faterdag 8 Augustus 1942 OVEBVELÜWSCHE BLADEN98ste jurgug No. 62 STREEKBLAD voort ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, en. IARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, VOOR VIJFTIG JAAR. Verbod tot het hondss van duiven Prijs f1.05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Herderwijk. herschijnt tweemaal 's weeks Gedurende de zeiiweek op dg Westeinder1 piassende hoogtij vau de zeilsport, stotid geregeld een aardig briesje. Ernstig vergif figingsgeval ts Hoessbroek De aardappelprijs Schoenen sou der bon. Nieuwe fietsbanden. Uit bet Overvelnwsch Weekblad van 13 Aug. 1882 Waarde ver meer de rings- belasting ingetrokken. Vestigings wet verwarrend werkt de storende berichten, onwaarheid, valsche voorstellingen. Dikwijls ook wat niet welkom is, wat in strijd is met de wenschen van het hart. Wat het hart niet wil, gaat er bij het hoofd niet in, ledxr mersch beroemt zich ap het ontvangtoestel van zijn hersenen. Dat bedriegt hem niet, meent* hjj. Dat komt, omdat ieder mensch zich verlaat op zijn har; dat het toestel afstemt tot het hem zuiver voorkomt. Of het dan ook zuiver is, zonder storingen en zonder wanklanken Daarop moet ieder maar voor zichzelf toezien. We hebben een goeden luisteraar in ons, die beoordeelen kan, of wij zuiver afgestemd zijn. Dat is ons geweten. Wie zijn antennes onderhoudt, het ontvangtoestel niet over spant, en de orstvangst naar hart eti geweten afstemt, is een rijk mensch. Hij is rustig temidden der aethergt lven. (Uit de Radio-bode) In het Verordeningenblad is opgenomen een verordening van den Rijkscommisaris voor bet bezette Nederlandsche gebied houdende verbod tot het houden van duiven. Hij die duiven boudt, moet deze binnen een week slachten de pooten, waaraan een ring is bevestigd bij den burgemeester inleveren en zijn slag onverwijld sluiten, waarna de burgemeester de slagen verzegelt en onder zoekt of de ringen van alle ten gemeentehuiza geregistreerde duiven zijn ingeleverd. De in en uitvoer van duiven is verbodén. Hij bij wie een duif binnen vliegt of die op andere wijze een duif daadwerkelijk in zijn bezit krijgt, moet deze met de ztch bij de duif bevindende berichtkokers en mededeclingen aan den dichtsbijzijnden burge meester afgeven. Pootringen en dergelijke mogen niet worden afgenomen, De burgemeester dient er voor zorg te dragen, dat duiven zonder eigenaars of verwilderde duiven onverw(jld worden gedood Hij die opzettelijk of door zijn schuld in strijd handelt met een bepaling van deze verorde ning wordt gestraft met gevan genisstraf van ten minste drie maanden, doch ten hoogste van vijf jaarin bijzonder ernstige gevallen kan tuchthuisstraf van ten minste een jaar, doch van ten hoogste vijftien jaar worden opgelegd. Hij die kennis krijgt van het ongeoorloofde houden van duiven en zulks niet onverwijld aan den burgemeester aangeeft, wordt gestraft met gevangenis straf van ten hoogste vijf jaren. De bepalingen $an deze ver ordening zijn niet van toepasiing ten aanzien van a. duiven, welke door de Duitsche weermacht worden gebruikt of in beslag zijn ge nomen b. duiven, welke door den Rijkscommissaris (commissaris- generaal voor financiën en economische saken) wegens haar bijzondere fokwaarde zijn vrijge steld en met bettekking tot welke de asn da vrijstelling jloofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. fl.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 8 cent op het dak troont de antenne. Zij steekt haar kop itwat eigenwijs in de lucht, Zij op de hoogte blijven en luistert scherp toe. Van alle anten komen de trillingen zetten, misschien wel honderd lerachillende. Al die trillingen |isn kriskras door elkaar en lormen in het hoofd van de tenne zoo'n kluwen, dat ze er [een raad mee weet. Ze kan nar aandacht niet aan allemaal |egelijk besteden, net zoo min ili e«n mensch honderd boeken |egelijk kan lezen. Zoo'n limultaan partij is boven haar acht. Enkele knappe schakers ©gen dan den stand van lertig partijen tegelijk onthouden in ontleden, een gewoon mensch lomt daar niet aan toe. En lorendien zou de beste schaker 100'n simultaanpartij niet langer lan een paar uur volhouden, is zenuwen worden teveel [eipannen. De centrale raakt in Ie war. De antenne vereenigt in haar loofd de honderd verschillende tillingen, die van de wereld en iie weet van hoe ver (ook van e sterren komen. Ze geeft ie door, allemaal, kriskras door ilkander. Ze komen in het istvangtoestel. Daar huist het lichtend verstand. Het richtend verstand, dat ichift en durft kiezen. Een illingsgetal, één golflengte |iordt gekozen. Zijn de andere aardeloos Weineen 1 Ze zijn illeen maar overbodig op dit ogenblik, en daardoor schadelijk Is het dan niet jammer, dat looveel energie nutteloos terzijde [lijdt Eigenlijk wel, maar zie ens raar da weelderige ver- ickeidenbeid in de natuur. Er lit niet één soort bloem, er zijn |tr duizenden. Er is zelfs niet a soort roos of tulp, er zijn Jtr honderden. Er,is niet één loort kat, er zijn er tientallen. De natuur strooit haar vormen over alle schepsels, en .haar fantasie is grenzenioos. Maar het verstand dat weten |»it, moet zich beperken. Waar eperking is. komt orde, Orde ii het kenmerk van verstand, b daarom moet het ontvang- oestel wel schiften, moet pCt. van alle trillingen langs ich heen laten gaan, en moet lewust zich bepalen tot één [olflengte, tot één berichtgeving. Het is zelfs hinderlijk, als er ?e| ten tweede doorheenklinkt. Het ontvangtoestel moet zuiver ifgestemd zijn. Zoo gaat het ook met den inensch. Hf) heeft een prachtig ontvangtoestel in zijn hoofd, dat door duizenden draden met de vele antennes verbonden is. Twee van die antennes zijn de twee oogen, twee andere zijn de ooren, een ander de neus, ten ander de mond, en een laatste de huid, die de tast- indrukken opvangt. Alle berich ten komen bty het ontvangtoe- itel, waar een wirwar van indrukken ontstaat. Nu treedt het verstand regelend op, laat terzijde wat niet van belang is t& houdt de belangwekkende dingen vast, waaruit het de buitenwereld van binnenuit op bouwt. Wat laat het verstand ter tjjde i Het goede, gesonde Verstand Itafc ter sljde wet Foto As mus verbonden voorwaarden worden nagekomen c. duiven, welke in dieren tuinen worden gehouden, op een zoodanige wijze, dat zij niet kunnen wegvliegen d lachduiven, welke in afzon derlijke kooien worden gehouden Deze verordening treedt in werking op Vrijdag 7 Augustus. Te Hoensbroek heeft zich Zaterdag een zeer ernstig vergiftigingsgeval voorgedsan aan de gevolgen waarvan drie personen zijn overleden. Vier slachtoffers zijn in zorgwekken den toestand ia het St. Jozef ziekenhuis opgenomen. Na het eten van witte kaas, die de menschen zdf gemaakt hadden, voelde de familie O., man, vrouw en drie kinderen z'ch onwel. Ook een kleinzoontje de 9 jarige van der B., die bij zijn grootouders op bezoek was en een boterham met kaas kreeg, alsmede de verloofde van een zoon des huizes, werden ziek. Een geneesheer liet de patiënten Zondagochtend naar het zieken huis overbrengen. Hier bleek al dadelijk, dat de toestand zeer ernstig was. In den loop van Zondag zijn de i l jarige dochter L. O., de 17 jarige zoon J. O. en het kleinzoontje overleden. De toestand van vader en moeder O. hun zoon en diens verloofde is zorgwekkend Zoowel het politieonderzoek, dat in handen is van de marechaussee te Hoensbroek, als het toxicologisch onderzoek zijn in voilan gang. De prijs van aardappelen, welke ten hoogste aan den consument in rekening mag worden gebracht gedurende het tgdvak van 3 tot br met 15 Augustus bedraagt negen cent per kg, deze prijs mag zoo acodig worden verhoogd met een cent per kg voor thuis bezorgen en een cent per kg voor schrappen. Het wegen moet geschieden vóór het •chrappea. Daar het geruïht liep, dat in een schoenenzaak te Ermelo schoenen zónder bon werden afgeleverd tegen prijzen van f 25.tot f 35.variëerende, lag het vcor de hand, dat de Prijsbeheerscbing zich ook eens voor dit artikel ging interessee ren en in de bewuste zaak een kijkje nam. Al spoedig kwam de beken tenis, dat inderdaad aan de beter gesitueerden tegen ver hoogden prijs schoenen zonder bon waren verkocht. B(j het ingestelde onderzoek bleken schoenen, die misschien 10 of 15 jaar op lager hadden gestaan, van 4.50. 5.en 6. Gld. op resp. 7.50, 8.75 en 9 75 Gld. te zijn omgeprijsd. Wegens deze dubbele prijs opdrijving werd proces-verbaal opgemaakt en tevens beslag gelegd op ruim 1500 paar ver schillende soorten schoenen, terwijl de eigenaar zich binnen kort voor den Inspecteur voor de Prijsbeheerscbing te ver antwoorden zal hebben, Men zal zich herinneren, dat stenigen tijd geleden een prijs vraag is uitgeschreven door het Centraal instituut voor de indüstralisatir-, waarbij gevraagd werd êeö rijwielband te constru- eeren, die den normalen rubber band zou kunnen vervangen. De taak van de juri is niet eenvoudig geweest. Haar be slissing, die wij hieronder laten volgen, zal bovendien gevolgd moeten worden deor een onderzoek of de noodige grondstoffen ter beschikking kunnen worden gesteld voor de vervaardiging van de voor de practijk geschikt geachte vervangingsbanden Tot optimisme ten aanzien daarvan bestaat allerminst aan leiding. Zelfs indien de materialenpoBitie de vervaardi ging van vervangingsbanden •p eenigszins groote schaal zou toestaan, zullen deze banden toch nog distributiegoed moeten bljjven. Het publiek sal se dus ADVERTENTIE. Pruiken en dames-haarwerk. net en- solied, bij Coerdes, scheer- salon, Donkerstraat 26. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD 9 Aug. Aodriss van Onck en Sietske Raven. GEHUWD 18 Ai3Y. Heudr k Biji- terbosch en Johanna Engelgeer. GEBOREN 7 Aug Woutje en Rudoli, tweeling van Wilhelmus Petius Antonius van Cuijk en Anna Ciisuna Stmijfc. Ma.-ijtje Johanna, d. van Johannes Fieimieg en Maria van der Hork. OVERLEDEN S Aug. Jansje Willemsen, oud 16 jaar. 6. Hen- drijLtje Brands, oud 1 mnd. 9. Tenntjen Hament, oud 43 jaar. i mm in mrmiBM mui ERMELO. Niet ontvangen. PUTTEN. ONDERTROUWD. Hendrikui Geu'ts en Geertje Dekker. GETROUWD. Geene. BEVALLEN. Klaasje Bos, geb. Luttikhuiren, d. Aaltje van den Broek, geb. Petersen, z. Niesje Meiling, geb Ruiter, z. Maartje van der Zanden, geb van Malestein t. OVERLEDEN. Jannetje Schuin oud 18 d. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p too st. 13.00 3 3 30 Rogge per H.L. f 6 25 i f6 21 Biggen f8.00 3 f 11.00 Aardappelen f120 i f139 niet vrjj kunnen koopen. Men kan, wanneer tot fabricage wordt overgegaan, slechts hopen, dat de kansen op een toewijzing van een band iets groot er worden, en dat wellicht ook degenen, die thans niet voor een toe- wijzing in aanmerking komen, een vervangingsband in uitzicht kan worden gesteld. Voorts is het duidelijk, dat by vervaardi ging op groote schaal zich nog onverwachte moeilijkheden kun nen voordoen. Daarom dienen eerst nog de fabricage methoden te worden bestudeerd, terwijl verder eventueel machines en macbineonderdeelen voor dié fabricage moeten worden aan geschaft. De jury is van oordeel, dat de inzending onder het motto „Libra" onder de huidige omstandigheden de beste kansen biedt op een bruikbare en uit voerbare oplossing van het vraagstuk van den vervangeoden rijwielband Gebleken ia echter dat deze inzending buiten mededinging heeft plaatsgehad, zoadat aan den inzender geen eerste prijs kan worden toege kend. De Libra band bestaat uit een due bandstalen met Thio* kol bekleed loopvlak, dat onder steund wordt door een aantal houten blokjes, waaronder zich spiraalvaerrn bevinden, die ia de velg bevestigd zijn, Uit proefnemingen is gebleken dat deze band zeer goed berijdbaar is, Bij besluit van den secretaris generaal van het departement van financiën is te rekenen van 7 Mei j.l. ingetrokken het besluit op de Waardevermeer deringsbelasting 1940 met de bepalingen ter uitvoering daar van. Dit geldt niet voor de dan reeds verschuldigde belasting en begane strafbare feiten, Thans is verboden om zonder vergunning te vestigen smidsbedrijf onderscheidenlijk van het hoefsmidsbedrijf loodgietersbedryf gssfittersbedrijf, onderschei denlijk van het waterfitters* bedrijf meubelmakersbedryf, onder scheidenlijk van den kleinhandel in meubelen fotografisch bedrijf, onder scheidenlijk van den kleinhandel i& fotografische artikelen,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1