oensdag 2? Hei 1942 ommuwscHE bladen 98ste jaargang No. 42 ARDERWIJK, hiebden, tonsel, ebmelo, hünsfeet, hulshorst, elspeet, doornspijk, putten, ens. FEUILLETON. iberslust Bons welke nu geldig zijn Plaatst een Kleintje. STREEKBLAD Voor Verloren en Gevonden voorwerpen, erschijnt tweemaal 's weeks Prijs f1,05 per kwartaal - Uitgave firma WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk De verbouw van aardappelen. Een inbreker in bed Nog een snelle handdruk, en vlug als een vogeT trippelde Magreet over de steenen brug van Tromm^rshof Noch in de poort, noch op het keurig netjes bijgeharkte erf met de goéd verzorgde bloembedden aan weerskanten, was iemand der bewoners te zien de knechts en meiden waren naar het dorp en de boer kuierde, zijn p^p rookend, in den boomgaard achter de hoeve. Doch over het met een kleurig beschilderd horretje keken een paar zwarte 'van toorn schitterende oogén door het raam. Kippenhouders moeteif eieren inleveren De kerkgangers heslisten De prijs van stalmest, HOOFDSTUK V Wordt vervolgd); oofd redacteur J. Volgers, Harderwijk ADVERTENTIEN 1—20 m.M. f 1.80, elké m.M. meer 9 cent Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent Het A.N.P. heeft een onder* oud gehad met ir. B. Polderman, wiens handen door de ederlandsche Heidemaatschap ij de uitvoering is gelegd vao et werk van het Bureau ardappelverbouw. Zooals men jveet, is er in November van et vorige jaar, naar aanleiding au het besluit om den aard ppeloógst in Nederland zoo oog mogelijk op te voeren en oproep gericht aan de lederlandscne grondgebruikers Er was bouwland noodig en ooral in de buurt van de ;roote steden wilde men de ieichikking hebben over aan* icnlijk rootere oppervlakten oor den verbouw van aard ppelen dan tot nu toe. Wie ich :;s aid verklaarde, een deel an zijn land te laten scheuren - d.w.z. van grasland te laten imploegen tot bouwland zou ien scheurpramie van f 25u ntvangen, benevens f 25U edrijfsvé ^ceding (pacht* en ïinatderving') per ha, Voor dit edrtg humde de staat de angeboden terreinen tot 31 ecember 1942. De staat zorgde iet alleen voor het omploegen, et eggen enz., doch ook voor et póoten van de aardappelen, 'ar. ze fsprekend behoort de pbrengst dan ook aan den taat. In totaal werden 10.000 a. verspreid over alle provincies angeboden. Deze werden ge* eurd en geklassificeerd.. Het esultaat was, dat ruim zes* uizend ha. weiden aanvaard, amiddellijk werd met de ewerking begonnen en binnen ne weken kon vijftienduizend on pootgoed worden verkocht. Onder toezicht van de Ned. eide Mij. hebben 10.000 k 2.000 arbeiders gedurende zes eken wetk gevonden, om ederland na den komenden ogst ruimer van aaidappelen e voorzien dan tot nu toe. Hoewel de bemesting niet aim kan zijn, wordt toch erwacht, dat de opbiengst de fflatandigheden in aanmerking 11 -i" I., i ,i door W. SCHIPPERS 17. Öoeh nauwelijks had de wrdenkoOper zijn stok opge- sven, of pions, daar duikelde ok hij in eendenkroos en Odder." iiUat bedoelde ik niet, Mar let ik kon niet anders adelen, omdat je broer op et punt was niet mij, maar Hst jou ruw te behandelen, en 't zou ik niet hebban geduld, I was Freek mét tien helpers eWeest in plaats van met een." Thans waren ze aan den uisweg gekomen, waar eens e boer van Eiberslust met obbert Birren vocht, en Idze tgon onwillekeurig te lachen II vertelde Margreet het gansche Hooge, oude olmen bescha* Uwden hier den landweg, en oder het dichte lommer begon 6t reeds te schemeren, want H was nog vroeg in den zomer. Hoe vredig was het hier en i en bovcnalhoé wonderschoon genomen, redelijk zal zijn. Per ha is gepoot 1200 k 1500 kg klein pootgoed, ot 3000 k 33UU kg groot pootgoed met een bemesting van 9ü kg kali en 25 kg stikstof. De opbrengst van groot pootgoed is aan* merkelijk grooter dan die van klein pootgoed, ook al, omdat men op gescneutd land veel last van ,,viecteii)" heeft. De toialé opbrengst is moeilijk te schatten. Er zijn vroege eu late aaidappelen gepoot en de opbrengst is sterk afhankelijk van den rooitijd. Er moet rekening mee worden gehouden dat geen voorgekiemde aard appelen zijn gepoot en het gewas dos een week of drie later volgroeid is dau bij voor gekiemde aardappelen. Men rekent op een opbrengst van oi geveer 18U00 kg per ha dat is dus in totaal ongeveer 100 miluoen kg aardappelen. Omge rekend naar een wekeiijksch rantsoen van 3 7* kg voor negen jullioen mertaen, beteekent dit dat het geschcuide land Nederland 32 dagen aardappelen kan eten. Donderdagavond had een man een bed op een zolderkamer m de Karei du jaidiustraat te Amsterdam tot rustplaats uitge kozen. Wie er meer schrok, de man of de onthutsten bewoonster die den slaper ontdekte, méldt de geschiedenis met, doch een feit is het, dat beiden vrijwel gelijkertijd op de vlucht gingen. Ofschoon de dame in kwestie gioot alarm maakte, wist de ongenoode gast te ontkomen. Later bleek, dat eenige sieraden in het bed wareu achtergebleven welite maar dat kwaui eerst nog later aan 'tiicnt alkomstig waren van een inbraak in de IJsselstraat. Ook daar was het den dief ofschoon op heeter daad Detrapt door den bewoner bij diens thuiskomst gelukt te ontkomen mede dank zij eemg geweld, dat hij daarbij gebiutki had, waardoor de bewoner een bloedot.de wonde had opgeloopen Een aantal gouden rn.gen en andere sieraden ontbreken nogt de avondstond op dit plekje midden tus.chen de vrucatbare akizers en bioemige weiden 1 Ais een grpoie, gloeiende vuurbol was de zon acuter de Westerktm weggezonken, terwijl de van boven nog helderblauwe hemel nskr den Westelijken horizon ais overdekt was met goud, purper en rozenrood, Wat lachte het leven dien steiken jongen man en dat fiisscne blonde meisje toch heerlijk toe I Vergeten was dé twist, waarbij haar broeder het onderspit moest delven, vei geien de veete, die reeds jaren lang Eiberslust en Trommeishof vau elkander scheidde, De jonge menschen droomden den eewenouden, schoonen droom van de eerste liefde, ze beloofden elkander houw en trouw en bouwden hun lucht kasteelen, totdat het avondrood verdween en de eerste sterren reeds schitterden door het dichte loover van de oude olmen. „Kijk eeni, Idze, daar komen de sterren reeds aan de lucht", xeide Margreet. „Wat zal moe der boos zijn en als Freek nu reeds thuis is, voor dat ik er ben, zal er wat kouien kijken". „Wees maar niet bang, Margreet,'lachte ld*« zorgeloos, Bons 293 299 288 303 307 311 3i5 Alg. Bonboekje hoeveelheid Geldig t.m. Zeep in diverse soorten 31 Mei Suiker 1 K.G, 13 Juni Koffie 2Ó0 gram koffiesurrogaat 13 juni Jam enz. 500 gr. jam of 250 gr. suiker 13 juni Peulvruchten Gort enz. Vermicelli enz. 250 gram 250 gram 100 gram 4—17, 4—18 reserve 250 gram Rijst 3 12 en 4—12 Reserve 400 gr. Sinaasappelen Bon U Textielkaart 50 gram Scheerzeep VERSNAPERINGEN 26 Chocoladewerk 100 gram 27 Suikerwerk 100 gram 28 Chocolade* of suikerweik 100 gram TABAK 28 en 29 20 sigaretten of 5 sigaren of 10 cigariilos of 25 gr. tabak 06 sigarettenkaait 20 sigaretten iÖESCHU.T 27 75 gram KAAS 298, 302, 306, 310 en 314 (alg.) 100 gram VLEESCH EN VLEESCHW AREN 27 A Vleeschwaren 1 rantsoen vleeschw, 27 B Vleesch 1 kwart rantsoen vleesch 27 Boter en Vet 26 A t/m 29 A 26 B t/m 29 B 27 A 27 B 27 A 27 B BOTER EN VET 125 gram boter of margarine of 100 gram vet MELKKAART 3'4 Liter IV* Liter AARDAPPELEN I1/* K.G. aardappelen K.G. aardappelen BROODKAART 4 rantsoenen brood Vi rantsoen brood 13 Juni 13 juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni 31 Aug. 13 Juni 13 Juni 13 Juni 30 Mei 23 Mei 30 Mei 13 Juni 30 Mei 30 Mei 4 Juni 13 Juni 13 Juni 30 Mei 30 Mei 30 Mei 30 Mei BLOEM 301, 305,309, 313 alg 1 rantsoen gebak of 100 gram brood of 70 gram meel of bloem 13 Juni PETROLEUM Bonkaart O, Periode 16 2 Liter 13 Juni KAARSEN 22 van de petroleumhaaf ten S en T 300 gtam kaarsen 31 Juli BRANDSTOFFEN Bon 01 K.F. (brandstoffenkaart voor kook* doeleinden) l eenheid biand stoffen (geen anthracietj 30 April 1943 01 BV t.m. 05 BV kaart DV 1 eenheid vasté brandstoffen 31 Dec. „die twee zitten ginds achter dat elzeuboschje en wasschen zich den modder en het eenden* kroos uit de oogen, om straks, als het donker is, ieder zijns weegs te gaan." „Ja prutteide Magreet, „jij hebt goed praten, maar er zit voor mij wat op, dat kan ik je wel verzekeren." „Schuif da schuld maar op mij," sprak Idze wijsgeortg, „en ais je moeder boos is, probeer dan kahn en viiendeifjk te brij ven, Margreet." Bij deze woor* den boog dé jonge man zijn lenige gastalle naar het meisje, en sloeg den araa om haar middel. Doch het meisje schoof zijn arm terug en versnelde haar pas. „O, Idze," zeide ze lachend „jij moet noodig iemand den gulden raad geven om kalm en vriendelijk te blijven hoe is het mogelijk, dat jg dat durft zeggen, iemand, die zelf zoo'n voorbeel delooze driftkop is. En nu ga je nog langzamer loopen op den koop toeneen, neen, kameraad, opschieten hoor, en een afstand van me loopen, want 'tzou best kunnen zijn, dat moeder in de poort naar mij staat uit te kijken, en ik heb liever, dat niemand thuis nog vermoedt, dat je meer voor me bent dan enkel de broer vaa mijn vriendin Sietske begrijp je F" „Onze tijd zat wel komen, Magreet," zeide de jonge boer van Eiberstast, „ik heb jotiw woord, en jij hebt het mijne. En voorts Houw en trouw, wat er ook in den weg komt I" 't Was de boerin van Trom* mershof, die daar stond. Ze had duidelijk genoeg de slanke, vlugge gestalte van Idze herkend, en ook gezien, dat deze haar dochter op zulk een eigenaardige manier de hand drukte. Dat was iets geheel tegen haar sin en se sou het er dan In een officieele mededecling maakt het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd bekend, dat alle pluimveehouders die voor hun dieren geen voe dertoewijzing ontvingen, voor het jaar 1942 vijftien eieren per kip moeten inleveren aan een door de landbouwcrisis organisatie in overleg met de Neaerlaadsche Centrale voor Eieren en fluim vee te De Blft aangewezen verzamelaar. Dit beteekent, dat alle kippen* houders dus ook zij, die in hun stadstuintje eenige kippen heb ben loopen, per dier vijftien eieren moeten inleveren en wel volgens een schaal, die in genoemde mededeling wordt bekend gemaakt. Wanneer men niet aan den leveringspitcht vol doet, zal men geen pluimvee meer mogen aanhouden afgezien nog van andere regen de nalati* gen te nemen maatregelen. De kerkeraad van de Ned. Herv. gem. van Apeldoorn het Loo kon het niet eens worden over het beginuur van de avond godsdienstoefeningen. Op bijzon* dere wijze is dit probleem tot oplossing gebracht, Op de zitplaatsen van de kerkgangers beeft men stembiljetten gelegd om hen, die de avonddiensten bijwonen zelf te laten beslissen Het meerendeel van deze ba zoekers bleek voor bet aanvangs uur van haif zeven in plaats van zes uur te zijn. De gemachtigde voor de prijzen deelt mede. dat, in verbsnd met de verhoogde kosten, de prijs van stalmest berekend mag worden op het dubbele van de prijs op 9 Mei 1940. Indien een hoogera prijs wordt gevraagd, wordt den betrokkenen io hun eigen belang aangeraden zich te wenden tot de inspectie van de prljsbe* heetsching. ook niet bij laten, Hoe dikwijls reeds bad het rampzalig vuur van huiselijke twist gebrand binnen de muren van het schoone Trom mershof, en er voor man en vrouw het leven tot een hel gemaakt 1 Doch zoo hevig als nu op dezen Zaterdagavond, was het toch nog nimmer geweest. Heftig was de boerin tegen Margreet uitgevaren, toen deze met een hoog rooden kleur op het gelaat, en vriendelijk goeden avond, moeder zeggend, binnenkwam zóó heftig, dat Trómmers, die juist in de keuken zijn pijp met een zwa velstok stond aan te steken, door de binnendeur in de kamer verscheen en met haide stem vroeg wat er nu weer aan de hand|| was. „Wat er aan de hand is F Niets anders dan dat je dochter nu pas boven water komt GU»« its „Bedaar, wat vrouw, je behoeft niet zoo te schteeuwen, ik ben niet doofviel Trommers baar in de rede. „Dus alleen," zoo ging de boer sarcastisch vooit, toen bij alles vernemen had, „alleen, HARDERWIJK. Gevondenpet, handschoen, diverse sleuteltjes, ceintuur, portemonnaie, diverse porta* monnaies met inhoud, kinder* muts, armbandhorloge. Verloren: 'autoped, meisjes* jasje, diverse handschoenen, polshorloge, diverse kinder schoentjes, diverse portemon* naies met inhoud, want, vulpen, schoentje, broche, singelet, mutsje, armband. Weggeloopen een hond. Inlicntingen aan het bureau van Politie te Harderwijk. ERMELO. Verloren een vulpen gevuld met groene inkt, een vulpen gioene merk Gruno, een honden üatsband, een zwart wit geblokt kindeijasje, een colbertjasje, een zilveren harp signet, een eenige weken geleden een poriemonnaie (etfstuk) inhou dende ciica 5 gulden, een parapluie. Gevonden: een kinderbeursje, een portemannaie met inhoud een geele ceintuur. Weggeloopen een langharig voshoüdje luisterende naar de naam Kees. inlichtingen by de gemeente* veldwachter Smink. NUNSPEET. Gevondeneen vacantiebon. V erloreneen autoreserve* wiel, een persoonsbewijs, een groene vulpen, een zilveren damcsarbandhorloge, een zwarte ceintuur. Weggeloopeneen grijze kat. Inlicntingen ten gemeente* huize te Nunspeet, omdat Margreet, die nooit te laat is één keer wat later thuis komt dan gewoonlijk, maak je zoo'n drukte. Als je brave zoon bij nacht en ontij half, of jieelemaal dronken komt aan waaien. bakt moeder nog zoete broodjes, en als ik er dan tegen opkom en den kwajonden een standje maak, wordt er nog dapper party voor hem ge* trokken •tetse Op dit oogenblik werd de deur wild opengesmeten en doodsbleek, met bemodderd gelaat en natte kleeren stapte Frederik binnen. „Nu vtouw, je zoontje ia vanavond nog al vroeg thuia daar valt niets op te zeggen, en bij ziet er ook wel uit zooals het een netten boerensoon betaamt, niet waar 1" merkte de boer droogweg op. Doch daarna liet de boer sijn spottenden toon vaten en zon* der zijn vrouw tijd tot eenig antwoord te geven, bulderde by Freek toe „Zeg, slampamper, hoe kom je zoo smerig en vol modder F Je hebt zeker weer net zoo lang in de kroeg zitten drinken, dat je beeaen je niet meer konden dragen, en toen ben je van dionkenschap den k'ani kwijtgeraakt en in de sloot getuimeld, zoo zal het wel zyn, niet waar F"

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsche Bladen | 1942 | | pagina 1