[aterdag 6 Juni 1942 OVERVELUWSCHE BLADER 98ste jaargang No. 45 1 J l||pir 1 STREEKBLAD voor ilDERWIJK, KIERDEN, TONSEL, ERHELO, NÜNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN^ ent. VOOR VIJFTIG JAAR. ille bouw is na juli verboden. Adverteert ia lit Mal to schijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk jüieawe regeling voor sehoenendistribntie Speciale vergunningen zomermantels NAP. Het badseizoen is aangebroken (Foio Archie» Een Radio toestel ia een lucifersdoosje Aanvragen extra-voeding Piaatsrnimte in sanatorium Uit het Overveluwsch Weekblad van 11 Juni 1892 Bon 297 ban vernietigd worden Koopster van clandestien vleesch zwaar beboet Tabak in den sluik handel Polilisbond deed goed werk'bij veediefstal. r i 'V-3:. 1 T 1 jgfcï-. 1, 1 1 V ly. 1 oofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTlEN 1—20 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 een De Rijkscommissaris voor bet izette Nederlandsche gebied ieft den Algemeen Gemachtigde ior de Bouwnijverheid in het nette Nederlandsche gebied eegedeeld, dat alle bouwver- inningen, door dezen tot isver uitgereikt, beschouwd oeten worden als met ingang la 1 juli 1942 ongeldig. |De voor dezen datum nog (schikbare tijd moet uitsluitend lorden gebruikt om de bouw* (erken nog zoover te voltooien, lt zoo mogelijke schade van enigen omvang aan het bouw- lerk door de stillegging op Incsmden datum wordt ver leden. Tevens is bepaald, dat luwprojecten, waarvoor reeds Irgunning **is verleend, maar (earmee op het tijdstip van leze pubicatie nog geen begin gemaakt, niet mogen worden egounen. Hierdoor wordt elke bouw ■n overheidswege of door prticulieren na 1 Juli 1942 erboden. I In uitzonderingsgevallen, dis staathuishoudkundig of oor- Igs economisch opzicht bijzonder Imotiveerd zijn, kan ontheffing lorden verleend van bovenstaand louwverbod. I Verzoeken om ontheffing losten via den Algemeen Ge- lichtigde voor de Bouwnijver- Vid worden ingediend bij den (ijlcscommissaris voor het bezette lederlandsche gebied, die hier* Ier beslist. 1 Voor bouwprojecten van luitsche instanties wordt tege* Ikertijd een bijzondere regeling Itgevaardigd. 1 In dit verband wordt bijzonder pwesen op het feit, dat ver beken om ontheffing, waarin (ordt verzocht om werkkrachten fondstoffen, materialen, produc In, machines of werktuigen por bouwwerken, die niet Ijzonder" gemotiveerd zijn uit (aathuiskundig of oorlogsecono- |isch oogpunt, strafbaar zijn i wel met tuchthuis in bijzon- [er ernstige gevallen met den podstraf. [De directeur van het Rijks peau Voor Huiden en Leder, lartoe gemachtigd door den Icretaris generaal van Handel, (ijverheid en scheepvaart, maakt pend, dat in de thans gelden- distributieregeling voor (koenen eenige wijzigingen lorden aangebracht. In de eerste (iati worden de thans op bon lterkrijgbare schoenen onder leiden in schoenen met Jderen of rubber zool en in (koenen met van een ander lateriaal dan leder of rubber Irvaardigde zool. JVoorts worden de schoenen, |e thans op bon 1 gemerkt |'t het woord „werkschoenen" jrkrijgbaar zijn, gespitst in pkschoenen en beroepsschoe* r' [Onder werkschoenen worden ('staan alle bottines met een penwerk van vetleder, grauw [erlederof zware rundbox (dei beroepsschoenen vallen le bottines met een bovenwerk een lichtere ledersoort en. ï5 molières met een bovenwerk i1 leder, Voor werkschoenen an beroepsschoenen zal eveneens da onderscheiding tusschen schoenen met leoeren of rubber zool en schoenen met andere zolen worden doorgevoerd. In verband met het boven staande zullen de distributie diensten van 1 Juni af schoenen- bonnen uitgeven, dié aan de bovenomschreven onderscheidin gen zijn aangepast. De schoenen bonnen" 1 worden gasplist in schoenenbonnen la (voor schoe nen met lederen of rubber zool) en schoenenbonnen lb voor schoenen met andere zolen). Indien deze bonnen bestemd zijn voor den aankoop van werk sctroenen of beroepsschoer.en, is op de bon de aanduiding „werkschoenen" of „beroeps schoenen" vermeld. In de regeling, welke ten aanzien van de schoenen, die op bon 2 of zonder bon verkrijg baar zijn, geldt, is geen veran dering gebracht. Nader wordt gemeld: Met betrekking tot de schoe nendistributie wordt bekend g*maakt dat voorloopig slechts bonnen voor schoenen verstrekt mogen worden ten behoeve vat> kinderen beneden 16 jaar. Hierbij zal nog onderscheid gemaakt worden 'tusschen kinderen van 1 tot en met 9 jaar en '10 tot en met 15 jaar. Kinderen van de leeftijd 1 t/m 9 jaar komen in aanmerking voor schoenen met leder of rubber onderwerk. Kinderen boven 10 t/tn 15 jaar kunnen alleen bonnen krijgen voor schoenen met niet lederen of niet rubber onderwerk.1 Slechts bij uitzondering kan voor hen die werk-' of beroeps schoenen noodig hebben een bon verstrekt worden. Zoowel werk als beroepschoenen zullen in het vervolg uitgevoerd worden met houten zoowel als met lederen of rubber onderwerk Werk of beroepsschoenen met lederen onderwerk worden alleen verstrekt voor bepaalde daarvoor aangewezen categorieën van beroepen, De secretaris-generaal van Handel,Nijverheiden Scheepvaart maakt bekend, dat~ de termijn voor bet aanvragen van speciale vergunningen voor dames- en ffieiajeszomermantels verlengd is tot 1 Juli, Aangaande rechten en plichten der leden van het Ned, Arbeids front meldt de Centr. persdienst dat alle leden recht hebben op hulp en voorlichting in alle reebts-kwesties die betrekking hebben op arbeids overeenkomst en sociale verzekering. Wat de sociale voorziening betreft, geldt dat de tot nu toe verkregen aanspraken van leden volledig gewaarborgd worden, ook van de vroegere vakorgani satie Dit blijkt ook uit het Generaal pardon. Verder zijn ten beboè^e van leden maatregelen getroffen voor ondersteuning in geval van nood, bij huwelijk van vrouwe lijke leden, bij overlijden, ouderdom en invaliditeit en bij voorkomen van T.B.C. Leden kunnan deelnemen aan instellingen voor beroeps opleiding, H. ,B. S. ers experimenteeren graag op radiotechnisch gebied bij menigeen is uit dit geknut sel iets goeds voortgekomen Zoo heeft Hugo Pit een H.B.S. er uit hét Wilhelminapark te Haarlem gezocht en gepeuterd totdat hij een radiotoestel in een licifersdoosje had gemonteerd Hij vertelde er zelf met genoegen van „Het is een heel werk geweestgeen uitvinding, want ik heb een oud principe toegepast, maar een zoo ver mogelijk gaande verkleining. Er zijn al meermalen radiotoestellen gemaakt in sigarenkistjes ik heb het nu eens met een luci fersdoosje geprobeerd en bet is gelukt. Toen ik eenmaal de maten bad, was het ding iggeen kwartier in elkaar geiet. „De spoel, die gewoonlijk 6 cm is, heb ik gemaakt om 2 cm en de variabele condensator heb ik vervangen door een vaste, nadat ik zoolang had gezocht totdat ik het juiste station had gevonden. Er zit een. kristalietje in, meestal een glazen buisje met een zoekertje dat heb ik Vervangen door een kristal met een los veertje, ik heb er dtie aansluitingen op gemaakt. „Er zijn twee stations mee te hooienHilversum en Bremen daarom zit er ook nog een schakelaartje in. „Het geluid is zeer gosd. Als ik het ding op den luid spreker aansluit, klinkt het zelfs hard. Met de koptelefoon is het goed te gebruiken. En het voordeel van het formaat is dat je het ding in je zak kunt meenemen. Naar is gebleken, bestaat in ruimen kring de meening, dat het verlies van meer dan 206/o van zijn „normale lichaams gewicht" alleen reeds een voldoende motief is om in aan merking te kunnen komen voor toekenning van extra rantsoenen levensmiddelen. Men beroept xich daarbij meestal op tabellen met behulp waarvan dan wordt nagegaan hoeveel men onder het bij zijn lengte en leeftijd passende gewicht is gekomen. Ten einde teleurstellingen te -voorkomen vestigt men van bevoegde zijde nadrukkelijk de aandacht er op. dat gewichts dalirg slechts één der factoren is, welke bij de beoordeeling van aanvragen om bijvoeding gelden Op zichzelf geeft deze daling geenerlei aanspraak op extra rantsoenen. Aangezien vele aanvragen door de gewiebtsafnemirg, welke als norm was gesteld, nog niet voldoende gemotiveerd bleken, zijn de pepaiingen betreffende het verleenen van bijvoeding dezer dagen aanzienlijk verscherpt Daarom moet men het den behandelehden geneesheer niet lastig maken met beroep op een gewichtstabel, indien hij meent, geen aanvraag te mogen indienen. Slechts in gevallen van ernstige ondervoeding mag hij dergelijke aanvragen indienen doch deze moeten worden gemotitveerd door een uitvoerige met redenen omkleede beschrij ving van het ziektegeval, De centrale persdienst van het N A. F. meldt Op voorstel van het Neder landsche Arbeidsfront heeft de secretaris-generaal voor het staatstoezicht op de ziekenfond sen de volgende regeling getrof fen Bij gebrek aan plaatsruimte in een sanatorium kunnen ver plicht verzekerden ingevolge het ziekenfondsbesluit tot het oogen- blik, dat opname mogelijk is, voorloopig ter verpleging worden opgenomen in door de gecees kundige inspectie van dc volks gezondheid voor de verpleging van tuberculoze lijders goedge keurde ziekenhuizen. Door deze regeling wordt voorkomen dat, in afwachting van de gelegenheid tot opname in een sanatorium, de termijn ELSPEET. Benoemd tot ge neesheer Dr. G. T. de Lange te Willemstad. ADVERTENTIE. Mikbrood 6 ct. per pond Idem met krenten 7 ct. Helder en Co. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK GEHUWD 8 Juni Henri Cristoffel Wilhelm Matternen Elizabeth Alber- tina de Roos. GEBOREN 4 Juni. Aart Jacobus, z. van Evert Hatnstra en Elizabeth Jacoba Schragardus. 5. Jacoba Hendiika, d. van Evert Fijnvandraat en Geertruida Snel Mechteltje, d van Johannes O ofsen en Mechtel tje Dirksen 7. Heodtika d. van Hcndiik Bakker en Maria Dekker. 9. Petertje, d. van Cornelis Brui ning en Hendriks Makaske. OVERLEDEN 4 Juni Peter Peter sen, cud 2 mad. 6 Grietje van de Klei, echtgen van Jacobus Schurer Visser, oud 45 jaar. 9. Gerritje Gasser, oud I jaar. ERMELO. ONDERTROUWD 3 Juni Johan nes Braamburg jm. en Elisabeth Groothuis jd. GEHUWD 28 Mei. Jan de Groot jm. en Maria Lubbersen jd. 10 Juni. Aart van den Berg jm. en Maasje van den Bos jd. GEBOREN 31 Mei. Jan, z. van Jan van Sloten en Reintje van de Brake. OVERLEDEN 27 Mei. Jacobje Polirder, oud 19 md. Een leven loos kind van het mannelqk geslacht van Wouter Zoet en Dirkje Mouw. 31. Dtiesje Morren, oud 16 md, 1 Juni. Dirk Westerink, ond 9 md. 2. Beertje Meiboom, huis vrouw van Hendrik Elbertsen van Diest, oud 66 jaar. PUTTEN. ONDERTROUWD. Teunus Alber- tus Brinkman en Willempje Ktoon. GETROUWD. Geene BEVALLEN. Gerritje Heimensen, geb. Mosterd, z. Heintje van Donkersgoed. geb. van den Broek, d. OVERLEDEN. Willem Rakhorst, oud 71 jaar gehuwd met Maattje van den Brink Aart Jan van da Klok. oud 5 jaar. Dirk Heimensen, oud 6 jaar. MARKTBERICHT HARDERWIJK Eieren p 100 at. f2.75 1(321 Rogge per H.L. f 7.00 k f 7.00 Biggen f7,00 A f 11.00 Aardappelen f2 50 t f3.00 van 26 weken verstrijkt, gedu rende welke ziekengeld wordt genoten en aanspraak op genees kundige behandeling voor reke ning van het ziekenfonds kan worden gemaakt. Daar dus thans in de meeste gevallen opname binnen 26 weken na het ontstaan van He ziekte mogelijk is geworden, wordt hierdoor voorkomen, dat deze opname voor rekening van den verzekerde zelf zal geschie den, wat in overeenstemming zou zijn met de bedoelingen van het ziekenfondsenbesluit. De secretaris generaal van het departement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat de met „Aigemeen 297" gemerkte bon van de bonkaart „Voedings middelen 6e periode 1942" niet voor het koopen van distributie- goederen zal worden aangewezen en derhalve kan worden vernietigd Door het koopen van 15 k g, vleesch f 1.40 per pond en van 3 pond boter l f 10 per k,g., beiden dus vet boven' de geoorloofde prijs, maakte mevr. J. W. Lasonder Koning te Assen zich ia de herfst van 1941 en begin 1942 schuldig aan mede plichtigheid aan prijsopdrijving. Zij is deswege door den Inspecteur voor de Prijsbeheer- sching te Leeuwarden tot f 800 boete veroordeeld, Mevr. G. H. Meyeringh Zorg man, eveneens te Assen, kocht ook boter voor f 10 per k.g. De hoogst toelaatbare consumen tenprijs bedroeg echter slechts f 2.60. Ook mevr. Meyrricgh was dus medeplichtig aan prgs opdrijving en werd door denzelf den Inspecteur beboet met f 400 In beide gevallen werd openbaar making van het vonnis gelast, De Goudsche politie heeft de hand gelegd op 4400 sigaren, 19,000 sigaretten en 26 pakjes shag, die een restant bleken te zijn van een clandestien ver handelde partij van 7400 sigaren, 20.000 sigaretten en 50 pakjes shag van 50 gram. De sigaren, afkomstig van den Goudschen sigarenfabrikant H. Th. v. d. L>, die een banderollewaarde hadden van 7 tot 12 cent, werden door dezen verkocht voor 21 tot 35 cent per stuk, welke prijzen door meerdere tusschenhandelaren opliepen tot 45 cent per stuk. De sigaretten van 37 Vi cent per pakje, afkomstig uit een privé- voorraad van een grossier, liepen van hand tot hand op totf 1.75 per doosje vap 20 stuks. Met de shag was de prysopdrijving nog erger. De halve onsjes ter waarde van f 0 26 werden uit eindelijk verhandeld voor f 3 75, Bij dezen tusschenhandel zijn 12 personen betrokken uit Gouda, Rotterdam, Waddinx- veen, Schiedam en Rijswijk, tegen wien allen proces-verbaal is opgemaakt, In den nacht van Vrijdag op Zaterdag werd een koe, behoo- rende aan Van Ommen te Ernst uit de weide ontvreemd. De benadeelde gaf hiervan terstond kennis aan de politie, Vanaf de weide iiep het spoor in de richting Vaassen. Er werd nu gebruik gemaakt van den rijksspeurhond van den heer E, uit Nunspeet. Deze bond gaf richting Apeldoorn. 4 k 5 km verder aan. De gem. veldwachter te Ernst en Vaassen stelden een verder onderzoek in en arres teerden W. K. te Vaassen. Later werden nog H. H. en J. ten V te Apeldoorn, in arrest gesteld Na een streng verhoor bekenden deze den diefstal te hebben gepleegd. Na confrontatie bekende ook W. K. die steeds ontkend had. De koe was reeds geslacht i een deel van het vleesch werd achteihaald en ook het geld.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1