et dorp STREEKBLAD voor: Pluist Mfl Kleintje. VOOR VIJFTIG JAAR. Bekendmaking Distributie. RDERWIJK, RISRDEN, TONSEL, ERMELO, NDNSFEET, HULSHORST, ELSFEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, ens. OVERVELUWSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 58 25 Juli 1942 rschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk 's weeks Vrijstelling van de rijwielvordering h) Personen, die het rijwiel voor de uitoefening van hui Wat we zagen óp vacantie in de N.A.F. Extra-rantsoenen bij huwelijksfeesten Uit het Overveluwsch Weekblad van 30 Juli 1892 Stobben en stronten vallen onder bet begrip „bont" SF bfd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent pr was eens een dorp... het daar stil gesluimerd, te* Idea van de groene weiden, led in het hoogopgaand ge* Imte, waaruit een geestig |en»pitsja omhoog keek. De nidabele bevolkingsgroep, die [ierlands zielental in 140 jaar verviervoudigen scheen bemerkt aan dit dorp voorbty zullen gaan. Het was waar, n» sprake van een rij arbei- [swoningen. Enkele boeren, hun schaapjes min of meer het droge hadden, het in geval wenschelijk -vonden de leiding van het bedrijf jongere handen toe te Itrouwen, lieten naast de ps stoere hofstede een ren- liershuisje plaatsen. jHet jiwen begon. )e dorpstimmerman deed zijn ki Hij had goed naar voor leiden in de stad gekeken, lor den een bouwde hij een Instaltig villatje met een oroken kap, bij den ander |twierp hij een portiek met Moorsche boog en bij den jrda was hij kwistig met leitjes eu glas inlood. In die Tjea kwam het gemeentebe pur met het denkbeeld een luwe school te bouwen. De |de had te lang dienst gedaan veel moois was er niet aan. nieuwe school kwam vlak den weg te staaner Ird veel beton aan verwerkt, |t kon je zoo zien, er kwam plat dak op. iBet dorp scheen in die gen tot nieuwe activiteit sekt. Aan het Oosteinde amen een paar rieuwe lisjes, de oude Jurrissen liet In winkel van ren nieuwe vel voorzien. Het weid een jbeurtenis van belang. Een steedsche winkelruit,- vangrljke emailleborden met lameshet moest hem wel ed gaan en toen de oude rissen de zaak kon heropenen de klanten niet meer door lage gebroken deur aan den aot naar binnen behoefden gaan, maar door een heusche jokeldeur was er bijna evenveel angstelling ais toen de triomf da twintigste eeuw, bet ctrisch licht met zijn op- htige palen, feestelijk was iatroduceerd. - et café „De vergulde karper" de niet achter big ven. Ook |»r kwam een nieuwe pui en |t oude uithangbord dat al paar.eeuwen in zijn hansels «ede, moest plaats maken or een ronde lichtbak van brouwerij met veel blauw rood. De waard van café e Stoomwagen" moest toen Ik wel moderniseeren. Hij afte de heele naam van het ibiissement af. Eerst dacht er over het café den naam een automerk te geven, nr dat mocht moeilijkheden l'en en toen vond men xcelsior" uit. Meteen werden linden voor het café maar *pt; dat ging in één moeite or. Weldra verrezen ook de ®we arbeiderswoningen, tooie huizen", prezen de 'peiiagen als ze 's Zondags kalen Noordweg uitwandel- o. De woninkjes stonden in o lange rij, wel zestien gelijk- rmige huisjes, allen op een fond vu tien meter. En geen boompje erbjj. Boomen werden er trouwens niet populairder op. De jonge Jansen was een bou- wersbedrijf begonnen en had alle boomen rond de boerderij laten ^wegkappen. Aan den overkant transformeerden ze een boerderij tot een garage een hooge gevel met moderne schuifdeuren en een vuurroode autopomp ervoor. Toen het zoover was nam Pietersen een flinke hypotheek op en begon voor zijn zoon een garage in het andere eind van het dorp. De benzine-pomp die er voor kwam te staan was geel, maar het heele huis werd spierwit gekalkt met blauwe groot lasten. De timmerman had het de laatste jaren erg druk gehad de ouderwetsche ramen zijn uit de boerderijen genomen, nieuwe dakkapelletjes zijn In oude eerbiedwaardige daken gewrongen en nu is het tijd voor het In memoriam van het dorp... Op de tentoonstelling „Stad en Land" in het Stedelijk Museum te Amsterdam ontmoet ge vele van dergelijke in me* moriams. Daar zijn de foto's van het'dorp dat persé ontsierd wil worden door een fabriek met leelijke sheddaken zonder dat men de moeite neemt die fabiiek een scherm van boomen te geven. Ergens hing een sigarenwinkelier een vliegmachi ne van hout over de straat met het opschrift „Bij Rot op 't Zuid, vliegen de sigaren den winkel uit" en de schoon heid uit het dorp, luidt de laconieke aanvulling op de tentoonstelling. Er zgn neg mooie dorpen, maar er zijn er nog meer vol wanstaltigheden, dorpen, die eens gaaf waren als resultaatvan een harmonische ontwikkeling van eeuwen en nu in enkele tientallen jaren tijds verknoeid werden. Het staat zeer puntig en zeer juist op de tentoonstelling Een mis* stap is te vergeven, een ge* bouwde misstap nooitLaat het een leer zijn -voor het schoons, dat wjj nog bezitten, aldus het Hdbl. Het departement van Binnen- landsche Zaken maakt bekend 1. Van de inlevering van heerenrijwielen zijn vrijgesteld a) Personen, voorzien van een Ausweis van den Rijkscommis saris, ten bewijze, dat zij bij het Rijkscommissariaat werk* zaam zijn b) Personen, voorzien van een Ausweis van den commis saris'generaal voor de openbare veiligheid, den befclshaber der ordnuogpolizei of den Befehls haber der Sicherheitspoilizei, ten bewijze dat zij bij Duitsche politie instantie werkzaam zijn c) Leden van de Nederland sche politie, de brandweer of den luchtbeschermingsdienst d) Personen met opsporings* bevoegdheid e) Zij, die in het bezit zijn van een ambtsrgwiel f) Zij, die in den landbouw werkzaam zijn g) Handwerkslieden, waaronder worden verstaan fabrieksarbei ders, mijoarbciders en overige handarbeiders Betuwe foto archief beroep ter beoordeeling van den burgemeester volstrekt noodig hebben. 2. Personen, behoorende tot een der onder 1 sub f t/m h genoemde categorieën kunnen, teneinde hun rijwiel ongehinderd te kunnen gebruiken, zich op een nader door den burgemeester van hun woonplaats bekend te maken plaats en tijd vervoegen. Indien zij deugdelijk kunnen aantoonen, dat zij inderdaad daarop aanspraak kunnen maken zal bun een schriftelijk bewtys van vrijstelling worden uitge reikt, dat bjj gebruikmaking van het rijwiel desgevraagd moet worden vertoond. 3. Personen, die deugdelyk kunnen aantoonen dat hun ry wiel in beslag is genomen en be- hooren tot een der onder 1 genoemde categorieën kunnen zich op een nader door den burgemeester van hun woon plaats bekend te maken plaats en tijd vervoegen ten einde zoo mogelijk in het bezit te worden gesteld van het eigen rijwiel dan wel van een ander ter beschikking staand rijwiel. 4. Eea nadere bekendmaking betreffende de vergoeding van in beslag genomen rywielen is binnenkort te verwachten. 5. Aan de burgemeesters worden nog nadere-aanwyziagen verstrekt. De Centrale Persdienst van het N.A.F. schrijft By verlies van vervoerbewijzen door tewerkgesteidan in de werkverruiming «n ook de niet onverwijlde inlevering daarvam na beëindiging der tewerk* stelling, zullen ii het vervolg boeten gehevei worden, welke bq verlies f 1.bij niet tydige inlevering maximum f 1. zullen bedragen. Den leden van de by bet N.V.V. aangesloten organisaties, die per 27 Juni 1942 wegens contributieschuld zjjn afgevoerd, zal nog tot en met 31 Juli a.s. gelegenheid worden gegeven hun achterstallige contributie, voor zoover deze per 27 Juni j.l. de 6 «weken niet te boven ging, aan hun oude organisaties te voldoen. Dearna kan alsnog per 29 Juni overschryving met rechten naar het N.A,F,, plaats vinden. „Het Volk" verneemt, dat men voortaan by huwelyks* feesten extrarantsoenen kan aanvragen. Dit geldt voor men* schen, die gaan tqouwen en voor hen, die hun 25 50-, 60- of 75 jarige bruiloft vieren, Voor andere feestan is het niet raogeljjk. Men kan dan aanvra gen vleesch, boter, brood, suiker, koffiesurrogaat,versnape ringen en rookartikelen, leder geval wordt aizondelgk bekeken en behandeld. OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Een verzoek van den café houder Kulpmann om het onlangs genomen raads besluit tot opheffing van de bordeelca in te trekken, wordt voor den gemeenteraad gewezen van de baad. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK GEHUWD. 27 juli. jan Goedvree ea Klaasje uooljeweera. GEBOREN, as Juli Alijda, dochter van Rcnaeuitde Bosch euTheodoia Beiendsen. 27, Hendriks docater van Leeudert aKIaassea en Beeitje Prins. 26. Marianna Hendriks dochter van Pieter Looijenga en Hendtika Nijboer. 28. Beert, zoon van Gerrit Hop en Jaeobjen Hendriks. ERMELO. ONDERTROUWD. 20 Juli. Wil helm Rijk Eduard van den Buigh, jm en Johanna van der Waa, jd. 23. Eibert docter jm. en Jannetje Holman. GÉHUWD. Geene GEüOREN. 16 Juli Gerritje, d. v. Heudtikus van Hicrden en tiendrik- je Koster. 16. Gerrit z. v. Jan Veleke en Gerritje Hakke. 22. Dues, z. v. Eiljert .van 't Hul ea Reintje Bonestroo. 21 Rikkert, s. v. Riskert Vliek en Grietje van de Pol. 26. Berendje d. v. Aart van den Berg en Jannetje Lokhorst OVERLEDEN. 21 Juli. Geertje Halstein, wed. Martiaus Hanger, 72 jr. 25. Aaltje van 't Hol. oud 86 jr. 27. Berendje van den Berg ond 1 d. PUTTEN ONDERTROUWD. Geene. GETROUWD, Jacob van den Brink eu Anna Aarsen. BEVALLEN. Willemtje Schuin, geb. Lutukhuizen, d. Gerritje Dokter, geb. Plug, z. Jannetje uit 't Boscn, geb. van den Brink, d. Johanna Schut, geb. van Drie d. Wiegmoed van Heil, geb. Staal, s. Grietje van Beek, gtb. Teunissen d. OVERLEDEN. Michicl van Dier- men, oud 93 jr. wedr. van Kris- tina Panman. Antje van Hasselt, oud 67 jr. geh. met Elbert van den Ham. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eierea p 100 st. 2.50 a 1 3.10 Rogge per H.L, 7.00 a f 7.20 Biggen 19.00 a i 10.50 Aardappelen fl.6U i f2.20 Gedurende het tgdvak van 20 Juli t.e m. 8 Augustus 1942 zal de uitreiking der volgende bonkaarten plaats vindenbonkaart levensmiddelen 9de periode puntenkaart serviesgoed aardappelkaarten zeepkaaiten voor kinderen extra kaarten voor zwaren arbeid. Medegebracht moeten worden de stamkaart, het inlegvel en ingevuld formulier MD 32 indien men voor aardappelkaarten ia aanmerking wenscht te komen. De uitreikiog heeft plaats voor HARDERWIJK voor hen wier achternaam begint met de letters H uitgezonderd de naam Hop K L en M N, O, R en de naam Hop P Maandag 27 Juli 1942 Dinsdag 28 Juli 1942 Woensdag 29 Juli 1942 Dondeidag 30 Juii 1942 Vrydag 31 Juli 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en 3.30 uur Voor ERMELO voor hen wier achternaam begint met de ietters: H Maandag 27 Juii 1942 K Dinsdag 28 Juli 1942 L - Woensdag 29 Juli 1942 M Donderdag 30 Juli 1942 N en O Vrijdag 31 Juli 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en half 4 Voor ELSPEET voor hem wier achternaam begint met de letters de naam Muidery Maandag 27 Juli 194-2 de rest van de letter M Dinsdag 28 Juli 1942 N, O en P Woensdag 29 Juli 1942 R, S en T Donderdag 30 Juli 1942 U, V en W Vrydag 31 Juli 1942 Tusschen 9 ea 12 uur en 2 en half 4 Voor NUNSPEET voor hen wier achternaam begint met de ietters t H Maandag 27 Juii 1942 K Dinsdag 28 Juli 1942 L en M Woensdag 29 Juli 1942 N, O en R Donderdag 30 Juli 1942 P Vrydag 24 juli 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en half 4 ATTENTIE I EEN NA-UITREIKING ZAL NIET PLAATS HEBBEN, EEN IEDER IS VERPLICHT OP DE VOORGE- SCHREVEN DAG TE KOMEN. De oproeping van hen wier naam met andere letters begint, alsmede voor de inwoners van Speuld en Vierhouten zal in het olad van volgende weck bekend gemaakt worden. In de staatscourant van 20 Juli 1942 is opgenomen een aanvulling og de üoutbeschiK- king i94i no. 1, waardoor tüans gezoolde stooben en stronken ouder bet begrip „hout" vallen en nog niet gerooide stobben en stronken onder het begrip „bout op stam". Dientengevolge zijn al.c bepalingen beucttenue hout op stam en liggend rond hout thans ook vau toepassing op stobben en stronken. i

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1