Bons welke nu geldig zijn Pluist mKleintje, oensdag 29 Juli 1942 OVEBVELÜWSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 59 STREEKBLAD voor [ABDERWIJK, HIEBDEN, TONSEL, EBMELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSFEET, DOORNSPIJK, PUTTIN, ens. FEUILLETON. Siberslust herschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Hfrderwijk hximumrantsoenen gas en electriciteit Vijf rijwieldie ven gearesteerd De boschbessen AardappslrantsoBü wordt verhoogd Het aanplanten van vrnchtboomen Vervoer aardappelen door Volkstninders Tandemrijder gedood hoofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMvlERS 5 cent Het onlangs in de dagbladen pgenomen bericht betreffende Ie instelling van maximum Lntsoenen voor gas en electri citeit blijkt aanleiding te hebben Ugeven tot neodelooze onge rustheid b^ het publiek. Er wordt derhalve op gewezen, at deze maatregel niet beoogt jden verbruiker van een normale hoeveelheid gas of electriciteit |eea verdergaande beperking op te leggen dan de bestaande van [75 pCt. van zijn verbruik in Jl939/40. De bedoeling is dan ■ook uitsluitend te voorkomen, "dat zij. die gedurende 1939/40 een volgens de tegenwoordige normen abnormaal hoog verbruik hadden,' ook thans nog zeer —royaal met gas of electriciteit f kunnen omspringen. Het is derhalve mogelijk, dat het maximum, hoewel zeer ruim gesteld, voor zulke verbruikers lager ligt dan 75 pCt. van 1938/40. Verbruikers, die voor een maximum rantsoen in aanmer- king komen, zullen van het betrokken gas of electriciteits- bedrijf bericht ontvangen,, maximum rantsoenen worden eerst van kracht met ingang rat de eerstvolgende periode van ongeveer 60 dagen. Met nadruk wordt er op gewezen, dat by het vaststellen ran de maximum rantsoenen voor gezinnen tot 4 (inwonende) personen reeds rekening zal zijn gehouden met de aanwezigheid van radiotoestel nn electriseh strykijzer. Verbruikers, wier gezin he- itaat nit vyf of meer (inwonende) personen en voor wie een maximum-rantsoen is vastgesteld kunnen, indien zy electriseh «rijken, bij het electriciteits* bedrijf een byslag aanvragen. Deze byslag zai bedragen 8 kwn per periode van <60 dagen voor elk gezinslid boven bet aantal van vier. In geen gevai tal een maximum rantsoen echter hooger zijn 75 pCt. van hst verbruik in 1939/40. door W. SCHIPPERS 34. Zoo vaalbleek als thans had de jonge man zijn moeder nog nooit gezien, zelfs niet toen haar ziekte op het hevigst Was* Moeder Elze had haar zoon teeds door de poort zien aan» komen, en toen hy de deur had opengedaan, was ze opgestaan van den'stoel, waarin ze straks machteloos en met knikkende knieën was neergezonken, „Vertel het me gauw, mijn jongen: brengen ze vader hier* heen en leeft hy nog Wat is hem overkomen Zeg het maar gerust, we moeten bet immers toch weten, en er gebeurt niets ronder den wil van myn Hemel achen Vader Haastig sprak de boerin deze woorden uit. Idze veegde met zyn rooden üakdoek 't zweet ef, dat hem in dikke droppels langs 't voorhoofd en de wangen liep. Toen sprak hy met schorre item„Wat er eigeniyk gebeurd U, moeder ken. ik nu nog niet Ha wekenlang schaduwen had een rechercheur van de rywiel- brigade te Den Haag voldoende gegevens verzameld om een vyftal jongelieden er van te verdenken, dat zy na onderlinge afspraak rijwielen van de openbare straat ontvreemdden. Donderdagmorgen ontmoette hy twee daarvan in de stad en volgde hen. Gekomen by het fiatgebouw op den hoek van de Zeestraat en de Javastraat viel hun oog op Oen transportfiets, beladen met 48 pakjes boter, kaas en een aantal flesschen me'k. Nadat een hunner op den uitkyic was gaan staan, scharrelde de ander wat rond. deed ver volgens net of hy een perceel üitwamen noteerde als een echte loopjongen wat in een zakboekje en maakte zich met de fiets uit de voeten Den rechercheur, die een achterstand van honderd me'er had in te halen, gelukte het den dief aan het einde der Bazarlaan te grijpen. Nadat hy hem voor transport aan een straatagent had overgegeven, slaagde hy er even later in ook den uitkijk te arresteeren. De vijf jongelieden, in leeftijd varieerende van 16 tot 18 jaar, hadden in acht weken tijds circa 25 rywielen, voor het meerendeel transportrijwielen, ontvreemd. De lading smeten zij meestal weg. Van de op brengst, 20—60 gulden per stuk, werd goede sier gemaakt. De methode, die by de diefstal len werd gevolgd, was soms zeer geraffineerd. Het liet zich aanzien dat de oogst van boschbessep op de Veluwe zeer groot zou zijn. Evenwel klagen toch de ban* delaren dat ze minder ont vangen dan normaal. Het schijnt dat vele plukkers de bessen aan particulieren verkoopen en daardoor hoogere prijzen maak ten. Ook was de pluk voor eigen gebruik door families die er tot dusver niet aan deden, grooter dan ooit te veren. zeggen, maar ik zal er wel achter komen. Eéa ding is zeker, de moorkop is op hol geslagen en vader schynt den teugel te hebben stukgetrokken, Ik denk, dat het paard daarna de kar her ft kapotgeslagen en dat vader er is «(geslingerd of afgesprongen hoe het zij vader heeft een zware slag van het paard tegen de borst gekregen, en nu brengen Hannes van Dintel en nog drie andere hem op het zyschot van onze kar hierheen. O. moeder, moeder, wat een slag voor ons allen, indien we vader moeten missen o en dan te moeten denken i«u De tranen sprengen Idze in de oogen, doch zyn vuist balde zich en op zyn schoon geUat was een onheilspellende trek zichtbaar. Hoe ook door angst en kom mer neergebogen, ontging het moeder Elze niet, dat er in de omstandigheden, waaronder het ongeluk plaats vond, iets was, dat den argwaan van haar zoon had opgewekt. Sietske en Anna waren schreiend en handenwringend naar buiten geloopen, om met van vrees kloppende harten den weg op te kijken, of ze de Geldig t.m. 15 Aug. 15 Aug. 8 Aug. 5 Sept. 8 Aug. 8 Aug. 8 Aug. 8 Aug. 8 Aug. 8 Aug. 31 Aug. 8 Aug. 8 Aug. 1 Aug. 1 Aug. 1 Aug. 8 Aug. Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid 335 Zeep in diverse soorten 336 250 gr. wasch en zeeppoeder 337 Suiker 1 K.G, 338 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 339 Jam enz. 500 gr. jam 340 Peulvruchten 250 gram 341 Gort enz. 125 gram 342 Gemengd meel 125 gram 352 Vermicelli enz. 100 gram 433, 434 reserve 250 gram Ryst Bon U Textielkaart 50 gram Scheerzeep VERSNAPERINGEN 36 ën 37 Chocoladewerk 100 gram 38 en 39 Suikerwerk 100 gram TABAK 38 A sigaretten kaart 20 sigaretten 38A 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigarillos of 26 gr, tabak BESCHUIT 38 75 gram KAAS 347, 348, 349, 350 en 351 (alg.) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN 38 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 1 Aug. 38 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch 1 Aug. BOTER EN VET 38 Boter en Vet 125 gram boter 7 Aug. Res. 3—35, 3—36, (pers. 4 t.e.m. 13 jaar) 12 Sept. (pers. 13 t.e m. 20 jaar) 12 Sept. (kind. 0 t.e m. 3 jaar) 12 Sept. MELKKAART 3% Liter 8 Aug. 1*U Liter 8 Aug. AARDAPPELEN 1% K.G. aardappelen 1 Aug. BROODKAART 4 rantsoenen brood <1 Aug. lk rantsoen brood 1 Aug. Bl*OEM 343,344,345, 346 alg. 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 8 Aug. SERVIESGOED 30, 31, 32 reserve Serviesgoed 8 Aug. PETROLEUM Bonkaart „EA" 01 2 Liter 22 Aug. KAARSEN 22 van de petroleumkaarten S en T 300 gram kaarsen 31 Juli BRANDSTOFFEN Bon 01,02 K.F. (brendstoffenkaart voor kook* doeleinden) 1 eenheid brand stoffen (geen enthraciet) 30 April 1943 01 BV t.m. 05 BV kaart DV 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dec. 36 36 2—35, 2-35, 4—36 A t/m 39 A B t/m 39 B 38 A 38 A 38 B mannen nog niet zagen naderen, die vader, hun goede vader, raar huis zouden brengen. Moeder Elze bleef met idze achter in de huiskamer en na eenige oogen blikken van diep stilzwijgen sprak ze„Idze. mijn jongen, God alleen weet, hoe weinig ttjd mij misschien meer overyiyft om met je te praten want Idze, je weet het immers, mijn hart is zwak, en mogeiyk kan ik den schok van het onheil dat ons thans overkomt, Diet verdragenmaar zeg me eerlijk en oprrchtwat denk je, dat de oorzaak is van je vaders ongeluk Zeg het openhartig Idze. want er is argwaan in je gemoed en ik lees wraakzucht in je oogen". Ze zonk weer op haar stoel neer, alsof haar de kracht ont brak om te kunnen biyven staan. Een onbeschrijfelijke argst kneep Idze als 't ware de keel dicht, toen hy rijn geliefde moeder aanzag. „Moeder, ach moeder", riep hij ten laatste uit, „laat my thans daarover zwygenlater wil ik u vertellen, wat ik denk. zeker weten doe ik immers niets, zooals ik u toch reeds gezegd heb!" „Zeg het me nu, Idze, het later hebben wy niet in onze hand. De jonge man zag zyn moeders lippen beven, terwijl een uitdrukking van spanning haar doffe oogen een onnatuur lijke glans gaf. Neen, Idze durfde niet langer zwygen, dat zou haar opwinding slechts doen toenemen. „Moeder, Th zal zeggen, wat ik denk. Vindt u het niet vreemd en opmerkelijk, dat Freek Trommers en zijn makker, dj paardenkooper Birren, het rerst in bet dorp de tijding brachten, dat vader zijn paard niet meer meester was, en dat men hem denkeiyk wel aan den weg zou zien liggen 1" Moeder Elze keek het venster nit en ze werd zoo mogelijk cog bleeker dan ze was. Geen wonder ook, want de op den landweg naderende troep men* schen verkondigde haar, dat haar gelirfde man binnen enkele oogen blikken de poort van Eiberslust zou binnengedragen worden, Toch keerde ze zich nog tot Idze met de woorden „Wat zou je doen als het eens bletk, dat ze weikeliik schnld hadden aan wat vader over* komen ie, wat zou ja doen Voor de distributie-periode vaa 26 Juli t/m 1 Augustus is het aardappeirantsoen vastge steld op 3 kg. In verband hiermede zal ge durende genoemd tydvak elke der met 38A genummerde bonnen van de aardappelkaart recht geven op het koopen van lVs kg aardappelen. Voorts geeft gedurende dit tydvak de met „een rantsoen aardappelen" gemerkte bonnen recht op het koopen van 3 kg aardappelen. De Productiëcommissaris voor den Tuinbouw en de Ooftteelt te 's Grarenhage maakt bekend dat het aanplanten van vrucht* boomen in land* en tuinbouw* bedrijven slechts is toegestaan als men in het bezit is van een daartoe strekkende ver gunning van de Nederlandsche Groenten en Fruitcentrale. Deze vergunning kan worden aangevraagd by de afdeeling Tuinbouw van de Landbouw ensisor anisatie in de provincie, waarin het bedrijf, waarvoor de aanplant is bestemd, is gelegen. Het ter vervanging en aan vulling aanplanten van vrucht- boomen in bestaande boom gaarden kan zonder vergunning plaats vinden. De volkstuinders zijn als bekend verplicht hun volkstuin te laten inschryen by de Land bouw Crisis Organisatie in de provincie, waarin de tuin ligt. Velen hebben aan deze ver- p.ichting echter nog niet voldaan, onder meer uit vrees, dat ze eerlang de in hun tuin geteelde producten souden moeten in leveren, Van officieele zijde is thans de verzekering gegeven, dat deze vraag te eenenmale onge grond is. De registratie heeft uitsluitend ten doel statische Idze F' Eén oogenblik aarzelde hy met zyn antwoord, maar toen kwam het snijdend - en scherp over zijn op elkander geklemde lippen„Als vader sterven moet door hun' schuld dan vermoord ik hen allebei I" Met een huivering staarde moeder Elze haar zoon aan, Ze hoorde zyn sterke tanden op elkaar knarsen, ze zag, hoe zijn oogen schitterden met een ongewoon vuur, en het ge schramde, met bloed bedekte voorhoofd zich in dreigende plooien rimpelde. Neen, dat was geen ydele bedreiging, Idze Jorringa zou bloed voor bloed eischen. Daar snelden Sietske en haar zuster de kamer binnen angstig en opgewonden. „Moeder, o moeder, daar zijn zei" was bet eenige wat ze konden uitbrengen, Zoo voorzichtig mogelijk legde men Jauk Jorringa neer op het veldbed. Een oogenblik later lag moeder Elze op de knieën naast hem aan het hoofdeinde, en boog zich over hem heen, want nu en dan trachtte de zwaargewonde man iets te 1 fluisteren. AI sou spoedig de gegevens omtrent het volks* tüinwezen in ons land te ver* zamelen en tevens om den grondslag te leggen voor de noodzakelijke ordening van het gebruik van cultuurgronden door volkstuinders. Van inlevering der producten is geen sprake. De groenten, peulvruchten en het fruit, ge* teeld in den volkstuin, behoeven niet te worden ingeleverd. Ten aanzien van de aardappelen ia in de kringen van voikstuinders destijds bekend gemaakt, dat men voor de met aardappelen beteelde oppervlakte boven 2C0 vierkante meter een zeker aantal aardappelendistributiebonnen zou moeten afstaan, Dit voornemen heeft inderdaad bestaan, doch ook hiervan is afgezien. De volkstuinder behoeft derhaive van de in zijn tuin geteelde aardappelen niets -in te leveren en evenmin bonnen af te staan, tenzij de l.c o. beslist, datfte met aardappelen beteelde oppervlakte veel grooter is dan voor een redelijke wintervoorraad van het gezin noodzakelijk is. Aan hen, die niet aan den registratieplicht hebben voldaan, zullen met ingang van 3 Augus* tus geen vervoerbewijzen meer worden verstrekt. Donderdag heeft zich in de Diependalstraat te Arnhem een ongeval met een tandem voorgedaan, dat aan een der beryders het leven heeft gekost. Twee tandemberijdérs, een 26* jarige bewoner van 's Graven* hage, zyn met groote snelheid deze sterk hellende straat afge* reden. Door de groote snelheid raakte de bestuurder de macht over het stuur kwyt, waardoor hy tegen een ijzeren hek en een verkeerspaal botste. Hy liep een schedelfractuur op. In .den loop van den avond is hy overleden. De andere tamdem- rijder kreeg geen noemens* waardig lztsel. duisternis des doods op den boer van Eiberslust nederdalen, thans was zyn geest nog helder, en zyn trouwe oogen staarden schier onafgebroken de vrouw aan, die hy zoo zielslief had en van wie bij nu moest scheiden, 't Was zóó stil in het vertrek, dat men er l ieder geluid, dat van buiten doordrong, duidelijk kon booren. Da dokter had met zachtefi drang allen verwijderd, die niet tot het gezin van boer Jorringa behoordgn, moeder Elze had zelf den smid en zyn makkers voor hun vriendenhulp bedankt Met gebogen hoofd «n diep onder den indruk van het gebeurde waren allen heenge gaan, en thans waren slechts moeder Elze en baar kinderen om den stervenden man en vader geschaard De bejaarde geneesheer, die nog aanwezig was, bleef enkel uit vriendschap, zijn wetenschap kon hitr niet meer baten I Honderden gedachten door kruisten Idze's brein, doch telkens kwam bij weer teiug bij die ééne vraagof Freek Trommers schuld had aan het ongeluk, ja of neen. Wtfdi ««nroigdj,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1