No: 57 VOOR VIJFTIG JAAR. Bekendmaking Distributie. paterdag 18 Juli 1942 OYEBVBtUWSCHBrBLABEN 98ste jaargang STREEKBLAD voor [ARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERXELO, NUNSPKET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, ent. herschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f 1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Verordening van Rijkscommissaris. Vader moet een nienwe broek bebben Het ziekanf judsenbaslnit Strenge maatregelea Alleen scheenen- boonen 1b Ernstige waarschuwing Dienstbode stal sieraden Geen iamiliedrnk- werk meer Water Dit bet Overvelnwsch Weekblad van 23 Juli 1392 ZEEP VOOR TUILEN ARBEID. Hoofd-redacteur J. Volgers. Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent Uitgevaardigd is de volgende trordening van den Rijkscom- issaris voor de bezette Neder* laadsche gebieden tot afweer in handelingen tegen de ezettende macht. Wie opzetteiyk een opdracht :ot bewaking niet of niet oldoende uitvoert, die hem er bescherming tegen daden aa sabotage is gegeven door en Wehrmachtsbefehlshaber in sderland of een door hem angewezen instantie, door den eneral Kommissar für das iicherheitswesen uad Höhere :S* und Polizeifuhrer, of een Idoor hem aangewezen instantie, of krachtens machtiging van leen dezer instanties door een Nederlandsche instantie, wordt met den dood, in minder [ernstige gevallen met vrijheids* straf gestraft. Wie in geloofwaardigen vorm kennis krijgt van een misdrijf trgen de bezettende macht of van het voornemen tot zulk een misdrijf, en nalaat een instantie der Duitsche politie of der Ouitsche weermacht terstond daarvan te verwittigen, wordt [estraft met de straf, waarmede dader wordt bedreigd in het misdrijf is volvoerd. In minder ernstige gevallen can tot gevangenisstraf worden veroordeeld. Indien geen poging tot het misdrijf is gedaan, kan worden afgezien van straf. Wie een persoon, van wien i| weet of de omstandighrdcn in aanmerking genomen moet aannemen, dat deze deel heeft aan een misdrijf tegen d? bezettende macht, of een derge* ijk misdrijf in de zin heeft, Biet terstond aangeeft bij eer instantie der Duitsche politie of der Duitsche weermacht, of wie een dergelijk iemand ver bergt, bij zich opneemt of ondersteunt, wordt gestraft met de straf, waarmede de de der Wordt bedreigd, ingeval het misdryf is volvoerd, Vader had een nieuwe broek noodig, en daarom ging moeder Bet vijf dochters uit Koedijk laar Amsterdam en xjj namen illcmaal groote tasschen mee, die later niet alleen voor het ,oed van vaders broek bestemd 9 ileken. De dames bezochten tsamenlljk eenige groote maga- ijnen en verzamelden daar leeldjes, doosjes purol, tand- «sta, zeep, odeur, spaarpotten, Rechters enz. enz. Juist toen moeder in de Galleries Modernes een paar chorten en een tafellaken deed 'erdwynen en de oudste doehter 'sb fietstasch en een paar »Qtoffels, werd de stelende 'amilie gesnapt. De jongere 'lisjes kwamen voor de kinder* «chter. Moeder en oudste doch* ><r stonden thans bij den Politierechter op het matje. De officier vroeg voor de Boeder f 75, maar de politie* echter vond dat moeders slechte 'oorbeeld zwaarder gestraft diende te worden en veroor* haar tot een gevangenis* van zes weken en de f40 of 12 dagen, Een extra rantsoen tabak Foto archief De Centrale Persdienst van het N.A.F schrijft By de uitvoering van het Ziekenfondsenbesluit is gebleken dat sommige werkgevers, die niet in het bezit waren van coupons, coupons hebben ge* Icocht van andere wekgevers, die in het bezit waren van couponboekjes. Afgezien van het feit, dat deze werkgevers door het koopen van losse coupons in «tryd met de wettelijke bepa lingen handelen, benaderen zij oovendien zichzelf. Immers by de afrekening met het uitvoerende orgaan der ziektewet kan door bedoelde werkgevers geen schutblad van een couponboekje worden over* gelegd, zoodat verrekening van door middel der coupons reeds betaalde bedragen niet kan plaats vinden en het volle premiebedrag dus nogmaals in rekening wordt gebracht. In verband met de toeneming van het aantal diefstallen en baldadige vernielingen van de aardappelplanten in de plant soenen en in de volkstuinen te Delft zal van heden af een strengere controle door de politie en leden van den orde dienst der luchtbescherming worden geoefend. Bovendien heeft de poiitie opdracht ge* kregen om ten aanzien van degenen, die zich op de aard* appelvelden aan diefstal schuldig maken, onvoorwaardelijk van haar schietwapen gebruik te maken. Ten behoeve van personen boven de negen jaar worden tot nader te bepalen datum geen bonnen 1 A voor gewone schoenen verstrekt doch uitslui tend bonnen 1 B, Aan verzoeken tot ruiling van bonnen 1 B tegen bonnen 1 A kan niet worden voldaan, Op bonnen 1 B zijn verkrijg* baar a) gewone schoenen, met zolen vervaardigd van ander materiaal dan leder of rubber. b) sandalen, opanken, lederen sSmoa's, schoenen met open teen en open hiel, schoenen met open hiel en volledig open gelengstuk en geheel wit lederen schoenen, ook al zijn deze schoenen van een lederen zool voorzien. Een Haagsche redacteur van de Zw. Crt. schrijft ,,Een herhaalde, zeer ernstige en dringende oproep, als van Nederlander tegenover Neder lander, om zich in 's hemelsnaam te bedenken en te onthouden van elke tegen de Duitsche Weermacht en het Duitsche gezag gerichte actie, ia op zya plaats, Wie nu nog niet hooren wil, zal het wel moeten voelen. Maar terwijl het reeds afkeurings* waardig is, wanneer iemand op een dergelijke wijze wil spelen met zijn eigen leven, komt er in dit geval nog by, dat men zyn Volks en stadgenooten mede in het verderf kan storten En dat alles voor daden, die geen zin hebben en waarmee tenslotte niets van beteekenis wordt bereikt. Laat men zicb, voor zichzelf, zijn gezin eo zyn volks- genooten, het oude rympje steeds voor den geest houden„Bezint eer ge begintwant eerst gedaan en dan gedacht, heeft meenigeen in leed gebracht1'. Een Haagsche dame heeft dezer dagen een wel byzondere onprettige ervaring met een dienstbode opgedaan, die acht dagen bij haar in betrekking was geweest. Deze dienstbode had in de bedeelde acht dagen loonsver- hoogieg gevorderd en was, toen zij een afwijzend antwoord van mevrouw had gekregen, vertrok ken. Al spoedig daarna ontdekte mevrouw de vermissing van een platina armband, een gouden armband met juweelea en twee kostbare gouden ringen, tezamen éea waaree van f 2500 vertegen woordigende. Aangifte bij de politie had tot resultaat, dat de dienstbode, de 28 jarige B. V,, bij een vrindin te den Haag werd aangehouden en dat eij bekende de sieraden te hebben gestolen en aan iemand in het Noorden des lands voor f 300 te hebben verkocht. Inbeslagneming van de sieraden is daarna aan het door de dienstbode aan de politie medegedeelde adres ge* volgd, terwijl tevens beslag werd gelegd op een bedrag van f 100 dat de dienstbode ais deel van de opbrengst op de spaarbank had gezet. Da rest van de f 300 is vermoedelijk zoek geraakt. De dienstbode bevindt zich thans in verzekerde bewaring. Blijkens een beschikking vaa den secretarisgeneraal van het departement van handel, nyver» held en scheepvaart, opgenomen in de Staatscourant van 14 Juli 1942, is het vervaardigen van familiedrukwerk in het vervolg verboden, met uitzon dering van overiydensberichten en dankbetuigingen betreffende overlijden, mits in [ongevouwen toestand niet grooter dan 105 x 148 mm. Het vervaardigen van ander famiiiedrukwerk is dus thans niet meer toegestaan. Op de markt te 's Hertogen bosch verdrong zich een groote schare vrouwen om twee markt* kooplieden, die prachtige flacons parfum en eau de cologne te koop aanboden. De markt was zoo willig, dat de flesschen tenslotte bij opbod verkocht werden, zoodat prijzen van f 2.50 f 3 per flacon werden bereikt, De dames, die allen aan een fleschje hadden mogen ruiken en zelfs een druppeltje van het aanlokkelijk geurend vocht op haar zakdoek kregen, boden, overtuigd vaa de kwaliteit ea BURGERLIJKE STAND PUTTEN, HARDERWIJK ONDERTROUWD. 20 Juli Hendrik Bijsterboscb en Johanna Engelgeer. 21. Peter Aarts en Elizabeth Kappers. GEBOREN. 19 Juli Jan, zoon van Hendrik Bos en Hendribjen van Grevebof. 20. Coreeiis, zoon van Evert Bruinink en Aartjen Snel. OVERLEDEN. 19 Juli. Aaltje Poel, oud 3 jr. Eiberdina Jansen, oud 1 rand. 20. Annetje Peel, oud 1 jr. ERMELO Niet ontvangen. ONDERTROUWD. Hendrik Roxea- daal en Teuntje vaa Beek. GETROUWD. Geene. BE VALLEN. Jannetje Florijn, geb. Pul. z. Heintje Wassink, geb. van Eikenhorst, z. Aaltje Schuiten maker geb. van de Pod, z. OVERLEDEN. Geene. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 et. 12.30 3 so Rogge per H.L. (7.00 b f7.30 Biggen f 9 00 b f 10.80 Aardappslea flSO b f2 29 s^BBgaBsaea— 2g||||lg3te Gedurende het tjjdvak van 20 Juli t.e in. 3 Augustus •"V 1942 zal de uitreiking der volgende bonkaarten plaats vindenbonkaart levensmiddelen 9de periode punten kaart serviesgoed Sardappelkaarten zeepkaarten voor kinderen extra kaarten voor zwaren arbeid. Medegebracht moeten worden de stamkaart, het inlegvel en ingevuld formulier MD 32 indien men voor aardappelkaarten in aanmerking wenscht te komen. De uitreiking heeft plaats voor HARDERWIJK voor hen wier achternaam begint met de letters A, D en de naam Boonen t.e m. Bosch Bosheide t.e.m, einde B C, E en F G, I en J Maandag 20 Juli 1942 Dinsdag 21 Juli 1942 Woensdag 22 Juii 1942 Donderdag 23 Juli 1942 Vrydag 24 Juii 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en 3.30 uur Voor ERMELO voor hen wier achternaam 'begint met de letters A, C, E en F Maandag 20 ju.i 1942 B t.e.m. Bo Dinsdag 21 juii 1942 Bu t.e.m. einde B Woensdag 22 Juli 1942 D Donderdag 23 Juli 1942 G, I en J Vrijdag 24 Juli 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en half 4 Voor ELSPEET voor hem wier achternaam begint met de letters A, C en D Maandag 20 juli 1942 Dinsdag 21 Juli 1942 B E, F en G H, I en J K en L Woensdag 22 Juli 1942 Donderdag 23 Juli 1942 Vrijdag 24 Juli 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en half 4 Voor NUNSPEET voor hen wier achternaam begint met de letters A en D - Maandag 20 Juli 1942 B te.m. Bos Dinsdag 21 Juli 1942 Bosch t.e.m. einde B Woensdag 22 Juli 1942 C, E en F Donderdag 23 Juli 1942 G, I en J Vrydag 24 Juli 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en half 4 ATTENTIE I EEN NA-UITREIKING ZAL NIET PLAATS HEBBEN, EEN IEDER IS VERPLICHT OP DE VOORGE* SCHREVEN DAG TE KOMEN. Zij die meenen in aanmerking te komen voor zeep voor z.g, vuile arbeid kunnen aanvraagformulieren daarvoor tusschen 20 en 24 Juli by de uitreiklokalen afhalen tusschen 9 en 12 en 2 en half 4. De met inkt ingevulde formulieren moeten uiterlijk 27 Juli by de plaatselijke distributiekantoren zyn ingeleverd. Formulieren die later ingezonden worden, worden met in behandeling genomen. Voor het afhalen der extra bonnen zal te zijner tgd een bekend making in dit blad geschieden. begeerig naar dit buitenkansje, verwoed tegen elkaar op, zoodat de kooplui uitstekende zaken maakten. Totdat er echter een kink in den kabel kwam. Een sceptisch man in de rij der kijkers wist een der koopsters te overreden oe flesch open te maken, hetgeen hem nogal moeite kostte, daar de dames er weinig voor voelden, reeds het mooie zegeltje om het even fraaie dopje te verbreken. Nu bleek echter, dat de flacons gevuld waren... x met schoon water, al dan niet met een kleurstof je* Geiyk te begapen werkte dezo ontdekking ais een bbom. De verontwaardigde dames liepen te hoop en eischten haar geld terug. De ruzie liep zoo hoog, dat er een politieagent op het rumoer afkwam en de beide kooplieden, twee Amster* dammers, inrekende, begeleid poor een schare teleurgesteld* en wraakzuchtige vrouwen wer* den de heerec naar het beraau overgebracht. De mooie flacons met inhoud werden in beslag gemomen.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1