illem van oranje :n de dillenburg Bekendmakingen distributie biterdag 20 Juni 1942 OVmElDWSCÏÏE BLADEN 98ste jaargang •No. 49 STREEKBLAD voor UROEEVIJK, HISlOuN, TOHSEL, EBHELO, MUHSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPUK, PUTTEN, eu. VOOR VIJFTIG JAAR. erschijnt tweemaal 's weeks Prijs f!,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Hcrderwijk HET VOLK HOU DE ZIJN GESCHIEDENIS HOOG. PRINS WILLEM I Koffer uit den trein geworpen. Hamstervoorraad in beslag genomen- Roerig gezin staat terecht Nieuws aardappelen ROUWBRIEVEN van WEDDINÖ Mm kaa it haast op wachten Uit bet Overveluwsch Weekblad van 25 Juni 1892 Uitreiking bonkaarten? voer levensmiddelen voor de 8e periode Extra rantsoen voor Zwaren arbeid 11335 •redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVËRTENTIEN 1—20 m.M. f 1.80. elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent Het laatste nummer van de tl, Koerier wijdt-éen artikel it Willem 0an Oranje, den mjder der Nederlanden en goten tegenstander van den irtog van Alva. Deze vorst maakte bijna vier uwen geleden de idyllische id Dillenburg tot het „middel- ot der wereld". Duitsche mschen, Nassauers, gaveti der de "leiding van den vorst o Oranje-Nassau hun bloed leven voor de vrijheid der iderlanden in den strijd tegen anje. Dillenburg is sedertdien heel van den horizon der ireldgeschiedenis verdwenen. Nassausche land volgden den roep van oen grooten staatsman en trokken in de daaropvolgende jaren onder leiding van graaf Johan VI, een broeder van Willem Oranje, naar de Nederlanden, om daar op de slagvelden van Heiligerlee en de Mooketheide hun bloed voor de vrijheid des lands te storten. Toen echter het slot onder den storm der Fransche horden in vlammen opging, toen had Dillenburg reeds lang opge houden, een residentie te zijn, aangezien de Diilenburgsche tak van het vorstelijk geslacht reeds in 1739 uitstierf. (foto archief) |chts wêinigea weten iets af. de geschiedkundige be- |kems van de stad en wetsn, de toren te beteekenen |ft( die eieh op een hoogte een uitlooper van het literw'oud hemel verheft. I sieh echter met de Icbledenis van Dillenburg Ighoudt, die begrfjpfc onmid |ijk de grocte van de rol, di® eeuwen geleden voor de Jteren van Europa speelde en gevoelt iets van den trots het feit, dat die Wilnelmus Nassouwe, dien men den I „Vader des Vaderlands" i een Duitscber was. het slot Dillenburg werd 124 April 1533 Willem van |!)u als zoon van graaf Jem den Rijken, geboren. slot, dat op 13 Juli 1760 J de Fransehen in de asch F gelegd, werd in 1544, toen l'tm van Oranje de rijke plandsche bezittingen van uitgestorven tak van. het Jausche huis geërf had, tot „toevluchtsoord voor de Nd der wereld". In dit jaar loaaen zich de gebeurtenissen lte spelen, die in zoo hooge I' tot de hervorming van |°pa zouden bedragen, |tcuden kinderen van het De „Wilhelmsturm", in welks feouwstiji zich de strijdvaardig heid der Middeleeuwen weer spiegelt, verheft zijn veertig meter hoogen toien op een 295 meter hoogen berg ten hemel hij werd in 1872 en '75 als gedenkteeken voor den grooten staatsman opgericht la de hal bevindt -zich een opschrift in de Duitsche en Nederlandsche taal van den volgenden inhoüd „Aan de nagedachtenis van Willem van Oranje, den grooten staatsman en vriend d^s volks, den grondvester der Nederland sche vrijheid I Door de stam landen van Nassau Oranje en de Nederlanden in dankbaarheid gemeenschappelijk opgericht I" Een wandeliag door de ver trekken van het gedenkteeken roept ons die veel bewogen jaren weer duidelijk voor den geest. Hier bracht de Zwijger zijn kinderjaren door, hier vond hij later in tijden van nood zijn toevlucht, hier kwamen besluiten tot rijpheid, wier uitwerkingen ver in de eeuwen „zouden uit stralen. Hier werd ook des Zwijgers's zoon Maurits geboren die het werk Van den vader voortzette, Een Bussumsche agent van politie, die in zijn vrijen tijd in burger over het viaduct fietste, dat gelegen is boven de spoorbaan AmsterdamAmers foort, nabij den Bussemsche watertoren, zag hoe uit het coupéraam van een passeerenden trein een koffer geworpen werd. Ijlings spoedde de agent zich naar de plaats waar de koffer was neergekomen, zeer nieuws gierig welk dranpa om dezen koffer geweven was. Nauwelijks had de agent den koffer opgeraapt of er kwam een maif aansnellen, die meedeelde, dat de koffer hem toebehoorde. De agent vond de Situatie veel te vreemd om aan deze mededeeling geloof te hechten en de man werd verzocht mede naar het bureau te gaan. Hier bleek de koffer 20 pond rogge en eenige ponden rundvet te bevatten. Huiszoeking bij den man ieverde echter niets op. Zijn buurman echter, die met hem onder één dak woont, was toevallig wegens smokkelen een dag eerder betrapt door controle ambtenaren en de politie vond het raadzaam ook bij hem huiszoeking te doen. Hier kwam men weer voor een nieuwe verrassing. Terwijl de politie in de wooing bezig was met het onderzoek, zag zij hoe voor de deur een mand gezet werd waarop de brenger zonder antwoord af te' wachten weer verdween De politie liep den brenger van den mand achterna ep spoedig kwam aan het licht, dat hij aan het adres, waar tij de mand gedeponeerd had, een" aantal eieren had gekocht tegen 20 cent per stuk en juist den mand had teruggebracht. De eieren konden "in beslag ge nomen worden. Het ouderzoek bracht voorts aan het licht, dat de smokkelaar de rogge en het vet in dsn zwarten handel had opgedaan en om controle van ambtenaren bij den stationsuitgang te voor komen, in overleg met zijn buurman besloten had den koffer met inhoud uit den trein te werpen. Dat er nu juist een agent in burger moest passeeren was in het plan niet voorzien. De recherche-afdeeling van het politiecorps te Utrecht, wel ke Zich speciaal bezig hout met het opsporen van ongeoo loofde hamstervoorraden, heeft bij een melkhandelaar in het Oosten vfcn de stad Utrecht een ham- sterpartij uit den kelder gebaald welke ruimschoots geschikt zou zijn om een volledigen krui denierswinkel te beginnen. Dezen voorraad had de melk handelaar bestemd voor privé gebruik. De politie trof in den kelder o. m. aan bijna duizend blikken melkpoeder met haver mout, eenige groote kisten gecondenseerde melk, eenige tientallen kilogrammen vet, verscheidene blikken koek, vele blikjes ossestaxrtsoep, ontelbare pakjes puddingpoeder, verder hoeveelheden thee, koffie, havermout en rijst, alsmede flesschen limonade en verschil lende soorten vleescb in blik, Nadat d« voorraad naar hat hoofdbureau van politie was vervoerd, is hij ter beschikking gesteld van Winterhulp Neder land en den Nïd. --Volksdienst. Wel bijzonder moeilijk maakte een landbouwersgezin aan den rand van laudeiijk Amsterdam het een landbouwcrisisambte naar, die meel, schapenkaasjes en een voorraad koffie in de woning ontdekte. Veiligheidhalve besloot de ambtenaar in gezel schap van drie politie-ambtenaren des middags terug te komen om. een en ander in beslag te nemen. De aanblik van de gewapende macht bad echter niet de gewenschte uitwerking. In plaats van onder den indruk te komen gingen de vrouw en haar zoons hevig te keer, belemmerden de ambtenaren om de kamer te betreden, waar het meel, blijkens een bolstaand vloerzeil, was ver borgen én overstelpten de man nen met bedreigingen als: „Ik sla je de hersecs in" ik steek jullie overhoop, ik sla jullie dood". En toen de oudste zoon de kalmste van de acht, ver. rdaardc, dat hij tegen inbeslag neming van het meel geen bozwa.ir had, kondigde een jongere editie dramatisch aan „Ais jullie er niet afblijft, ster ven jullie en sterf ik ook" en onderwijl beijverden andere leden van dit roerige gezin zich om de ambtenaren uit te maken voor, zwervers" „ellendelingen", „schurftkoppen en,... De soep wordt echter zelden zoo heet gegeten alsjze wordt opgediend ea Donderdagmiddag konden de vier ambienaren, zonder dat huu een haartje op het hoofd was gekrenkt, hun verklaringen v o de rechtbank te Amsterdam afleggen, De dagvaarding tegtn de vrouw en twee van haar zoons was echter lang niet malschwederspan nigheid, ambtsbelemmering, bedreiging met een misdrijf tegen het leven en beleediging vau een ambtenaar in functie. En de eisch van den officier was al evenmin malschacht maanden tegfn elk der drie verdachten, Achteraf bleek, dat al het leven, dat het landbou wersgezin maakte bij de inbe slagneming, eigenlijk om niets was, want mevrouw was nader hand alleen wegens overtreding van de Hamsterwet veroordeeld ten aanzien van een kleine hoeveelheid koffie I het meel was bedorven en de schapen- kaasjes mocht zij gerust bezitten. Da verdediger, mr. Van Ever- dingen, voerde aan, dat het hier meer groote Woorden van zenuwachtige mensehen gold dan werkelijk gevaarlijk optreden. In een officieele publicatie maakt de Nederlandscha Groen ten- en Fruitcentrale bekend, dat het aooiverbod van vroege aardappelen met ingang van Donderdag 18 Juni is opgeheven voor vroege aardappelen en eigenheimers, De eerste aardappelen van den nieuwen oogst mogen dus van Vtijdzg 19 Juni af, ter veiling worden aangevoerd OVERVELUWSCH NIEUWS. •HARDERWIJK. Door den hevigen Z.W. storm zijn de vaartuigen van de schippers Lammerts, v. d, Zande en Beert- sen en de botters van H. Schuite man en J. Jansen Mz. losgeslagen en in de Groentjes gestrand. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK ONDERTROUWD. 21 Juni Johan nes Gera-dus Albertus de Kort en Aartje Klaassen. 23. Pieter Chris ten en Johanna Tweehuijzen. GEBOREN. 18. Wilbelmina Josep hine Petronella, dochter van Mathias Robert Ziegler en Alida Gera'da Johanna Bult. 19 Lena Eva, dochter van Theodorus Barnardus Filemieg en Gerritje Jacoba Neder- berg. 21 Jacob, zoon van Lubbert Meeboer en Jannetje Schuu.kamp. Hendriks Jacoba dochter van Hendrikus Jacobus Kirjkaoven en Geeitjs Pol. OVERLEDEN. 17. Hendrika Elisabeth Jansen, oud 12j»ar. 22. Jacob Brc uwen, oud 25 jaar. 23. Geerttuida Snel, echtgenoot van Evert Fijovandraat, oud 42 jaar. g- 24. Syze Hamstra, echtgeroot van Rijntje de Wild, oud 80 jaar. ERMELO. ONDERTROUWD. 23 Juni Krijn van Renselaar jm. en Lamiceuja Rens jd. GEHUWD, 17 Juni. Johannes Braamburg jm. en Elsabeth Groot huis jd. GEBOREN, 14 Juhi. Antonie, zoon van Aart van Wilgenburg en Willemrje Vliem. '16. Jan, zoon van Simom van Malestein en Harmtjo van de Pol, 20. Hendrik, zoon van Riekert van Emaus -en Evertje Ruiter. 21. Hendrikje, dochter van Wouter Besselsen en Geertje van den broek. 22. Evettje, dochter van Wouter Beelen en Elisabeth Hop. 21. Eiske. dochter van Taeke de Vries en Froukje Nouta. OVERLEDEN. 20 Juni. Jannetje Kok oud 68 jr. PUTTEN. ONDERTROUWD. Johan Casper Koch en lannetje Schuurman, GETROUWD TturilB Albertua Brinkman en Willempje Kroon. BEVALLEN. Breunisje van Renselaar, geb. Doppenberg, d. jantje v. Donkersgoed geb. Obrink C. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p ion st. f 3.00 k f 8 60 Rngge per H.L. f 6 95 4 f7 00 Biggen f T on 4 fnoO Aardappelen f180 i f3 30 Gedurende- het tijdvak van 22 Juni tot en met 10 Juli a.s. zal de uitreiking plaats hebben van de bonkaarten voor de 8e periode. De uitvoering de» kaarten voor levensmiddelen is gelijk aan die der kaarten van de hans in gebru k zijude 7e periode. Tegelijk met dezs kaarden zullen nieuwe tabaks- en ciggretten» kaarten woeden uitgereikt. Aan de houders van een thans geldige tabaks- en sigaretten» kaart wordt een nisuwe kaart uitgereikt, deze kaarten zijn te beschouwen als een verlenging van de thans geldige kaarten, en zuilen zij die niet over de thans geldige kaart beschikken ook niet in het bezit van de nieuwe kaart worden gesteld. Voorts zullen zij die in de Week van 15 tot 20 Juni een formulier voor het aanvragen van extra brandstoffen voor groot* gezinnen bij de distributiekantoren hebben afgehaald extra bonnen ontvangen. Medegebracht moeten worden De distributiestamkaart het inlegvel bon „R 4" van de tabaks- of clgareitenkaart en bij groot gezin het ingevulde formulier M. D. 108. De uitreiking voor Harderwijk, Ermeio en Nunspeet heeft plaats voor hen wier achternaam begint met de letters A D en de naam Boonea op Maandag 22 Juni 1942 B tot ea met Bosch op Dinsdag 23 Juai 1942 Bosheide tot einde B op" Woensdag 24 Juni 1942 C E en F op Donderdag 25 Juni 1942 G I en f op Vrijdag 26 Juni 1942 Tussehen 9 en 12 uur en 2 en 3 30 uuf De oproeping van hen wier naam met andere letters begint zal in het blad van voigsnde week worden bekend gemaakt. De uitreiking voor Elspeet heeft plaate voor hen wier achter» naam begint met de letters: A C en D op Maandag B op Dinsdag E F en G op Woensdag H I en J op Donderdag K en L op Vrijdag Tussehen 9 en 12 uur en 2 en* 3 30 uur De oproeping van hen wier naam met andere letters begint, alsmede voor de inwoners van Speulde en Vierhouten zal later bekend worden gemaakt, Met nadruk wordt er nog eecs op gewezen dat men verplicht is te komen op den dag welke voor de betreffende letter is aangewezen, en dat aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar geen bescheiden mogen worden afgege en, Zij die voor de volgende periode ook voor extra rantsoen voor zwaren arbeid in aanmerking wenscben te komen, moeten op 22, 23 of 24 Juni a.s. een nieuw aanvraagformulier bij de distributiekantoren afhalen. Deze formulieren moeten uiterlijk 25 Juni a.s. volledig inge» vuld en onderteekend by de distributiekantoren xjjn terugbezorgd) 22 Juni 1942 23 Juni 1942 24 Juni 1942 25 Juni 1942 26 Juni 1942

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1