m Siberslust Bons welke nu geldig zijn OVERVEtUWSCHE BLADEN 1 STREEKBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONEEL, ERHELO, NONSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, ens. FEmilETOH. Woensdag 3 Juni 1942 98ste jaargang No. 44 Uitgave firma WEDDING, Do^kerstraat, Harderwijk Verschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,05 per kwartaal - Verplichte veelevering 1942 Kaasmarkt te Barneveld Brandstoifenkaarten Dokter had een goed idee! door W. SCHIPPERS Verblijf in pensions. Een reus in moeilijkheden Nog lang ademde ie met Clandestiene slachter doodgeschoten De nieuwe zeeptonnen Schip verloren Aardappeibonnen verlengd Wordt vervolgd). Li V 5 1 Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUM vlERS 5 cent oofd-redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 120 m.M. f 1.80, elke m.M. meer 9 cent Zeer belangrijk is, 'dat voor io de periode van 1 December 19417 Juni 1942 op den nieuwen aanslag geleverde vaars» kalveren (pinken) een toeslag van f 30.of f 40.kan worden uitbetaald. Voor pinken,, welke voor bovenstaande premie in aanmer king komen, zal bovendien in plaats van het werkelijk levend gewicht op den leveringsplich! van den betreffende veehouder 220 kg worden afgeschreven. De burgemeester van Barneveld heeft besloten tot instelling van een kaasmarkt, te houden op den Donderdag van elke week. De markt gaat in terstond ha ontvangst van de goedkeuring als bedoeld in art. 229 der Gemeentewet. De secretarisgeneraal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart vestigt de aandacht van belanghebben den er op, dat het in bewaring geven van brandstoffenkaarten aan den brandstoffenhandelaar niet is toegestaan De eigenaar dient deze kaart zelf te bewaren en slechts de geldig verklaarde bonnen by zijn brandstoffen- handelaar in te leveren. Een dokter in de buurt van Delft, die door de tijdsomstan digheden zijn patiënten per fiets moest bezoeken, peinsde op een middel om zijn karretje tegen diefstal te vrijwaren. En hij vond er een. Met groote witte letters schilderde hij op de iwarte kettingkast: „Fiets van den dokter" I En tot dusver heeft geen enkele zwijntjesjager het durven bestaan zich aan deze fiets te vergrijpen. 19. Een ©ogenblik bleef ze op den stoel voor haar ledikant ritten en liet haar tranen den rijen loop. Was hetgeen se edaan had, dan zoo verkeerd ge- eest Ze was toch met de este bedoeling, om namelijk 'en woeste vechtparty te voor- omen, naar Idze gegaan 1 En oen hij gewillig met baar edeging, al kostte het hem 'ifbeheersching om van zijn raakzuchtige voornemens af te >'n, had ze hem toen kunnen 'gzenden Neen, dat had ze iet gekund, maar ook niet ewild. Wat een heeriyke wandeling het geweest in den gouden lans van de avondzen, en in zachte schemering onder de ooge olmen I Wat was het och, dat haar zoo onweerstaan- aantrok in dien wilden oon van Jauk Jorringa Was 't zijn krachtige, maanelyke die hem drie jaren Evenals het vorig jaar heeft de directeur van het rijksburean voor het hotel café-, restaurant- en pensionbedrijf aan pension- bedryven, gelegen in een aantal provincies en gemeenten, voor de maanden Juni tot en met September 1942 ontheffing verleend van het verbod logies - tegen betaling aan gasten te verstrekken voor een korteren onafgebroken tijdsduur dan tenminste vyf dagen. Aan de pensionbedrijven is het derhalve toegestaan in dat tijdvak ook gasten voor korteren tijd dan 5 dagen op te nemen. De bedoelde provincies zyn Utrecht (met uitzondering van de gemeente Utrecht), Gelder land en Overijssel Ongeacht deze ontheffing blijft voor het gcheele land van kracht het bepaalde, dat indien ged.urende het tijdvak waarin logies wordt verstrekt een Zondag is begrepen, ook in pensions gasten mogen worden opgenomen voor korteren onaf gebroken tijdsduur dan van tenminste vyf dagen. Evenzeer is toegelaten voor korteren tijd op te nemen bezoekers of inwonende gasten. Rotterdam herbergt een jongen reus, die Rigatdus Rijnbout heet en de eerbiedwaardige lengte van 2,23 meter heeft bereikt, zoo lazen wy in de Utrechtsche Courant. Hg is thans n-gsntien jaar en Weegt liefst 155 kilogram. Rigardus wordt in dezen tijd dag na dag gekweld door ern stige zorgen in verband met zyn voeding en kleeding. De distributiedienst heeft hem ver schillende toeslagkaarten ver strekt, omdat men beseft dat een dergelijke reus meer voedsel noodig beeft dan een normaal mensch. Doch zijn voeding is vanzelisprekend niet gelijk aan het voedsel, dat hij in vredestijd verorberde. Toen at hij dage- lijksch in zijn eentje ongeveer vijf brooden en drie en een halve kilo aardappelen op. ouder deed schynen dan hij was Waren het de schitterend, donkerblauwe oogen, die zoo dreigend kor.den fonkelen, als zijn ras opkomende toorn het vurig bloed deed bruisen in de aderen Dezelfde oogen, die toch ook weer zoo teeder en vol liefde dezen avond onder de olmen in de hare hadden geblikt en wier glans haar het bart had doen kloppen van ongekende ontroering f Margreet kon nog niet slapen, neen, het was haar onmogelijk. Zacht liep ze naar het raam en duwde het open. Vol en helder stond de maan aan den diephlauwen hemel en bestraalde het landschap met haar zilverwitten glans. De heeriyk zoele lucht van den zomernacht drong met kracht het slaapkamertje binnen, en de droeve oogen van de blonde Margreet dwaalden onwillekeurig in de richting van Eiberslust. Van hier, uit haar hoog dak venster, kon ze duidelijk over weiden en akkers de vreedzaam sluimerende hoeve zien liggen. Als reuzensoldaten in bet gelid, stonden de zware oude populieren, trouwe wachters geiyk, achter de groote schuur met het breede, schuin-afloopen* Bons 300 299 288 303 307 311 315 Alg. Bonboekje hoeveelheid Geldig t.m. Zeep in diverse soorten 30 Juni Suiker 1 K.G. 13 Juni Koffie 250 gram koffiesurrogaat 13 Juni Jam enz. 500 gr. jam of 250 gr. suiker 13 Juni Peulvruchten Gort enz. Vermicelli enz. 417, 418 reserve 4—19 Reserve Bon U Textielkaart 250 gram 250 gram 100 gram 250 gram Rijst 250 gr. Sinasappelen 50 gram Scheerzeep VERSNAPERINGEN 26 Chocoladewerk 100 gram 27 Suikerwerk 100 gram 28 Chocolade- of suiketwerk 100 gram TABAK 31 en 32 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigarillos of 25 gr. tabak 07 sigarettenkaart 20 sigaretten BESCHUIT 28 75 gram KAAS 296, 302, 306, 310 en 314 (alg.) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHWAREN A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw, 28 28 B Vleesch 13 Juni 13 juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni 31 Aug. 13 Juni 13 Juni 13 Juni 6 Juni 13 Juni 6 Juni 13 Juni 6 Juni 6 Juni 27 Boter en Vet 26 A t/m 29 A 26 B t/m 29 B 28 A 28 28 A 28 B 1 kwart rantsoen vleesch BOTER EN VET 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 4 Juni MELKKAART Liter 13 Juni 1*U Liter 13 Juni AARDAPPELEN iy« K.G. aardappelen 6 Juni l/t K.G aardappelen 6 Juni BROODKAART 4 rantsoenen brood 6 Juni y» rantsoen brood 6 Juni BLOEM 301, 305,309, 313 alg. 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 13 Juni PETROLEUM Bonkaart O, Periode 16 2 Liter 13 Juni KAARSEN 22 van de petroleumkaarten S en T 300 gram kaarsen 31 Juli BRANDSTOFFEN Bon 01 K.F. (brandstotfenkaart voor kook- doeleinden) 1 eenheid brand stoffen (geen anthracietj 30 April 1943 01 BV t.m. 05 BV kaart DV 1 eenheid vaste brandstoffen 31 Dec. de rieten dak, en vóór het woonhuis, waarvan zij slechts den dubbelen schoorsteen kon zien, verhieven zich de machtige kruinen der beide lindeboomen achter de poort. Een diepe zucht deed de borst van het meisje zwellen en een trekje van bitterheid speelde een cogenblik om den gewoonlijk zoo vroolijk lachenden mond. Ginder, onder dat eenvoudige dak, heerscht altijd vrede en rUst, daar wordt geen twist woord ooit verromen, daar is voor bitterheid geen plaats, daar vergallen geen haat en nijd het leven der huisgenooten, daar straalt het vriendelijk gelaat der boerin, als de boer de huisdeur opent. Daar ook leerde Margreet de gulle, hartelijke goedheid van Jauk Jorringa kennen, van den voor de buitenwereld zoo stug- gen boer, die in niets zijn echt Friesche afkomst verloochende, Margreet wist wel, waarin het geluk daar op Eiberslust zijn wortel vondl Nog lang bleef Margreet uit haar venster staren in den zomernacht met zyn machtig liefeiyke bekoring. volle teugen de geuren in van de rozenhaag, die de bloem- peiken van den moestuin scheidde. Van de bloeiende vlierstruiken die in weelderigcn overvloed groeiden en voortwoekerden aan den slootkant bij de boom gaard. Van het versche pas gemaaide hcoi, van zoovele, niet te normen planten, die met hun uitwaseming een zomernacht op het platteland zoo geheim zinnig aantrekkelijk maken, Zacht Lok Margreet haar vensier dicht, maar daarbuiten bleven nog geruimen tijd de sombere, donkere oogen van den boer naar de plek staren, waar hij straks het jonge, frissche gelaat van zijn kind zag. Hoe stormde het in het gemoed van Toon Tromtners I Toen hij straks woedend de deur was uitgeloopen om in de vrye lucht den toorn, die hem dreigde te doen stikken, zoo mogelijk meester te worden, dwaalde bij eerst doelloos door den uitgestrekten, donkeren boomgaard, om ten slotte zich neer te werpen op het gras in de donkere schaduw van een grooten seringenstruik. Hier hoorde en zag hy Gistermorgen kwam ter kennis van de politie dat in een perceel van de Van Oosterwyk Bruyn- straat te Den Haag, vleesch, van frauduleus slachten afkomstig werd verkocht. Direct togen eeaige agenten derwaarts. De deur van het pand was echter gesloten. De eigenaar werd ge haald, die de deur opende. Het bleek een lompenpakhuis te zijn waarin men een groote hoeveel heid vleesch zag liggen. Toen de agenien binnentraden zagen zy nog juist een tweetal mannen vluchten. De achtervol ging werd ingezet. Eén van de mannen wilde juist aan de an dere zijde van een schutting naar beneden springen, toen hg geraakt werd door een schot, dat door een der agenten werd gelost om den man het vluchten te beletten. De man sprong nog van de schutting en liep weg, doch werd daarna in een lijwiel- bergplaats van een school in de nabijheid aangetroffen. Hy lag daar op den ^grond en bleek reeds overleden te zyn. Het slachtoffer, de27 jarige koopman J. A„ is naar het ziekenhuis aan"den Zuidwal overgebracht. Ook de andere man kon worden aangehouden.Het wa j de 33 jarige arbeider B„ die op zijn vlucht door een afdak van een berg plaats van een aangrenzend pakhuis gezakt was. Gedurende het tijdvak van 1 Juni tot en met 30 Juni geven de met „algemeen 300" gemerkte bonnen en de met „K zeep" gemerkte bonnen der zeepkaar- ten, welke aan kinderen beneden den leeftyd van 8 jaar zyn uitgereikt, recht op het koopen van een rantsoen zeep. Gedurende bovengenoemd tijd vak geeft de met „K toiletzeep" gemerkte bon van de zeepkaart, welke is uitgereikt aan kinderen beneden den leeftyd van 2 jaar recht op het koopen van 75 gram toiletzeep van oude samen stelling. Margreet haar venster openen, en van hier sloeg hij haar gade, hoe ze den blik wendde naar Eiberslust. Naar Eiberslust trok haar jong hart heen, naar de armelijke bezitting van Jauk jorringa. Naar dat Eibeislust, waar ze reeds als kind zoo gaarne speelde, en waar hy zelf een gioot deel van zijn gelukkige jeugd had doorgebiacht. Wonderlijk 1 De gedachte, dat Mai greet, zijn dochter, de eenige op de wereld, dis hij liefhad, haar hart hechtte aaa dien wilden, vermetelen Idze jorringa, bracht eenige kalmte in het gemoed vaa den lijken, trotschen boer van Ttommershof. Waarom bestond er vijand schap tusschen Eiberslust en Trommershof Wat had Jauk Jorringa hem ooit in den weg gelegd. Maar waarom kon de styfkop dan ook niet eerst groeten, als bij. de ryke Toon Trommen, Jauk op den landweg of in het dorp tegenkwam Waarom kon hij, die meer daggeld aan de arbeiders kon betalen dan Jauk, soms in het drukst van den oogst geen volk krijgen, terwyl Jorringa, als hy drie man noodig had, er zeker aanbod kreeg van Diegenen, aan wie het niet mogelijk is gedurende Juni tegen inlevering van deze bonnen zeep te betrekken, dienen deze niet temin uiterlijk 30 Juni 1jij tnrar leverancier ra te leveren, die desgewenscht een ontvangstbe wijs dient af te geven. De aflevering van de zeep zai dan nog tot en met 31 Juli kunnen geschieden. Ook de met „een rantsoen zeep" gemerkte bonnen dient men onder dezelfde voorwaarden, voor genoemden datum bij zijn leverancier in te leveren. Voorts wordt bekend gemaakt dat de geldigheidsduur der met „algemeen 211", „algemeen 228" „algemeen 272",,.algemeen 293" „G zeep", „H zeep", „1 zeep", ij zeep", „G toiletzeep", „H toiletzeep" „I toiletzeep" en „J toiletzeep" is verlengd tot en met 30 Juni. Ook deze bopnen dient men, evenals de voor Juni 1942 aangewezen bonnen, uiterlijk 30 Juni desge wenscht tegen ontvangstbewijs oij zyn levetancier in te ieyeren waarna de aflevering nog zal kunnen geschieden tot en met 1 Juli. Zooals in een vorig bericht weid medegedeeld, zat* men ia ieder geval in de gelegenheid worden gesteld, op alle thana geldige bonnen zeep te betrekken In de nacht van Dinsdag op Woensdag is de Urkerbotter U.K. 120, schipper G. Post op de dijk UrkLemmer geslagen op een afstand van 13 K.M van Urk. De bemanning wist al zwemmende de dijk te bereiken. Het schip kan als verloren beschouwd worden. De secretaris-generaal van Landbouw en Visschery maakt bekend, dat de geldigheidsduur van de met 27a en 27b ge merkte bonnen der aardappel- kaait is verlengd tot en met 3 Juni. vijf Zeker, de boer had zyn gneven tegen Jauk, doch de schuld lag toch ra hoofdzaak by de twee jongens. Die bengels hadden elkaar altijd in de wielen gereden en dat deden ze nog er bestond echter by Trommen niet de geringste twijfel meer, wie van beiden de ergste schuldige was. Met een spottendsn lach dacht de boer aan de nederlaag, die Freek en diens metgezel hadden geleden, en het moge vreemd klinken, maar de verbitterde vader gunde zyn zoon die nederlaag van harte. Zijn Margreet en die jongen van Jauk, nu, en waarom niet? Liep er in het ganscha dorp een flinker, knapper kerel dan hij Werkte hij niet voor zijn vader als een paard Was er één boerenzooa in gansch de streek, die beter met paarden kon omgaan dan Idse Jorringa Zeker bij was niet ryk, maar was geld en goed dan beslist een vereischte om geluk in het huwelijksleven aan te brengen Neen, morde de boer, de armste van mijn daglooners is gelukkiger dan ik, want die vindt thuis soms nog een goed, woord of een vriendelyk gelaat, maar hier.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1