98ste jaargaig p STREEKBLAD voor: VOOR VIJFTIG JAAR. Bekendmakingen distributie Plaatst een Kleintje. aterdag 11 Juli 1942 iRDERWIJK, SIERDEN, TONSIL, ERMELG, NDNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, e». OYEBYELUYSCHE BLADEN No. 55 erschijnt tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donker straat, Harderwijk paton bescherming f oer rijwielbanden J„De Kampioen", het orgaan den Nederl. Toeristenbond lijft Irijs van boschbessen Vergiftiging door pap van calciumarsenaat I Bij een familie te Schinveld keft zich een ernstig vergif- pgsverschijnsel voorgedaan. Ongelukken Schrijfmachines te huur Vluchtende inbreker brak een been. Vlieland en Terschelling gaan uver naar Friesland Dit het Overvelnwsch Weekblad van 16 Jnli 1892 Ergerlijk geval van bnwelijkszwendel. Een koffer met lompen en steenen Regeling van statiegelden Na-uitreiking bonkaarten voor levensmiddelen enz. Brandstoffen voor ruimten voor bijzondere doeleinden lofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent |De heer P. M. Korf te Gro- Igen is er na uitvoerige proef lasing in geslaagd van hout bescherming te vervaardigen, Ike over den normalen rijwiel- lad wordt aangebracht endezen Jjdoende tegen verdere slijtage (schermt. Al is de oude bui* fbatid ook nog zoo versleten, beschermer kan gebruikt Irden zoolang de oude band lg lucht houdt. Wij hebben ■zen beschermer op verzoek la den heer Korf als voorband Iproefd over een afstand ruim In 1000 km, over alle soorten Igdekken en hoewel na 740 km la gedeelte van het ijzerdraad (opvlak zich had los gewerkt i verloren was gegaan, heeft op verdere berijding geen |vloed gehad. De houten Ischermer vertoonde ondanks It gedeeltelijk ontbreken van kt loopvlak slechts zeer geringe Jtage. iHoewcl by het ryden over |inker en keiwegen lichte ■Hingen in het stuur ontston* In, waren dezen niet zoo hevig, Lt zij hinderlijk moeten worden laoemd. IBij den pluk van boschbessen de plukker aan den op* loper f 0 65 per kg berekenen. |De opkooper (commissionnair) lo den grossier f 0.71 exclu lef vracht per kg 1 Bij verkoop aan de fabriek lig inclusief kosten f 0.75 lorden berekend. lDen verbruiker mag fl.— ft kg. worden afgenomen, de famiiie D. was een zak klciumarsenaat voor de aard* kpeibespuitingaangekomen, die vader op zolder had gezet, leder de overige familieleden lts te zeggen, By het bereiden fit pap zag da dochter 's 'onds het pakje calciumarse» ut voor meel aan en maakte een smakelijk papje van. invankelijk merkte men bij t gebruiken niets van het rgif, totdat een oudere doch- ir na ongeveer een half bord >p te hebben gegeten, onwel crd. Vader D. had intusschen een heel bord gegeten en ik de Zoon en de tweede !chter hadden een aanzienlijke «veelheid op. Alleen de loeder had slechts een paar pels verorberd terwyi de [ereidster van de pap, die nog de keuken bezig was. er 'g heelemaal niets van gegeten id. By allen die van de ge- irljjke pap gegeten hadden, Itden zich weldra vergiftiging** («schijnselen voor en na ledische hulp te hebben geroepen werden zy onmiddelök Hr het St. Joseph ziekenhuis Heerlen overgebracht. De |ider is er het ergst aan toe, andera familieleden maken J(t naar omstandigheden redeiyk |>1, Te Grooteboek is het 2>^*jarig zoontje van den heer Schoen maker naby den onbewaakten overweg tegen een naderende locomotief aangeloopen, met het noodlottig gevolg, dat het kind in het ziekenhuis te Enkhuizen aan de gevolgen is overleden. Het tienjarige dochtertje van de faraalie Leurs te Guttecoven bij Sittard speelde nabij de ouderlyke woning in de omgeving van een bouwvalligen muur. Deze stortte plotseling in, met het gevolg, dat de kleine onder het puin bedolven werd. Na overbrenging naar het ziekenhuis te Sittard is het meisje daar aan de gevolgen overleden. Een 27 jarige man, die in geldnood zat, meende een een voudig middel te hebben ge* vonden om daarin te voorzien. Hij had een vriend op een kantoor in de binnenstad en huurde met diens medeweten op zijn naam schryfmachines, welke dan in de middaguren op het kantoor werden bezorgd, als er geen ander personeel aanwezig was. De machines verdwenen dan weer even spoe dig als zij gekomen waren, en werden hier en daar, voor be dragen van circa 150 gld. ver kocht. Van de opbrengst ontving de kantoorbediende dan 10 gld. Om voorloopig geen ai gwaan te wekken werden es kele ter- mynen van de huur vooruitbe taald. Z jo lang ging alles goed, maar het spreekt var zelf, dat, de huur niet meer werd voldaan de zaken spaak liepen en de oplichterij aan den dag kwam. Beiden vrienden zjjn voorloopig opgesloten. Eeft lid van het langvingers- gilde wilde Zaterdagnacht zijn slag slaan in een kapperszaak aan de le Oosterparkstraat te Amsterdam. Hij had daartoe een ruit aan de achterzyde verbroken, doch nauweiyks was hij binnen, of de alarminstallatie waarschuwde den eenige huiten verder wonecdea eigenaar. Deze alarmeerde zijn buren én onmiddellijk toog men er op uit om de omgeving af te zetten. De dief die weliswaar het alarm niet bad vernomen, doch waarscbynlijk wel onraad begon te vermoeden, sloeg echter op de vlucht door de tuinen in de omgeving. Later troffen voorbijgangers hem in de Blassiusstraat met een gecompliceerdebeenbreuk, welke hy bij zijn vlucht had opge- loopen. Voorloopig werd by naar een ziekenhuis vervoerd, welk verblijf hy t.z.t. wel met het politiebureau zal moeten verwisselen. By verordening van den Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied is bepaald, dat met ingang van 1 September a s. de gemeenten Vlieland en Terschelling van het gebied der provincie N Holland overgaan naar dat dar provincie Friesland, Wegtns de schaarschte aan regenkleeding komt de parapluie weer in eere. Het nieuwste snufje is een ruitje, waardoor voorkomen wordt dat men tegen elkaar botst. „We hebben hier te doen met een ergerlijk geval van huwelijkszwendelarij en het merkwaardige is, dat nu eens niet een vrouw gedupeerd is geworden, doch een man. wat maar zeiden voorkomt", aldus de officier van justitie van de Utrechtsche rechtbank in zijn requisitoir in de zaak tegen de 45 jarige huisvrouw G. van V. uit Utrecht, die terecht stond voor oplichting. Het geval van huwelijks- zwendel vond zijn oorzaak ia een advertentie in een der plaatselijke bladen, waarin een 51 jarige weduwnaar een buis* houdster vroeg. Zijn keus viel op de 45 jarige vrouw G, van V., die al dadelqk in den smaak viel van den plaatser van de advertentie. Zy deed het werk naar behooren en allengs rijpte by den 51-jarigen weduwnaar het verlangen om van deze huishoudster, die met een kind by hem was ingetrokken zijn vrouw te maken. Een en ander verliep sog al vlot, want ook de vrouw had wel ooren naar een huweiyk. Men besloot dus hiertoe en toen het eenmaa zoover was, achtte de vrouw het noodig, dat er wat nieuwe meubelen, alsmede kleeren en een fiets werden gekocht, met welk plan de a.s. bruidegom volledig accoord ging. Ja, zelfs ging hij zoover, dat hy zijn toekomstige vrouw toestond, dat zij in Hilversum een rust* kuur zou ondergaan, voordat zij in het huwelijksbootje zouden stappen. De vrouw vertrok dus met haar kind naar Hilversum en vandaar stuurde zy lieve brieven naar manlief in Utrecht. Maar eens op een keer merkte de man tot zyn verbazing, dat de brieven van zijn a.s. vrouw het poststempel van Utrecht hadden. Hij ging de geheele zaak wantrouwen en zoo kwam- a gauw aan het licht, dat de vrouw nog goed en wel ge trouwd was, niet één maar zes kinderen had en dat er van een rustkuur in Hilversum geen woord waar was. De teleur gestelde man gaf toen maar de zaak in handen van de justitie zoodat deze vrouw zich terzake van oplichting voor de recht* bank had te verantwoorden. De familie M., die enkele weken vacantie in het Gooi zou doorbrengen, verzond einde vorige week een grooten koffer met kleeren en enkele levens middelen per bode van Amster dam naar Hilversum, By aan komst bleek echter tot haar grooten schrik, dat de koffer nog slechts wat waatdelooze lompen en steenen bevatte. De kleeren o.tn. japonnen, over* hemden, een flinke hoeveelheid ondergoed, sokken, kousen, lakens en sloopen en ook de bruine boonen en capucyners waren verdwenen. De Hilversum* sche poiitie stelt thans een uit* gebreid onderzoek in. De statiegelden, die by inle vering van leege flesscben, krui ken of potten moeten worden terugbetaald, zyn thans, biykens een mededeeling van den ge machtigde voor de pryzen, aan een regeling onderworpen. De desbetreffende beschikking, die op 14 Juli 1942 in werking treedt, stelt niet alleen het bedrag der statiegelden voor flesschen, potten en kruiken met en zonder sluiting vast, maar OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. In de maand Juni zijn by het Kof. Werfdepot aangenomen 118 manschappen. Aan handgeld werd f48725. uitbetaald. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD. 14 Juli Jan Goedvree en Klaasje Dooijeweerd. GEBOREN. 6 Juli Wemelica, dochter van Jan Johannei Buset en Maiie J isephine Arends. 9. Baren- dina. dochter van Barend van Buuren en Wgtske Vergonet. 10. HecdrQntje, dochter van Jan Lam bertus Brands en Aaitje Doornbof. 9. Joseph, zoon van Mordichaivan Ments en Gulia Hamburger. 11. Teuntje, dochter van Willem Prins en Teuntje Klaassen. Gerritje, dochter van Harm Fortuin en Kernelia Bosman. 12. Elbettje dochter van Aalt Peteisen en Elbertjen Bakker. OVERLEDEN. 9 Juli. Arie Beek, echtgen. van Everdina Jacoba Aarts oud 52 jr, lü. Reintje van Bijs telen, oud 4 mnd. 11. Grietje Brandsei), oud 1 jr. 13. Frank Jacobs, oud 1 mnd. 14. Jannetjen Steenbergen, echtgen. van Jacobus Klok oud 42 jr. Peter Klassen, oud 1 jaar, ERMELO ONDERTROUWD. Geene. GEHUWD. 14 Jnli. Nicolaas Fctdtik Perk jm. en Elizabeth Mulder jd. GEBOREN. 7 Gerrit, zoon van Hendrjk Mtjer en Barta Voerman. 11. Willem, zoon van Jan Timmer en Grietje Bonenberg. 12. Jan Leendett, zoon van Jasper Braam- burg en Petertje van de Laegemeen, OVERLEDEN. 11 Doctor Hendrik Arnoldus Zegers, echtgenoot van Helena Benjsmina Radelstuits, 53 jr PUTTEN ONDERTROUWD. Jacob van den Brink en Anna Aarsen. GETROUWD. Geene. BEVALLEN. Dreesje Klaassen geb. Voorrecht, z. Liesje van Meerveld. geb Kieft, d. OVERLEDEN. Anna Maria Hun- ziker, oud 2 jr. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. 2.50 k f 3 50 Rogge per H.L. f 7.20 k f7.50 Biggen f4.50 k f9.50 Aardappelen fl.80 k f2.50 Het Hoofd van den Distributiekring Harderwijk (omvattende de gemeenten Harderwqk en Ermelo) m&akt met betrekking tot de in distributie gebrachte artikelen het volgende bekend: Zij die niet in de gelegenheid waren, of verzuimd hebbes tydig hun bonkaarten voor dc 8e periode af te halen worden als* nog in de gelegenheid gesteld deze in ontvangst te nemen UIT SLUITEND op Woensdag 15 en Donderdag 16 Juli a.s. De uitreikingsiokalen zullen daartoe tusschen 9 en 12 en 2 en half 4 opengesteld zijn, Medegebracht moeten worden De distribuiiestamkaart het inlegvel bon „R 4" van de tabaks* of cigarettenkaart en by groot gezin het ingevulde formulier M, D. 108 voor extra brandstoffen. Gedurende het tijdvak van 13 tot en met 17 Juli a.s. worden oy de distributiekantoren, op de dagen en uren waarop deze normaal voor bet publiek zijn opengesteld, form, Br. C. 251 uitgereikt voor het aanvragen van extra brandstoffen ten behoeve van de volgende categorieën a) particuliere woningen, welke niet beschikken over een vertrek (dat als woonvertrek kan dienen) waarin een schoorsteen aansluiting is aangebracht en welke woningen dus niet anders dan centraal verwarmd kunnen worden. b) voor ruimten voor bijzondere doeleinden (winkels, kantoren, werkplaatsen) waarvan de gezamenlijke inhoud kleiner is dan de ruimte welke voor particulier gebruik bestemd is. c) bedryven, welke ia de onder b) genoemde ruimten voor byzondere doeleinden worden uitgeoefend. Eveneens bestaat gedurende het bovengenoemde tydvak gelegenheid om brandstoffen aan te vragen vüor gebouwen waarvoor geen brandstoffenkaait D.V. is uitgereikt (kerken, scholen en andere openbare gebouwen). Voor dezt gebouwen moet een formulier Br. C. 250 worden ingevuld, dat door de distributiekantoren op aanviaag wordt verstrekt. De ingevulde formulieren Br. C. 251 en Br. C. 250 moeten uiteriyk Zatetdag 18 Juli a.s. by de distributiekantoren tetug bezorgd zyn, bepaalt tevens, dat dit bedrag op de etiketten moet worden vermeld. Wanneer 'binnen een maand na bet van kracht worden van deze beschikking flesschen, kruiken of potten worden inge leverd, waarvan kan worden aan getoond, dat daarop een ander bedrag daa bet na bovenge* noemden datum geldende aan statiegeld was betaald, dient het werkelijk betaalde bedrag te worden terugbetaald. Tenslotte veidient het bijzon der de aandacht, dat de statie* geldtn afzonderiyk aan den kooper moeten worden gebiacht dus niet by den pijjs mogen zyn inbegrepen.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1