foensdag 1 Juli 1942 OVEËVEIUWSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 52 8i sj m I B fl !J5 STREEKBLAD voor: RDERVIJK, H1EBDEN, TONSEL, EHMELO, NÜNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, eet. EB1LLET0M. iberslust Plaatst een Kleintje. Bons welke nu geldig zijn mm mm W' LUISTERBIJDRAGE 1942 wÈÊÈB r Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Herderwijk [rschijnt tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal Zaidsrzee-mnsenm te Amsterdam "i said* daia, „kots je Servies-goed op punten 11 „Dat i« zoo waar het derde BETALING DER DOOR MIDDEL VAN DE GIRO Per kwartaal: 1e kwartaal f2.25 en 2e kwartaal f2.75 moeten reeds voldaan zijn; 3e en 4e kwar taal f3.- te betalen vóór 15 Juli resp. 15 Octo ber 1942. Per halfjaar: 1e halfjaar f 5.-, moet reeds voldaan zijn2e halfjaar f 6.-, te betalen uiterlijk 15 Juli 1942 Per jaar: f 11.- moet reeds voldaan zijn. GirorekeningNo. 400200 van het Staatsbedrijf der P.T.T. te 's-Gravenhage. Op het girostrookje: Duidelijk en volledig naam en adres en een aanwijzing, waarvoor de betaling geldt, Onduidelijke betalingen worden geweigerd. Bewijzen van Betaling: Moeten aan de luister- vergunning worden gehecht, N.B. Aangeslotenen op de radiodistributie betalen de luisterbijdrage tegelijk met het abonnementsgeld. In het totaalbedrag is geen verandering gekomen: Boschbessencogst nadert V III i; -w 'SÜi - --.O.' i v'v' Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent Ifd*redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. fl.80, velke m.M. meer 9 cent rerschillende kringen wordt s sedert geruimen tyd lacht geschonken aan de ig, of het mogelijk is, met oog op de steeds verder jjdende inpoldering van de lerzee, stappen te doen, |idoor de in vele opzichten mgwekkende gebieden, rond Zuiderzee gelegen, en het liter van de dorpen, stadjes steden, daaraan grenzende, eel mogelfjk voor het slacht bewaard blijven, bij komt nog, dat onge* eldde drooggelegde Zuider- odem veel voor de weten- ip belangrijke b^tonderheden pleveren. let gevaar dreigt, dat een it gedeelte van de volks ar, de taal, de folklore [ook de kleederdrachten, die verschillende van deze leden zeer kenmerkend zijn, iren zullen gaan. Ook zullen bedrijven, die in verband het sedert eeuwen door kustbewoners uitgeoefende ihersbedrijf stonden, ver* oen. et zou te betreuren zijn, neer niet alles werd gedaan door het stichten van een |eum, te bewaren wat noodig om de herinnering aan dit in historisch opzicht zoo [ngrijke gebied te bewaren, burgemeester van Armter- het groote belang inziende 't stichten van een Zuider- useum, heeft brslot<n, de ige atappen te doen, [door in de hoofdstad des welke haar ontwikkeling een deel aan de Zuiderzee linken heeft, een dergelijk mm kan worden gesticht. is, bij de ondernomen bereidende stappen, van :hillende belangrijke instan- [eeds de volle medewerking ttegd. onenkort zullen nadere sdeelingen hieromtrent wor* Efiedaan: dl is hi wa -al ais 3È en 'ij ion ïlle not op 1 P we oor ilui| n err tst, jon 01 voe niet a,r< sn, ilgd^ ioor W. SCHIPPERS 27. j is zeker je bedoeling, dat li die bouten in orde |ti en ala ze gebraden zijn, je vanavond zeker nog tens oploopen, of met den i moorkop zonder deken lel naar hier rijden, evenals len. Zaterdagavond, niet Wees maar voorzichtig, li het dier is bijzonder iichtig. en het heeft iets 9» oogen, dat me niet rat", 1st geraden, oem Abel", Idze, „als er niets in |Vcg komt en vader heeft bezwaren, dan kom ik Iond nog hier rijden op den toop", sprekend had de jonge tijn weitasch losgegespt snaphaan van den lier genomen, terwijl hij K schalksche uitdrukking pogen het veroverde wild polinaar toereikte. In het tijdvak van 19 Juli 8 Augustus zullen puntenkaarten voor sierviesgoed door de plaat* seiyke distributiediensten worden uitgereikt. Dit zal tegeljjk met de uitreiking der bonkaarten voor voedingsmiddelen voor de negende periode geschieden. Ieder, die voor een bonkaart voor voedingsmiddelen in aan merking komt, zal ook een puntenkaart voor sierviesgoed ontvangen. In verband met de omstandig* heid, dat het behalve in de genoemde gevallen van huwelijk e.d. reeds geruimen tijd niet mogelijk was, sich serviesonder- deelen aan te schaffen en verschiedene personen hierdoor moeilijkheden ondervinden, is voorts besloten om voor het tijdvak van Maandag 29 Juni tot en met 8 Augustus drie met het woord „reserve" ge merkte bonnen van de boi-kaart voor voedingsmiddelen en wel de nummers 30, 31 en 3i, ongeacht of hiervoor het cijfer 1, 2, 3 of 4 is vermeld, geldig te vei klaren vuor het koopen serviesonderdeelen. Dezebonnen hebben elk de waarde van één pu t. Op deze punten mogen de artikelen, die hieronder zijn vermeld, worden gekocht, waarbij steeds het aantal punten, dat bij deze artikelen is vermeid, moet worden ingeleverd. De aantallen punten zijn plat bord 3, diep bord 3, ont bijtbord 1, kop met bijbehooren* den schotel 2, losse kop 1, kommetje 1, melkbeker 1, ge dekte schotel (dekschaal) 10, vleesch-vischschotel 8, soep terrine 16, sauskom 6, slabak 5, zuurschaal 4, broodscbaai 8, theepot 5, koffiekan 5, melkkan 4, melk roomkannetje 4 suiker pot 4, botervloot 8, nestschalen 15, losse schaal 5. niet even mee binnen, dan kunnen we een kop thee drin* ken. of heb je geen tijd meer Idze vond het maar beter, nu dad* lijk naar hui* te gaan, en na zijn oom de hand geschud te hebben nam hij. terwijl hij het op een sukkeldraf zette, zijn weg door de wei, Met welgevallen keek de molenaar den jongen man na, terwijl hij mompelde„Hij is te gelukkig in dit leven, te gelukkig, en hg gelooft het niet evenmin als ik het destijds deed, dat er tegenspoed komt. En dien kan ook bij niet ont- loopen". Een zware zucht vergezelde deze alleenspraak en het was hem aan te zien, dat hij ge voelde, wat hij zeide, Ja. deze zonderlinge man had, al liet hg er weinig van blijken, al de bewoners van Eiberslust hartelijk lief I Vooral gold dat den wilden Idze, en de man die zelf niets ter wereld vreesde, en in zijn jeugd blind was geweest voor alle gevaar, gevoelde soms een onverklaarbaren angst in zich, dat Jorringa's eenigen zoon een ongeluk zou overkomen, ,,'t Zal komen", herhaaide hg nog eenmaal, en toen ging hg langzaan en ala in bittera Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid 335 Zeep in diverse soorten 327 Suiker 1 K.G, 328 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 329 Jam enz. 500 gr. jam - 330, 333, 334 Peulvruchten 250 gram 331 Gort enz. 250 gram 332 Vermicelli enz. 100 gram 425, 426 reserve 250 gram Rgst Bon U Textiel kaart 50 gram Scheerzeep VERSNAPERINGEN 31 Chocoladewerk 100 gram 32 en 34 Suikerwerk 100 gram 33 Chocolade* of suikerwerk 100 .gram TABAK 41 en 42 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigarillos of 25 gr, tabak R 3 Tabakskaart 40 sigaretten 09 sigarotteukaart 20 sigaretten -BESCHUiT 33 75 gram KAAS 322, 323, 324, 325 tn 3?6 (alg.) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN A Vlceschwaren 1 rantsoen vteeschw. Geldig t.m. 15 Aug. 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 31 Aug. 11 Juli 11 Juli 11 Juli Juli Juli Juli 4 Juli 11 Juli 35 33 B Vleesch Juli Juli 32* Boter en Vet 4 Juli 31 31 A f/m 34 A B l/m 34 B 11 11 Juli Juli 33 A 4 Juli 33 33 A B Juli Juli 1 kwart rantsoen vieeich BOTER EN VET 125 gram boter of margarine of 100 gram vet MELKKAART 3V» Liter 14A Liter AARDAPPELEN •A K.G. aardappelen BROODKAART 4 rantsoenen brood *A rantsoen brood BLOEM 317, 318, 319, 320 alg 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem SERVIESGOED 30, 31, 32 reserve Serviesgoed PETROLEUM Bonkaart „EA" 01 2 Liter KAARSEN 22 van de petroleumkaarten S en T 300 gram kaarsen BRANDSTOFFEN Bon 01,02 K.F. (brandstoffenkaart voor kook* doeleinden) 1 eenheid brand stoffen (geen anthraciet) 30 April 1943 01 BV t.m. 05 BV kaart DV 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dec. Juii 8 Aug, .22 Aug. 31 Juli gedachten versonken, met ge bogen hoofd door de lage dtur den molen binnen. HOOFDSTUK VIII Toen Idze een goed half uur later thuis kwam, lag hij juist dat Sietske uit de weide terug* keerde met twee volle melk* emmers. De stevige deern droeg het z*are juk, waaraan de beide emmers bengelden, met gemak maar toch was ze blij, dat Id£e toeschoot om ze van haar oveï te nemen. „Waar is Dirk?" vroeg Idze verwonderd, toen bij bemerkte dat Sietske alleen bad gemolken. Ach", zeide het meisje, „Dirk had zoo'n hevige hoofd pijn en zag gisteravond zoo bleek, dat ik hem, toen hij vanmorgen wilde meegaan,, maar weer naar bed heb gestuurd. Toen wilde ik jou vragen met me mee te gaan, maar je was reeds vertrokken, zooals ik bemerkte zeker weer wezen stroopen in den poldér met oom Abel Je moest je schamen Idze" voegde het meisje er verontwaardigd bQ. „Je doet a'tijd dingen, die moeder verdriet geven en vader boos maken", standje, dat ik vanmorgen op* loop", nerkte Idze op, terwijl hij de emmera oppakte en naast zijn zuster door de poort van Eiberslust het erf opstapte, juist toen zijn vader met de pijp tusschen de tanden de bovendeur openwierp en naar buiten keek, „Zeg er maar niets van, sua, 't Zal trouwens niet meer ge beuren, dat ik buiten jachttijd ga sChieten, maar vader behoeft het nu niet te weten wat men niet weef, deert ons niet", Broer en zuster wenschten bUn vader goeden morgen, en Opgeruimd en gemoedelijk gaf Jouk J or r in ga zijn beide kinderen hun morgengroet terug. Met echt vader lij ken trots in het hart, had de boer zijn zoon en dochter dcor de poot van de hoeve zien komen, en op dezen blijden lentemoren, vol licht en zonneglans, zag by de toekomst weer opklaren voor zijn geestes* oog. Zeker, veel vee was verloren gegaan, zwaar geldelijk verlies bad hy geleden, snaar z'n vrouw zyn lieve Elze, had hy mogen behouden, en met zijn sterken, moedigen zoon en zyn kloeke frissche dochters' zou hy er wew bovenop komen, en het Alleen voor houders van een eigen ontvangtoestel. Wie radiozegels op de luistervergunning plakt moet zorgen eind 1942 f 11.- in totaal te hebben voldaan met zegels van 75 cent en/of f 1.-. De boschbessen beginnen te rypen en woiden reeds by geringe hoeveelheden te koop aange boden. Op zonnige plekjes kan men reeds enkele rijpe exem plaren vinden. De groote pluk zal echter pas over een-dag of tien kunnen beginnen. De oogst op de Veiuwe zal thans aanmerkelijk beter zijn dan het vorige jaar. De struiken oude Eiberslust, de vaderlijke erve, zou groeien en bloeien tot in lengte van dagen. Doch de mensch wikt, maar God beschikt. De dag verliep, zooals derge* ïyke dagen op Eiberslust ge* wooniyk voorbijgingen, dat wil zeggen, in dat genoegiyke, on* derlinge verkeer van menschen, die elkander liefhebben en waar huiseiyke vrede en geluk heerscheB, Na den middag vroeg Idze terloops, of zyn vader het goed vond, dat hy tegen den avond even naar oom Abel reed met den moorkop. De boer keek nadenkend vóór zich, terwyi hy groote rookwolken uit zyn pyp blies. ,,'k Wilde eigeniyk zelf den moorkop gebruiken", sprak hy eindeiyk, „want ik heb den smid al weken geleden beloofd, eens by hem te komen hy heeft een koppel mooie jonge varkens loopen, en ik zou graag een stuk of wat jonge biggen van hem willen koopen. Daarom wilde ik het karretje maar even inspannen en naar het dorp ryden". „Je blijft toch zeker niet lang weg, Jauk f" vroeg thans moeder EUii zijn dicht bezet terwijl de vrucht ook grooter is. Was het vorig jaar voor den amateur een hopeloos werk om de bessen te verzamelen, dezen zomer zal hem dit ongetwijfeld beter gelukken en er zal voor menig gezin een aardige bijver* dienste te behalen zijn. „Neen, *een, moeder, zoodra ik by smid klaar ben, kom ik naar huisje weet echter, dat hij een liefhebber van een praatje is". Kort daarop reed jauk Jorringa welgemoed naar het dorp, maar eer by wegging, zei hy nog tot zyn zoon„Blijf jij nu op Eiberslust, tot ik terug* kom, idze, dan kun je den moorkop wel krygen't is dan ook nog vroeg genoeg om naar den molen te ryden. Ik begrijp echter niet, wat voor genoegen je in 't gezelschap van oom Abel knnt vindenby is altijd even somber en bitter gestemd. Maar 't is in elk geval je oom en je bent geen kind meer, Idze, 't Was net als Jauk tsgen moeder Elze gezegd had de smid hield van een praatje, en toen de boer op zijn gewone korte, zakeiyke wijze de die gen bad afgehandeld, waarvoor hij gekomen was, en met een ,Nu, Laanmans, dat is afge* sproken" zijn paard weer wilde losmaken van den zwaren ijzeren ring, waaraan hy het bad vast* gebonden, bad de smid èt beslist op gestaan, dat Jauk eerst nog even binnenkwam en een kruik bier met hem dronk. Wordt vervolgd),

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1