OVEHVEtUWSCHffrBLADEN 98ste jaargang No. 51 STREEKBLAD voor [ARDERVUK, SIERDEN, TONSEL, ERHELO, NUNSPEET, HUISHORST, EI,SPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, er». 'acantie thuis. VOOR VIJFTIG JAAP. Bekendmakingen distributie aterdag 27 Jnni 1942 /erschijnt tweemaal 's weeks Prijs f 1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Laten wjj trachten op dare Staphorst doet inkoop?» „Groningen" Oud-minister J. M. J. H. Lambooy In beerput gestikt OOK VACANTIE De hei bleek vleereh te lijB, Een jonkheer monteur. Boodelijk verkeers- enpïnk Bij het zwemmen verdronken Gedetineerde bestal gevangenen Uit het Overveluwseh Weekblad van 2 Juli 1882 Uitreiking bonkaarten voor levensmiddelen voor da 8s periode DRUKWERK De moord in de Ëalisiraat te Amsterdam, [1335 Jioofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUM-IERS 5 eert Wat is vacantie Dit artikel Is geschreven voor menschen, His in de gewone beteekenis La, het woord geen vacantie Lunnen nemen die hun woning fciet voor eenige dagen of weken kunnen verlaten, die de kans loopén in den gewonen kleurgang te moeten blijven. Achter dit laatste, zet ik een krsagtei kenin den gewonen lileurgang moeten blijven Is [dit noodig vraagt het Maand blad inzake Huishoudelijke Voorlichting. Natuurlijk blijven werkzaamheden, die eiken ■dag terugkeeren, maar lsleurgaeg behoeft dit niet te lijnmoest er eigenlijk nooit |iijn. „Vacantie" is een persoonlijke Instelling tot onze-dagverdeeling ■vacantie nemen, is het anders Idoen en vooral het anders zijn ■dan gewoonlijk. Werkzaamheden ■die niet bepaald noodig zijn, laten we na, maar we zorgen ltoch dat alles gezellig is we [tijn losser van de algemeene [regelswe zijn bereid tot een [plotseling besluit, b.v. allen [samen uitgaan, boterhammen [mee, omdat het zulk mooi weer [is. We gaan 's morgens al met [een boek een half uurtje in de [ion zitten, iets wat wij ons [anders niet veroorloven. We [helpen allemaal samen aan wat [er gedaan moet worden, |ióó dat elk lid van het gezin [vrije tijd heeft, om te doen [waar bij of zij lust in heeft en [waar het anders niet aan toe» |komt. We genieten van wat dicht |bij is, van plantsoenen en [bosch, van boomen en bloemen [van elke weersgesteldheid ook [als 't regent, is dewereld mooi, Een wijkverpleegster zei eens Iongeveer dit: er bestaat geen plecht weer, wanneer men ge kleed is zooals bij de weersge steldheid pastwanneer onze I kleeding ons beschut en de regen er niets aan kan bederven Er zijn menschen, die nooit [eigenlijk vacantie kunnen nemen, [ook buitenJ niet en ver van [huis, omdat zij zich niet vrij [weten te maken innerlijk van [de dagélijksche zorgen, Misschien [dat wij door deze „vacantie I thuis" in ons dagelijksch leven pissen de gewoonte eiken dag Iten kwartier, als 't niet landers kan 5 minuten, ors pet onze gedachten af te [wenden van werk en zorgen tot [innerlijk stil zijn, tot overzien [tan onzen dag, tot afstand [temen van beslommeringen, om [hoven de dingen van het [dagelijksch laven te staan en lom alles wat ons benauwd en [brengt te zien, buiten ons, in pen hooger licht, om ook onze I gezinsleden om ons heen pa ver weg in onze gd* I dachten in die innerlijke rust te [betrekken om zoo onze ver* I houding tot hen uit te zuiveren pan klein menschelijk begeeren |hen te zien en te begrypen piet in hun betrekking tot ons, toaar zooals zij zijn op zich jtetf, in hun diepste wezen en beste oogenblikkenhen met pare gedachten te helpen in hun eigen ontwikkeling, zonder Iets terug te verlangen voor pas zelf. wijze geestelijk vacantie te nemen door ons boven oeze kleine dagelijksche zorgen te verheffen, ook a! moeten wij lichameiijk thuis blijven, en al blijven de. groote zorgen.' Dez-s leggen wij in Gods Vader hand waar zij beter bewaard zijn dan bij ons. Het leek wel of Staphorst Vrijdagmorgen zijn domicilie tijdelijk naar Zwolle had ver plaatst. Het was n.i. b kend geworden dat in een der zaken in de Diezerstraat gisteren stoffen zcuden worden verkocht die in beslag waren genomen en waarvan de Staphorster kleederdracht wordt vervaardigd'. Op dat bericht was heel Stap horst uitgeloopen Gistermorgen om vier uur waren de eerste Staphoi stenaren al op stap gegaan, en om negen uur stond er op het trottoir een queu ter lengte van zeker wel vijfhonderd meter allemaal boertjes en boerinnetjes die er tuk op waren een stuk goed te bemachtigen, waarmede ze hun garderobe zouden kunnen uit breiden aldus vertelt ds Zw. Crt. Het heeft er allen schijn van gehad, dat hun volharding met succes bekroond is geworden, want gistermiddag, stord welis* waar niet meer, maar zat de achterhoede van deze lange rij op de stoep, in de nabijheid, van den winkel, te wachten op haaf beurt, die niet lang meer op zich kon laten wachten. Zoo voorzag vrijwel heel Staphorst zich van goed voor een nieuwe garderobe. Het moet de moeite waard zijn het daar straks mee te kunne zien pronken, In elk geval legde zijn aanwezigheid op deze wijze een apart accent op de drukte^ van de Zwolsche markt, In het Hotel des Pays Bas te Utrecht werd de jaarlijksche Algemeene vergadering gehouden van „Groningen", Alg. Onderl. Maatschappij tot verzekering van Paarden en Rundvee, ge* vestigd te Utrecht, De wnd. Voorzitter herdenkt met waardeerenrie woorden de overleden Commissarissen, de Heeren Jhr. K. F. Quarles van Ufford en C. A de Bruickere. De Directeur, de heer B. L. Leopold, bracht verslag uit over het afgeioopen jaar I94I. Aan schaden werd in totaal uitbetaald een bedrag van f242.157.22. De reserve bedroeg per 31 December 1941 f 165.508 65. Blijkens het rap port van de Commissie tot nazien der rekening en van den Accontant, den Heer H. Groen huyse te Utrecht, werd de administratie in orde bevonden. De aftredende Commissarissen werden herkozen. Zaterdagmorgen is te zijnen huize té Den Haag op 67-jarigen leeftijd de heer J. M. J. H Lambooy, oud-minister van defensie overleden. Het tweejarig zoontje van de familie L viel te Ubachsberg, gemeente Voerendaal, in een beerput bij de woning. Toen het werd opgehaald kon de dokter slechts den dood con* stateeren, foto archief) Twee agenten van het bureau J. D Meijerpleln te Amsterdam zagen op Rapenburg een vracht auto staan, beladen met zakken hei. Zij vroegen de mannen, waarvoor deze diende en kregen ten antwojrd dat deze hei ver werkt werd in koffiemrrogaat. De agenten, die het zaakje niet vertrouwden, bevoelen de zakken eens en tilden deze op. De hei was naar hun meening wel wat al te zwaar. En inderdaad onderin verschillende sakken bleek vleesch te zitten, afkomstig van clandestien geslacht vee, In totaal werd 360 kg vleesch in beslag genomen. Aangehouden werden drie mannen, die zich bij de auto bevonden /'broers Uit Nijkerk) de bewoner van het perceel Rapenburg, waar bet vleesch gelost werd en nog een vijfde man, die eveneens bij dezen vleeschhandel betrokken was. Allen zijn in arrest gesteld. Gedurende verscheidene dagen was in Hotel „Gooiland" te Hilversum een heer gelogeerd, die zich goed liet bedienen en een onbezorgden ztaai voerde. De hotelhouder meende, dat zijn logé zich dezen wel stand zeker kon veroorloven, want de man noemde zich „Jhr van Boetzelaer". Plotseling echter was deze aanzienlijke gast zonder eenige kennisgeving afgereisd, slechts met achterlating van de onbe» taalde hotelrekening. Toen toog de politie op onderzoek uit en het bleek spordig, dat men met een oplichter te doen bad, den 28 jarigen monteur J A. Chr„ die in verschillende plaatsen in hotels goede sier had gemaakt. Elders had hij zich uitgegeven voor „een ingenieur uit Bremen". Op verzoek van den burge meester van De Bilt was by te Oosterbeek aangehouden wegens flesschentrekkerij. De „Jonkheer" werd naar Hilversum teruggebracht, waar hij bekende, in Amsterdam zal hy zich moeten verantwoorden wegens gepleegde rijwieldief* stallen en daarna wacht Breda, waarden gearresteerde flesschen- trekkery, in Brabant gepleegd, ten lasts zal worden gelegd. Op het Soendaplein te Haar lem is een met griet beladen vrachtauto tegen een autobus gebotst, waardoor de bus in aanraking kwam met een wiel* rijder, de 25 jarige mevrouw van L. uit Haarlem. Zij viel en werd door de bus overreden, waarbij de dood onmiddellijk intrad. Tegen den viachtauio- bestuurder een inwoner van Haarlemmermeer, die aan de autobus voorrang had moeten Verieenen, is proces verbaal op gemaakt. De 14 jarige Jan Beefs uit Vierlingsbeck is in de Maas bij het zwemmen verdronken. De jongen die uit een. groot gezin komt, was de zwemkunst niet voldoende machtig. Hy had zich buiten het zwembad in de Maas begeven en zonk onmiddellijk weg. Er waren slechts enkele zwemmers in de buurt, onder wie een broer van het slacht* cffer, dis echter gesn van allen voldoende konder, zwemmen en derhalve geen hulp konden bieden, Na ongeveer een half qnr dreggen is het lijk opgehaald, Het zal niet vaak voorkomen, dat een gevangene, die in de gevangenis zijn straf Ondergaat, de gelegenheid krijgt om zich oprkuw aan een strafbaar feit schuldig te maken. Hiertoe had echter de 38 jarige reclame adviseur B. L„ thans zwervende en uit anderen hoofde gedeti* neerd in de strafgevar genis te Utrecht, wel kans gr zien. Verd. was door den oiitc <ur van de gevangenis aar g< we/en om be hulpzaam te rij i in het kleeding* magazijn. In d.t kledingmaga zijn worden de kleeren en andere eigendommen bewaard van gevangenen, wien het dragen van deze kleeren én het gebruik van de voorw-rp.-n welke-zij hebben meegebracht niet is toegestaan. Verdachte zag hier ADVERTENTIE. Onovertrefbare sigaren in blik 2 cent per stuk. C. A. Gerhard BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD 24 Juri JoHan nes Marinus van Meer en Petri nulla Willemira Coroeiis-en. GEBOREN, 25 Juni Willemina dochter van Willem Krisse! en Gtjsbt-rtje van Dijk 27 Cornelis, zoon van Pieter ÉGstiam Huirer ci Cornelia Maria Fnédhoff. 26. Hend rika Ma-ia dochter van Chris- tirus Elizabertus Mons cn Antonia Sophia Foppen. Nikus, zoon van Cnristirus Elizabertus Mons en Aiithoria Sophia Foppen. 29. Beertje, doc'atei van Hendtik B ans en Reintje van de Kamp. 1 juli. Albertu-i zoon van Jan van Telgen en Gr-.etjen rle Paarnv. 31 Juni. Cpreelia, duch'er vao Cornelis van Soest en M~gdalena van Dijk. OVERLEDEN. 26 Juni. Cornelia Priester, weduwe van Eijbert Jonge- nee! oud 87 jr. 29 Sigismond Louis Bianckenbu g, wettig geschei den echtgenoot van Jacoba Johanna Lokhoi oud 42 jt. ERMELO. Niet ontvangen. PUTTEN. ONDERTROUWD. Geene. GETROUWD Geene. BEVALLEN Heintje Kraai, geb. Dokter, d Wil'emljntje van Beek geb. Koopman, z Maria Kielt geb. Lubbersen, z, OVERLEDEN. Aartje Wouters, wed. van Jan Pannehuis, 00(1*85 jr. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p U-O st. f3.f0 4 (3 50 Kogge per H L, f 6.5Q 4 f 6 7g BijreUB f 6 00 4 f IO.Oq 'Aardappelen f4 50 i f4 Sq De uitreiking bonkaarten voor levensmiddelen voor de 8e periode, tabak en cigarette» en extra brandstoffen voor groote gezinnen zal worden voortgezet. Medegebracht moeten worden De distributiesiamkaart het inlegvel bon „R 4" van de tabaks» of cigarettenkaart en by groot gezin het ingevulde formulier M. D. 108. De uitreiking voor HARDERWIJK heeft plaats voor hen wier achternaam begint met de letters H uitgezonderd de naam Hop K L en M N O R en de naam Hop P op Maandag 29 Juni 1942 op Dinsdag 30 Juni 1942 op Woensdag I Juli 1942 op Donderdag 2 Juli 1942 op Vrijdag 3 Juli 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en 3 30 uur Voor NUNSPEET voor hen wier achternaam begint met de letters H op Maandag 29 Juni 1942 K op Dinsdag 30 Juni 1942 L en M op Woensdag 1 Juli 1942 N O en R op Donderdag 2 Juli 1942 P op Vrijdag 3 Juli 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en half 4 Voor ERMELO voor hen wier achternaam begint met de letters H op Maandag 29 Juni 1942 K op Dinsdag 30 Juni 1942 L op Woensdag 1 Juli 1942 M op Donderdag 2 Juli 1942 N en O op Vrijdag 3 Juli 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en half 4 Voor ELSPEET voor hem wier achternaam begint met de letters M tot en met Mulder op Maandag 29 Juni 1942 Mulderij tot einde M op Dinsdag 30 Juni 1942 N O en P op Woensdag 1 Juli 1942 R S en T op Donderdag 2 Juli 1942 U V en W op Vrydag 3 Juli 1942 Tusschen 9 en 12 uur en 2 en 3.30 uur De oproeping van hen wier naam met andera letters begint, alsmede voor de inwoners van Speulde en Vierhouten zal later bekend worden gemaakt. Met nadruk-wordt er nog eens op gewezen dat men verplicht is te komen op den dag welke voor de betreffende ietter is aangewezen, en dat aan personen beneden de ieeftyd van 18 jaar geen bescheiden mogen worden afgegeven. de kans schoon om in deze eigendommen te grasduinen en om zich verschillende goederen die aan andere gevangenen toe behoorden, toe te eigenen. De eisch tegen hem luidde acht maanden gevangenisstraf met aftrek, waarna de uitspraak werd bepaald op 7 Juli. ingevolge de nieuwe papier distributie regeling is bet den drukkers verboden om meer dan 2'A K.G. drukwerk per order zonder vergunning af te Imre», Het gerechtshof te Amsterdam heeft den 53 jarigen monteur J. C. SondermaD, die in Mei van het vorige jaar in zijn wening aan de Baistraat te Amsterdam zijn vrouw vermoorde en het lijk in stukken sneed, veroor* dreld tot vijftien jaren gevanga* nisstraf onder aftrek van voor arrest. De rechtbank had den man eveneens tot vt fiien jaren, floch zonder aftrek veioordccld,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1