^SÈÊif* STREEKBLAD voor: Bons welke nu geldig zijn Woensdag 12 Angnstns 1942 07EBVELUWSCHB BLADEN 98ste jaargang No. 63 f';* 1 i 111 jjj ÉRÜ ABDEBWIJK, HIERDEN, TONSIL, EBHELO, NDNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, FEUILLETON. iberslust Andere distributie kaarten. m mm herschijnt- tweemaal 's weeks - Prijs f 1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk, Tel. No. 1 BEKENDMAKING. Iet eten in restaurants door W. SCHIPPERS Huisslachting van varkens tyd". Gys Blink verschoot van kleur, doch bleef zwygend voor zich kyken, terwyi hij groote rookwolken^ uit zyn pyp blies. Bantbn van ds brandspuit gastolen 1 l& 1335 Hoofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. .fl.80 elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief - LOSSE NUMMERS J cent Ten vervolge op zijn bekend* caking van 13 Juli 1942 tot jde gehaele Nederlandsche [bevolking, die in alle Neder* |lindsche bladen is verschenen, wordt op bevel van den Ifeermachtsbevelhcbber in Nederland, den Generaal der Vliegers Fr, Christiansen, het [relgende officieel medegedeeld Op 7 Augustus hebben on* |(erantwoord«lijke elementen te Rotterdam een aanslag gepleegd |op een spoortrein der Duitsche /eermacht. Een Nederlandsche [spoorwegbeambte is bij de [vervulling van zyn plicht het Llachtoffer van dezen aaoslag (geworden. Indien niet vóór Vrydag 14 Augustus as. middernacht, de |daders zich by de politie aan* nelden, of vooral door mede* werking van de bewoners des lands warden gegrepen, zal op Vrend van de bekendmaking Kan den Weermachtsbevelhebber pp Nederland teruggegrepen worden op een aantal gyzelaars, Idie met hun laven voor derge* jlijlce daden van sabotage borg Itsaa. Het arresteeren van de Idaders is thans in het eigen psiang van de geheele bevolking elf, teneinde dit teruggrypen |op de gyzelaars te vermijden. Op tydige mededeelingen aan leen dienstinstantie van de Duitsche Weermacht of de [politie, welke tot het grijpen pan de daders leiden, stelt de ileermachtsbevelhebber in Nederland een belooning van 1100.000. Mededeejingen worden ver* (irouwelijk behandeld. De habere SS en Polizeiführer en commissaris generaal voor de veiligheid, RAUTER. Vele restaurantbesoekers blij* pen van oordeel te zijn, dat iet tot de goede service van pn eetgelegenheid behoort, als nen daar met de bonnen de 38. Reeds leng voor het krieken |an den dageraad, Was hij in kille herfstlucht den polder Ingegaan. Slapen kon hy immers Inch niet, en het was niet bader bedoeling dat hy thans lioor de van den nevel natte pieide liep. Slechts iemand met zulk een fnherpen blik els Idee, en zoo I bekend met deze plaats jli hy, kon zonder gevaar van la de cene of andere sloot te fiimelen, hier loopen in het ilfduister. Eindelijk brak in het Oosten lie grauwe dagschemering aan, p au verliet Idze de weide en pp over stoppelige korenvelden fii gereed lagen voor den floeg. Hier waren de knechts van Protnmershof overdag aan het kerk op de uitgestrekte akkers pic aan Toon Trommers be* porden. Idze liep er dwers overheen, „noodige soepelheid" betracht. Wie geeh volslagen vreemdeling is in de restaurants der stad zyner inwoning, kent meestal wel een inrichting, weer men het in ontvangst nemen der bonnen niet zoo nauw neemt. Er heeft hier en daar onder de geregelde bezoekers zelfs een uitwisseling van zulke adressen plaats. Er zyn twee partyen, die schuld dragen aan dezen toe* stand en die zich blootstellen aan ernstig gevaar van bestraf* fing, wanneer hun handelingen aan het licht komen, n.l. de ondernemer en of zijn personeel- en de knoeiende gasten. Van de laatste gaat veelal de aanleiding tot de overtreding der voorschriften uit. Dit ge beurt op allerlei wyzen, die tenslotte er op neerkomen den restaurateur of den kellner ertoe te bewegen met heelemaal geen bonnen of een minder aastal dan vereischt is genoegen te nemen. Er dient daarom in de eerste plaats een dringend appél tot het publiek te worden gericht om zich in zyn eigen belang te onthouden van dergelijke on* toelaatbare en strafbare bande* lingers. Want, zoowel de gast, die probeert zijn bonnen acnter te houden, als de kellner, die verzuimt de noodige bonnen in ontvangst te nemen (of den gast bonnen verkoopt) en ten slotte ook de restaurateur, in wiens onderneming de distri butievoorschriften gesaboteerd worden, loopen goede kans daarvoor ter verantwoording geroepen te worden. - Tot het uitreiken van huis slachtingsvergunningen aan de varkenshouders, dié aan de gestelde eischen voldoen, kan thans worden overgegaan Bij de plaatselykpÉbBureau* houders iiggén de voorwaarden ter inzage en kunnen de huis* 8lachtingsvergunningen worden afgehaald. sprong dan over een sloot, en bereikte zoodoende deselfde griend, waar hy op dien be* wusten morgen een haas schoot. 't Was waarlijk niet genaak* kelijk, in de nog maar flauwe dagschemering, door de dichte takken en kort by eikander groeiende struiken heen te dringen, maar Idze was een geboren woudlooper, en 't was hem bier veel rustiger in zyn gemoed dan toen^ bij nog op zijn bed lag te woelenin de licham»lijke inspanning vond hy afleiding voor zijn kwellende gedachten. Na had hij het punt bereikt, waar hy biykbaar voorloopig wezen wilde, ten minste, hy zette zich aan den rand van de griend op een oude, half omge vallen struik neer, en voor hem, over de met verdorde water planten begroeide sloot, lag een half omgeploegd roggeveld. De ploeg was blyven staan, waar de men gisteravond ophield, en op die man wachtte thans Idze Jorringa. Hij behoefde niet lang te wachten; juist toen de toren klok in het dorp zes slagen deed hooren, vertoonden zich in de verte de flauwe omtrekken van een man en drie paarden, Geldig t.m. 15 Aug. 15 5 5 5 5 5 5 5 31 Aug. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Aug. Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid 335 Zeep in diverse soorten 336 250 gr. wasch en zeeppoeder 357 Suiker 1 K.G. 338 Koffie 250 gram koffiesurrogeat 358 Jem enz. 500 gr. jam 359 Peulvruchten 250 gram 360 Gort enz. 250 gram 361 Vermicelli enz. 100 gram 4—41, 4—42 reserve 250 gram Ryst Bon U Textielkaart 50 gram Scheerzeep VERSNAPERINGEN 41 en 42 Chocoladewerk 100 gram 43 en 44 Suikerwerk 100 gram TABAK 41A sigarettenkaart 20 sigaretten 41A 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigarillos of 25 gr. tabak BESCHUIT 41 75 gram KAAS 367, 368 en 369 (alg.) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN .41 A Vleeschwaren l rantsoen vleeschw. 41 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch BOTER EN VET 39 Boter en Vet 125 gram boter Res. 3—35, 336, (pers. 4 t.e.m. 13 jaar) (pérs. 13 t.e m. 20 jaar) (kind. 0 t.e m. 3 jaar) MELKKAART 3lA Liter IV* Liter AARDAPPELEN DA K.G. aardappelen K.G. aardappelen BROODKAART 41 A 4 rantsoenen brood 41 B JA rantsoen -brood BLOEM 362,363,364,365 alg 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem SERVIESGOED 30, 31, 32 reserve Serviesgoed PETROLEUM Bonkaart „EA" 01 2 Liter KAARSEN 24 van de petroleumkaarten S en T 300 gram kaarsen BRANDSTOFFEN Bon 01,02,03 K.F.(brandstoffenkaartvoor kook* doeleinden) 1 eenheid brand stoffen (geen aathreciet) 30 April 1943 01 BV t.m. 05 BV kaart DV 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dec. 41 41 41 41 2—35, 2-35, 4—36 A t/m 44 A B t/m 44 B A B 5 Sept. 5 Sept. 15 Aug. 15 Aug. 15 Aug. 5 Sept. 15 Aug. 15 Aug. 19 Aug. 12 Sept. 12 Sept. 12 Sept. Sept, Sept. 15 Aug. 15 Aug. 15 Aug. 15 Aug. 5 Sept. 8 Aug. 22 Aug. 30 Sept. Op het voorste paard zat de man, en de twee anderen waren met de halstert aan elkander vastgebonden. Da ruiter, die daar op zyn gemak stapvoets door den mist kwam aanryden, was Gys Blink, de oudste bouwknecht van Trommershof, en de meest vertrouwde man op de hoeve. Zoodra hy by de plaats gekomen, was, waar de ploeg stond, sprong hy op den grond en terwyi by rustig zijn pijpje stond te stoppen, en de zwaar gebouwde ploegpaarden de kop pen by elkaar staken, wipte Idze over de sloot, en stond, als uit den grond opgerezen, voor Gijs Blink. Gys anders voor geen klein geruchtje vervaard, schrok thans zóó, dat de pijp byna uit zyn mord viel, terwyl zyn paarden met een ruk. eenige passen achteruit liepen. „Ben je niet wijs, Idze Jorringa I Is dat een mensch laten schrikken I Je springt daar net als een tijger uit die griend wat bezielt je toch Zoo mopperde en bromde Gys, doch Idze sloeg er niet veel acht ophy ging, zooals doorgaans zjjn gewoonte was, reebt op zyn doel af* ,,'t Is niet zonder reden, Gys dat ik jn zoo vroeg in den morgen hier kom opzoeken, ik wilde je bezlist alleen spreken en det ken nergens beter dan hier op deze plek en op dezen De oude knecht van Trom* mersbof keek den jongeman eentgszins verwonderd aan, en gevoelde zich tevens niet erg op zyn gemak, want die wilde Idze had iets in zijn blik, dat Gys niet beviel. „Wat wilde je van me hebben zeide bij kortaf. Het antwoord van den jongen boer volgde onmiddelyk. „Wat ik je nu zal vragen, vraag ik je op je geweten af, Gijs, en als je me licht kunt verschaffen in een zaak, die thans nog duister voor me is, bewys je me een grootar dienst dan ja wellicht ooit kunt denken, jy waart het eerst by vader, toen bij den kruisweg hem het doodciyk ongeluk trof, maar zeg me nu zonder om* we~en, Gijs geloof je, of weet je, dat vader den dood gevonden heeft -zonder toedoen van een ander f" Idze zweeg, maar zyn schit terende oogen waren zoo door* borend op het gelaat van den Binnenkort sullen de bon* kaarten voor da 10e periode 1942 worden uitgereikt. Hierby zal onderscheid worden gemaakt tuischen stad* en landkaarten. Ter toelichting hiervan diene het volgende Familie op het platteland is door de stedelingen nog nooit zoo gewaardeerd als in dezen distnbutietyd. Geen wonder, want de plattelanders zyn nog weieens bereid een paar bonna* tjes af te staan voor de familie in de stad. Het is begrijpelijk, dat deze bonnen dankbaar worden aan vaard, doch het is ook duidelijk dat het ongewenscht is, dat de eene stadsbewoner meer bonnen heeft dan de ander. De minder bevoorrechten zullen dit speciaal ervaren als xle winkel* voorraad by den leverancier in de stad wel toereikend is om de rechtmatige rantsoenen aan de gegadigden te leveren; doch niet -berekend is op het ver- Strekken van extra porties. Daarom heeft men besloten verschillende levensmiddelen en aardappelkaarten uit te reiken voor de stad en het platteland. In gemeenten met een uitge sproken stedelijk karakter worden by de eerstkomende uitreiking kaarten afgegeven met roóden opdruk, terwijl in plaatsen met een typisch landeiyk karakter kaarten met zwarten opdruk zullen worden uitgereikt. „Stad"* en. „land"- kaarten dus. De „land" kaarten zullen in de stad niet geldig zyn, de „stad"-kaarten daaren tegen wel ten plattelande. Houders van kaarten met zwarten opdruk zullen deze dus niet kunnen gebruiken als zij in de stad gaan logeeren. Natuurlijk beteekent dit niet, dat het verblijf in de stad hun onmogeiyk wordt gemaakt. D« bedoeling is slechts, dat het bovenvermelde kwaad zooveel mogciyk wordt ondervangen. boerenknecht gericht, els wilde hij met zyn blikken tot in de ziel doordringen. Zooals ws weten, bad hy van uit veld gezien, det op dien bawusten middag Freek Trom* mers en Robbert Birren in den speelwagen van Trommers gezeten, Jauk Jorringa op den landweg tegemoet kwamen rijden, en dat bij het passeeren Freek Trommers met een zweepslag het paard van den boer van Eiberslust had getrof fen, en ook wat toen verder volgde. Zyn eerste gedachte was geweest, alles wat hy gezien had, ronduit aan boer Trommers, en ook aan de familie van boer Jorringa te vertellen, doch toen hy een weinig tot kalmte gekomen was, en over de mogelijke gevolgen van een en ander nadacht, kwam hy tot andere gedachten. In de eerste plaats overlegde hy bij zichzelf, wat het voor Trommers wilde zeggen, indien deze wist, dat zyn zcon eigenlijk niet veel meer was dan een lage moordenaar. Zou het huiselijk leven op Daarom geldt de nieuwe regrlmg dan ook alleen voor du-, week artikelen, welke in den regel speciaal in de plaats van inwoning, meestal van een vasten leverancier wo hen betrokken, b.v. aardappel, n. Om technische redenen is echter de geheele kaart van een opdiuk in eenzelfde kleur voorzien. Wie dus een dagje naar de stad gaat, zal van de regeling geen hinder ondervinden. De plattelander, die een weekje in de stad gaat logeeren, zal in de gelegenheid worden gesteld de noodige bonnen in te ruilen by den piaatieiyken distributie- dienst. By de uitreiking sal menigeen zich verbazen roode kaarten te ontvangen, terwijl.hy zwarte had verwacht. Ook het omgekeerde kan het geval zijn. Bij de iadeeling wordt nameiyk speciaal gelet op het typisch karakter van de betrokken kring, die vaak meerdere gemeenten omvat. Zoo worden b.v. Sneek en Harlingen als stad beschouwd, Franeker als landelijke gemeente. In Geidrop worden stadkaarten uitgereikt, omdat het tot den kring Eindhoven behoort, in Zutfen en Hardcrwyk, ontvangt men landkaarten. Op deze wijze wordt voor komen, dat de winkelstand wordt gedupeerd. Winkeliers met bezorgdiensten in de stad en op het platteland behoeven zich dus niet ongerust te maken. Nadere bijzonderheden omtrent de nieuwe regeling zuilen tijdig worden bekend gemaakt. Men valle de distributiediensten dus niet lastig met verzoeken om inlichtingen, doch wachte de nadere raedsdeelingen af. Einde voiige week werden van de brandspuit te W.stzaaa alle banden gestolen, zeven stuks in totaal, waardoor, het onmogeiyk werd uit te rukken in geval van brand. Het iuge* stelde onderzoek van de gemeente politie en marechaus see bracht na eenige dagen reeds licht in dezen diefstal en zoo konden Dinsdag de twee vermoedelijke daders, West* zaners in arrest worden gesteld. Da bandan waren na eerst aas een opkooper tc Zaandam te zyn verkocht by vyf verschil» lende adressen terecht gekomen en konden alle in beslag worden genomen. Trommershof daarvoor nog niet ellendiger worden dan het nu al was f Immers, de boerin zou niet nalaten Fraeks schuld zooveel mogelijk te -verzachten, terwijl de boer in staat zou zijn, hem persooniyk voor het gerecht te dagen. En toen Gijs vervolgens naging, welke uitwerking de wetenschap van Freeks misdaad op Idze jorringa zou hebben, v/as hem een huivering door de leden geloopen. Die ver* metele woesteling zou immers ia staat z(jn Freek te ver móórden, Trommershof in brand te steken, ja wat al niet meer Wordt vervolgd))

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1