Bons welke nu geldig zijn Woensdag 24 Jnni 1942 OVERVELUWSCHB BLADEN 98ste jaargang No. 50 STREEKBLAD voor HARDERWIJK, DERDEN, TONSEL, ERHELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, FUTTEN, enz. Siberslust Verschijnt tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Distribatie van aardappelen N. A. F. FBüliilf lift HI door W. SCHIPPERS Geringe verhoogisg der loonbelasting Rechtzaken. Inleveren van Rijwielen Nieuwe voorschriften voor dan boterhandel Met een bejaarde huishoudster. Aflevering van spijsolie Veesmokkelaars betrapt ROUWBRIEVEN vu WEDDING Hen kan er huasi up wachten K 1335 Hoofdredacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent De secretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 21 t/m 27 Juni a.s. eik der met „Aardappelen 32a" gemerkte bonnen recht geven op het koopen van Vt kg. aardappelen. De met „Aardappelen 32b" gemerkte bonnen zullen niet worden aangewezen ter verkrij ging van aardappelen en kunnen derhalve vernietigd worden. Voorts geeft de met „een rantsoen aardappelen" gemerkte bon recht op het koopen van 1 kg aardappelen. Aardappelbon 31 verlengd De geldigheidsduur der met „31" genummerde bonnen van de aardappelkaart is verlengd tot en met Zaterdag 27 Juni. Met nadruk wordt er de aan dacht op gevestigd, dat genoen de bonnen ook gedurende de komende week recht geven op het normale rantsoen van 2*A kg, zoodat de aardappelhande laren verplicht zijn tot en met Zaterdag 27 Juni op elk der met „31 A" genummerde bonnen I1/* kg aardappelen af te leveren De geldigheidsduur der met „31 genummerde bonnen van de aan vetkaarthouders uitgereikte aardappelkaart is eveneens verlengd tot en met Zaterdag 27 Juni. Deze bonnen geven derhalve nog tot en met dien datum per stuk recht op Vi kg aardappelen. De centrale persdienst van het N.A.F. meldt De rijksdienst voor de werk verruiming heeft de volgende regeling getroffen In te~enstelling tot vorige jaren zal dit jaar met tot beperking van de werkverruiming worden overgegaan, met dien verstande, dat de verplichting tot het aanvaarden van passend werk in het vrije bedrijf, onver- minderd blijft bestaan. Met betrekking tot de steun» 25. Daar laat ik geweer, wild en Ueitasch achter, en morgen, als lik er met den wagen langs rij, 1 stap ik even af, stop snaphaan 1 en weitasch onder een paar joude zakken, eet met smaak een stuk van de haas of een Ipatrijzenboutje, die de oude I huishoudster van oom Abel zoo I lokker braden kan, en men Iheeft thuis niet het minste Ivcrmoeden, dat ik op jacht ben lleweest". i,En toch doe je er verkeerd |hn, Idze", hield het meisje vol i.je mag je ouders niet misleiden [w dat doe je op deze wijze. je me beloven het niet [Weer te doen, Idze?" De stem van Margreet klonk vleiend, haar blauwe oogen [staarden hem zóó overredend [nu, dat de wilde Idze voor een loogenblik zijn tintelende oogen |s>ar den grond moest siaan. En ■Margreet, die bemerkte, dat woorden hun doel niet ongj ef jl ;kse| e lef verlsening is echter bepaald dat de steunregeling met ingang van 22 Juni a.s. is gesloten voor allen die zgn goedgekeurd voor werk in de werkverruiming Voor afgekeurden, gedeeltelijk werkloozen en bijzondere geval len waarover met den rijksdienst voor de werkverruiming overleg is gepleegd blijft de steunrege ling geopend. Voor gemeenten die door het sluiten van de steunregeling ten gevolge van vervoersmoei- lijkheden of gebrek aan werk- verruicsingsobjecten in moeilijk heden souden geraken, zijn plaatsen in een weikkamp, zoo wel voor normaal als licht werk beschikbaar. In het Verordeningenblad is een besluit opgenomen, waarin o.m. is bepaald, dat de loonbe lasting met ingang van 1 Juli wordt verhoogd. Voor het meerendeel van de belastingplichtigen (ongeveer 75 pCt.) heeft de wijziging van het tarief slechts een betrek kelijk geringe verhooging van de loonbelasting tot gevolg. Aan de werkgevers zullen binnenkort door den belasting dienst nieuwe tabellen met handleiding, worden verstrekt. De verhoogde belasting volgens deze nieuwe tabellen moet worden geheven van loonen over tijdvakken, welke na 30 Juni 1942 eindigen. Zoo zal voor weekloonen, welke op Zaterdag worden uitbetaald, de verhoogde belastiDg voor de eerste maal moeten worden ingehouden op de loonen, welke op 4 Juli worden uitbetaald. Het zal vermoedelijk niett mogelijk zijn aan- alle werk gevers tijdig de nieuwe tabel len toe te zenden. In verband hiermede wordt medegedeeld, dat de werkgevers er bij de inhouding van behooren uit te gaaa, dat de volgens de tot nu toe .geldende verschuldigde be lasting met 10 pCt. wordt ver hoogd. Gedeelten van een cent worden naar beneden afgerond. nvstfn, bleef aandringen 't Viel den jongen boer zwaar, want gaf bij zijn woord, dan moest hij het houden. „Nu", klonk het eindelijk forsch van zijn lippen„dan is het op dezen morgen voor het laatst geweest, dat ik heb gestroopt, en ik zal maar als een brave jongen moeten wach ten tot de jacht opengaat doch 't is een hard gelag voor me, meisjelief. Maar nu mijn loon", riep hij lachend en voor zij er op bedacht was, had Idze het meisje een klinkenden zoen op de wang gegeven. Gijs Blink, de knecht, had dit tooneeitje lachend gadege slagen, en toen Margreet dreigend den vinger opstak en riep„Wacht maar, Gijs zal thuis eens een boekje van je opendoen", antwoordde de overmoedigen jongen„Dat komt wei terecht, Daarvoor ken ik Gijs te goed". Een oogenblik later stapte Idze, den polsstok in de hand en den langen snaphaan over dea schouder met snellen, vearkrach- tigen pas door de bloemige weide, „Neen, Gijs, de oude, trouwe GJjs zou Idze niet in nociyk* Bon*.. Alg. Bonboekje hoeveelheid 300 &eep in diverse soorten 327 Suiker I K.G, 328 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 329 Jam enz. 500 gr. jam 330, 333, 334 Peulvruchten 331 Gort enz. 321 Gort of gortmout 332 Vermicelli enz. 425, 426 reserve Bon U Textielkaart 250 gram 250 gram 250 gram 100 gram 250 gram Rijst 50 gram Scheerzeep VERSNAPERINGEN 31 Chocoladewerk 100 gram 32 en 34 Suikerwerk 100 gram 33 Chocolade- of suikerwerk 100 gram TABAK 88 en 39 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigarilios of 25 gr, tabak R 2 Tabakskaart 10 sigaren 08 sigarettenkaart 20 sigaretten R 2 Sigarettenkaart 40 sigaretten BESCHUIT 32 75 gram KAAS 322, 323, 324, 325 en 3?6 falg.) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN A Vleeschwaren 1 rantsoen vteeschw. Geldig t.m. 30 Juni 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 juli 27 Juni 11 Juli 11 Juli 31 Aug. 32 32 B Vleesch 11 Juli 11 Juli 11 Juli 27 Juni 27 Juni 27 Juni 27 Juni 27 Juni 11 Juli 27 Juni 27 Juni 31 Boter en Vet 24 Juni 31 31 31 31 32 A t/m 34 A B t/m 34 B A B A 11 11 Juli Juli 1 kwart rantsoen vleesch BOTER EN VET 125 gram boter of margarine of 100 gram vet MELKKAART 3V« Liter IV* Liter AARDAPPELEN IV* K.G. aardappelen l/t K.G aardappelen Vi K.G. aardappelen BROODKAART 4 rantsoenen brood rantsoen brood BLOEM 317,318,319, 320 alg. 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem PETROLEUM 2 Liter KAARSEN 22 van de petroleumkaarten S es T 300 gram kaarsen BRANDSTOFFEN Bon 0102 K.F. (brandstoffenkaart voor kook doeleinden) 1 eenheid brand stoffen (geen anthraciet) 30 April 1943 01 BV t.m. 05 BV kaart DV 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dec. 32 A 32 B Bonkaart „EA" 01 27 Juni 27 Juni 27 Juni 27 Juni 27 Juni 11 Juii 22 Aug, 31 Juli heden brengen daarvoor mocht bij de Jorringa's te graag. Daar straks, toen bet zware snaphaamchot dreunde, had hij den witten kruitdamp zien op- kringelen uit de elzegriend, en dadelijk, bad hij dan ook gedachtDat lapt bem de wilde Idze", En toen hij Margreet den jongen schutter het kan deksel met melk zag toereiken, bad Gijs in de vereelte harden gewreven en gemompeld; lk ben al een ouwe vent, maar zoo waar als ik leef,- ik beb nog nooit zoo'n mooi paar gezien als die twee daar in de weide", „Goeden morgen, Gijs Blink", riep Idze, die achter den melk wagen beenliep en even bij Gijs bletf staan. „Ook goe morgen", antwoord de Gijs, terwijl hij er dadelijk op volgen liet: ,,je berit al vroeg in de kousen, Idze, en dan zoo op 't jagerspad I Je mag wel uitkijken, want men kan je snaphaan ver genoeg hooren". „O, heb daar maar geen zorg over, Gijs", sprak Idze lucht hartig, „maar wat ik zeggen wilde, laat per ongeluk op Trommerahof niet uit je mond vallen, dat je mg vanmorgen Voor de Econ. Rechter te Zutphen stond terecht de paardenslager Bloksma te Har derwijk terzake dat bij vet en vieesch zonder bon zou hebben verkocht en omdat hij vier varkens voorhanden had. De Rechter sprak hem vrij voor het verkoopen van vleesch en vet en veroordeelde hem voor het voorhanden hebben van de varkens tot f150,n{ 10 dagen met verbeurdver klaring van de varkens. Bij beschikking van den Commissaris- Generaal voor de Openbare Veiligheid moeten alle rijwielen met toebebooren, welke aan Joden toebehooren, heden Woensdag 24 Juni wor den ingeleverd by den Burge meester der gemeente waar de Joodsche eigenaar woonachtig is. Het is verboden aan een Jood een rijwiel in bruikleen te geven. Het bovenstaande geldt niet voor de gemeente Amsterdam, De onderbed'rijfsorganisatie voor zuivel heeft in het Voedselvoor- zieningsblad opgenomen een verordening, volgens welke allen die zich met den handel in boter bezig houden, verplicht zijn bij het betrekken en den afzet van boter bepaalde voor schriften in acht te nemen. O.a. is de bepaling opgenomen, dat de kleinhandelaren by het betrekken der boter het aantal leveranciers zooveel mogelijk tuoeten beperken, terwyi ten aanzien van het vervoer rekening moet worden gehouden met het algemeen economisch belang. De onderbedryfsorganisatie is voorts gerechtigd om aan klein handelaren voor te schryven van welee leveranciers zij boter mogen betrekken Kleinhande laren dienen er naar te streven de boter regelmatig van een zelfden leverancier (b.v, één groothandelaar, één grossier of één boterfabrikant) te betrekken. hier hebt aangetroffen, je zoudt I er Margreet door in moeilijk* heden brengen, en dat zou je niet willen, wel Gys „Neen, hoor, nc^ch baar, toch jou, Idze't is wel lang geleden maar Gys Blink was ook eens jong". Daarop baalde de jonge boer zijn koperen takaksdoos uit den zak en reikte die den ouden man toe met de woorden „Stop eens, Gijs", Dit liet Gijs zich geen twee- mial zeggen, bij haalde snel een zwartgebrand steenrn pijpje voor den dag, en terwijl hy bet zorgvuldig stopte, klopte Idze de mooie hit op den glanzigen nek. Daarop zwaaide Idze nog met den hoed naar Margreet, en toen Gijs hem met een „Dankie, dankie", de doos teruggegeven bad, vervolgde hij met nog sneller pas dan zooeven zyn weg. - Gijs Blink keek bem na, terwijl hij de nog leege koperen melkkan van de kar nam, en mompelde,,'k Wilde, dat d&t eens waar werd, hij en Margreet een paar 1 Maar", zoo zette Gijs zyn overdenking voort, „Eibers- lust zal wel te min zyn voor Trommerahof", Eer de oude Gys Blink met zyn overlegging aangaande de toekomst van Margreet en Idze gereed was. en goed en wel weer aan 't werk was, had laatstgenoemde den watermolen van Abel Ptnke reeds bereikt. Wat scheen de morgenzon vriendelijk en vroolijk op het molenerf en hoe fantastisch werd het oude, met mos be groeide scheprad daardoor ver licht Hoe geurden achter den molen de witte en roode rozen aan de hooge, wild door elkander groeiende struiken. *t Was hier een stille, eenzame plek midden in den polder, aan de achterzyde geheel omringd door lage moerassige grienden of met riet en biezen begroeide water plassen. Slechts in den zomer, als bet gras gemaaid werd in de aan de gemeente behoorende weiden, was er een weinig drukte van voorbyrijdende wagens en gaande of komende daglooners, doch ih de andere jaargetyden was het er eenzaam en verlaten en wie er niet bepaald wezen moest, waagde zich niet aan den doorgaans osbegaanbaren, modderigen kleiweg, die langs den watermolen liep. De secretaris generaal van het depa;temcnt van landbouw en visscherij maakt bekend, dat de termijn binnen welke aflevering van spijsolie op de bonnen 24 der boter- en vetkaart mag plaats vinden is verlengd, tot en mét Zaterdag 27 Juni a.s. Zooals bekend geven genoemde bonnen uitsluitend recht op 240 gram spysolie. Controleurs van den C.C.D. in Algemeenen Dienst hebben smokkelaars van vee op heeter- daad betrapt toen de mannen bezig waren vijf koeien met de pont aan het Katerveer, naar de Geldersche zijde te brengen, Het was bekend, dat er reeds transsporten vee naar de om geving vanWexep waren gebracht waar de koeien waren geslacht en waar het vleesch in den clandestienen handel was ge» bracht. Dezer dagen zou er weer een dergelijk transsport geschieden. Ambtenaren van den C.C.D. stelden zich verdekt op en van hun hinderlaag uit con» stateerden zy dat vijf jonge koeien, die van de Steenwijk» sche markt waren aangevoerd, in een stal bij het Katerveer werden onderbracht. Toen de laatste pont, goed half twaalf, haar lading had afgezet, kwam een der veerknechts de smok» keiaars waarschuwen, dat zy over konden varen. Nauwelijks waren de koeien echter op de pont geleid, of de controleurs kwamen voor den dag en namen het vee in beslag, maakten procesverbaal op tegen de geleiders en tegen de veerknechts die hun medewerking verleenden bij de overvaart. Het geheele complot, waarby naar schatting vijftien personen zijn betrokken, zit thans in de vai. De koeien zijn in beslag genomen. die voor zyn-. eenvoudig huis» houden zorgde en zijn eten kookte, bewoonde Abel Pinke, de broeder van de boerin van Eiberslust, den eenzamen molen en alleen de Jorringa's kwamen hem nu en dan opzoeken. Bij zelf was zoo honkvast, dat hy nooit den polder verliet. 't Was een zonderlinge maü, die Abel Pinke. Doorgaans sprak by niet meer dan volstrekt noodzakelijk was, doch ondanks al zyn eigenaardigheden had hij een goed en edel hartmen moest hem echter goed kennen om zulks te weten, voor eea oppervlakkig bescbouwer leek hy ruw en ongevoelig. Er was een tijd, dat Abel Pinke voor den knapsten jongen uit den omtrek doorging, en hij behoefde om zoo te zeggen de hand maar uit te steken, om met deze of gene rijke boeren» dochter te trouwen. Abel dacht er echter niet over, en leefde er tamelijk lustig en wild oplos, Zyn vrome vader, de oude, eerwaardige, overal geachts molenaar, deed wat bij kon otn zyn eenigen zoon tot meer ernst en godsvrucht aan te sporen, doch Abel sloeg alle vermaning en bestraffing in den wind. Wordt vervolgd).

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1