iberslust Woensdag 10 Jnni 1942 QVERVEIUWSCHE BLADEN 98ste jaargang No. 46 [&RDERWIJK, SIERDEN, T08SEL, ERMELO, NDNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, en. :<J Bons welke nu geldig zijn STREEKBLAD voor: FEUILLETON. 1 ,1 ïeriorea en Bevonden voorverpen, Opdrijving van consumptie prijzen met f 300.- beboet. herschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Vrouwen offeren haar versnaperingen it Extra sigaren en sigaretten Brandstofregeling voor groote gezinnen Uiterste zuinigheid met electriciteit en gas noodig Hoofd*redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUM vIERS 5 cent De mannen van 18 jaar en buder hebben zooais te (rerwachten was in overgroote neerderheid de voorkeur gegeven lan een rookerskaart. Van de lood drie millioen mannen, die deze aangelegenheid kiesge* lechtigd zijn, hebben circa 1,900.000 een tabakskaart ge komen. Hieruit mag echter niet lorden afgeleid, dat er maar [OO.OOO niet*rookende mannen in Nederland zijn. Een aantal van ba heeft namelijk een rookers kaart genomen om met de hierop Ie verkrijgen rookartikelen vrien- 1 of verwanten gelukkig te naken. De grootste verrassing van He „pretkaart", keuze is wel, Bat van de 2.25 millioen vrouwen fan 25 jaar of ouder 1.300.000, Bus meer dan de helft, een |igarettenkaart heeft genomen. Het is moeilijk na te gaan in belke mate verschillends motie- ren hiervoor den doorslag heb* lea gegeven. Slechts een klein (edeelte van deze vrouwen be koort tot de rooksters en wij nogen veilig aannemen, dat aan peze keuze door verreweg de jieesten van haar een altaruïsti- Iche reden ten grondslag ligt. ten deel der vrouwen zal zich plicht hebben laten vermurweo lm zoons onder de achttien en Bochters onder de 25 jaar met Ken sigaretje te verblijden. De leesten zuilen ongetwijfeld een ligarettenkaart hebben genomen |m hiermede het rantsoen van le rookende mannen te ver- Irooten, hetgeen een bewijs is lan de liefde en offers, die de Keaerlandsche vrouw tegenover pan en zoons ten toon spreidt. Ds vrouwen, die de keus lebben laten vallen op een Inoepkaart, kan men daarom Jog niet van egoïsme beschul- ligcn, Zij toch zullen in de peeste gevallen het lekkers, zij op hun eigen kaarten pn op die van hun kinderen gen, met de echtgenooten groote zoons «egde „Mannen, deelenhet die rooken, schil Jorpl wtl loerl bou| !fl, goej ikt 100 js dl Y0| '1 sndol hal i»g ,eg mill gd)i door W. SCHIPPERS 21. [Van jauk Jorringa's kant zou pt dwaasheid geweest zijn, tgen den hoer van Trommers- pi te blijven opbieden, 't Had de boeren verbitterd, Toon Trommers, die toch niet veel vrienden had, laakte zich door dit geval nog pl meer gehaat, hoewel Iemand de eigenlijke beweeg- |den zijner handelwijze begreep. lHet bloed van Jauk Jorringa Jokte, toen hij de herberg [diet, en de blik, dien hij in |t voorbijgaan op den vriend Insr jeugd sloeg, deed dezen l'blseken, doch de boer van Iberslust sprak geen enkel pofd. Hij begreep, dat Toon raak had genomen over dat Ingslot op het hek. [jorringa gevoelde best, dat I zelf schuld had I [Maar waarom moest men In onschuldige Sietske ook beleedigen, redeneerde hij; dat had Toon zelf niet snoepen niet" heeft z|jn waarde in dezen oorlogstijd zoo goed als geheel verloren. Van de omstreeks 5.25 mil lioen Nederlanders, die mochten kiezen tusschen rooken of snoe pen hebben dus bijna 4.25 mill, de voorkeur aan een rookers kaart gegeven. Het totaal aantal uitgegeven versnaperingkaarten bedraagt ongeveer 4.20U.000. De secretaris generaal van Handel, Nijverheid en Scheep vaart deelt mede, dat binnen kort twee extra rantsoenen sigaren "(tien stuks) op de tabakskaart en twee extta rantsoenen sigaretten (dus 40 stuks) op de sigareitenkaart beschikbaar zullen worden gesteld. Daarenboven zullen op de tabakskaart naderhand twee rantsoenen sigaretten extra (40 stuks) worden gegeven. De bon, waatop en de tijd, waarin deze extra rantsoenen beschikbaar zullen worden ge steld, zullen weldra worden bekend gemaakt. In verband met het boven staande zullen de detaillisten en grossiers op den voor hen vastgestelden inleveringsdag een extra voorschot ontvangen. Wegens prijsopdrijving van consumpties is onlangs tegen den koffiehuishouder Arie itempels, Stationsplein 2 te Harderwijk, proces vei baal opge maakt. Daar Stempels terzake reeds eerder met f 100.btüoet werd ea zich desondanks niet aan de prijsvoorschnften heeft gehouden is de Inspecteur voor de Prijs- beheersching thans strenger tegen hem opgetreden. S. is dit maal tot f 300.boete veroor deeld, terwijl openbaarmaking der tuchtbeschikkmg is gelast. gedaan, maar zijatrotcche vrouw mogelijk wist de boer er zelf niets van. Zoo peinzend, en reeds met berouw in't harto«er zijn eigen domme daad met dat nek, liet Jauk zgn paard op een sukkel drafje. huiswaarts keeren, Eenige oogenblikkea later kwam hem in snelle vaatt een met klaver geladen boerenwagen achterop rijden, en daar het de grootste opmerkzaamheid ver- eischte, elkander op den be trekkelijk smallen landweg te passeeren, haalde Jauk zoover mogelyk met zijn karretje uit. Eerst nu zag hij, dat het Idze was, die den wagen bestuurde, terwijl een der knechi s naast hem op het bankje zat „Jongen, wat laat je de paarden weer onbesuisd hard loopen I Waar is dat nu goed voor f" bromde Jauk. „Maar vader," antwoordde Idze, terwijl hij zijn dampende paarden inhield, „ik zou toch graag ons klaverhooi nog binnen willen hebben vóór het donker wordt't is broeiend in de lucht en in 't Zuid Westen komt een onweersbui op". Reeds wilde Idze weer de zweep over de paarden leggen, toen z(jn vader hem toeriep: Bons 300 299 288 303 307 311 315 Alg. Bonboekje hoeveelheid Geldig t.m. Zeep in diverse soorten 30 Juni Suiker 1 K.G. 13 Juni Koffie 250 gram koffiesurrogaat 13 Juni Jam enz. 500 gr. jam of 250 gr. suiker 13 Juni Peulvruchten Gort enz. Vermicelli enz. 417, 418 reserve 4—19 Reserve Bon U Textielkaart 250 gram 13 Juni 250 gram 13 juni 100 gram 13 juni 250 gram Rijst 13 juni 250 gr. Sinaasappelen 13 Juni 50 gram Scheerzeep 31 Aug. VERSNAPERINGEN 26 Chocoladewerk 100 gram 13 Juni 27 Suikerwerk 100 gram 13 Juni 28 Chocolade- of suikerwerk 100 gram 13 Juni TABAK 33 en 34 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigariilos of 25 gr. tabak 13 juni 07 sigarettenkaart 20 sigaretten 13 Juni BESCHUIT 29 75 gram 13 Juni KAAS 298, 302, 306, 310 en 314 (alg.) 100 gram 13 Juni VLEESCH EN VLEESCHWAREN 29 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw. 13 Juni 29 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch 13 Juni BOTER EN VET 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 14 Juni MELKKAakT 3v« Liter 13 Juni 1*A Liter 13 Juni AARDAPPELEN IV4 K.G. aardappelen 13 Juni xk K.G, aardappelen 13 Juni BROODKAART 4 rantsoenen brood 13 Juni lk rantsoen brood 13 Juni BLOEM 301, 305, 309, 313 alg. 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem PETROLEUM Bonkaart O, Periode 16 2 Liter KAARSEN 22 van de petroleumkaarten S en T 300 gram kaarsen BRANDSTOFFEN Bon 01 K.F. (brandstotfenkaart voor kook- doeleinden) 1 eenheid brand stoffen (geen aathracietj 30 01 BV t.m. 05 BV kaart DV 1 eenheid vaste brandstoffen 29 Boter en Vet 26 A t/m 29 A 26 B t/m 29 B 29 29 A B 29 A 29 B 13 Juni 13 Juni 31 Juli April 1943 31 Dec. „Zeg, Idze, laat Dirk maar vast doorrijden, en kom jij even bi) mij zitten, ik moet je wat vragen". Geen halve minuut later zat Idze naast zijn vader. „Zeg eens", sprak Jauk tot zijn zoon, „kun jij misschien begrijpen, waarom Toon Tiom- mers zijn vijandschap tegen ons zóó ver drijft, dat hij my daar straks de houiopbrengst van den gemeentepolder voor den neus wegkaapte f" Een oogenblik bleef Idze zwijgend voor zich uit staren, maar zijn vader, die hem recht in de oogen keek, zag hoe hem het bloed naar de bruine wangen steeg. Daardoor begreep de boer dadelijk, dat zijn jongen er meer van wist. ,*Nu, ik geloof wel", zeidede jonge man ten slotte, „dat ik kan zeggen, waar de schoen wringt. Trommers zelf heeft ons nooit ergens mee lastig gevnllen, maar nu heeft hy het blykbaar niet kunnen verkroppen, dat wy hem genoodzaakt hebben, een brug over den molenvliet te laten leggen, dus... „Ja, ja", bromde Jauk ver bittert!, feitelijk is het mijn eigen schuld, wil je zeggen, maar waarom moest mes onze Sietske zoo afsnauwen aan de poort vin Trommershof Daar wilde ik graag de redeo van weten, begrijp je En nu vraag ik juu, of jij daar soms iets van af weet?" Weer aarzelde Idze een oogeoblik, doch hij was veel te rondborstig om onwetendheid voor te wendeneerlijk en openhartig vertelde hy alles, wat een paar weken geleden op dien Zaterdagmiddag tusschen hem en Freek Trommers was voorgevallen. De boer zeide er niet veel op, er was trouwens ook geen tyd meer voor, want reeds trok Bies het karretje van Jauk Jorringa over de brug, en onder de oude lindeboomen door, waar de knecht druk bezig was, zijn dampende paarden voor een anderen wagen te spannen, waarmede Idze dan weer zoo spoedig mogeiyk haar het hooiland terug moest, Dienzelfden avond sprak de boer er met .zijn Elze over, hoe hy, om Trommers te plagen, dat bewuste hek had afgesloten, omdat hy het niet best kon verkroppen, dat men zijn Sietske had beleedigd. Dat Toon Trom mers,' daardoor verbitterd, hem in de wielen had gereden met De secretaris-generaal van Handel, Nijverb. en Scheepvaart maakt bekend, dat in het tijd vak van Maandag 15 tot en met Zaterdag 2U Juni bij de piaatseigke distrtbutiediensun aanvraagformulieren MD 108 voor het indienen van een aan vrage voor extra brandstoften voor gezinnen van zeven of meer personen kunnen worden afgehaald. Onder gezinsleden kunnen worden msdegerekend inwonende familieleden en ten hoogste een inwonend lid van het personeel. Deze formulieren moeten volledig ingevuld by het afhalen van bonkaarten voor voedings middelen voor de achtste periode van 22 juni tot en met 11 Juli weer worden ingeleverd. Hierby moeten de distributiesiamkaart, gemerkt „Hoofd" en de distri butiestamkaarten van alle overige gezinsleden worden overgelegd. Voor een gezin van zeven, acht of negen persenen zullen drie bonnen, voor een gezin van tien of meer personen zes bon* nea, elk voor één eenheid, wor den uitgereikt, echter slechts indien bet hoofd van het gezin reeds een brandstoffenkaart DV heeft ontvangen. De directeur van het ryks- koleobureau vestigt er de aan dacht op, dat iedere verbruiker in het belang van een geregelde eiectriciteits en gasvoorzienhg de uiterste zuinigheid met het verbruik van electiiciteit en gas behoort te betrachten. in het bijzonder dient men in het oog te houden, dat het tegenwoordige verbruik geen basis zal vormen voor tenigcrlei rantoeneering in de toekomst. Het heeft dus geen zin, dat degenen, die van het toegewezen rantsoen overhouden, het restant electiiciteit of gas i.utteloos verbruiken. Een ücrgelyke han delwijze is onverantwoordelijk, het hooi uit den gemeente polder, en ten slotte, wat eigeniyk ds aanleiding was, dat Sietske de omgang met Mai greet Trommers zoo uitdrukkelijk was verboden, Voigens haar gewoonte had moeder Elze haar man stil laten uitpraten, zonder hem ook maar met een enkel woord in de rede te vallen, doch toen hy tenslotte zweeg en in verdrietige stemming voor zich uit bleef staren, sprak ze met haar zachte stem, die altijd betere gevoelens opwekte by den stuggen Jauk „Heb je er niets meer by te voegen, Jauk?" De boer haalde de breede schouders op. „Wat zal ik je zeggen, Elze, de zaak is nu eenmaal zoo. Ik had dat sluiten van het hek wel achterwege kunnen laten, maar hoe kon ik weten, dat Idze weer in botsing geweest was met Freek Trommers dat is de oorzaak van alles, en het leelijkste is wel, dat ik moeite zal hebben om aan voldoende winterhooi te k'ómen en dan nog tegen hoogen prys". De boer zuchtte. Hij dacht aan zyn beperkte middelen aan de verhezen, wolke hij geleden had tengevolge van de daar hierdoor zou worden be vorderd, dat wellicht tot een verdergaande rantsoeneering moet worden besloten. Ten slotte wordt er op ge wezen, cat tegen overschryding van de rantsoenen strenger zal worden opgetreden en spoediger tot afsnyden zal worden oveige- gaan. By informatie deelde men ons mede, dat in de maanden Januari tot en met April van dit jaar door de eiectriciteits- bedrijven in 36.192 gevallen en door de gasbedrijven in 59.481 gevallen boeten werd opgelegd. Het aantal afsnydingen bedroeg respectievelijk 1182 en 1957. ERMELO. Verloren: een tweetal vulpen nen, een hondenhalsband een portemonnaie inhoudende eemg geld en een aantal Rentezegels, een textielkaart, een portemon naie een Falcon regenjas. Gevondeneen gele damas hanascuoen een portemonnaie, een kinderbeursje, een porte monnaie met inhoud, een ceintuur. Komen aanloopen een hond. Inlichtingen by den Gemeente veldwachter W. Suiink. NUNSPEET. Verioreneen broche, drie pakken met yscodoosjes, een dauiespolshorloge, een fiets, twee badpakken, Weggeloopeneen bruin hondje, Gevondeneen rugtasch met inh., lichte damesportemonnaie, blauw diinkbusje en giyze kiel, een kort damesjasje, zilveren dume&vuipotlood. Aan komen loopeneen zwart hondje, Inlichtingen ten gemeente huize té Nunspeet. veeziekte, en moeder Elze bemerkte den trek van kommer wel. die hem het voorhoofd deed rimpelen. „jauk, Jauk", seide se, „hoe kwam het, toen de booze je het plan influisterde, om het hek, dat nooit gestoten is geweest, nu te sluiten, dat de gedachte met in je opkwam„Gelijk g|j wilt dat u de menschen doen zullen, doe hun insgeiyk Was er geen stem in je hart, die waai schuwde voor het kwaad met kwaad vergelden Jorringa schudde het forseht hoofd. „Als ik boos ben", mompelde hij, „dan ben ik do giootste domoor, die op twee beenen rondloopt; als ik de zaak van achteren bekijk, is het myn eigen schuld, dat Toon me dwars zit". „Nu het eenmaal gebeurd is, Jauk, zou ik er me maar overheen trachten te zetten, doch laat er geen haat in je hart zijn tegen Trommers. Niet hij is de sterkste, die het langste volhoudt en het minst toegeeft, maar degene, die het kwade weet te overwinnen door het goede. Doch zoek het niet in eigen kracht, Jauk I De mensch is zoo zwak en de booze sterk. Wordt vervolgd))

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1