m m iberslust oensdag 8 Juli 1942 OVEHVET UWSCHB BLADEN 98ste jaargang No. 54 i in RDERWIJK, BIESDEN, TONSEL, ERMELO, NDNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, eu. IFBBILLETOM. Bons welke nu geldig zijn m M STREEKBLAD voor 1335 Irschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk isvende en achtste leerjaar litrage valt onder de distributie Verscherpte brandstof- rantsoeneering De boschbessenplnk. Uitkeering ambtenaren bij bevalling in hnn gezin Honderd boomen gestolen Brandstoffenkaarten 1341-'42 Verhooging bieraccijns Chauffeur door gas gedood Dieven kropen door een ventiiatiegat, §5 ~'&L. V -V - i' rj £C'.' .'Tv.' - j ''■Ui-V '1- - >V 1' W ltd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1jO m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent |an een vertegenwoordiger de Ver. Persbureaux te Haag heeft de Secretaris' |er al van het departement Opvoeding enz. in een Lggesprek medegedeeld dat plannen voor de invoering het zevende en achtste haar der lagere school thans Jen vergevorderde staat van |b raiding zijn, zoodat men 1 in den loop van deze maand j wettelijke regeling, die op (September zal ingaan, tege- let kan zien. lelke gemeente zullen de kin* les der verschillende scholen |het doorloopen van de zesde zooveel mogelijk in centrale lolen voor vooitgezet gewoon Ir onderwijs worden onder- I; nt, natuurlijk zoowel open Ie als bijzondere. Alleen in lallen, dat dit niet mogelijk |lct, zullen de 7e en 8e klas i de bestaande lagere scholen worden verbonden, [let nijverheidsonderwijs zal, l de jongens betreft, op het leerjaar aansluiten voor de lisjes (huishoudscholen) is de Irgang van het lager- naar het lerheidsonderwijs na de 6de |s bepaald. Wel zullen echter het nijverheidsonderwijs in veryolg bijzondere eischen liden gesteld. De secretaris generaal van bet brtement van hapdel, nijver- |d en scheepvaart maakt bekend met ingang van heden lage van kuastzijde eo/of wezel niet meer tot de lgestelde artikelen zal be- Iran, Deze vitrage kan derhalve ■den vervolge uitsluitend op Itringsvergunning betrokken Iden, Aanvragen hiervoor leten bij de plaatselijke Iributiediensten worden inge lad. door W. SCHIPPERS 29. beliHaal uit I" schreeuwde Freek bummers vloekend, en de sr van Eiberslust, hoewel het bloed naar het hoofd eg, week zoo ver mogelijk rechts uit om ongelukken voorkomen. )e speelwagen vloog hem elings voorbij en er sou wschij olijk niets verder zijn leurd, indien Freek Trom- 's niet de misdadige laagheid I gehad, met zijn lange sep een slag te doen in de itiog van Jorringa's paard, h gevolgen waren ontzettend, at de felle, striemende tepslag trof het toch reeds i schrikachtige dier tusschen ooren. Voedend sloeg het paard de i(0 Xpooten omhoog, het karretje gel igerde zywaarts en kantelde a>i maar de boer rukte met ïeldige kracht aan den terteugel en voorkwam daar* dat het voertuig ia de Het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart deelt mede, dat de algemeene brand* stoffenpositie het noodzakelijk maakt in het komende winter* seizoen tot een verscherpte rantsoeneering over te gaan. Dit bleek reeds by de uit* reiking van de nieuwe brand* stoffenkaarten. Zoo is daarbij geen rekening gehouden met den toeslag voor huizen van vijf en meer kamers en evenmin met den toeslag voor huizen met centrale verwarming. De door het vervallen van beide extra raptsoenen verkregen besparing is noodzakelijk, omdat er naar moet worden gestreefd met behulp van de aldus vrygekomen hoeveelheden brand* stoffen een minimum rantsoen voor alle verbruikers te ver zekeren. Voorloopig zullen geen toe* slagen voor centrale verwarming van ruimten voor gezinsgebruik worden verstrekt, indien wei een schoorsteenaansluiting in een woonvertrek of een vertrek dat daarvoor kan dienen, aan wezig. is, maar de bewoner op bepaalde b. v. technische gron den meent toch aanspraak op een toeslag te kunnen maken. Verdere bezuinigingen zyn of zullen worden veruregen door het verminderen van den toeslag voor kookdoeleinden, kamer- verhuur en pensions en door een verscherpte conti óle op de noodzakelijkheid van het be schikbaar stellen van brandstof fen voor het verwarmen van kantoren, winkels enz. Zooais bekend, zija reeds vijf bonnen van de nieuwe brand- stoffenkaart geldig verklaard tot 31 December a.s. Wat in totaal zal worden aangewezen, zal afhangen van de beschikbaar komende hoeveelheden, maar regds nu staat vast, dat de grootst mogelijke zuinigheid is geboden. sloot terzijde van den weg geraakte. 'Doch nu begon daar op dien eenzamen weg een wilde strijd tusschen man en paard. Snuivend en telkens omhoog* steigerend, worstelde het prachtige dier tegen den klemmenden teugel, en waar* schynlijk zou het paard wel het onderspit hebben gedolven tegen den sterken, vastberaden boer indien niet onverwacht de teugel was gebroken. Kwam het, doordat het leer reeds oud begon te worden, of zette de •verbitterde man buitengewone kracht bij aan den ruk, waar mede hg den kop van het opsteigerende paard naar be neden trok? Hoe het zij, plotseling knapte het leer af, en toen was Jauk Jorringa machteloos. Snel richtte de moorkop zich op de achterpooten overeind, om dan weer op de voorpooten neer te komen en met geweldige kracht achteruir te slaan. Nog één kans had de boer I Als hy het paard bij den kop greep zou hy hem wellicht kunnen overmannen, en zonder aarzelen waagde hij die kans Op een gegeven oogenblik sprong hjj van het voortvliegendc Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid 335 Zeep in diverse soorten 327 Suiker 328 Koffie 629 Jam enz. 330, 333, 334 331 Gort enz, 332 Vermicelli enz. 4—25, 426 reserve 1 K.G. 250 gram koffiesurrogaat 500 gr. jam Peulvruchten 250 gram 250 gram 100 gram 250 gram Rijst Geldig t.m. 15 Aug. 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 juli 11 Juli 11 Juli 31 Aug. Bon U Textielkaart 50 gram Scheerzeep VERSNAPERINGEN 31 Chocoladewerk 100 gram 32 en 34 Suikerwerk 10Ö gram 33 Chocolade* of suikerwerk 100 gram TABAK 43 en 44 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigarillos of 25 gr. tabak 09 sigarettenkaart 20 sigaretten BESCHUIT 34 75 gram KAAS 322, 323, 324, 325 en 326 (alg.) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN 34 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 34 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch BOTER EN VET 125 gram boter of margarine of 100 gram vet - MELKKAART 3Vi Liter IV* Liter AARDAPPELEN l1/* K.G. aardappelen BROODKAART 4 rantsoenen brood lh rantsoen brood BLOEM 317, 318, 319, 320 alg 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem SERVIESGOED 30, 31, 32 reserve Serviesgoed PETROLEUM Bonkaart „EA" 01 '2 Liter KAARSEN 22 van de petroleumkaarten S en T 300 gram kaarsen BRANDSTOFFEN Bon 01,02 K.F. (brandstoffenkaart voot kook doeleinden) 1 eenheid brand stoffen "(geen anthraciet) 30 April 1943 01 BV t.m. 05 BV kaart DV 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dcc. 34 Boter en Vet 31 A t/m 34 A 31 B t/ra 34 B 34 A 34 A 34 B 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 14 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juii 8 Aug. 22 Aug. 31 Juli slingerende wagentje, doch de boer kon zich niet op de been houden. Met een zwaren smak plofte hij op den stoffigen weg, terwyi zijn rechterhand den gebroken teugel nog vasthield. Plotseling sprong het paard dwars om, brak daardoor de boomen van het wagentje en sloeg vreeselijk achteruit, Met een doffen kreun zonk de boef in elkander; één der hoeven had met volle kracht zijn borst getroffen. De sterke vuist liet den teugel glippen, en het paard thans door niets meer bedwongen, rende in toomlooze vaait den landweg af, een stuk van den vernielden wagen met zich meesleepend. Het ongeluk had zich ln een oogenblik tijds afgespeeld, en Freek Trommers, door wiens lage daad het ongeluk was veroorzaakt, verbleekte, toen hij de vreeselijke uitwerking zag van hetgeen hy als een grap beschouwd had. Zyn eerste gedachte was, den ongelukkige boer van Eiberslust hulp te gaan verleenen, en daarom trok hij met kracht aan de teugels, doch de schurkach tige paardenkooper was van een ander gevoelen. Snel doorliepen zyn oogen den omtrek, cn toen hij nergens iemand bespeurde, die had kunnen gezien hebben wat gebeurd was, riep bij zyn makker toe„Rijd door, kerel, ryd door, niemand heeft het gezien en mogeiyk kraait er geen hen of haaa naar. Vooruit wij weten van niets, ry door I" En Freek Trommers reed door; niemand had het immers gezien Rustig en genoegelijk waren voor hen, dia op Eiberslust vader komst afwachten, de middaguren voorby gegaan. Idze had gestoeid en gelachen met zyn beide zusters, Sietske en Annetje daarna was bij eerstgenoemde gaan plagen door te vertellen, dat de nieuwe knecht van Laanman, den smid zoo opvallend dikwijls in zijn vrijen tijd langs Eiberslust kuierde, of Siets daar soms iets van begreep Met een blos op de toch al zoo roode wangen had bet meisje geantwoord, dat ze aiet kon vatten, waarom de smids knecht dat deed, net zoo min als waarom een zekere jongeman van haar kennissen altijd te pas of te onpas om Trommershof heendraaide, „O, dat weet ik wel", had Anootje ondeugend gesegd „het In de eerste dagen van den boschbessenpluk zijn op de Veluwe buitengewoon hooge prqzen aan de plukkers betaald, te weten f 1.tot f 1 20 per kg. Van overheidswege is thans een prijs vastgesteld, die daar ver beneden ligt. Op Woensdag 8 Juli sullen de kaarten voor het plukken in de houtvesterijen by Apeldoorn worden uitgereikt, waarmede op de Veluwe de eigeniyke groote pluk wordt ingeluid. In afwachting van een defini* tieve regehngzal aan ambtenaren en arbeidscontracten, ressortee* rende onder de verschillende departementen, voor zoover zy een brutosalaris genieten van niet meer dan f 3.000 per jaar bij bevalling in hun gezin bij wyze van voorschot, een uitkee ring worden gedaan ter hoogte van f 55, overeenkomende met de uitkeering, welke toekomt aan hen, die verzekerd zijn krachtens de wetteiyke ziekte verzekering De secretaris gene* raai van bicnenlandsche Zaken heeft bovendien een verzoek gericht tot de burgemeesters der gemeenten, om ten aanzien van het hiervoor in aanmerking komend personeel op overeen komstige wijze te handelen. Aan deze uitkeering zal terugwerkende kracht, zijn te verleenen van 1 November 1941 af. Ten nadeele van de gemeente Soest zijn uit het boach r.abij de voormalige spoot halte ,,Dc Pais", ongeveer 100 sparren» boomen bij den grond afgezaagd en per as weggevoerd. Niet alleen hebben de daders zich op deze wyze onrechtmatig van hout voorzien, doch zy hebben ook het aspect van het jonge bosch op grove wyze geschonden. jongmccsch, dat zooveel belaag in Trommershof stelt, is een boezemvriend van den zoon des huizes, weet je, en Hannes van Dinkel zou graag eën ooievaarsei van Eiberslust willen hebben, begryp je?" Met een glimlach op het gelaat had moeder Elze de plageryen aangehoord ea inmiddels voor thee gezorgd. Anna, die even naar buiten was geloopen, kwam spoedig met een bos geurenden mei doorn binnen, dien ze in een kannetje met water op de groote, vierkante tafel plaatste. „Nu, moeder, als vader straks thuis komt, kan hij van den meidoorn genieten, 't is geloof ik de eeoige bloem, waarop by acht slaat". „Neen, kind, dat is niet waar", protesteerde de moeder tegen deze opmerking, „vader slaat op veel meer diugen acht dan jy en andere menschen denken, doch hy praat er niet over, begrijp je We zullen maar niet op vader wachten met de thee", voegde ze er aan toe, „want de smid zal hem niet zoo spoedig laten ver trekken". In weerwil van dfze gedachte bleef de boerin nog wat talmen oaet het volschenken der kopjes De secretaris-generaal van het departement van handel, nyver* heid en scheepvaart maakt bekend, dat de brandstoffen* kaarten van den winter 1940/1941 vernietigd kunnen worden. By besluit van den secretaris* generaal van financiën is bepaald dat de bieraccijns met ingang van 6 Juli a.s. wordt verhoogd van 3 gulden tot f 4.20 per hectolitergraad. Een 52 jarige chauffeur, werkzaam in zen garage op den Amstelveenscheweg te Amster* dam werd sedert Donderdag* ochtend vermist. Waar men ook zocht, men kon den man niet vinden, totdat men op de gedachte kwam eens bovenop de gestalde auto's te gaan kijken. Op een der wagens, van een gasballon voorzien vond men tiet lichaam vaa den chauffeur, die by nader onderzoek door gasveistikkmg om het leven bleek te zija gekomen. Vermoedelijk is de man bij werkzaamheden aan den ballon bedwelmd geraakt met het vermelde droevige gevolg. In den buitennuur van een café aan het Le.dscheplein te Amsterdam was dezer dagen een gat gemaakt, voor net aanbrengen van een ventilator welke opening voorloopig met planken was ged.cht Zaterdag* nacht hebben ongewenschte bezockeis echter de. planken verwyueid en zyn door hel gat naar binnen geklommen, waar zy tien Perzische kleedjes ter waaide van f 5000 hebben gestolen. Waarschijnlijk zijn z(j ook langs denzelfdcn weg ver* dwenen. en telkens keek se 'over het horretje door de heldere ruiten of ze het karretje van Jauk niet om den hoek zag komen, „Schenk nu maar in, moeder", zeide Idze ten slotte, „vader komt nog in genn half uur, dat zult u zinnnis de smid over zijn drngondertyd gaat beginnen, ben je zoo gauw niet van hem at". Na theetijd werd het stil in de huiskamer van Eiberslust; de beide meisjes gingen samen wat wandelen en Idze stak zyn pypje aan en slenterde wat op de hoeve ronderg lang kon hij het nooit in huis uithouden. 't Namiddagzonnetje scheen warm en koesterend naar binneh en moeder Eize zette zich op haar gemak in den leunstoel. Hier zou ze haar man afwachtende eens zoo kloeke boerin van Eiberslust kon soms plotseling zoo moede en duizelig worden en dan klopte haar het hart met zulke harde, snelle slagen, dat ze wel eens dacht, dat de ziekte, die haar aan den rand van het graf had gebracht, weer in aantocht was. Rust, rust, had de dokter gezegd, zoo rustig mogelijk leven en zorgvuldig alle hevige gemoedsaandoeningen vermijden Werdi vervolgd),

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1