voor vijftig jaar. terdag 4 Jnli 1942 ommuwscHE bladen 98ste jaargang No. 53 Distributiedienst Elburg JORPRIJSBESLÜIT. Kantongerecht i,35 STREEKBLAD voor: IRDERWIJK, SIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, eis. Uit het övervelawsch Weekblad van 9 Juli 1892 Uitreiking tabaks- en sigarettenkaarteatoeslag- kaarten en brandstoffenbonnen grocte gezinnen. Het generaal parétei van het N. A, F. TB HARDERWIJK [rschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f 1,05,per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Nu de schoenen steeds moeilijker te krijgen zijn, zorgt de koopman op het platteland wel dai de menschen wat aan de vóeten hebben, Rechtsakea Beschikking en instructie BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD Geeue. GETROUWD. 6 Juli. Pieter Christen en Johanna Tweehuiztn. Johannes Marinus van Meer en Petronella Willemina Corcelissen. Johrnnes Getardus Albeitus de Koif en Aartje Klaassen. GEBOREN. 30 Juni, Evett Jan, zoos van Evert Jan Karssen en Wichertje Migchelsen Jager 1 Juli. Harmtje. dochter van Harraen Hut en Hecdtika Stoffer. 2. Peter, zoo# van Evett Jansen en Jacobje Franken. 3. Jacob, z. van Wouter Hop en Geertje Brouwer. OVERLEDEN. 4 Juli F/edeiik Kluppel, echtgenoot van Pietertje Hofman, vrorger wed van Aaltje Jansen, oud 62 jr. 8. Gerbardus Arerd>, echtgenoot van Eveitje Ruijter, oud 71 jr. ERMELO. ONDERTROUWD. 29 Juni. Nicolaas Frederik Perk jm. en Elisabeth Mulder jd. GEHUWD. 7 Juli. Krijn van Renselaarjm. enLammettje Rensjd. GEBOREN. 30 Juni. Beert, zoon van Gerrit Top en Hendtikjs van den Beid. 1 Juli. Hendtikje, dochter van Dries Schuurman en Tijmente van Sloten. 3. Gerrit zoon van Peter PoBsteen en Stijntje Dekker, 7 Lijsje, dochter van Jacob Mulder en Headrikje van der Zandr. OVERLEDEN. 7 Juli. Beert Top, oud 7 d. Augustus Johannes Doo-mao, echtgenoot van Charlotte van Tiel oud 73 jr. PUTTEN. ONDERTROUWD. Geece. GETROUWD Johan Casper Koch en Jannetje Schuurman. BEVALLEN. Acnetje Metwis. gtb Bos, d. OVERLEDEN. Antonie Gerardus van der Hout wedr. van Jacoba Diederiha Vorst oud 72 jr. wonende te Amsterdam. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p I<~0 »t. f3.00 i f350 Kegge per H L. f 7.10 k f7 10 Biggen f5.00 k f9.00 Aardappelen f2 00 i f2 69 De uitreiking van bovenstaande distributiebescheiden zal plaats hebben te DOORNSPIJK BIJ L. UITHAM op WOENSDAG 8 JULI van 1.304 voor Wijk A, B, C. en D DONDERDAG 9 JULI van 9.30—12 voor Wijk E en 1.30—4 voor Wijk F Voor toeslagkaarten stamkaart en ingevulde formulieren medenemen. Voor tabakskaarten de bon R 4 van de kaart E.H. en de stamkaart. Voor sigarettenkaartea de bon R 4 van de kaart E.J. en de stamkaart. Voor brandstoffenbonnen komen alleen gezinnen van 7 en meer personen in aanmeiking. De stamkaarten van alle gezins leden medenemen. De Distributiedienst ELBURG Het is den Joden verboden, zich goederen thuis te laten bezorgen. Het is den Joden verboden, kapperszaken en andere para medische inrichtingen te betreden Joden is het betreden van spoor wegemplacementen en het ge bruikmaken van alle openbare en particuliere vervoermiddelen verboden. Gebruikmaking" van de spoor wegen kan met een door de Sicherheits polizei afgegeven reis vergunning. Aan Joden is het verboden van openbare telefooninstallaties gebruik te maken, Aan Joden is het verboden werkzaam te zijn als vendu meester, pandbeleener, arbeid*- of beroepsmiddelaar, voorlichter in zake beroepskeuze, econo mische, financieele en belasting aangelegenheden, drogist, huwe lijksmakelaar of gids voor vreemdelingen. Aan Joden is het verboden werkzaam te zijn als accountant, evenals op het gebied van het bijzonder onderwijs of van de paramedische beroepen, tenzij deze werkzaamheid uitsluitend ten behoeve van een Jood geschiedt. Aan Joden is het verboden werkzaam te zijn als straat venter, met uitsluiting op bet gebied van den handel in goederen van oude metalen, lompen en afval, De Centrale persdienst van het N. A. F. meldt De meening heeft jpost gevat als zou door degenen, die gebruik maken van het generaal pardon, ^contributie betaald moeten worden van het moment af, dat zty bedankt hebben als lid van bet N. V. V., respectie velijk van hun vakbond. In tegenstelling hiermee kan worden meegedeeld, dat in deze gevallen de contributie verschul digd is te beginnen met den datum, waarop toetreding tot bet N. A. F. plaats vindt, doch in geen geval voor een tijdvak, liggende voor 28 Juni 1942. Om eventueele uitkeeringen, welke gebaseerd zijn op de gestorte contributie, met uitzondering van die, welke voortvloeien uit de werkloozenkas, zoo hoog mogeljyk te doen zijn, is onver wijlde toetreding dringend ge- wenscht. Voor hen die, reeds eerder op grond van het generaal pardon zgn toegetreden en dientenge volge meer contributie betaald hebben beteekent dit, dat door hen in overeenstemming daarmee hoogere uitkeeringen zullen wor den genoten dan wanneer zij later hadden aangemeld. Eet Huurprijsuitvoeringsbesluit Jakt het mogelijk, dat in zeer tondere gevallen huurverhoo |j> wordt toegestaan, terwijl Ernaast huurverlaging kan (den opgelegd. Beoordeeling gevallen vindt plaats door jiaantal Prijzenbureaux, welker lapraken bindend zijn. lülijft dus het doel van de [^prijspolitiek en handhaving i het niveau van 9 Mei 1940, Huurprijsuitvoeringsbesluit lent de mogelijkheid om in Ir bepaalde gevallen de (ïrsommen te verboogen zoowel te verlagen. Het streven daarbij voor, met handhaving het huurpeil op 9 Mei 1940 leen eenheidsprijs-niveau te |men, zulks mede met het oog andere maatregelen, die niddels van kracht zijn Iworden, n 1. de regeling van j maximumprijzen van onroe- lads goederen. IBet land is verdeeld in een (tigtal gebieden, welker gren- |q samenvallen met die van rechtsgebieden van de lintons. |ln elk dezer (ambts) gebieden een Frijzenbureau voor (roerende Zaken gevestigd, geleid wordt door het Hoofd tn den Dienst of den ambtenaar jlast met het bouw- en loniagtoezicht in de gemeente, laar het Prijzenbureau is pesfigd. Als regel is dit de Itmeente alwaar ook het lintongerecht gevestigd is. (neinde bij deze decentralisatie uveel mogelijk eenheid van IWoering en toepassing voor ft geheele land te verzekeren, In, voor de Prijzenbureaux Ichtlijnen vastgesteld. Beroep van beslissingen van Prijzenbureaux staat niet ben, [Voor zoover het niet gaat herstel van de huur tot het |iurpeil van 9 Mei 1940 houden richtlijnen een redelijke lergoeding in voor hoogere (ten en grooter risico, indien Ine het gevolg zijn van door ]tn verhuurder geleverde hoogere (estaties 1 Op te merken is, dat de kihuurders niet voor alle pallen voor verhooging van |et huurbedrag goedkeuring aan Prijzenbureau behoeven te jagenal blijven zij uiteraard allen tijde verantwoordelijk por de wet. BIJ woningverbetering b.v. kan verhuurder op grond van lit, 4 de huur eigener beweging jet 10 pCt. per jaar van de losten der verbetering (geen laderhond of vernieuwingen) Itthoogen. 1 Bij woningsplitsing ontstaan Jwee of meer nieuwe objecten p is van toepassing art. 2. De ■«huurder kan dan op eigen (zag en verantwoordelijkheid Ie huur vaststellen op bet jiufbedrag van 9 Mei 194® foor soortgelijke objecten. Ook bij wijziging van be- lemming uitsluitend door ver ruwing b.v. van een woning lot bedrijfsobject kan even- fens van een nieuw object Porden gesproken en is eveneens P't. 2 van toepassing. Een belangrijk punt is de ftestie van onderverhuur, welke ineens is geregeld. Een hieruit |">ortkomende huurverbooging uiteraard steeds een tijdelijk balster dragen en slechte gelden, zoolang de onderverhuur duurt. Van byzondete beteekenis is voor's art. 1, lid 2. Op grond van bet daarin bepaalde is het Prijzenbureau bevoegd inindivi- dueele gevallen ambtshalve den juisten huurprijs te bepalen. In geval b.v. een woning ernstig verwaarloosd wordt, moet de verhuurder geacht worden in zijn verplichtingen ten opzichte van den huurder tekort te schieten en is het redelijk den huurprijs dienovereenkomstig lager te stellen. Voorts wordt er de aandacht op gevestigd, dat de nieuwbouw volgens velen onder geen enkele prijsregeling zou vallen dit is echter geheel ten osrechte. Op deze bouw is van toepassing het Prijsvormingsbesluit. In de toekomst zullen de Prijzen bureaux er op toezien, dat ook bij dezen bouw een redelijke huurzetting plaats vindt in dief*3 voege, dat van het eigen in den bouw verstoken kapitaal niet meer dan een redelijk rendement wordt verkregen. Uiteraard is bij de uitvoering van het Huurprijsbesluit de mede werking der belanghebbenden van groot belang welke daarin kan bestaan dat men zich onthoudt van het doen van verzoeken, die niet voldoende gemotiveerd zijn. Dit voorkomt overbelasting van de Prijzenbureaux Van verzoeken, alleen geïnspireerd door de gedachte eenige verbe tering van rendement te verkrij gen, zonder dat hiervoor een redelijken grond aanwezig is kan reeds bij voorbaat worden gezegd, dat dit vergeefsche moeite is. Een Prijzenbureau voor on roerende Zaken is gevestigd te Harderwijk, Academiestraat 14. Tel. 76. Dit Bureau omvat de gemeenten Hardetwijk,Putten (G). Ermelo Nijkerk, Hoevelaken, Doornspijk, Elburg, Oldebroek. Zitting van 30 Juni 1942. Kantonrechter: Mr. Maller Massis Ambt O.M.Mr. de Bruija T. L. te Harderwijk voelde zich aangetrokken tot de fabricatie van thee en trok er op ait cm bosch- bessenbladeten te halen. Ia het Vierhoutetbosch wist ie er hoopen te staan, doch hy werd helaas door opziener Barten aange houden, die ter terechtzitting vertelt dat er kaïrevrachten van dat spul weiden weggesleept door de vele liethebbers. Op den duur zou er geen boschbes meer te halen zijn. De Ambt. OM vraagt f8.of 8 dagen plas f7— of 7 dagen voor loopen op verboden grond. De getuigende opsitner schijnt het zelf nogal hoog te vinden, en zegt dat 't een arme man is. Op de kaart die vetd. thuis zal krijgen zal de straf misschien nog meevallen. H. v, d. B winkelier te Putten had ia 1939 een tabaksyergunnirg aargevrasgd en die in dit vcoijaar ontvangen. Ictusscben was op 2 April het vestigingsverbod voor sigarenwinkeliers afgekomen entoen hij op 14 April lustig aan hei ver- koopen van sigaren was werd hem zoo langs de neus weg gevraagd waar de vergunning van de Kamer v. Koophandel was om sigaren winkelier te spelen. Die had hij niet en dus,,,, op de bon. Ja maar, zegt de winkelier die nu terecht staat, ik heb me als Bigaren winkelier bij de K, v. K. iaten inschtijven. Dit laatste bevestigt getuige W. C. Ruitenberg, ambt. v. d. K. tv. K., maar dat wil niet zeggen dat er een vergunning voor gegeven is. Dit gaat verd, oen beetje boven zfln pet jofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent Foto Archief) en op het booten van de straf f6— of 3 dagen, informeert hy naarstig naar den termijn voor hooger beroep, Joh. K., visscher te Nunspeet, was op 23 April met zijn vader aan 't visichen onder Doornspijk. De ouwe heer kreeg reeds in vorige zitting zijn portie straf, maat Johan nes had toen gezegd dat bij geen vischnet had aangeraakt Dit laatste weet de marechaussee Mulder wel anders te vertellen. Hij stond op den oever met een kijker de visschers gade te slaan omdat het verboden vischtyd was. Tegen dit getuigen kan verd. niet op. Hij schrikt van den eisch van f 75.of 2 maanden en met ge mengde gevoelens boort hij zijn straf: f40 of 20 dagen. G. d. G., metselaar en H. d. G., electricien, vader en zoon, te Harderwijk moeten komen vertellen hoe die ondermaatsche vlsch in het schuurtje kwam. De vader staat terecht omdat bij de lekkernij voor handen bad en de zoon omdat hij ze vervoerd heeft. Marechaussee Pijl kan als getuige niet pertinent beweren dat de zoon de visch heeft vervoerd, maar wel dat bij de visch in 't schuurtje heeft aangetroffen. De vader ontkent er iets van te weten, want hg was niet thuis en de zoon is zoo onschuldig als een lam. De Ambt. vraagt voor de vader f25,— of 1 maand en voor de zoon vrijspraak. Uitspraak over 8 dagen. Bij verschillende veehouders te Doornspijk werd scbapenschurft geconstateerd, zonder dat de eige naren daarvan aangifte ter bevoegder plaatse hadden gedaan Op die manier kretg de gevaarlijke ziekte gioote kans op uitbreiding. Alle verdachten beweren dat ze de ziekte niet kenden en dat ze eigenlijk geen verstand van schapen hebben. Houdt ze dan niet, zegt de Kantoniechter. 'n Mensch moet toch wat hebben, zegt een der verd Neem dan. liever een kanarie, is het wederwoord. Het gevolg is dat de navolgende straffen vallen: L. B f15.of 8 dagen, M. V f 15 8 dagen, H. K. f20.of 10 dagen. H. G f20.— of 10 dagen, J B, 112.— of 6 dagen, J. J. visscher te Harderwijk en zyn knecht T. G hebben ondermaatsche snoekbaars voorhanden gehad. De knecht had ze op last van zijn baas vervoerd. Ze stjn niet verschenen. De baas krygt f 40.— oi 20 dagen en de knecht f 6.— of 6 dagen. J. v. d. B. te Doornspijk heelt koeien op eens anders land laten loopen en die ander maakte er wark van. Óch zegt verd., dat kan de beste gebeuren. We wenen een uur gaans van het land en een paar koeien waren uitgebroken. Beter afrikken zegt de Kanton rechter. i 't Kost een tientje boete. Twee heeren uit Putten H. P. en zekere H.^ werden aangehouden wegens fietsen zonder licht. Er zat echter wat anders achter; de vracht die ze vervoerden mocht het licht niet zien. Daarom vraagt de Ambt. O.M. resp. f40.— en f 30.—boete, doch de Kantonrechter wil bet eens aan zien met flO.— of 6 dagen. Nikus G. te Harderwyk heeft door een weiland geloopen. [Men zou denken dat ie wat voer voor de konynen had gehaald, maar dat was niet zoo. Hij vertelt aan den Kanton rechter dat bij graag gauw thuis wilde zijn en daarom zijn weg bad bekort. Onder den indruk van dit verhaal is de stiaf erg mild: f2.— of 1 dag. Voor het Vredesgerechtshof ta den Haag werd in hooger beroep behandeld de zaak tegen J. Klein en G. Timmer te Harderwijk din door den Vrederechter te Zutpben waren veroordeeld elk tot 3 weken gevangenisstraf wegens mishandeling van den 15-jarigen O. Gerards, toen ze hem na een tuzietje met Timmers zoontje naar de Oude Kazerne brachten. Beide verd. verzochten in deze zaak een Gefreiter te hooren, die bij het geval aanwezig was, waarna op verzoek van den Procureur- Generaal de zaak werd aangehouden, Op grond van artikel 45 der Verordening van den Rijkscom missaris voor het bezette Neder- landsche gebied betreffende het handhaven van de openbare orde wordt bepaald Joden moeten zich van 20 uur tot 6 uur binnen hun woningen ophouden. Joden mogen winkels, die niet als Joodsche zaken geken merkt zyn, alleen in den tijd van 1517 uur betreden. Uit gezonderd styn apotheken.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1