STREEKBLAD voor: iRDERWIJK, BIESDEN, TONSEL, ESMELO, HUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, ul Bons welke nu geldig zijn f&ensdag 18 Juli 1942 OVERVELUWSCHRSBIADEN 98ste jaargang No. 56 ooIzaad-Terboav en sienren van grasland F8B1LLET0N. siberslust Verloren- en Gevonden voorwerpen. Pluist 68D Kleintje. erschijnt tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstreat, Herderwijk door W. SCHIPPERS Gij» Blink had nameiyk op BEKENDMAKING. Wordt vervolgd); -S-;. i m jofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 tn.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden medcdeelingen dubbel iarief LOSSE NUMMERS 5 cent De Nederlandsche bevolking roor de vetvoorziening thans jjwel geheel aangewezen op de ondstof: melk, Niettegenstaan* de geheele of gedeeltelijke trooming gaat de productie boter achteruit. Verstrak* iade maatregelen zijn daarom lodig. Zoo zal ten behoeve a den oogst 1943 nog onge* er 75.000 ha grasland moeten arden gescheurd, om daarop iezaden te telen. In de plaats a het systeem der vrijwillige keuring, zooals het vorige jaar toegepast, komt thans de irplichte scheuring en wel in jofdzaak in die gebieden, waar tea het leeuwenaandeel is ge* ibeurd. Men kan de verplichting it scheuren n I. niet leggen op ond, die zich er niet toe leent. Het vetrantsoen kan voor Mi/1944 slechts dan op een ngeiyk peil worden gehouden, idien de Nederlandsche boer ch in veel sterkere mate dan aorheen gaat toeleggen op de idt van o iezaden. Ten einde iico zooveel mogelijk te be arken, zullen dwinger.de maat* igeien voor deze teelt worden enomea, het sal niet aan het rije initiatief van iederen boer trden overgelaten de benoo* igde oppervlakte te verbouwen. Vastgesteld is, dat voor de ocdzakeiijke vetopbrengst nog ea belangrijke oppervlakte met [iezaden zal moeten worden ebouwd 50.000 ha koolzaad- nd met een vetopbrénvst van kg per ha geeft 40 000 000 vet of per 9.000.0Q0 inwonrrs ageveer 4 kg per jaar, d.i. 75 rim per week. Vergeleken met e opbrengst aan vet van gras md via de koe, is de opbrengst in vet in kg per ha koolzaad ind ongeveer het vijf* tot zes oudige. Daarbij wordt nog 5,000 000 kg raapkoek verkre en. Voor het melkvee is dit iterst belangrijk het zal een unstigen invloed uitoefenen op 31. „Dat bêteekent niets, maar oudt mij niet op", sprak hij tjaagd, „ik moet eerst weten, ioe het met vader afgeloopen ik vrees ssssv Hij sprak den zin niet uit, oen hij bemerkte, dat Sietske 'leek werd als een doode, trwijl Anna in snikken uit* lustte. De meisjes waren in de «bijheid geweest, toen ze de oenschen op den weg allen «»r éên punt zagen loopen. 'onder te weten, wat er gaande Mi, hadden ze zich ook [ehaast, en waren juist op het ijdstip aangekomen, dat de trjjd tusschen man en paard >P zijn hevigst was. Met ogstige spanning hadden ze ion strijd gadegeslagen en ooral Margreet was zichzelf 'Una niet meer meester geweest, iten der meisjes had echter in oogenblik gedacht aan de bogeüjjkheid, dat boer Jorringe de melkgift in den winter 1943/44. De benoodigde oppervlakte voor koolzaadverbouw moet worden verkregen uit a. een seker percentage (6—8) van het in 1943 aanwezige bouwland op zand*, zavel* en roodoorngrond b. een zeker percentage (3—5) van het in 1942 aanwezige bouw land op zand*, loess* en dalgrond en andere veenachtige zandgron den. Winterraapzaad zal in vele gevallen op deze gronden de voorkeur verdienen boven kool* zaad. Voor de kleine bedrijven met minder dan 4 tot 5 ha bouwland wordt overwogen een deel buiten de verplichting te laten vallen c. de ten behoeve van den oogst 1942 gescheurde gras landen, die een blondere ver gunning kregen voor de teelt van erwten met de verplichting daarin na dan oogst koolzaad te verbouwen d. de graslanden op klei* en zavelgronden, die ten behoeve van den oogst 1942 moeten worden gescheurd, maar die wegens den invallenden winter niet tijdig in bouwland konden worden omgezet en dientenge volge uitstel van den productie- commissaris kregen onder voor waarden, dat ze in den nazomer van 1942 zouden scheuren voor de teelt van koolzaad. e. gronden, die thans a's grasland liggen, welken een zeer vroe^tijd'ge schamplicht zal worden opgelegd om koo'zaad of raapzaad te verbouwen f. langs vrljwilligen weg door de kleinere bediijven. Om de teelt aannemelijk te maken, zal aan de verbouwers een hoeveelheid olie worden teruggeleverd. De daarvoor opge stelde schaal is zoo ingericht, dat het ook voor kleine bouwers, die niet ouder de dwingende be palingen vallen, van belang is aan den verbouw mede te doen. Voor iedere are, die minder wordt verbouwd dan men ver plicht is, zal een belangrijke boete verschuldigd zijn, onver minderd de plicht om in het een ongeluk kon zijn over* komen. Daarom deden de woorden van Idze haar ontstellen, „Gaan jullie naar huis, Sietske en Anne, en blijft bij moeder, doch maak haar niet noodeloos ongerust, 't zou best kunnen zijn, dat vader er ongedeerd of met een lichte verwonding is afgekomen". Zoo sprak Idse Jorringa, doch hy dacht er zeif anders over. Zonder een oogenblik meer te aarzelen, snelde hij thaps vooruit in de richting van het dorp, en hoewel in het begin een paar jonge mannen hem bijhielden, konden zij het al ras niet meer volhouden, zoodat Idze spoedig alleen op den landweg was, alleen met zyn steeds stijgende onrust 1 Nu naderde hij de poort van Trommershof, en zyn scherp oog bespeurde reeds in de verte, dat er iets ongewoons gaande was. Op het breede erf was het een buitengewone drukte en geloop van knechts en meidenallen keken in één richting naar het dorp en staken de hoofden by elkander.j Met één oogopslag had Idze dit waargenomen. Doch hy zag nog meer boven voor een hoog Bons 335 336 337 338 339 340 341 342 352 Alg. Bonboekje hoeveelheid Zeep in diverse soorten 250 gr. wasch en zeeppoeder Suiker 1 K.G, Koffie 250 gram koffiesurrogaat Jam enz. 500 gr. jam Peulvruchten 250 gram Gort enz. Gemengd meel Vermicelli enz. 4—33, 434 reserve Bon U Textiel kaart 135 gram 125 gram 100 gram 250 gram Rijst 50 gram Scheerzeep VERSNAPERINGEN 36 en 37 Chocoladewerk 100 gram 38 en 39 Suikerwerk 100 gram TABAK 36 A sigarettenkaart 20 sigaretten R 5 sigarettenkaart 40 sigaretten 36A 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigaiillos of 25 gr. tabak R 5 Tabakskaart 40 sigaretten BESCHUIT 36 75 gram KAAS 347, 348, 349, 350 en 351 (alg.1 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN 36 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 36 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch BOTER EN VET 36 Boter en Vet 125 gram boter Res. 3—35, 3—36, (pers. 4 t.e.m. 13 jaar) 235, 2—35, (pers. 13 t,_e m. 20 jaar) Geldig t.m. 15 Aug. 15 Aug. 8 Aug. 5 Sept. 8 Aug. 8 Aug. 8 Aug. 8 Aug. 8 Aug. 8 Aug. 31 Aug. 4—36, 3 jaar) 8 Aug. 8 Aug. 18 Juli 18 Juli 18 Juli 18 Juli 18 Juli 8 Aug. 18 Juli 18 Juli 26 Juli 12 Sept. 12 Sept. 12 Sept. 36 A t/m 39 A 36 B t/m 39 B 36 A 36 A 36 B (kind. 0 t.e tn. MELKKAART 3Va Liter Is/* Liter AARDAPPELEN 1V* K.G. aardappelen BROODKAART 4 rantsoenen brood rantsoen brood BLOEM 343, 344, 345, 346 alg rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 grain use* I of bloem SERVIESGOED 30, 31, 32 reserve Serviesgoed PETROLEUM Bonkaart „EA" 01 2 Liter KAARSEN 22 van de petroleumkaarten S en T 300 gram kaarsen BRANDSTOFFEN Bon 01,02 KT. (brandstoffenÜaart voor kook* doeleinden) 1 eenheid brand stoffen (geen aathraciet) 30 April 1943 01 BV t.m. 05 BV kaart DV 1 eenheid vaste brandstoffee 31 Dec, 8 Aug. 8 Aug, 18 Juli 18 Juli 18 Juli 8 Aug. 8 Aug. 22 Aug. 31 Juli opengeschoven raam zat de boerin van Trommershof. Ze leunde met de armen op het vensterkozyn en keek evenals de anderen in de richting van het dorp. 't Werd Idze koud om het harter was daar ginder in de verte iets gebeurd, en hier op Trommershof wisten se er van. Vragen deed hy niet en men had ook geen tyd hem iets te vertellen, omdat bij met on* stuimige vaart voorbijsnelde, Maar toch niet zóó snel, of de blikken van de boerin van Trommershof en die van Idze hadden elkander gekruist, waar door de trotsche boerin ver bleekt was. In den vurigen blik van die staalblauwe] oogen had ze iets gelézen als een bedreiging, en zyn met bloed bevlekt gelaat leek haar zóó onheilspellend, dat ze een huivering niet kon onder drukken. Waarom bruiste er zoo plotseling teora op in het gemoed van Idze Jorringa, toen hy de onrust op Trommershof bemerkte en de boerin voor het open raam zag 7 Hy had het op dat moment zelf niet kunnen zeggen, doch zonder dat hy ar een bewtys voor bad, stond het bij hrm vast, dat indien zyn vader iets ergs mocht ove» komen zyn. iemand van Trommershof er de hand in had gehad. En als dat waar was 1 Idzes tanden knarsten op elkander. Als dat waar was, dan bloed voor bloed, soo hamerde het in zijn hoofd. „Overwint het kwade door het goede en wordt van het kwade niet overwonnen", sprak een andere stem. Al die gedachten dwarrelden als een wilde storm door zyn hoofd. Groote zweet druppels parelden op zijn voor hoofd, ierwyi zyn adem stekte van het snelle loopen. Hij vertraagde, zijn gang echter niet, vooidat bij de groep boomen was gepasseerd, welke hem het vrije uitzicht np den weg beletten Nu stond bij een oogenblik stil I Daar, eenige honderden meters voor zich uit, zag by een kleine groep mannen. Reeds op dezen afstand herkende hy ze allen. De langste van hen was de boer van Trommershof de anderen knechts of arbeiders van zyn hoeve. De reden, dat juist Trommers met zijn mannen hier aanwezig was, was deze. voorjaar 1943 een oppervlakte blauwmaanzaad te verbouwen op klei* en zavelgronden van ander half maal de verplichte opper* vlakte koolzaad resp. raapzaad. Er aal voldoende zaad van diverse rassen aanwezig zijn. Hoe moeiiyk het ook in sommige gevallen zal zyn aan de maatregelen gevolg te geven, de Nederlandsche boer dient dit offer te brengen om mede te werken aan de fvoedselvoor- ziening van zyn eigen volk. Den Iaatsten tijd heeft de vyand, met het oog op de hem bedreigende vernietigende neder lagen in het Oosten, in versterkte mate door radiouitzendingen en verspreiding van vlugschriften de bevolking van de door Duitschland bezette westelijke gebieden aangezet tot daden van sabotage. Ter waaischuwing van onbe zonnen elementen tegen derge lijke handelingen heb ik, ter beveiliging van de uitvoering van myn militaire opdracht, een viij groot aantal inwoners des lands als gijzelaars gevangen doen zetten. Deze gijzelaars zullen by daden van sabotage der bevolking aangepakt worden. Zij staan borg met hun leven. De bevolking heeft het in de hand om door een onbezonnen optreden en door medewerking bij de verhindering van daden van sabotage van iederen aard de veiligheid van het leven harer medeburgers, die als gijzelaars zijn aangewezen, te waarborgen. De lyst met de namen der gijzelaars zal woiden gepubliceerd. w g. Wehrmachtsbefthlshaber in Nederland. Generaal der vliegers, Fr. Christiansen. HARDERWIJK, Verloreneen stofdop van kinderwagenwiel, een gebreid dien dag juist zijn dochter bezocht, die een goed half uur verderop aan den kruisweg woonde, en vandaar keerde hij op zijn gemak kuierend weer terug. NU was Blink nigt den kruisweg, maar een voetpad door ,de weide gevolgd, en van daar had hy den speelwagen van Trommershof in de verte zien aankomen en eveneens van de andere zijde Jorringa met zijn karretje. Ook wat tusschen Freek en Jauk Jorringa plaats vond, zag Gijs Blink, en toen hy eerstge* noemde de zweep zag opheffen er mede slaan, had hij met de witgeschuurde klompen op den grond gestampt en zoo haid „lafaard" geschreeuwd, dat de spreeuwen verschrikt uit de knotwiliigen wegvlogen. Wegens het stampen der paarden en het ratelen der wagenwielen op den landweg, had echter geen menscbeiyk wezen dim verontwaardigenden uitroep op gevangen. Toen was hij zoo hard gaan loopen, als zijn oude beenen hem maar konden dragen, en hoewel hij alles zag wat op den landweg gebeurde, kon men hem zelf vandaar niet zien, omdat hy in de lyn en in dn schaduw liep van de knot* vest, een d. jasje, een broche een rol glaspapier, een vulpen* houder, een portemonnaic met inhoud, een wollen vest, een zilverbon, een bundeltje zilver bons, een zwembroekje, een armband, een halsketting, een jongensbroek, een regenkapje, een damesregenjas. Gevondeneen skisokje, een schaar, twee houten wandbordjes een balsketting, een badpak, een handdoek, een onderbroek en een pet. Inlichtingen aan het Bureau van Politie tc Harderwijk. NUNSBEET. Verlorenteddybeer, rookers* kaart, broche, gouden kettinkje, zilveren ring, klein pottemon* naietje, duimstok, kaki shirt, bruin broodzakje, rood vosbont, donkerblauw manteltje, doublé schakelarmband, wit stoffen regenmantel, blauwe kinder* regenmantel, een paar bruine kindersandaaltjss, regenmantel, Gevondenbruine heeren* portemonnaic met inh., twee bijbels, portemonnaic met inh., Aan komen loopenzwart katje. Inlichtingen tea gemeente* huize te Nunspeet, ERMELO. Verloreneen ceintuur vat heeren beige regenjas, een nikkelen dop van kinderwagen, een portemonnaic met inhoud en sigaretteckaart, een 4 deelige duimstok en een fietspomp, een dames poitemonnaie inhoudende eenig geld, een bruine school* tasch, een bruin suedeceintuur, een damesportemonnaie, een donker blsuw garbadine regen* jas, een blauwe dames regen* cape. Weggeloopeneen klein hondje boven elk oog een vlekje, Gevondeneen gymschoen, een vulpen, een Egyptisch linnen regenjas. Irlichtirgen by den Ge* meenteveldwachter W. Smink. willigen langs den slootkant. Op het oogenblik, dat Blink buiten adem op de plek kwam, waar de boer van Eiberslust gevallen wat, scheen deze nog by bewustzijn te syn, tenminste toen Gys zich over hem heen boog, trachtten zyn bieeke lippen nog eenige woorden te stamelen, Inplaats van geluid kwam er echter een golf bloed uit zfjn mond en de wyd open* gespalkte oogen sloten zich. Wat kon Gijs doen om hulp te verleenen 1 Niemand was er op den landweg te zien, en Blink besloot daarom sa kort beraad zelf maar zoo spoedig mogelijk naar Trommershof te toppen om hulp te halen, Met inspanning van alle krachten gelukte het Gijs, het zware lichaam aan den kant van den weg in het gras te leggen, Daarna trok hy zijn jas uit, rolde die op, en schoof ze onder het hoofd van den thans bewusteloozen boer, waarna hy zich zoo snel hij kon naar Trommershof spoedde. De boer en zijn vrouw bevonden zich samen in de huiskamer, toen de klopper heftig op de metalen plaat van voordeur viel. x

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1