen we 't opkamertje weer gaan bewo nen met een dankbaar hart, gedachtig aan dan winter die heenging en die ons, bij veel leed, ook veel goeds gaf. Uit „De Huishouding van nu" TB HARDERWIJK Zitting» van 11 Augustus 1942. Kantonrechter: Mr. Maller Masiis Ambt O.M.Mr. de Bruijn G. B, groentehandelaar te Elbarg. moet even komen verteilen vraa om hij op 23 Apiil toen hij met zgn motordriewieler uit den Moienweg te Nnnspeet kwam, gee- voorrang heeft verleend aan den motorrijder Dr. Smit, die op den Verkeersweg reed. ja, dat zou verd. wel willen vertellen, maar bij weet bet zelf niet. Hij snapt er niks van hoe bet gekomen is. Misschien een beetje zitten suffen. Getuigen W. Reekers, spoorweg arbeider en Dr. Smit, zeggen hoe het gegaan isheel eenvoudig. De motorrijder reed rustig op den betonweg en opeens kwam verd. uit den Molenweg stuiven. Gelukkig is 't goed afgeloopen met den motorrijder, tien dagen doktersbe handeling. De Ambt. O.M. vindt deze wQze van ryden een grof schandaal en vraagt f200.— of 2 maanden. Daar heeft verd. niet van terug. Hij is hier gekomen, emdat hij een schikking- van f76.wat gortig vond en hij hoopte door zelf te verschijnen er wat af te krijgen. En nou twee honderd gulden. De Kaetonrechter kan voor verd. ook geen enkele verontschuldiging zien en by veroordeelt hem tot f 120.— oi 2 maanden. L. H tuinder te Harderwijk, heeft op 23 juni zyn voor een wagen gespannen paard op den Verkeers weg laten stilstaan, onbeheerd. Verd. zegt dat hij wel het leidsel opgezet had om te verhinderen dat het paard ging loopen. De Kantonrechter wyst er op, dat je toch nooU zeker bent of zoo'n beest niet den weg op zal gaan en dan is er kans op ongelukken. f4.— of 2 dagen. G. K. loodgieter te Harderwijk heeft ijskoud vergeten om zijn ver duisteringsgordijnen te laten zakken. 't Kost hem vijf pop. j. v. Z. te Harderwijk heeft zonder licht gefietst omdat zijn lampje kapot was en htj anders niet voor twaalf uur thuis kon zijn. Wat moet je anders 'n Licht sttafje f 3.— of 2 dagen, Nog enkele wollen goederen ataan voor de distributie ter beschikking, die uitsluitend in heel bijzondere gevallen verkrijg baar worden gesteld. Naar het rijksbureau Distex te 'sGraven- bage mededeelt, dienen zij die hiervoor in aanmerkiog komen, niet alleen aan de hieronder genoemde voorwaarden te vol* doen, doch ook over een bijzon dere vergunning van den plaat* selijken distnbutiedienat te beschikken, Wollen dekens (50 pCt. of meer natuurwol). 1 aenspersoons of 1 tweeper soons wollen deken wordt verkrijgbaar gesteld a voor personen, die in het huwelijk treden en een jaarlijksch inkomen hebben van f 3500 of minder. b. voor gezinnen, die op of na 27 December 1941 door oorlogsgeweld zijn getroffen, op vertoon van een verklaring van den luchtbeschermingsdienst. De overige dekens moeten op V.V.W. punten worden aan geschaft in de kwaliteit van minder dan 50 pCt. wol. Wollen handbreigarens (50 pCt of meer natuurwol). Een halve kilo wollen hand- breigarens wordt verkrijgbaar gestald a. voor moeders, wier kind op of „na 1 Maart 1948 U geboren. b. voor aanstaande moeders, tegen overlegging van een verklaring van een geneeskundige of vroedvrouw, waaruit blijkt, dat de bevalling binnen 20 weken zal plaats hebben. Wollen manshemden, -borst* rokken, -onderbroeken, knie- warmers of lijfgordels (50 pCt. of a eer natuurwol). Deze artikelen worden, ver krijgbaar gesteld voor mannen van 15 jaar en ouder op vertoon van een attest, geteakend door een arts, waaruit blijkt, dat in verband met den gezondheids toestand van den patiënt het dragen van deze kleedingstukken noodzakelijk is. Wollen truien en pullovers met mouwen (50 pCt. of meer natuurwol). Voor visschers, die er hun beroep van maken op de Noord zee te visschen, wordt verkrijg baar gesteld 1 trui of 1 pullover met lange mouwen; Slipovers (zonder mouwen), handschoenen, wanten, ijs- en bivakmutsen, shawls en pols* moffen (50 pCt, of meer natuur* wol). Voor deze artikelen komen alleen in aanmerking personen, die een., desbetreffend bewijs van den Nedetlandschen Volks danst kunnen overleggen. Voor al deze wollen goederen is - dit .wordt met nadruk vermeld een bijiondcre ver gunning van dan pbetseiyken distributiedienst vareischt. Met de verkregen bijzondere vergunning kunnen de houders zich wenden tot alle bij het rijksbureau „Distex" ingeschre ven textielhandelaren, die de betreffende artikelen steeds hebben verkocht en die alle inlichtingen prijzen en pusten kunnen verstrekken. Woenedagmiddsg was de 9* jarige Pieter van Leeuwen, wonende op dén Oudedijk te Rotterdam, aan het pootje baden in een put nabij de Rubens* straat. Plotseling zakte by in een dieper gedeelte weg. On middellijk snelden arbeiders, die in de omgeving aan bet werk waren ta hulp, doch hoewel een van hen zich gekleed te water begaf mocht het niet gelukken den knaap te redden, Toen hij werd opgehaald bleken de levensgeesten reeds te zgn geweken, Het stoffelijk overschot is naar de ouderlijke woning vervoerd, OVERVELUWSCH NIEUWS HARDERWIJK Prijskamp schutterij: le prijs officierenJ. D. Klaassenkader Serg. A. Kluiver manschappen Kuijkhovén. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD. 18 Aue. Genit Stunoenberg en Wiliemtje van Genu. Henricus Petrus Johannes Gerver en Barbara Antonia Zikkinjf. GEHUWD. 17 Aug, Gerrit de B uin en Maria van den Boru. GEBOREN. 13 Aug. Aart. zoon van Jan Schuriog en Aleida Johanna Ve-mtultn. Andries, zoon van Aalt Jansen ea Hester Goosensen. Teunis, zoon van Ba'tus Karssen en Aa>tje Hofstede. 16 Corne'isje, doebter van Harrnen Hup en Cor- nelisje Vliem. OVERLEDEN. 13 Aug. Johannes Franciscus Rende Gerrit Mol»", oud 4 md. wonende te Etmelo 17 Johannes Hcndrikus Jansen, echtg' van Hendrikje de Paauw,.oud 57 ]r' ERMELO Niet Ontvangen PUTTEN ONDERTROUWD Gecne. GETROUWD Geene. BEVALLEN. Heudrikje van den Hoorn, geb. van Beek, z. Anna Cornelia de Wild, geb. Stichter, z. Beerdje Ruitenbeek, geb, van 't Klaphek, z Geevtruitje Meiling, geb. Jansen, d. OVERLEDEN. Elbertje van Bok horst, ongeh. oud 17 jr. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 zt. Regge per H.L. Biggen Aardappelen f3.00 k f 3.10 (5 75.1 f600 (11 50 f13 00 f 1.20 i fl.50 Gedurende het tjjdvak van 17 Aug t.e m. 5 Sept. 1942 zal de uitreiking der volgende bonkaarten plaats vinden bonkaart levensmiddelen 10de periode aardappelkaarten nieuwe tabaks-, cigaretten- en versnaperingskaarten extra kaarten voor zwaren arbeid. Medegebracht moeten worden de stamkaart, het inlegvel en ingevuld formulier MD 32 indien men voor aardappelkaarten in aanmerking wenscht te komen. De uitreiking heeft plaats voor HARDERWIJK voor hen wier achternaam begint met de letters A, D en de naam Boonen B t.e.m. Bosch Bosheide t e.m. einde B C, E en F G, 1 en J Maandag 17 Aug, Dinsdag 18 Aug. Woensdag 19 Aug. Dondeidag 20 Aug. Vrijdag 21 Aug. 1942 1942 i942 1942 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en 3 30 uur Voor ERMELO voor hen wier achternaam begint met de letters: A, C, E en F B t.e m. Bo Bu t.e.m. einde B D G, I en J Maandag 17 Aug. 1942 Dinsdag 18 Aug, 1942 Woensdag 19 Aug. 1942 Donderdag 20 Aug. 1942 Vrijdag 21 Aug. 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en half 4 Voor ELSPEET voor hea wier achternaam begint met de letters A, C en D B E, F en G H, I en J K en L Maasdag 17 Aug. 1942 Dinsdag 18 Aug. 1942 Woensdag 19 Aug. 1942 Donderdag 20 Ang. 1942 Vrijdag 21 Aug. 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en half 4 Voor NUNSPEET voor hes wier achternaam begint mat de letters A en D Maandag 17 Aug. 1942 B t.e.m. Bos Dinsdag 18 Aug 1942 Bosch t.e.m, einde B Woensdag 19 Aug. 1942 C, E en F Donderdag 20 Aug. 1942 G, 1 en J Vrydag 21 Aug. 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en half 4 ATTENTIE I EEN NA-UITREIKING ZAL NIET PLAATS HEBBEN, EEN IEDER IS VERPLICHT OP DE VOORGE* SCHREVEN DAG TE KOMEN. HOOFDEN van gezinnen, die voor verlichting van hun wböigg UITSLUITEND op het gebruik van petroleum zijn aangewezen en op geen en op geen andere wijze hierin kunnen voorzien (door aansluiting op het gas- of eiectriciteitsnet, het gebruik van een bron- of butaangasaansluiting, windkracht of op andere wijze), kunnen zich tot den plaatselijken distributiedienst wtnden vcor het invullen van een inlicbtingenformulier. De invulling mag NIET geschieden door hen, die op kamers, in een pension of in een hotel wonen, deze personen zijn begrepen in de opgave van het „Hoofd". De invulling der formulieren heeft plaats op de plaatselijke distributiekantoren voor de letters A t.e.m. M Donderdsg £0 Aug." 1942 N t.e.m. Z Vrijdag 21 Aug. 1942 Tusicben des namiddags 2 en 4 uur

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1