BgBLADEM STREEKBLAD voor: [ARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, HUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, en». Oog en oor- VOOR VIJFTIG JAAR, AÉiirtun ia dit blad 9 herschijnt tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, HU rderwijk ïante Mieke 103 jaar Het boat voor da klompenindustrie. Geopende jeugdherbergen Aardappelen in de schil. Bewaking van schuil kelders te Hilversnm SPORT IN UMBURQ Foto archief) Het balschièten üit het Overvelnwsch Weekblad van 18 Juni 1892 Nieuw bankbiljet van f50 Vervoerverbod voor groenten Een week zonder gas en electriciteit. f Boer gisg ambtenaren met riek te lijf Paal Eraser's kamerdienaar Reiziger in bonnen Liefdesbedrug op bef persoonsbewijs. Windkerenmelen verdwijnt 1335 [Joofd*redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent Het oog en het oor zijn, welbeschouwd, twee concurren* lea, die voortdurend om den [oorrang strijden. Ze staan vlak ij elkander in het hoofd, ebben elk een vaste klandisie ka zijn ais twee winkels, die Vel niet hetzelfde verkoopen, naar toch eenigszins elkaar jlwars zitten, omdat men nu Eenmaal het geld, dat men bij ten één besteedt, niet meer j den ander kan brengen. Wie bed wil kyken, hoort minder Icherp, en wie goed luisteren Vil, sluit de oogen. Oog en oor, ge zijn de leveranciers van ons lerstand. Een van beide missen, Isteekent aangewezen zijn op ten ander. Iets van de schep- ting is dan \foor ons verloren. Het oog reikt veel verder tan het oor. Een paar duizend neter is voor het oor al heel geel. Dan moet de knal heel lard en het oor heel gevoelig n. Wat verder weg is, bestaat giet voor het oor. De waar neembare schepping zou al zeer peperkt zijn, als het^oor alleen |ns ten dienste stond. Een gleine wereld zou dat zijn en lea zeer gebrekkig beeld van pods werk. Zou de ruimte dan Jog wel bestaan De wijsgeer taalt zijn schouders op, hoewel even goed als U weet, dat Inze voeten en onze handen luimte noodig hebben om zich |e bewegen. Het gezicht reikt veel verder tan het oor. We zien vlafc bij, haar we zien ook wat ontdenk* gaas- ver weg is. Het geluid komt met een snelheid van 130 Meter per seconde naar U Boa, het licht doet het bijna |cn millioen maal zoo snel. Als we 's avonds de oogen Ipslaan, ontvangen we een groet lan een stukje schepping van londerdduizend jaar geleden Tegelijk met het licht van de haan, dat er maar een paar leconden over doet. j Zoo overbrugt het gezicht fcimte en tijden en geeft ons" Jen accoord van lichttanen, die liet gelijktijdig gespeeld werden. J Het oog verzamelt de einde É»oze ruimten in het pupillen* Jokertje; het oor is tevreden get een intiemere omgeving. 1 Welk van beide is het voor pamste? Het oog zegt ge, en kunt gelijk hebben. iMaar als U niet eens een |ftd in Indië of in Siberië had, kreeg U dan iiever van N een foto of een brief? En bral, wat had U lieverdat 1 hem per televisie één minuut Ij! of dat U ze per radio één linuut hoorde. lDenk er eens over na, goede Iztr, ]De klank van de stem ont» ls't ons diepste wezen. Hén lief woord, en we zijn boost 1 [Oog en oor, ze zijn de prach* ge, mysterieuze ontvangkamers het heelal, aldus Dr. Smit |de Luistergids. |0eze week werd Nederlands gdite inwoonster mej. M. piert te Dieren, beter bekend per den naam van „tante l'ke", 103 jaar.| Begrijpenlijker p6 was er van alle kanten |CI veel belangstelling voor pzoo bijzondere gebeurtenis. Vele gelukwenschen had het oudje in ontvangst te temen o.a. was aanwezig de burge meester, de heer C. A. F. Kalhorn. Het hoogtepunt van den dag was echter, toen „opoe" Ten Dam, die zelf honderd jaren telt, haar gelukwenschen kwam aanbieden. Met een auto had men haar laten halen, en hoe wel zij eerst zeide weinig tijd te hebben, omdat zij de aard appels nog moest schillen, liet zij zich ten slotte toch overhalen de honderd en driejarige te gaan feliciteeren en nog een tijdje met haar te blijven keu velen. Onder de vele geschenken was ook een taa^t van het gemeentebestutr, waarop de data stonden vermeld. In de Nederl. Staatscourant van Maandag is een beschikking opgenomen, waarbij het bout, bestemd voor de fabricage van klompen en houten zolen, als mede deze producten zelve, onder de lederbeschikking 1939 no. I zijn gebracht, zoodat voor deze artikelen thans een distri butieregeling in het leven is geroepen, In aansluiting daarop wordt in genoemde staatscou rant tevens den vervaardigers van klompen en houten zolen, alsmede den grossiers in deze goederen de verplichting opge* J legd, zich te doen inschrijven by het rijksbureau voor huiden en leder. v Geopend zijn de jeugdher* bergen te Amersfoort, Amster* dam, Apelsga, Bunnik, Ernst, Gorkum, Harlingen, Kortenhoef, Nijmegen, Petten, Rhenen, Scheveningen, Schoorl, Vir.ke- veen, Arnhem (van 22 Juni). Beek (van 1 Ju i), Vaals (van 15 Juni), Haarlem (alleen op de weekeinden), Vught (^jleen op de weekeinden), Zwolle (alleen op de weekeinden). In de Staatscourant is afge kondigd de beschikking van den secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, volgens welke de restaurateurs verplicht zijü op Maandag, Woensdag en Donderdag uit sluitend de aardappelen gekookt in de schil te verstrekken. De aandacht mag er op worden gevestigd dat de ver* plichting van het in de schil koken van de aardappelen met met zich brengt, dat de aard appelen ook in schil moeten worden geserveerd Ook geldt het voorschrift nirt voor pensions De burgemeester van Hilver sum, jhr. mr. E. J. B. M. voa Bönninghausen heeft een ver ordening afgekondigd waarin alle Hilversumsche mannelijke ingezetenen tusschen 21 en 40 jaar behoudens een aantal uitgezonderde categorieën worden gevorderd om enkele uren per maand deel te nemen aan een thans ingeitelden be wakingsdienst van de schuil kelders Deze maatregeling werd noodig geoordeeld daar de schuilkelders van deze gemeente voor een belangryk deel werden vernield of misbruikt, De Nederlandsche Bank zal een nieuw model bankbiljet van f50 in omloop brengen. Op de voorzijde is op de linkerhelft in donkere kleur de gravure van een vrouwenportret naar het schilderij „De oestereetster" van Jan Steen afgebeeld, hetzelfde portret ia op de rechterzijde in spiegelbeeld weergegeven. Aan de achterzijde van het biljet is in donkerbruine kleur afgedrukt een gravure, voorstel lende een winterlandschap, naar een schilderij van Van Ostade. Bij doorzicht vertoont het door Leo Gestel ontworpen bankbiljet een watermerk, voor stellende een arm die een brandende fakkel opheft. Voorts komen in bet bedrukte gedeelte van het biljet als watermerk voor vier licht horizontale golf lijnen. De biljetten zijn gedrukt op licht roomkleurig papier van ongeveer 165 x 94 m.m en gedateerd van 2 Januari 1941 af. De secretaris generaal van Landbouw en Visscherij heeft bepaald, dat het vervoeren of doen vervoeren van warmoezery gewassen in de door de Neder land*che groenten en fruitcen- trale aangewezen streken des lands is verboden. Dit Verbod geldt niet, indien en voor zoover door de centrale ontheffing is verleend. Dit besluit treedt in werking op 6 Juni 1942 en kan worden aangehaald als „verbod vervoer van groenten 1942", De burgemeester van Utrecht heeft ter kennis van de inge zetenen dier stad gebracht, dat hij, in verband met het feit, dat door onvoldoende verduistering de vyanoelijke vliegtuigen wor den aangetrokken en dus het gevaar voor* de bevolking ver* groot wordt, tot de volgende strenge maatregel heeft moeten overgaan. De woningen van hen, tegen wie reeds ter zake van ver duisteringsvoorschriften proces verbaal is opgemaakt, zullen voor de tijd van een week zijn afgesloten van de levering van gas en electriciteit. In het vervolg zal deze maatregel automatisch worden toegepast op allen, die de verduisterings voorschriften niet opvolgen. De politie te Montfoort heeft als verdacht van poging tot doodslag aangehouden een 51* jarigen landbouwer aldus meldt het Hdbi. Toen twee controleurs van de landbouwcrisiswet ten huize van den landbouwer een con ti 61e wilden instellen, is deze de ambtenaren te lijt gegaan. Reeds toen de controleurs hot etf betraden, dreigde de boer hen te zuilen „afmaken'', wan neer zij op zyn erf durfden ketnen. Toen de controleurs toch het erf opliepen, ontstak de boer in zoodanige woede, dat hij een riek greep en daarmede op de controleuts afstormde. Een der controleurs wist den boer de riek afhandig te maken, waardoor deze aanslag slechts op bet nippertje werd afgeweerd. Er is toen een vechtparty tusschen den landbouwer en de contro leurs ontstaan, waarbij de land bouwer van een stuk hout en van steenen gebruik maakte. Ook de waarschuwingen van de toegesnelde zuster van den woedende landbouwer baatten niet en eerst torn de inmiddels gewaarschuwde politie arriveerde, kon de landbouwer worden overmand. Na in verhoor te zijn ge nomen, is de landbouwer in het huis van bewar ir.g opgesloten, OVERVELUWSCH NIEUWS HARDERWIJK. Van hier zijn Woensdag j 1. eenige visschers- knechts naar Vlaardingen ver trokken om als matrozen dienst te doen op de Vlaardingsche vloot tijdens de haringvisscbetij. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK GETROUWD. 15 Juni. Johannes K!aasstn en Dirkje Riphagen. GEBOREN. 14 Juni. Jobanna Sophia, dochter van Gijs Albeitus Schaftenasr en Hendrika Dirksec. 14. Gerrit, zoon van Jan Poolen en' Eibertje van 't Slot. 15. E*ert, zoon van Everhardus Heodrikus van Aken en Willetnin# Fqnvandraat. 14. Hendtikje, dochter van Johannes Bruinink en Jannetje Jansen. OVERLEDEN. 14. |uni. Hendiika Vermeer, echtgen. van Hessel Aart- sen oud 35 jaar. 15. Evert van Aken, echtgen. vanHetdiika Migchel- sen, oud 69 jr. PUTTEN. ONDERTROUWD. Geene. GETROUWD. Gerrit Termaat en Gijsje Bosch. Aalbsrt Knoppersen en Geurtje Staal. BEVALLEN. Evertje Scbaftenaaar geb. Soet. z. Jacobje Heimensen, geti, Grevengoed. d. Wiegmond van den Hazel, geb. Verhoef, z. Stijntje Kraai, geb. van Heil. z. OVERLEDEN. Renger Brons, oud 61 jr. geh. met Grietje Stoftelseo. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 st. f2.75 I f3 25 Rogge per H.L. f 6 85 i f7.00 Biggen f6 00 i fll.OO Aardappelen f,2.00 k f3 00 Op 86-jarigen leeftijd is te Hilversum plotseling overleden de heer A. H. J. Happe, cud- kamerdienaar van Paul Kruger, die den Staatsman in diens laatste bewogen levensjaren vergezelde, De heer Happe. die een groote hoeveelheid curiosa, portretten en geschriften over Paul Kruger heeft verzameld, wist zeer veel te vertellen over de lotgevallen van den president. Van 1870 af zwierf de thans overledene in de zeil vaat t over de wereld tot bij zich in 1894 in Pretoria vestigde en begeleider werd van Paul Krugers salon rijtuig. Aan Krugers zijde streed hij tijdens de Jamesontroebelen en later ook begeleidde hij den president tijdens zijn reis op de „Gelderland naar Europa. Als kamerdienaar verzorgde bij Paul Kruger in zijn laatste levensjaren, toen deze te Hilversum in de villa „Casa Cara" op Trompen berg woonde. Na Krugers over lijden ïeisde hij vooruit naar Pretoria waar bij hielp den president naar zijn rustplaats te dragen, Een winkelier te Anra-Pau* lowna miste reeds een paar maal distributiebonnen, die uit zijn kantoor ontvreemd moesten zijn. Hy deed aangifte en toen de politie met den winkelier naging, wie al zoo op het kantoor kwamen, begon verdenking te rijzen tegen een inwoner van Heiloo. Deze een ontslagen reiziger van-een firma uit tie Zaanstreek h<d zyn relatie met den winkelier aangehouden, en bezocht hem vrij geregeld. Terloops vroeg bij hem dan even te mogen telefoneeren. Wanneer de winkelier dit toe stond, trok deze zich beschei den terug, en liet den ander dus alleen in het kantoor. De politie ried den winkelier aan, eenige bonnen te merken en haar te waarschuwen als de man er weer was. Toen deze nu van de week weer kwam en opnieuw van de telefoon gebruik gemaakt bad, werd hij aange houden. Hy ontkende eerts', maar viel weldra door de mand. Eenige honderden suiker- en boterbonnen had hij bij zich en flinke aantallen van andere soorten, tezamen meer dan duizend stuks. Hij werd ia bewaring genomen, De invoering van de per* soonsbewijzen is van verstrek* kanden invloed op velerlei gebied. Zelfs op het terrein der liefde.... zoo vertelt het Hdbl. Een nieuwsgierige jongeling van amper twintig jaar to Enschede vroeg onlangs aan de uitverkorene zijns harten of hij haar persoonsbewijs eens mocht zien. Hy was n.l. benieuwd naar het portretje, waarmede dit document is gesierd. Het meisje hield haar taschje krampachtig gesloten en stamelde, dat zij het bewijs had vergeten De jongeling drong er op aan, dat zij het bij een volgende gelegenheid zou meenemen, De jonge dame zat nu in groote moeilijkheden. Zij bad n.l. vertelt, dat zy 21 lentes telde, maar in werkelijkheid waren het er 26. En met het portretje zou de jongeling zien, dat zijn geliefde dichter bij de 30 dan bij de 20 was. Ten. einde raad besloot het meisje daarom haar persoonsbewijs te corri* geeren en zij veranderde haar geboortejaar van 1915 in 1920, De jonge man bewonderde de foto en stelde met voldoening vast dat zijn meisje nog 23 moest- worden. Maar toen kwam op een goeden dag de politie, die de persoonsbewijzen contto* teerde. En die ontdekte aldra dat er geknoeid was. Em zoo kwam het bedrog toch nog uit, want toevallig was de jongeling juist in haar gezelschap toen de falsificatie werd ontdekt. Het meisje kreeg wegens haar knoeierjj nog een bekeuring op den koop toe. De windkorenmolen te Ernst (Gld.) van de Cc operatieve Lacdbouwvereeniging Vaasstn* Ernst, welke sinds jaren niet meer in bedtyf is, zal worden afgebroken. De bjj de afbraak vrijkomende onderdeden zullen worden bestemd voor andere oude molens in ons land, welke nog wel in bedtijf zyn, maar door slytage van ondeideelen met slooping worden bedreigd. De molen te Ernst is ongeveer een eeuw ond. Omstreeks 1900 is bij van elders naar Ernst verplaatst, waar zy jarenlang het dorpsbeeld heeft beheerichtt

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1