Fsensdag 5 Augustas 1942 OVERVELUWSCH1 BLADEN 98ste iaargaig No. 61 iberslust Bons welke nu geldig zijn STREEKBLAD voor 1BDERWIJS, HISRDEN, TONSEL, EBMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, eis. FEUILLETON. srschijnt tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Ihadaloosstelliiig voor (ggelevordo rijwielen, poordseiige haadels- transactie. door W. SCHIPPERS I). Aanmeldings verordening voor hotels en particulieren. Il335 lofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent ■Officieel wordt het volgende fcend gemaakt De schadéloosstelliüg voor ingeleverd rjjwiel, dat niet luggeven wordt of waarvoor Vn ander rywiel wordt ver» lekt, bedraagt f 50. jBehalve deze schadeloos» tiling krijgen personen, die lor het inleveren hun eepige Wiel hebben verloren, zonder poor een ander rijwiel in plaats te krjjgen, een formu* voor de aanschaffing van nieuw rijwiel, voor zoover het volgende kunnen aan* taen |l Dat zij voor de uitoefening hun beroep onvoorwaardelijk r|j wiel noodig hebben. [2. Dat zy op andere wyze It aan een rijwiel weten te pen. Vie een dergeiyk formulier Itvangt en houder van een (kaart is, wordt op verzoek de aanschaffing van het (uwe rywiel vrijgesteld van betaling van het verschil lichen de uitbetaalde schade» |ssteiling en den prys van eenvoudig heerenrijwiel. (Schadeloosstelling, aanschaf- ■{^formulieren en bonnen Ilea worden uitbetaald en ■gereikt door den Burge* fester, in wiens gemeente inlevering is geschied. De Itlbsingen van de burge* ■ester over verzoeken tot het ■(trekken van een aanschaf* lpformulier en tot het Ireiken van een bon zyn jdend. burgemeesters zullen Jdere inlichtingen over de moering van deze maat* leien bekend maken. Hen wordt verzocht, voordien In verzoeken tot schadeloos- llling in te dienen. jlet mag voldoende bekend l'den geacht, dat het een lraarlyk bedrijf is, gedistri- 36. fija oögea branden hem in hoofd en zyn verwarde lenen konden alles, wat er sulk een kort tijdsverloop frviel, niet verwerken. Doch moest sterk zijn en de |sts uren van zyn njoeder zwaarder maken, dan se lm. liclaas kon moeder Elze niet afscheidswoorden spreken, haar geest was tot het Iste oogenblik helder. (Kinderen, zeide ze, houdt altyd God voor oogen, |0, moeder, moeder I wat Ft er van ons worden, „nu |in vader van ons waggaan; moeder, verlaat ons toch k" klaagde Sietskc. Moeder richtte haar stervend** op haar broeder, en deze dien blik op, an wat meer hy verstond dien moeder* ■Wies daar |gerust op, Elze, Ntr ook moge gebeuren, op bueerde goederen buiten de distributie om te verhandelen, temeer, daar dit als regel tegen buitensporige prijzen geschiedt. Hierdoor begaat men tevens een prysovertreding, hetwelk thans streng gesanctioneerd wordt, geiyk deze maand twee Harderwyker winkeliers hebben ondervonden. Een kruidenier leverde een baal van 94 kg, witte suiker buiten de distributie aan een bakker ter plaatse af en alhoe* wel de officieele prys hiervoor 55 cent per kg. bedraagt, bedong hij er f2.10 per kg. voor. Hierdoor kwamen beiden met den Inspecteur voor de Prysbeheersching in aanraking, die den kruidenier tot f 200. boete, alsmede in de kosten veroordeelde, De bakker werd met f50.beboet en zag als bykomende straf de baal suiker verbeurd verklaard. Het Verordeningenblad bevat een verordening van den Rijks* commissaris voor het bezette Nederiandsche gebied, houdende uitbreiding der verplichting tot aanmelding (Aanmeldingverorde* ning). Hotels e d. Hierbij wordt in artikei 1 bepaald De houders van ondernemingen welke dienen tot het bij wijze van bedryf of in het algemeen belang verstrekken van huis* vesting aan reizigers en vreemdelingen, dan wel tot verblijf van herstellenden (bv. hotels, herbergen, pensions, liefdadige instellingen, herstel* 4ingsoorden, jeugdherbergen, tehuizen voor dakloozen), particuliere personen, die geregeld kamers verburen, alsmede de bestuurders van kloosters, ordetehuizen, retraite huizen en tehuizen van kerkelijke genootschappen, zyn verplicht de personen, wien huisvesting wordt verstrekt, op een door den molen by Abel Pinke, is zoo lang ik leef altijd plaats voor de kinderen van Eibers* lust." Nu wenkten haar oogen Idze. Deze kwam onmiddeliyk bij het bed en by boog ziel*. over haar heen. In haar fluisterend^ stem trilde nog de angst van de moeder voor haar eenigen zoon toen ze met een laatste inspan ning van krachten haar klamme hand op zyn gespierden arm legde en sprak,.Idze, zul je nooit vergeten, wat je me beloofd hebt, ndjn jongen? Zul je het nooit, nooit vergeten en zul je denken aan vaders laatste woorden? Nadat ze dit met veel moeite gesproken had. kon moeder Elze niet meer spreken. Toen maakte zich haar scheidende ziel los van deze aarde. Zonder bangen doodsstrijd en met eenvredigen trek op het gelaat, als van een slapend kind, ging moeder Elze de eeuwige rust in. HOOFDSRUK X. Idze Jorrioga had na de begra fenis zijner ouders gedaan wat hy kon, om zich op Eiberslust staande te houden, doch het liep-niet mee, en de ongunstige ometaadigheden werden tenslotte Bons 335 336 337 338 339 340 341 342 352 Alg. Bonboekje hoeveelheid Zeep in diverse soorten 250 gr. wasch en zeeppoeder Suiker 1 K.G, Koffie 250 gram koffiesurrogaat Jam enz. 500 gr. jam Peulvruchten 250 gram Gort enz. Gemengd meel Vermicelli enz. 433, 434 reserve Bon U Textielkaart Geldig t.m. 15 Aug. 15 Aug. 8 Aug. 5 Sept. 8 Aug. 8 Aug. 8 Aug. 8 Aug. 8 Aug. 8 Aug. 31 Aug. 125 gram 125 gram 100 gram 250 gram Ryst 50 gram Scheerzeep VERSNAPERINGEN 36 en 37 Chocoladewerk 100 gfam 8 Aug. 38 en 39 Suikerwerk 100 gram 8 Aug. TABAK 38 A sigarettenkaart 20 sigaretten 8 Aug. 39A 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigarillos of 25 gr. tabak 8 Aug. BESCHUIT 38 75 gram 8 Aug. KAAS 347, 348, 349, 350 en 351 (alg.) 100 gram 8 Aug. VLEESCH EN VLEESCHWAREN 39 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 8 Aug,. 39 B Vieesch 1 kwart rantsoen vleesch 8 Aug. BOTER EN VET 38 Boter en Vet 125 gram boter 7 Aug. Res. 3—35, 336, (pers. 4 t.e.m. 13 jaar) 12 Sept. (pers. 13 t.e m. 20 jaar) 12 Sept. (kind. 0 t.e m. 3 jaar) 12 Sept. MELKKAAkT 3'A Liter 3 Aug. IV* Liter 8 Aug. AARDAPPELEN 1% K.G. aardappelen 8 Aug, BROODKAART 4 rantsoenen brood 8 Aug. k rantsoen brood 8 Aug. BLOEM 348, 344, 345, 346 alg 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 8 Aug. SERVIESGOED Serviesgoed 8 Aug. PETROLEUM 2 Liter 22 Aug. KAARSEN 22 van de petroleumkaarten S en T 300 gram kaarsen 31 Juli BRANDSTOFFEN Bon 01,02,03 K.F. (brandstoffenkaart voor kook* doeleinden) 1 eenheid brand stoffen (geen aathraciet) 30 April 1943 01 BV t.m. 05 BV kaart DV 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dec. 2—35, 2-35, 4—36, 36 A t/m 39 A 36 B t/m 39 B 39 A 39 A 39 B 30, 31,. 32 reserve Bonkaart ,,EA" 01 den jongeman te machtig, zoodat er oogecblikken waren, waarin de moed hem ontzonk; doch de groote, sterke liefde, waar mede bij gehecht was aan de plek, wSar zyn wieg eens stond en waar by vast' had geloofd eenmaal te zu'len sterven, deden hem nog volhouden. Zetter, oom Abel stond hem zooveel mogelijk met raad en daad terzijde, doch de mo enaar was geen man van geld en had bovendien Idzes vader reeds met het grootste deel van zyn spaarpenningen geholpen, toen de veeziekte dien welvaart had geknakt. De lehte, die zoo prachtig en veelbelovend was begonnen, had slechts kort geduurd, en "daarna kwam tot diep in den zomer schraal, droog weer, zoodat het lang duurde voor het vee in de weide kon. Dit is voor den veehouder een belangrijke schadepost, vooral als het hooi en ander stalvoeder duur is. Daarop was een zeldzaam nat najaar gevolgd, zoodat de aard appelen, die Idze op laagliggend land gepoot had. volkomen mil* lukten. Ach, hoe miste de jongen zyn trouwen vader, zyn onder alle omstandigheden des levens hoopvolle, opgeruimde moeder, die altoos haar omgeving wist te bemoedigen en op te beuren I Sietske deed wet mogelijk was, in huis en stal en meikerij doch als Idze moe en moedeloos thuiskwam van het veld, be speurde hy maar al te dikwijls sporen van tranen in haar blauwe oogen. hfaar de stryd om het beataan dien Idze Jorringa strijden moest was niet de zwaarste kamp, neen, zyn zielestrijd was onein dig zwaarder. Telkens weer kwam met onweerstaanbare kracht de vraag naar voren heeft Freek Trom- mers de band gehad in mijns vaders ongelnk, of niet Een paar keer was Idze den jongen Trommers reeds tegen gekomen, en de eerste maal had Idze opgemerkt, dat Freek doodsbleek werd onder den doorborenden blik dien hy op den losbol vestigde. Met afgewend hoofd èn ver snelden pas, was de anders zoo brutale trotsche boerenzoon voorbygeloopen, en by deze gelegenheid had het vooral in Idzes brein geflist: die heeft schuld I Al sjjn zelibchtersching had den secretaris* generaal van het departement van binnenlandsche zaken voorgeschreven aasmei» dingsformuiier by het piaatseiyk hoofd van politie aan te melden. De aanmeldingsformulieren dienen zes uren na aankomst van den aan te melden persoon, by perionen evenwel, die voor 22 uur aankomen, in ieder geval uiteriyk te 23 uur, en by personen, die na 22 uur aankomen, uiteriyk des voor- middags te 7 uur bij het plaatseiyk hoofd van politie te worden icgelverd Particulieren Volgens artikel 2 dienen particuliere persopen en open bare of particuliere inrichtingen, welke niet bij wyze van bedrijf of geregeld een persoon boven 15 jaren, al of niet tegen vergoeding, langer dan vier en twintig uren te hunnent huis vesting verstrekken, hiervan in elk bijzonder geval binnen vier 'en twintig uren na aankomst van, dezelve een schrif elijke aangifte bij het plaatseiyk hoofd van politie in te leveren. De persoon, die huisvesting verstrekt en dengene, wien huisvesting wordt verstrekt, zijn beiden voor de inlevering der aan melding op gelyke wyze ver- antwoordeiyk. De verplichting op grond van het vorige lid geldt niet, wanneer de in een particulier huishouden opgenomen persoon tot den hem opnemeaden per soon staat in de rechte linie dan wel in de zijlinie tot en met den derden graad van bloed- of aanverwantschap. De aanmelding Artikel 4 schrijft voor dat de tot aanmelding gehouden per* sonen het aanmeldingsformulier eigenhandig naar waarheid dienen in te vullen en te ondertet kenen. Onjuiste, onvol* ledige of onleesbare gegevens dienen door den logies ver- strekkenden persoon te worden aangevuld. Indien een tot aanmelding verplichte persoon weigert het aanmeldingsformulier in te vullen, zijn persooniyke gegevens hy noodig gehad, om Freek Trommers niet na te vliegen, en hem tegen den grond te slaan. Ook Margreet wilde hy zooveel mogeiyk uit den weg gaan, al deed dit hem meer pyn, dan hij zichzelf wilde bekennen, Doch hij had haar toevallig op den landweg ontmoet en de blonde dochter van Toon Trom mers was hem in den weg getreden, om vlak voor hem te biyven staan, „Goeden avond, Idze," zeide ze op haar ouden, harteiyken toon, terwyi ze er zacht bij voegde: „Je beleeft een moei* ïyken tyd, armen jongen, maar is dat nu wel een reden om je van alle oude bekenden terug te trekken, alsof je menschen schuw geworden waart, evenals je oom Abel, daar ginder op den molen Kom Idze, je moet den moed niet leten zieken, en je leed en verdriet niet steeds alleen willen dragen denk je er wel eens aan, waarop je lieve moeder, toen wij nog kinderen waren, ons placht te wyzen Margreets woorden hadden een teere snaar in Idzes hait doen trillen. Lang had hy ar ovar nagedacht, an ovar nog op te geven, dan wel het formulier te onderteekenen, dient de logies verstrekkende persoon onverwijld, in het betreffende geval eerst telefo nisch, het plaatseiyk hoofd van politie daarvan in kennis ta stellen. Vreemdelingenregister Artikel 5 verplicht de houders van de genoemde huisvesticgs* gelegenheden een vreemdelingen register te voeren. Ziekenhuizen Krachtens artikel 7 zyn da bestuurders vah ziekenhuizen, klinieken, inrichtingen, voor kraam verpleging, sanatoria a& dergelijke inrichtingen, in geval van verhindering hun vertegen* woordigers verplicht, aan het plaatseiyk hoofd van politie op verzoek een volledige lyst der in de inrichting ter behandeling opgenomen personen benevens derzelver persoonlyke bescheiden ter inzage over te leggen. Personen die opgenomen worden met schot-, steek- of slagverwondingen, daa wel in een andere op een strafbare handeling duidenden toestand, moeten door alle deze inrich tingen, onder opgave van den aard der verwonding, onverwijld, in het betreffende geval eerst telefonisch, bij het plaatseiyk hoofd van politie worden aan gemeld. Bedrijjsaanmelding Artikel 10 bepaalt, dat de houders van ondernemingen van de in art. 1 eerste lid, genoemde soorten en de par* ticuliere personen, die geregeld kamers verhuren, voor zoover dit nog niet is geschied, hun bedrijf, resp. hun wetkzaamheid binnen een week na het in werking treden dezer verordening bij het plaatselijk hoofd van po iiie moeten aanmelden. De houders van nieuw te openen ondernemingen moeten van den aanvang van deze werkzaamheid ten minste twee weken te voren by het plaatseiyk hoofd van politie aangifte doen. By de aanmelding moeten de ligging van het huis, waarin het huisvestings bedrijf worden gebruikt, nauwkeurig worden aangeduid. Het plaatselijk hoofd van poütie kan aanvullende gegevens betrekkelijk het huis* vestingsbed ijf verlangen. Volgens artikel 11 reikt het plaatseiyk hoofd van politie den persoon, door wien de aaamel* ding geschiedt, een verklaring uit dat de aanmelding heeft plaats gehad. De opeiiag of voortzetting van het bedrjjf zonder een verklaring van aanmelding is verboden. veel meer, en toen, na langen, bitteren stryd, was hij tot het besluit gekomen, dat van een verbintenis tusschen Margreet en hem toch nooit iets kon komen, nu de omstandigheden voor hem zulk een ongunstigen keer genomen hadden, terwyi bovendien de verdenkirg tegen haar broeder als een zwarte schaduw voor zijn geest oprees en een scheidsmuur voimde tusschen hem en Margreet, „Ik kan je alles" zoo niet zeggen, Margreet," sprak by na een oogenblik van aarzeling, alsof bij naar woorden zeehr, ,,Ik kan je alles niet zeggert maar wat er ook moge gebeuren vast staat, dat ik jou heb liefgehad van mijn kinderjaren af, WfHlt vervolgd);

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1