iberslust STREEKBLAD voor: IRDEEVIJK, HIESDEN, TONSEL, EBHELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK. PUTTEN, i Bons welke nu geldig zijn oensdag 17 Jnni 1942 OVEBVELUYSCHRsBLADEN 98ste jaargang Mo. 48 FEUILLETON. srschijnt tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Hc rderv jk mag de slager thans berekenen? aste brandstoffen voor koofcdoeleinden door W. SCHIPPERS Hier greep hij den langen olsstok, die op twee groote pijkers boven de lage staldeur g. en vlug als een vogel prong hy er mede over de ameiyk breede sloot, die het >f van Eiberslust scheidde van e velden en akkers. Met diepe teugen ademde dze de heerlyke, zuivere mor* ontucht in, en zyn scherpziend og dwaalde zoo ver mogeiyk ver de velden. Doch schemering ing nog op de weide, en uit e slooten trok een lichte, witte 'vel langzaam op naar boven. Nu wendde hij het hoofd om 'ar het Oosten een oogenblik '®ef hy staan en keek naar den hemel achter zich, waar de 'on met purperen glans boven «en zwart blauwe wolkenbank zich zoo glansryk en stralend verhief. Nieuwe tabaks- en sigaretter kaarten. Verplichte melkverwer- kiafl op Zondag Lijk in een zak Meisje verdrinkt haar buurmeisje. Man over boord. Prijsbeheersching verkoopt 6000 eieren *%-•. SjÉpi 'ïfêkM 11335 bofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 «nt Rundvleesch en vleesch van liskalverenbiefstuk en haas 1.30, roastbief en contrafilet rollade, alle soorten lappen klapstuk f 1.60, gehakt, poulet ,30, rauw rund vet f 1.40, alles ir kg. Kalfsvleeschbiefstuk oesters fricandeau f 1.80. lappen :hakt en poulet f 1.40, alles t kg. Varkensvleeschfricandeau en iigere lappen f 1.80, carbonade 60, gehakt poulet f 1.30, ibjes f 0.60, versch mager lek, versch vet spek kinnebak* ppen en vette lappen fl.20, iuw varkensvet f 1.40, pooten 0,60, alles per kg. Schapenvleeschbout met een f 1,60, bout zonder been, ihouder en rollade f 1 80, borst iet been f 1.40, borst zonder een f 1 70, ribcarbonade f 1 60, ppen f 1.60, gehakt en poulet 1,60, rauw vet f 1.40, alles pet g- Paarden vleesch biefstuk f 1.60 jsbief f 1.40, riblappen en rol- ide f 1.30, braadlappen f 1.30, ehakt en poulet f 1.20, rauw et f 1.30, alles per kg. Beenderenbeenderen van anderen, kalveren, varkens en cbapen f 0.40, beenderen en ellen van paarden f 0.20, alles er kg. Gedurèude het tijdvak van 6 Juni 1942 tot en met 30 pril 1943 geven de met ,,02Kf" emerkte bonnen der kook* aarten voor vaste brandstoffen echt op het koopen van één finheid vaste brandstoffen, met itzondering van anthraciet en ibrieksturf. Men dient er rekening mede e houden, dat men met de op eten bon betrokken brandstof- en tot 1 Augustus dient uit te omen, aangezien eerst op enoemden datum wederom een on zal worden aangewezen. 23. 0, 't was voor den kloeken boerenzoon niets ongewoons, d' zon te zien opgaan, doch De secretaris-generaal van Handel, Nyverheid en Scheep* vaart, vestigt er de aaadacbt van het publiek op, dat bij de eerstvolgende uitreiking der nieuwe bonkaarten voor voe* dingsmiddelen tevens aan de houders(sters) van tabaks* en sigarettenkaarten tegen in* levering van onderscheideniyk de met „tabak R 4" en „sigaretten R 4" gemerkte bonnen der thans in gebruik zijnde kaarten nieuwe tabaks* en sigarettenkaarten zullen worden uitgereikt. Aangezien de versnaperings- kaart echter tot en met 5 September a.s. in gebruik zal blijven, zal het dus ditmaal niet mogelijk zijn de tabaks- respectie velyksigarettenkaart om te wisselen tegen een ver* snaperingenkaart of omgekeerd. Eerst bij de uitreiking der bonkaarten voor voedingsmid delen voor de periode van 5 September t.e m. 8 October zullen mannelijke personen van 18 jaar en ouder en vrouweHjke personen van 25 jaar en ouder opnieuw een keuze kunnen doen tusschen een tabaks* of siga* rettenkaart en een versnape- ringenkaart. In het heden verschenen Voedselvoorzieningsblad is op* genomen de ,,Zuiveiverordening 1942, verplichte be* cf verwer king van melk op Zondag" van de onderbedrijfsorganisatie voor zuivel, waarin is bepaald, dat het bestuur der O.B.Z. aan fabrikanten van zuivelproducten en aan ondernemers van stan daardisatiebedrijven den plicht kan opleggen om gedurende een bepaald tijdvak ookadts Zondags melk van bun meikleveranciers te ontvangen en deze te be* of verwerken. Deze maatregel is noodzakelijk geworden nu deze Zondagsmeik welke uit de aard der zaak in het gemoed van Idze Jorringa was zeldzaam ggvoelig Voor natuurschoon, en een lente* morgen zoo schoon sis die thans aaubrak, liet niet na op hem zijn bekorende invloed te doen gelden. De vogelwereld om hem been werd thans ook wakker, en jubelend steeg een leeuwerik op uit een greppel van gind- schen roggeakker. Uit een eeuwenouden, knoes- tigen esch by een hek klontc het kirren Van een verliefde woudduif, eh in de knotwilgen langs den slootkand floten de koolmezen, en zochten met luid, toornig getjilp met een paar musschen ruzie, Wat scheen thans de zon reeds prachtig op de bloemige weiden Overal was het malsche, frisch* groene gras doorspikkeld met witte madeliefjes en gele boter bloemen, en hier en daar stak de kievitsboom het fijne paarse kopje omhoog. Aan iederen grashalm, aan ieder bloemkelkje glinsterde een dauwdrop, en als een lichte gazen sluier trok de nevel hooger en hooger op, om straks geheel te verdwijnen in het gouden zonlicht. Nu sprong Idee weer een Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid 300 Zeep in diverse soorten 327 Suiker 1 K.G. 328 Koffie 250 gram koffiesurrogaat 329 Jam enz. 500 gr. jam 330, 333, 334 Peulvruchten 250 gram 331 Gort enz. 250 gram 332 Vermicelli enz. 100 gram 425, 426 reserve 250 gram Ryst Bon U Textielkaart 50 gram Scheerzeep VERSNAPERINGEN 31 Chocoladewerk 100 gram 32 en 34 Suikerwerk 100 gram 33 Chocolade* of suikerwerk 100 gram TABAK 36 en 37 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigarillos of 25 gr. tabak 08 sigarettenkaart 20 sigaretten BESCHUIT 31 75 gram KAAS 322, 323, 324, 325 en 326 (alg.) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 31 A 31 B Vleesch Geldig t.m. 30 Juni 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 Juli 11 juli 31 Aug. 11 Juli 11 Juli 11 juli 11 Juli 11 Juli 20 Juni 11 Juli 20 Juni 20 Juni J31 Boter en Vet 31 A t/m 34 A 31 B t/m 34 B 31 A 31 B 31 A 31 B 1 kwart rantsoen vleesch BOTER EN VET 125 gram boter of margarine of 100 gram vet MELKKAART 3lA Liter IV* Liter AARDAPPELEN IV* K.G. aardappelen l/t K.G. aardappelen BROODKAART 4 rantsoenen brood V« rantsoen brood BLOEM 317, 318, 319, 320 alg. 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem PETROLEUM 01 2 Liter KAARSEN 22 van de petroleumkaartcn S en T 300 gram kaarsen BRANDSTOFFEN Bon 01,02 K.F. (brandstoffenkaart voor kook* doeleinden^ 1 eenheid brand stoffen (geen anthracietj 30 April 1943 01 3V t.m. 05 BV kaart DV 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dec. Bonkaart „EA" 24 Juni 11 Juli 11 Juli 20 Juni 20 Juni 20 Juni 20 juni 11 Juii 22 Aug. 31 Juli sloot over en verliet de weide om langs den kant van een greppel een stuk bouwland over te steken. Hij liep echter niet zoo zorgeloos en snel meer als daar straks, hy pakte zijn snap* haan by de greep, en stapte voorzichtig, scherp voor zich uit turend en steeds tot schieten gereed, over de hob belige kluiten. Bijna was hij den greppel ten eide geloopen en reeds wilde by het geweer weer over den schouder werpen, toen plotseling een koppel patrijzen voor hem opvloog. Onmiddellijk was het geweer aan den schouder en scherp knalde het schot. Een opgejaagde patrys vliegt snel en is niet gemakkelijk te treffen, doch nog sneller kwam het lood uit een langen loop van den snaphaan, en Idze was niet voor niets de beste schutter uit ds streek. Een der vogels viel als een steen neer, doch een ander fladderde cog over den grond en trachtte zich te verbergen in den greppel. 't Hielp echter het arme dier niet veel. Snel als een jacht* hold had de jonge boer den «ogel te pakken, 't Was toch met een gevoel van medeÜjden, dat hy den gewonden vogel den nek omdraaide, en dat bedierf wel eenigszics den indruk van zegepraal over zyn goed schot, dat wel de grootste prikkel ia voor den echten jager, veel meer dan het bezit van den buit. Hij schoof de weitaich naar voren en borg er de beide vogels in. Daarop haalde hij er kruit hoorn en hagelzakje uit te voorschyn en laade stel en zorgvuldig 't geweer, stampte met den yzeren laadstok nog eens goed de lading vast, deed nieuw kruit op de pan en hing het wapen weer over den schouder. Nu raapte hij zijn polsstok op, dien hij straks had weggeworpen, toen de patrijzen opvlogen, en stond een oogen* blik later voor een breed helder water. Er waren niet veel jonge boeren in den omtrek, die met den polsstok over de molenvliet konden springen, maar Idze ging er, met de snaphaan over den schouder en de weitasch om, met gemak overheen. Nog een half uur liep bij door weide en bouwland zonder iota onder schot te krygen, het warme jaargetyde reeds sterk in kwaliteit en houdbaar heid heeft geleden, niet meer overal des Maandags direct kan worden verwerkt, maar in vele gevallen moet worden doorge leverd of voor consumptie elders of voorbereiding van spraypoeder ter voorziening in de behoefte aan consumptiemeik in den winter. Deze gewijzigde omstan digheden dwingen tot het treffen van maatregelen. De arbeid welke uit dien hoofde op Zondag geschiedt, mag naar meemng van het bestuur der O.B.Z. als noodzakelyke en dus geoorloofde Zondagsaibeid worden be schouwd. Ditzelfde geldt voor den in verband daarmede nood* zakeiyken aanvoer der op Zon* dagmorgen gewonnen meik door de melkveehouders. Derhalve wordt aan de melkveehouders de plicht opgelegd om ook des Zondags de door hen in hun bedrijf gewonnen melk op tie gewone wyze af te leveren aan de bedryven, waaraan zij plegen te leveren, indien deze beciryven ingevolge bovengenoemde veror dening ook des Zondags werken. De politie te Krimpen a. d. IJsel beeft ter hoogte ven het Boveneind in de Holland&che IJsel het lijk van een mansper* soon, vermoedeiyk tusschen de 40 en 45 jaar, gevonden. Het zat in een juten zak, waarom ijzerdraad was gewikkeld. Om den hals van het lijk bevond zich een damesceintuur. De persoon was gekleed in een blauw colbertjasje en schippers- broek. Nadere bijzonderheden zyn niat bekend. Te Wormerveer is een afschuwelijke moord gebeurd. De 20 jarige M. b. uit Wormer veer was omstreeks twee uur uit roeien gegaan met haar 4 jarig buurmeisje M.' W. Op de Watering heeft zij het kind in het water gegooid en is zelf doorgeroeid naar Westzaan, totdat hy aan een griend kwam met hoog opgaand elzen* hout. Dubbel scherp keek Idze hier om zich heen, want het land, waarop hij zich ru bevond, behcoide by ca uilsluitend aan Trommers, en hy wilde niet gaarne, dat de boer van Trom- mershof of diens zoon hem hier met het geweer in de haud zagen. Weer sprong de jonge man over een moerassige, ruig begroeide sloot en was in de griend. Deze liep door, tot waar de molenvliet uitliep in den zoo- genaamden boezem, een breede diepe waterplas met riet en biezen omzoomd, waarin ai de slooten uit den polder uit stroomden. De griend en het water behoorden echter niet tot de bezittingen van Trommers, doch waren het eigendom van het polderbestuur, evenals de molen van Abel Pinke Idzes oom. Een oogenblik bleef Idze aan den griendzoom staan en keek naar den ouden watermolen die zijn lange wieken, bedekt met de bruine zeilen, als reuzen armen naar den wazigen hemel uitatrekte, waar zij .een boerdery bin. cn* stap e en aan de böerin haar afschuweiyke daad vertelde. Deze waarschuwde onmiddellijk de politie te Wormerveer, die onder leiding van commissaris de Groot het meisje arresteerde en een onderzoek instelde. Na eenig dreggen werd het lijkje van hst kind opgehaald, De daderes die volledige bekentenis aflegde is een gebrekkig meisje, waarvan een been geamputeerd is. Haar beweegredenen zjjn volkomen duister. Waarschynlijk zal een onderzoek van een psychiater nader licht in deze zaak brengen. Toen de heer K. Kramer, kapitein op de sleepboot „Albert 1" bezig was eenige werkzaamheden aan de stuur* kast te verlichten, kwam hij te vallen en geraakte te water. Daar Kramer met zwemmen kon zonk hij onmiddellijk in de diepte weg. Gelukkig hadden enkele monteurs, die m de boot aan het werk waren, het ongeval opgemerkt. Zq mochten door hun kordaat optreden het genoegen smaken'den drenkeling behouden binnen boord te krijgen. Dezer dagen heeft de opspo* ringsdienst van de prysbeheer* sching een geval van grove piijsopdrijving van versche kip* pcneiereu achteihaald. Duizenden eieren werden door een verzamelaargiossier te Olst bij verschillende boeren in da omgeving opgekocht tegen prijzen vatieeiende van 1825 ct. per stuk. Met eenige centen werden ze vervolgens aan grossiers, hotels en particulieren in da groots steden doorveikocht. De prijsbeheersching giecp in en legde te Olst en te Kaalte beslag op niet minder dan 6U00 eieren in totaal, welk aantal door bemiddeling van de burgtnives* tets der beide gemeente aan de bevolking werd verkocht. Per huisgezin werden 10 cu en a 8V» ct. per stuk beschikbaar gesteld, terwyi ook bet zieken huis te Raalte met 500 eieren werd bedacht. „Oom Abel zal wel reeda wakker zijn, als ik straks op den molen kom", dacht Idze, an peinzend voegde hij er by ,,'k Geloof, dat oom Abel nooit slaapt, want of man vroeg of laat op den molen komt, altyd ia hy present't is toch een wonderlijk man, en hier in den omtrek is iedereen bang voor hem, doch hij mag dan wat zonderling zyn, ik houd veel van hem. Maar kom", voegde hij er by, „laat ik wat voort* maken, anders kom ik te laat op Eiberslust voor de morgen* boterham, en dat moet niet", Snel en onhoorbaar gleed het slanke, buigzame lichaam van den jongen boer tusschen de elzetakken door, en slechts eenmaal maakte hij een vlugge beweging om zijn geweer te schouderen. Er sprong een haas vaft achter de struiken, maar lang* oor was weer, zóó gauw ver* dwenen, dat de schutter, hoe v;ug ook, geen kans kreeg tot vuren. Wordt vervolgd).

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1